Békés Megyei Hírlap, 2004. január (59. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-02 / 1. szám

2004. JANUÁR 2., PÉNTEK ÁRA: 79 FORINT LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Aktuális A kis, egyszemélyes élelmiszerüzletek tulajdonosai egyál­talán nem várják 2004. május 1-jét. (4. oldal) Vélemény Segélykérés az irániaknak Pénzadományt vár a Magyar Vöröskereszt a lakosságtól és a cégektől, hogy az Irán­ban történt súlyos földrengés áldozatainak segíteni tudja­nak. Békés megye Mint azt a távirati iroda jelen­tette, a Magyar Vöröskereszt fel­hívással fordul a magyar lakos­sághoz, az intézményekhez, vállalatokhoz és cégekhez, hogy a súlyos emberáldozatokat kö­vetelő iráni katasztrófa, a térség­ben bekövetkezett rendkívüli erősségű földrengés sebesültjei­nek segítséget nyújthassanak. A nagy távolságra való tekintettel kizárólag pénzt kérnek a ma­gyar lakosságtól és cégektől, hi­szen a segélyadományok hely­színre juttatása a hatalmas szál­lítási költségek miatt felemész­tené az adományösszeg jelentős részét. Az iráni földrengés áldo­zatainak megsegítésére az aláb­bi csekkszámlaszámot különí­tették el: MKB Rt. 10300002- 20329725-00003285. Munkatársunknak Priskin Já­nos, a Vöröskereszt megyei tit­kára elmondta: a fenti bank­számlaszámra hagyományos ró­zsaszín csekken is lehet befize­tést tenni. Csekkért már megke­resték őket is, de azt csak jövő héttől tudnak biztosítani. p. r. JUTALOM AZ ÚT KÖZÉPÉN, (s) Egész éves munkájuk alapján kijelölt két közlekedési rendőr kapja minden évben az autó­klub jutalmát, amelyet gesztusként szánnak az autóstársadalom és a rendőrség jobb viszonyáért, valamint a balesetmentes közlekedé- sért. (írásunk az 5. oldalon.) ________________________________________________________d-fotó, lehoczky péter Ér ték legyen az egészséges életmód! Vélekedik Mesterházy Attila, az ifjúsági tárca államtitkára Megyénkben járt nemrégiben a Gyer­mek-, Ifjúsági- és Sportminisztérium képviseletében Mesterházy Attila (ké­pünkön). A politikai államtitkárral a mezőberényi szocialisták által a Berény Szállóban megrendezett jótékonysági vacsora előtt beszélgettünk pénzügyek­ről, pályázatokról, stadionrekonstrukci­óról, s a magyar labdarúgásról. S 8 ■Ö Mezöberény- Elégedettségét fejezte ki a közelmúltban Békés­csabán Hiller István, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma vezetője azzal az összeggel kapcso­latban, amit tárcája az új esztendei költségvetési vitában előzetesen elért. A GYISM vezetői is ugyanígy gondolkodnak? — Mi is azok közé a mi­nisztériumok közé tarto­zunk, amelyek költségveté­se nőni fog 2004-ben, hi­szen míg idén 21,4 milliárd forintból gazdálkodhatunk, jövőre 25 milliárd körüli lesz a keretünk. A forráso­kat szeretnénk a tárca alap­feladataira fordítani. A drog tekintetében a megelőzésen van a hangsúly, míg gyer­mek- és ifjúsági területen a pályázatok számát akarjuk növelni. A sport tekintetében két prioritás van: az egyik természetesen az olimpia, a felkészülésre a tárca 1,9 milliárdot kíván költeni. A másik kiemelt feladat pedig a tömegsport, beleértve a diáksport támogatása. Fontos az olimpia, a kiváló eredmények, de ugyanüyen hangsúlyos az is, hogy mozogjanak az emberek. Cé­lunk, hogy minden magyar családban érték legyen az egészséges életmód. A politikai államtitkárról Mesterházy Attila Pécsen született, 1974 januárjában. Családi állapota nős. 1997. július 1-jén szerezte kitüntetéses egyete­mi diplomáját okleveles közgazdászként. 2002. május 27. óta a GYISM politikai államtitkára, korábban tagja volt Medgyessy Péter személyes tanácsadó testületének (Tizek Jársasága). Ezt meg­előzően független PR-, kommunikációs szakértői tevékenységet folytatott.- Több pályázat van bent megyei településekről is tárcájuknál. Mit lehet § tudni ezekről? 1 — Két pályázatról született ez idáig 2 döntés. Az egyik a játszótér-építési prog- " ram, melynek keretében 136 millió fo­rintot osztott szét a tárca. Jövőre ezt az összeget megduplázzuk. A másik pályá­zat, a sportlétesítmények felújítására és ívüfazerűsícé&t-ie vonatkozik, amire 750 millió forintot fordíthattunk. Az, hogy mintegy öt- milliárd forint értékű igény érkezett, bizonyítja, hogy óriási szükség van ezekre a kiírásokra. Újdon­ság volt pályázatainknál, hogy a sportszakmai szem­pontokon túl a megyei közgyűlések, valamint a me­gyei területfejlesztési tanácsok álláspontjáról is tájé­kozódtunk. — Úgy tűnik, hogy hosszú idő után elmoz­dulás történik több nagy­városban, így például Bé­késcsabán a stadionre­konstrukció tekintetében. Mit gondol, a magyar fo­ri jelenlegi siralmas hely­zetében megéri ennyit költeni a pályákra?- Mindig azzal a problémával állunk szemben, hogy a tyúk, vagy a tojás van előbb, ma­gyarul először teremtsük meg a minőségi létesítmé­nyeket a jó futballhoz, vagy várjuk meg, amíg ma­gas szintű focink lesz, s aztán fejlesszünk infrast­rukturálisan. Ezt a vitát nem lehet eldönteni, úgy gondolom, hogy párhuzamosan kell a kettőnek ha­ladnia. Abban viszont biztos vagyok, hogy ha a lab­darúgók és az edzők fejében nem történik radikális változás, akkor csak az utánpótlásban bízhatunk. POCSAJI RICHÁRD Rekord árbevétel a Henkelnél A sikernek megyénk is rendszeresen aktív részese A Henkel Magyarország Kft. legnagyobb gyárát Körös- ladányban működteti. A cég or­szágosan, összesen 1050 ember­nek ad munkát, s ebből több mint 500-an Ladányban dolgoz­nak. így megyénk is jelentősen hozzájárult ahhoz a rekordbe­vételhez, amelyet a Henkel Ma­gyarország Kft. a tavalyi első há­romnegyed évben produkált. Körösladány — A Henkel Magyarország Kft. a tavalyi év első kilenc hónapjában 174 millió eurós értékesítési árbe­vételt ért el. Tavalyelőtt 155 millió euró volt ugyanez az összeg. A ta­valyi bevételből 76 millió euró ex­port révén teljesült - tudtuk meg egy korábbi sajtótájékoztatón. Minden évben milliárdos nagy­ságrendű beruházást hajtanak vég­re Magyarországon. A tavalyi első háromnegyed évben a cég össze­sen 1,7 müliárd forintot fektetett be­ruházásokba. Az 530 millió forin­tos körösladányi fejlesztés révén ősszel egy új termék, a Bref Duó Aktív gyártása kezdődött meg. A körösladányi gyár a bécsi székhelyű anyavállalat, a Henkel Central Eastern Europe legna­gyobb kelet-közép-európai, folyé­kony termékeket előállító üzeme. A Henkel Magyarország hosz- szú távon számol körösladányi egységével. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy bő egy évtized alatt, a korábbi 142 dolgozóról 530-ra emelkedett a foglalkoztatottak száma, s a termelési volumen megsokszorozódott. Ladányban ma naponta 25 kamion szállítja az alapanyagot, a 29 országban forgalmazott késztermékkel pe­dig 35 kamion hagyja el a gyárat. DURROGOTT A SZILVESZTER, DE MEGÚSZTUK. (s) Nem tudni, pontosan mennyi petárdát, rakétát lőttek fel, durrantottak el szilveszter éjszaka, egy azon­ban bizonyos: egyre nagyobb divat a tűzijáték az év végi ünnepen, és hosszú idő óta elő­ször egy kormányrendelet idén legálissá tette a pirotechnikát, december 31-én este hattól másnap reggel hatig. A katasztrófavédelem és a mentők szerint kifejezetten ebből eredő baleset nem történt Békés megyében, és az országban is kevesebb sérülést okozott a dur- rogtatás, mint egy évvel korábban. A szilveszteri forgalom ettől függetlenül nagy volt a mentőknél, tapasztalataik szerint kétszerese egy átlagos szilveszternek. Volt ebben min- den, balesettől a vetélésig, rosszullétig. ________________wot&lehoczky péter Ja vult a lakosság nyelvismerete, többen vállalják a tanulást Csökkent a szlovákul, nőtt az angolul és németül beszélők száma, gazdagodott a választék A 2001. évi népszámlálás adatai szerint, hazánkban a la­kosság közel egyötöde ismer valamilyen, anyanyelvén kívü­li idegen nyelvet. Ez mintegy 10 százalékkal haladja meg az 1990-es népszámlálási értéket. Békés megye Az adatok tanúsága szerint jelen­tős előrelépés történt az idegen- nyelv-ismeret terén, mely nyil­vánvalóan összefügg az iskolai nyelvoktatás rendszerváltás óta bekövetkezett bővülésével. Van azért még előrelépési lehetőség, hiszen az EU-országokban átlago­san minden második lakos beszél legalább egy idegen nyelvet az anyanyelvén kívül. Országosan egyébként a legtöbben németül beszélnek, ezt az angol és az orosz követi. Békés megyében is számottevő előrelépés történt a lakosság nyelvismerete terén 1990-hez ké­pest, bár kisebb mértékű, mint or­szágosan. A mostani népszámlá­láskor a lakosság mintegy 16 szá­zaléka beszélt legalább egy ide­gen nyelvet, míg 1990-ben csak 11 százaléka. Érdekes tény, hogy 1960-ban még 78 ezren beszéltek idegen nyelvet megyénkben, majd ez 1990-re mintegy 45 ezer­re csökkent, hogy azután 2001-re közel 62 ezerre emelkedjen. Je­lenleg tehát megyénkben keve­sebben beszélnek idegen nyelvet, fő 22000 20000 ■ 18000 ■ 16000 ■ 14000 ■ 12000 ■ 10000 ■ 8000 ■ 6000 - 4000 ■ 2000 ■ 0 A gyakoribb idegen nyelveket beezélők »zárná Bökő» megyében, 1990, 2001 Ao n i ___d. rí ' oy ■ 1990 □ 2001 y V» mint négy évtizede. A változások két tényezőből adódnak: egyrészl 1960 óta drasztikusan csökkent a szlovákul is tudók (41 ezerről 14 ezerre), másrészt - különösen 1990 óta — dinamikusan nőtt az angolul és németül beszélők szá­ma. Az érdekességek közt meg­említhető, hogy az orosz a köte­lező oktatása ellenére sem vált soha a legismertebb nyelvvé, bár sajátos, hogy mióta nem kö­telező tantárgy, többen beszé­lik, mint addig. A nyelvtanulás lehetőségeinek bővülését mu­tatja, hogy 2001-ben már a leg­népszerűbb nyelvek közé szá­mított a francia, a spanyol és az olasz, és meglepő módon mint­egy reneszánszát éli a beszéd­ben általában ritkán használt la­tin. Az egzotikusabb nyelvek közül az arab és a kínai számot­tevő megjelenése érdekes, mely nyilvánvalóan az ilyen nemzeti­ségűek itteni letelepülésével függ össze. HORVÁTH CSABA __________________________SKSHJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom