Békés Megyei Hírlap, 2003. október (58. évfolyam, 229-254. szám)

2003-10-14 / 240. szám

6. OLDAL - 2003. OKTÓBER 14., KEDD MEGYEI KORKÉP A Gólya-sziget a fiatalok zarándokhelye lehet A tó létesítésekor kiásott földből építették a Fuji-hegyet a Japán Múzeum kertjében Füzesgyarmatnak is van már Fu- ji-hegye. Japán legismertebb he­gyének kicsinyített mását a füzesgyarmati Japán Múzeum kertjében tekinthetik meg az ér­deklődök. A Fuji-hegy „kelet­kezésével” egy időben újabb tó­val is gyarapodott a múzeum. Az új tavon alakították ki a Gólya- szigetet, amely hamarosan a füzesgyarmati ifjú házasok za­rándokhelyévé válhat. A gyarma­ti múzeum kertjében a fejlesztési munkálatokat Kobayashi Akira, japán mérnök személyesen irá­nyította, végezte. Füzesgyarmat Kobayashi Akira, a tokiói önkor­mányzat városfejlesztési mérnöke fő­nökével, Sumiyoshi Yasuo igazgató­val 2000 augusztusában, a gyarmati japán kert első kapavágásainál már aktívan közreműködött. Mindketten olyan lelkesen, szorgalmasan dolgoz­tak, hogy a füzesgyarmatiak megje­gyezték: ezt a két japánt bizonyára jól megdicséri főnökük, ha visszatér­nek. A helybéliek nem akarták elhin­ni, hogy a két aktív mérnök otthon nem fizikai munkát végez, hanem terveik, elképzeléseik megvalósítását irányítják. Ezúttal csak Kobayashi Akira tért vissza Füzesgyarmatra. A mérnök elmondta: nagyon örül annak, hogy az utóbbi három évben szépen fejlő­dött a japán kert, s boldog, hogy is­mét segíthetett. A japánok nagyon fontosnak tartják a békét, a lelki bé­két. Márpedig, aki a füzesgyarmati japán kertbe betér, biztosan lelki bé­kére talál. Kobayashi Akira néhány év múlva újra vissza szeretne térni a körös-sárréti városba, hogy ismét él­vezze a japán kert varázsát, lássa fej­lődését. — Füzesgyarmaton a jövő nagy le­hetősége lehet a turizmus. A város új vezetése - élén Várkonyi Imre pol­gármesterrel - mindent elkövet an­Az újabb tó építésének munkálatait Kobayashi Akira, a tokiói önkormányzat városfejlesztési mérnöke irányította. nak érdekében, hogy ez így is történ­jen. Jelenleg javában folyik a helyi termálvíz gyógyvízzé nyilvánítása. A A Fuji-hegy mérnöki improvizáció gyógyvíz és a továbbfejlesztett japán kert, mind olyan értékei a városnak, amelyek az idegenforgalom fellendü­lését segíthetik - fogalmazott Doma-Mikó Ist­— Az új tó építésekor sok földet kellett kiásni. Amikor Kobayashi Akira meghallotta, hogy a föld elszállítása körülményes lenne, azonnal életre kelt benne az al­kotói kedv. Kitalálta: a földet remekül hasznosíthatjuk úgy, hogy elkészíti belőle a Fuji-hegy kicsinyített má­sát. így azt is mondhatjuk: a mi Fujink tulajdonkép­pen szerencsés véletlen szüleménye - mondotta Doma Mikó István. van muzeum- alapító, királyi udvari festőmű­vész. A mostani beruházás so­rán egy tó ké­szült öt kicsi híddal. A tó kö­zepén alakították ki a Gólya-szige­tet.- A gólya Füzesgyarmat város címe­rében is megtalálható, de nem csak ezért kapta a sziget a Gólya nevet. Nagyon sok fiatal házasságkötéskor a japán múzeum kertjébe jön fényképezkedni, mert itt szép a környezet. Azért alakítottuk ki a szigetet, hogy a jövőben ott fényképez- tessék'tnagnkat. Azt szeretnénk, ha sok év múlva ezt a helyet úgy emlegetnék a füzesgyarmatiak, mint a boldogság és a termékenység szigete - közölte Doma- Mikó István. MAGYARI BARNA Madárlesen folyók, tavak mentén Ötletgeneráló számítógépes program A madármegfigyelő napokat először az angliai Birdlife International rendezte meg 1992-ben, később az akció ha­gyománnyá vált és nemzetközi méretűvé nőtt, így mára minden év októberének első hétvégéjén megrendezik Európa országai­ban a madarászok ünnepét. Idén a nemzetközi koordinátor szerepét Luxemburg töltötte be, Magyarországon természetesen most is a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület irá­nyította az eseményeket. A Természet Ébredése Társulat Orosházáról a kardoskúti Fehér­tóhoz vitt autóbusszal alsó tago­zatos gyerekeket, akik a Körös- Maros Nemzeti Park tájházát és állattartó telepét is megnézhet­ték. A diákok érdeklődve figyel­ték Török Sándor természetvédel­mi őr szavait, aki a terület