Békés Megyei Hírlap, 2004. február (59. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-02 / 27. szám

2004. FEBRUÁR 2., HÉTFŐ ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 27. SZÁM A világsikerű Ford Focus Ft kezdő befizetéstől a készlet erejéig. BÉKÉSCSABA Szarvasi út 79. Tel.: (66) 520-300. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY S Béla Vali azon el­mélkedik, kinek a j feladata esély- egyenlőséget felkí­nálni az utcára L került nincste- ■ leneknek. | (5. oldal) Támogatják a költségvetést Az MSZP Orosházi Városi Szerve­zetének elnökeként és az önkor­mányzat szocialista frakciójának vezetőjeként tartott pénteken saj­tótájékoztatót Bozsár Lajos. A választások óta eltelt idő­szakot értékelve elmondta, a pol­gármester által meghirdetett program időarányosan teljesült. A városra manapság egyáltalán nem jellemző a negatív diszkri­mináció, hiszen számos pályá­zatot nyert Orosháza, ami sok­milliós forrást eredményezett. Bozsár Lajos a beruházások kap­csán szólt a gyopárosi élmény­fürdőről, mert Fetser János prog­ramjában is kiemelt helyet ka­pott ebben a ciklusban a turiz­mus fejlesztése. De számos, az oktatás, a kultúra és a szociális területen előrelépést eredménye­ző beruházás zajlik a városban. A politikus hangsúlyozta, a 2004. évi költségvetést is támo­gatja a szocialista frakció. A párt programjai közül ki­emelte a február 5-ére meghir­detett Szocialista esték rendez­vényt, ekkor Keller László politi­kai államtitkár érkezik Oroshá­zára, aki a közpénzekről beszél. CS. I. Összefogás a vizes élőhelyekért A nemzeti park a természetes vízgyűjtők visszaállítására törekszik A Kaszpi-tenger partján, az iráni Ramsar vá­rosában írták alá 1971. február 2-án azt a nem­zetközi természetvédelmi egyezményt, mely az aláírás hónapját és napját (azaz a mai na­pot) a vizes élőhelyek napjává nyilvánította. Szarvas Magyarországon csaknem húsz, úgynevezett „ramsari terület” van. Ezen belül megyénkben a kardoskúti Fehér-tó és a Biharugra környéki vizes élőhelyek együttesen 3283 hektárnyi területe so­rolható ide — tudtuk meg Tirják Lászlótól, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatójától. A nemzetközi egyezmény célja, hogy a társadalom számára bemutassa a vizes élőhelyek fontossá­gát, s azt, hogy e területek állapota, sajnos, foko­zatosan romlik, több figyelmet kell tehát fordítanunk megóvá­sukra. Idén az egyez­ményt aláíró országok nemzetközi titkársága (székhelye a svájci Gland városa) a „He- •gyektől a tengerekig” programot tűzte zász­lajára. A program a dél-amerikai Andok hegyvidéki tavainak védel­métől kezdve az ázsiai mangrove erdők (tenger­parti erdők) megóvásának fontosságáig széles fel­adatkört jelöl meg. A hazai, ezen belül a Békés megyei vizes élő­helyek számára a tavalyi rendkívüli aszály igen nagy gondokat okozott. Amint azt Tirják László elmondta, két esetben is szük­ség volt emiatt mesterséges beavatkozásra. A kardoskúti Fehér-tóban ősszel, a madár­vonulás kezdetekor egyálta­lán nem volt víz, ezért a tó egy részét a felszín alatti kutakból árasztották el. Ugyancsak víz­pótlásra volt szükség a Biharugra melletti Szőréten is. A Körös—Maros Nemzeti Park szakemberei — gondolva az esetleges újabb szárazságra — jelen­leg is folyamatosan töltik a mocsaras területeket, igyekeznek viszszatartani a pusztákon a téli csa­padékot. A park 2003-ban nyolcmillió forintot fordított a ter­mészetes vízgyűjtők visszaállítására, s ezt a programot idén is folytatni szeretnék. A közelmúltban a Hár­mas-Körös védett hullámterében két olyan vízvisszatartó műtárgyat, „tiltó”-t helyeztek el, melyek­nek feladata a holtág vízszintjének szabá­lyozása. A megyénkbeli vi­zes élőhelyeken na­gyon sok szép, nem­zetközi védelmet is élvező madarat talá­lunk. Ide tartoznak például a kanalas gé­mek, a nagy kócsag, a vörösgém. A termé­szetes mocsarak je­lentős nyárilűd állo­mánynak is otthont adnak. A kardoskúti Fehér-tó a madárvo­nulási időszakokban, tehát ősszel és tavasszal tölt be különösen fontos szerepet. Ilyenkor ugyanis az északról érkező darvak, vadlibák, pólingok, partfutók itt pihennek meg, hogy aztán to­vább folytassák útju­kat délre, telelőhelye­ik felé. Tirják László elmondta: fontos, hogy biztosítsák a megfelelő nyugalmat a madarak számára. Ezt a célt szolgálja az a megfigyelőtorony is, melyet a közelmúltban állítottak fel a kardoskúti Fehér-tó szomszédságában. A látogatók így nem mennek a tó partjára, nem zavarják a madarakat, hanem innen, a „magaslesről” figyelhetik meg azokat. (További információk lapunk internetes oldalán.) LIPTÁK JUDIT (ARCHÍV FELVÉTEL) Nemzetközi egyezmény A vizes élőhelyekről szóló nemzetközi egyez­ményt eddig 138 ország írta alá. Összesen 1328 „ramsari terület" van a világon, az együttes terület nagysága pedig 112 millió hektár. Az egyezmény a vizes élőhelyeket öt csoportba sorolja: tengeri, folyódelta, illetve tó melletti, folyó menti és mocsári élőhelyek. A MAHESZ nem szűnik meg? Elkészült az a szerződés, amely lehetőséget biztosít a kormány számára, hogy az általa kijelölt állami intéz­mény megvásárolja az MS-ös autópálya tulajdonosa, az AKA Rt. részvényeit. A kivá­sárlásban közreműködő in­tézmény az Állami Autópálya Kezelő Rt. (ÁAK Rt.) lehet. Békés megye Az M5-ösre vonatkozó szerző­dést parafálták szombaton, az aláírásához azonban még kor­mánydöntésre van szükség. Az ÁAK Rt. egy kereskedelmi ban­kokból összeállt konzorciumtól venne fel hitelt az M5-öst működ­tető cég kivásárlásához. Van egy olyan konstrukciós ja­vaslat is, amely szerint az M5-ös autópályát anélkül lehetne a mat­ricás rendszerbe bekapcsolni és a Szeged-Kiskunfélegyháza sza­kaszt megépíteni, hogy a kor­mány teljesen kivásárolná a je­lenlegi tulajdonost. Vagyis a kor­mány az AKA Rt.-vel együttmű­ködve is kialakíthatná a matricás rendszert, és építhetné meg a hi­ányzó szakaszokat. Amennyiben március 12-étől matricás lesz az MS-ös, felvető­dik, hogy megmarad-e az M5-ös Autópályát Használó Érdekvédel­mi Szervezete (MAHÉSZ). Végh László elnök elmondta: még min­dig bizonytalanság tapasztalható az M5-ÖS tekintetében, ők a 100 százalékos állami kivásárlást tart­ják a legjobb megoldásnak. A MAHÉSZ nem biztos, hogy meg­szűnik, elképzelhető, hogy a 44- es főút mihamarabbi négynyo- músításáért tesznek meg a jövő­ben minden tőlük telhetőt. Tóth Károly, megyénkbeli MSZP-s országgyűlési képviselő hangsúlyozta: végig azt mondták, mindegy, hogy milyen techniká­val történik meg az M5-ös matri­cássá tétele, a lényeg, hogy sike­rüljön. A március 12-ei időpontot minden bizonnyal azért jelölte ki a kormány, mert akkorra teljesít­hető biztonsággal a pálya matrica- rendszerbe beiktatása. NY. l Bővítik a térség kínálatát Rendkívüli taggyűlést tartott a napokban a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület. A talál­kozó témája a szervezet nyer­tes — 990 millió forintos össz­költségű — Pályázati Előké­szítő Alaphoz (PEA) benyúj­tott pályázata volt. _________Békéscsaba_________ A tagok ezekben a hetekben gyűj­tik össze azokat a turisztikai el­képzeléseket, adott esetben kész tervekkel rendelkező fejlesztései­ket, amelyeket a natúrpark kerete­in belül kívánnak megvalósítani. Mint ismeretes, a magyar ál­lam által meghirdetett PEA- program célja az, hogy gyakorlott uniós pályázatírók készítsék el a hazai pályázatokat a pályázók helyett, állami finanszírozással. A natúrpark egy 990 millió fo­rintos összköltségű, turisztikai területet érintő, 10 programból álló projektet nyújtott be. A közgyűlésen elhangzott, az egyesület tagönkormányzatainak - Békéscsaba, Békés, Gyula, Do­boz, Bélmegyer, Tarhos, Vésztő, Köröstarcsa és Mezőberény - cél­szerű minél hamarabb összegyűj- teniük azokat a turisztikai elkép­zeléseket, esetleg már kész ter­vekkel rendelkező fejlesz'*^ • két, amelyeket a natúrpark k- re eui belül kívánnak megvaló«ítai> A konkrét európai uniós pályáza­ti témákat február 14-e után hiruetik meg. A jelen lévő polgármesterek ki­emelték a pályázati önrész biztosítá­sával kapcsolatos, várható nehézsé­geket. Mint minden pályázatnál, így az uniós rendszerben is létezik ön­erő, aminek mértéke ugyan jóval el­marad például a gazdaägi szereplő­kéhez képest, de ez is gondot jelent­het a településeknek. A megszületett döntés értel­mében az egyesületi tagok élni kívánnak a PEA adta lehetősé­gekkel, és február 14-éig az ön- kormányzatok összeállítják el­képzeléseiket. A döntés értelmé­ben az egyesület vállalja, hogy el­készíti a pályázatot és benyújtja Brüsszelbe, pozitív elbírálás ese­tén pedig kötelezettséget vállal­tak annak megvalósítására. Az összegyűjtött tervek alap­ján áll össze a Natúrpark komp­lex turisztikai fejlesztési terve. Ezen belül olyan konkrét beru­házásokra, aktív turizmust célzó fejlesztésekre adnak be pályáza­tokat, amelyek megfelelnek az uniós kiírások témaköreinek. ___________ POCSAJI RICHARD Ne m kongatnak vészharagot A Herma nem ment csődbe, kisebb kapacitással dolgozik Békéscsabán az a hír járja, hogy komoly anyagi gondokkal küzd az Európa Házat is megépítő Herma Kft. A jól értesültek azt is tudni vélik, hogy a cég a volt ipartestületi székház mel­lett vásárolt telkén sem építi fel a Kossuth Házat, mert nincs rá pénze. A hírt többnyire arra alapozzák, hogy a Herma sem el-, sem bérbe nem tudta kiadni az Európa Ház alatti üzletsort. A kft. ügyvezetője, Lehoczky András cáfolta a híreszteléseket. Békéscsaba Lehoczky András, bár nem titkol­ja, nem akarta nagydobra verni, hogy a cég visszavett a kapacitásá­ból. Ezt a társaság belügyének tart­ja. Mint mondja, magántermészeti okok miatt döntött úgy, hogy az eddigi három építésvezetőség he­lyett most már csak egy dolgozik. Vagyis, egyszerre egy házat építe­nek. Az ügyvezető igazgató hang­súlyozta, nem áll szándékában fel­számolni a céget, és nem ment csődbe sem. A tavalyi évről szóló előzetes mérlegadatok 1,1 milliárd forint árbevétel mellett 78 millió fo­rint nyereségről, 416 milliós saját tőkéről, 180 millió forintos betétről tanúskodnak, nulla hitelállomány mellett. Az októberben átadott Eu­rópa Ház is nyereséges volt. — A Munkácsy utcán mind a 44 lakást eladtuk. Áz első hónapok­ban ugyancsak hét család költö­zött be, a legtöbben befektetésnek vették a lakást. A 45 állásos terem­garázst is értékesítettük. A Mun­kácsy utcai üzleteket nem is sze­retnénk eladni, csak kiadni, ez 50 százalékban megvalósult, hiszen ha felépül az új posta, jelentősen megnő a forgalom és az üzletek ér­téke - mondta Lehoczky András. A 40 lakásos Kossuth Ház építé­se valóban várat magára. Tavasszal dől el, hogy idén belevágnak-e az építkezésbe. Ugyan tavaly ősszel meghirdették már a lakásokat, de mivel csak 12—13 érdemi érdeklődő jelentkezett, várnak, amíg jobban fellendül a piac, amelynek pangását az ügyvezető a lakáshitel feltételei­nek változásában látja. A csekély mozgás másik lehetséges oka az, hogy „leszívták” azt a réteget, aki drágább - négyzetméterenként 220—240 ezer forintos —, de színvo­nalasabb kivitelezésű lakást vásá­rolna. Ha tavasszal sem látszik nagy érdeklődés, akár még egy évvel is halasztják az építkezést. FEKETE G. KATA HARMINCÉVESEK LETTEK, (c) Megviselt bennünket az élet, ezért hetvennek nézünk ki, holott csak harmincévesek vagyunk, viccelődtek a Csabai Szlovák Klub és a Csabai Szlovák Pávakör 30 évvel ezelőtti alapítói a születésnapi ünnepségen szombaton a me­gyeszékhelyi Vasutas Művelődési Házban. Az ajándékok sem hiányozhattak, a legtöbb kórus - többek között Nagylakról, Mezőmegyerről, Csabaszabadiból - a saját műsorával lepte meg az ünnepeiteket. A Csabai Szlovák Klubot immáron 12 éve Ancsin Pálné vezeti, a páva- kört pedig Hajnal Győrgyné. _______________________________________________________ívfotói lehoczky Péter * I I «

Next

/
Oldalképek
Tartalom