látniva­lóit mutatta be. Másnap délelőtt, bár az eső szemerkélt, egy kisebb társaság elindult Szarvasra. Első­ként a Körös-Maros Nemzeti Park Körös-völgyi Látogatóköz­pontját tekintette meg a csapat, majd az Iskolaföldi halastavainál folytatta útját. Legnagyobb szám­ban szürke gémeket, nagy kócsa­gokat és dankasirályokat láttak a madarászok, megfigyeltek még egerészölyveket, barna rétihéjá­kat és tengeliceket is. A halastava­kat bejárva, a Hármas-Körös árte­rében folytatták útjukat, majd a mezőtúri komp mólójánál ismer- kedtek a folyóval a fiatalok, cs. i. Az elektronikus ötletgenerálás és pro­jektfejlesztés témakörében, nyolc kis­térség szakembereinek meghívásával, multimédiás bemutatót tartott a na­pokban a budapesti Fatimex Kft. a mezőkovácsházi városházán. Mezőkovácsháza- A kormányzat az IDEA-program elői­rányzata szerint új közigazgatási struktú­rát kíván kialakítani hazánkban, mely új kihívásokat jelent a területfejlesztésben és kistérségben is. A Dél-békési Önkormány­zatok Területfejlesztési Közhasznú Egye­sülete (DBÖTKE) mindezek érdekében olyan szemléletű, tudásanyaggal rendel­kező nonprofit szervezetet hozott létre, mely képes megfelelni az elvárásoknak - avatott be a témakörbe dr. Turcsán Zsolt, a mezőkovácsházi leendő kht. ügyvezetője. Elmondta, a célok megvalósításához pályázat benyújtásával szeretnének for­rást biztosítani. Az egyik pályázat a pro­jektgeneráló és -író számítógépes program kifejlesztését szolgálja, amelynek a Work­shop bemutatóján vettek részt a Békés megyei kistérségek képviselői Mezőko- vácsházán. A pályázatban, konzorciumi tagként, a budapesti székhelyű Fatimex Kft., a Miniszterelnöki Hivatal EU- integrációért felelős Promei Kht. társasá­ga, valamint a DBÖTKE képviseletében a mezőkovácsházi önkormányzat vesz részt. A Fatimex Kft. által bemutatott új elektronikus számítógépes program alkal­mas a magyar, illetve az uniós pályázatok szakértői kezelésére az önkormányzati és a vállalkozói szférában egyaránt. A prog­ramkezelést elsőként a kistérségi mene­dzserek sajátítják el, felkészítő képzés ke­retében. H. M. A lelki egészségről Gyulán A Dr. Baly Hermina Mentálhigiénés Alapítvány, a Bé­kés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Köz­pont, a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Inté­zete, a Pándy Kálmán megyei kórház október 15-én 10 órától konferenciát rendez a lelki egészség világ­napja tiszteletére. A megyei kórház Árny-termében a rendezvényt dr. Balog Erika, a megyei önkormányzat osztályvezetője nyitja meg, majd prof. dr. Popper Pé­ter egyetemi tanár beszél, témája: a mítoszról és kul­tuszról egykor, s most. Dr. Baly Hermina megyei pszi­chiáter főorvos tiszteletére 11.30-kor emléktáblát avat­nak a Dózsa György u. 28. számú házon, míg 11.45- kor dr. Pándy Kálmán emlékére a Munkácsy u. 5. szá­mú épületen. 13-tól 15 óráig az Árvay-teremben a tes­ti betegségek és a mentális zavarok kölcsönhatásairól, a főiskola kollégiumában az egészségügyben és a szociális területen tapasztalt agresszióról, míg a Segí- tők Házában az iskolai agresszióról lesz szó. töt Bursa Hungarica Kondoroson A korábbi évekhez hasonlóan Kondoros önkor­mányzata az idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön­díj pályázathoz. A legutóbbi testületi ülésen szüle­tett döntés értelmében október 1-22-e között ad­hatják be a pályázatot a polgármesteri hivatalhoz mindazok a kondorosi állandó lakosok, akik vala­melyik hazai felsőoktatási intézmény nappali ta­gozatos hallgatói, illetve a 2004/2005-ös tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat. A Bursa Hungarica a korábbi években is népsze­rű volt Kondoroson: évente mintegy harminc nappa­li tagozatos főiskolai, egyetemi hallgató jelentkezett, s tíz-tizenketten adták be pályázatukat a leendő hall­gatók közül. A támogatás mértéke, az igénylők anyagi helyzetétől függően, havi 1000-5000 forint. Az önkormányzat a beérkező pályázatokat no­vember 20-áig bírálja el. A támogatásban részesí­tett ösztöndíjasok listáját november 24-éig nyilvá- nosságra hozzák a hivatal hirdetőtábláján. l j. Pusztaottlakáról a Hortobágyra A Pusztaottlakai Általános Iskola diákjainak, pe­dagógusai a minap egész napos kiránduláson vet­tek részt a Hortobágyon és Debrecenben.- A buszköltséget a pusztaottlakai román kisebb­ségi önkormányzattól kapta iskolánk, az egyéb költ­ségeket pedig minden résztvevő maga állta - tudtuk meg Paulik Ferencnétől, az iskola igazgatójától. A kirándulók első útja a Hortobágyra vezetett. Megtekintették a kilenclyukú hidat és ellátogattak a pásztormúzeumba. Debrecenben a megyeszék­hely központjának nevezetességeit csodálták meg a pusztaottlakai gyerekek: a református nagy­templomot, az Angol Királynő Szállodát, a Csoko­nai Színház épületét, hogy néhányat említsünk. A programban a Déri Múzeum, a Nagyerdei Kultúrpark és a debreceni egyetemek megtekinté­se is szerepelt. A kirándulás végén pedig állatkerti séta tette még emlékezetesebbé a napot - tudtuk meg Paulik Ferencnétől. __________________he. Vé gegyházi beruházások Az előzetes terveknek megfelelően a nyár végére el­készült a végegyházi ravatalozó lapos tetőzetének szigetelése. A felújítást 10 éves garanciával, 250 ezer forintért végezte el egy mezőkovácsházi vállalkozó. Az árpádtelepi művelődési ház fűtéskorszerűsítése, illetve az épület homlokzatának felújítása is megtör­tént. A munkálatokra a képviselő-testület 10 száza­lék önerő mellett csaknem egymillió forint támoga­tást nyert a megyei területfejlesztési tanácstól. A la­kosság érdekeit szolgáló buszforgalom biztosítására a mezőhegyesi önkormányzat elvégezte a 73-as ma­jori út kátyúzását, ezért ehhez kapcsolódva a vég­egyházi önkormányzat a majorhoz vezető árpád­telepi bekötőutat is rendbe hozatta. A kivitelezést az orosházi Fehér Bt. határidőre befejezte.________m ME GÚJULT A PARADICSOM. Szombaton Ismét kinyitott Gyulán a Paradicsomi ABC. A megújult üzlet munkatársai remélik, az átalakítási munkálatok miatti zárva tartást, illetve a vásárlók ebből származó kellemetlenségeit feledteti a teljesen átalakult és megna­gyobbodott üzlettér, a korszerű berendezés és a kibővült áruválaszték. Játékos kalandozások Euországban Más országok kultúrájával, hagyományaival ismerkedtek A mezőhegyesi József Attila Általános Művelődési Központ­ban a testvérvárosok, az olasz San Giorgio di Nogaro, illetve a romániai Kézdivásárhely gyermekcsoportjai Kalandozások Euországban címmel négynapos programon vettek részt nem­régiben Mezőhegyesen. Mezőhegyes Az uniós gyermekprogramra a mezőhegyesi ÁMK pályázati tá­mogatást nyert a Gyermek-, Ifjú­sági és Sportminisztérium, a Gyermek- és Ifjúsági Alapprog­ram Tanácsa és a Regionális Ifjú­sági Tanácsok által meghirdetett EUgródeszka nemzetközi ifjúsági program keretében. A három nemzetet átfogó és 10-14 éves korosztályt érintő találkozó célja, hogy a majdani, egységes Európa nemzetei, köztük elsősorban a közös határral rendelkező orszá­gok, a testvérvárosok lakossága megismerje egymás kulturális ér­tékeit, hagyományait. A rendez­vénysorozat Maczák Andrásné tanárnő koordinálásával zajlott. A vendégek megismerkedtek Mezőhegyes építészeti örökségei­vel, kerékpár- és gyalogtúrát tet­tek a városban és a majorokban. A történelmi séták szüneteiben lovaglás, múzeumlátogatás és kézműves foglalkozás színesítet­te a programot. A vendégek aszta­lára elsősorban magyaros ételek kerültek, a vendégfogadáson pe­dig Euország minden nemzeti eledele jelen volt. A zenei világ­nap alkalmából közös koncertet tartottak, melyet rendhagyó nyelvórák és uniós vetélkedő kö­vetett. Az EU Liga, a városok baj­noksága futball- és kézilabda­mérkőzésekből, tekebajnokság­ból állt. Az utolsó két napon Gyu­lára, Békéscsabára, Szegedre és Ópusztaszerre látogattak. Az es­tek családlátogatással, közös fő­zőcskével teltek. A találkozó zá­rása az EU gála és az „országértékeléssel” egybekötött búcsúest volt. Az összekovácso- lódott nemzetközi csapatok a nyelvi nehézségeken túllépve osztották meg egymással a ta­pasztalataikat, miközben olyan közösséggé formálódtak, mely­ben mindenki egyenlő félként volt jelen, és nemcsak egymással, hanem mások kultúrájával is is­merkedtek. H. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom