Békés Megyei Hírlap, 2003. június (58. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-21 / 143. szám

4. OLDAL - 2003. JÚNIUS 21., SZOMBAT MEGYEI KORKÉP Beköltözhettek az új lakók az Életfába Novemberben jön a tizenharmadik havi nyugdíj - negyede Átadták tegnap délelőtt a Csa­bai Életfa Nyugdíjasház har­madik ütemét, mely kereté­ben 12 egyszemélyes apart­mannal bővült az intézmény. Az ünnepségen Pap János pol­gármester mellett Hegyesiné Orsós Éva, az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Mi­nisztérium helyettes államtit­kára mondott beszédet. A megjelentek emléktábla-ava­tással emlékeztek Békéscsaba egykori főépítészére, Vukovich Miklósra, s egy em­lékfát is ültettek. Békéscsaba Pap Jánostól megtudhatták a je­lenlévők, hogy a több mint 70 milliós harmadik ütem a Széche- nyi-terv 48,7 milliós támogatásá­val valósult meg, a 87 lakónak ott­hont adó egész intézmény maga 550 millió forintba került. A beru­házó a Thermál-Ber Kft. volt, s míg az első és a harmadik ütem kivitelezését a Politerm-Plusz Kft., a másodikét a Herma Kft. vé­gezte. Hegyesiné Orsós Éva arról be­szélt, várhatóan az év végére elké­szül az a kormányzati program, melytől azt remélik, hogy a ma­gyarországi idősek élete belátható időn belül jobb lesz. Céljuk, hogy az idősek mindennapjaikat szociá­Ünnepi testületi ülésen emlékezett meg Mezőberény önkor­mányzata és MUnsingen hivatalos delegációja arról, hogy a két település tíz éve létesített testvérvárosi kapcsolatot. A megemlékezésre a német városból 116 tagú delegáció látoga­tott Mezőberénybe. Mike Münsing, Münsingen polgármestere helyezte el a megemlékezés koszorúját az emlékmű talapzatára. d^0tó: lehoczky péter A nyugdíjasotthon bővülésének ünnepségén elültették az Életfát, melyben Pap János polgármester is segített. d-fotó, veress erzsi lis biztonságban élhessék meg. El­mondta, hogy idén novemberben már várható a 13. havi nyugdíj ne­gyedének kiadása, ez az összeg el­képzeléseik szerint a következő esztendőkben fokozatosan nő, s négy év múlva már a havi nyugdíj kétszerese lesz. Ezen túl az özve­gyi nyugellátást havi 2600 forinttal kívánják megemelni. A polgármester és Hegyesiné Orsós Éva köszönetét fejezte ki az otthon megszületésében közre­működőknek, a helyettes állam­titkár dr. Csehák Judit miniszter asszony és az Idősügyi Tanács üdvözletét is tolmácsolta. Az ünnepség résztvevői ezután a nyugdíjasház lakóinak műsorát tekinthették meg, majd - stílsze­rűen — elültették az Életfát. A há­zigazdák és a vendégek az ese­mény zárásaként a Vukovich Te­remben felavatták Békéscsaba egykori főépítésze, a nyugdíjas­ház tervezését elindító Vukovich Miklós emléktábláját. Fajzi Ta­más, az épület másik tervezője emlékeztetett, Vukovich Miklós azt mondta: az építészet nagyon komoly dolog, amit nem lehet fél­vállról venni. POCSAJI RICHARD Sarc ellen: matricát az M5-ösre (Folytatás az 1. oldalról) Végh László szólt arról: nem csak az autópálya tényleges hasz­nálóit - autósokat, fuvarozókat - éri hátrány, hanem azokat is, akik a méregdrága autóhasználati díj miatt versenyhátrányba kerül­nek. Kétszer is meggondolják az új vállalkozások, hogy a térségbe telepedjenek, nem jönnek létre új munkahelyek, illetve alacsonyan maradnak a fizetések. Ez az autó­pálya „növekedést” csak néhány szempontból eredményez. A régi 5-ös úton elviselhetetlen a forga­lom, életveszélyes a közlekedés és az átmenő forgalmat elszenve­dő településeken élhetetlen a kör­nyezet.- A kormány és a szaktárca tárgyalásokat folytat az AKA Rt.-vel a sztráda továbbépítésé­ről is - hangsúlyozta Végh László. - A megegyezés egyik fő feltétele a közlekedési mi­nisztérium álláspontja szerint, hogy a matricával rendelkező úthasználók az M5-ös autópá­AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA JELENLEGI DÍJAI 1. kategória 2. kategória 3. kategória 4. kategória üjhartyán főkapu: 2220 3020 4380 6880 Kiskunfélegyháza főkapu: 900 1280 1820 2800 A 97 kilométer összesen: 3120 4300 6200 9680 (1. kategória: személygépkocsik, melyek tengelytávolsága 3,1 méternél kisebb, 2. kate­gória: könnyű gépkocsik, melyek tengelytávolsága 3,1 méternél nagyobb, 3. kategória: közepes gépjármüvek kettős abronccsal és/vagy 3 tengellyel, 4. kategória: nehéz gép­jármüvek több, mint 3 tengellyel.) DÍJTÉTELEK AZ ÁLLAMI AUTÓPÁLYA-KEZELŐ RT.-HEZ TARTOZÓ SZTRÁDÁKON: Kategória 4 napos 10 napos Havi Éves D1 1000 forint 1900 3200 29000 D2 nem vásárolható 4600 forint 8300 73000 D3 nem vásárolható 6700 forint 12 300 110 000 (D1: motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű és mindezek bármilyen vontatmánnyal is, D2: a 3,5 tonnát meghala­dó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb összes tömegű gépjármű, valamint járműszerelvény, továbbá a 3,5 tonnát meghaladó autóbusz bármilyen vontatmánnyal, D3: a D1 vagy D2 kategóriába nem sorolható valamennyi gépjármű.) AZ AUTÓPÁLYÁK HOSSZAI: M5-ös: 97 kilométer M1-es: 171 km M3-as 175 km M7-es: 112 km lyán érzékelhető díjkedvez­ményhez jussanak. Ez vélemé­nyünk szerint abszolút nem ele­gendő, hiszen míg például a négynapos matrica 1000 forint és a négy nap alatt korlátlanul igénybe vehető 458 kilométer­nyi autópálya, addig 97 kilomé­ternyi autópályán egyszeri oda- vissza út személyautóval Kis­kunfélegyházától Budapestig 6240 forint. Ebből az államot il­lető áfa 1248 forint, tehát már ez több, mint a négynapos matrica teljes ára. Szóval, csak a matri­cás rendszer bevezetését, az egyenlő feltételek biztosítását tartjuk elfogadhatónak. NYEMCSOK LÁSZLÓ ________Megkérdeztük olvasóinkat________ Fo ntos autójuk márkája? Szatmári István 23 éves, békési, polgári szolgá­latos katona:- Nekem nincs autóm, de vannak ismerő­seim, akik éle­tüket el sem tudják képzelni nélküle, ragasz­kodnak egy bizonyos márkához, s annál alább nem adják. Ma már nem luxus a kocsi, munkaesz­köz, mindennapi életünk része. Nekem pillanatnyilag álmaim au­tója a középkategóriába tartozó Fiat Brava, mert esztétikus, ké­nyelmes, keveset fogyaszt és megbízható. Medvegy György, 53 éves, mezőberényi ős­termelő:- Kettévá­lasztom a kér­dést: mit szeret­nék, vagy mire futja... Almaim autója egy szuper terepjáró, anyagi lehetőségeim csak a Nivát engedik meg, ami 11 éves, több mint 250 ezer kilométert futott, ennek ellenére megbízható társ, segíti a munkámat. Egyesek sze­mében még mindig státusszim­bólum a kocsi, az emberek egy része ez alapján ítél. Én szuper autó helyett inkább a gazdaságo­mat fejlesztem, földet és gépet veszek. Víg Balázs, 24 éves, békési, bolti eladó:- Nekem még nincs au­tóm, a szüleim tízéves Skodá­ját vezetem időnként. Nem vagyok autómániás, ná­lam nem az a legfontosabb. Úgy látom, hogy vannak, akik pénzfitogtatásból tartanak szükségletüknél komolyabb kocsit, ami csillog-villog, s bömböl benne a zene. Égy családnak egy autó nem lu­xus, főként akkor, amikor munkájukat segíti. Ele r ^ most járok, ez már a harmadik. Nekem a mun­kámhoz fontos a megbízható, esztétikus, kényelmes autó, melyben van klíma, ugyanis nem mindegy, hogy egy forró nyári napon hogyan száll ki az ember az ország másik szegletében egy- egy tárgyalásra. Volt próbálkozá­som más márkával, de nekem az nem jött be. (SZ) A SZERZŐ FELVÉTELEI Kedves Olvasók! Bizonyára számos olyan téma van, amiről szíve­sen meghallgatnák mások véleményét is. Arra kérjük Önöket, eze­ket a kérdéseket írják le, és mi feltesszük azokat az utca emberé­nek. Beküldési cím: Békés Megyei Hírlap, Békéscsaba, Munkácsy u. 4. A levelezőlapra írják rá: Megkérdeztük olvasóinkat. Körös-völgyi gasztronómia Főző- és pogácsasütő-verseny a sokadalmi téren A gyulai vár előtt, a június 27- étől 29-éig tartó Körös-völgyi sokadalom elnevezésű nép- művészeti rendezvényre a szervezők két gasztronómiai versenyt is hirdetnek. A főző­versenyre hagyományosan szabadtűzön főtt ételek készí­tésével lehet nevezni, míg a pogácsasütő-versenyre bár­milyen, saját kezűleg készí­tett pogácsával. A nevezési határidő június 24. Gyula—Békéscsaba A főzőverseny június 29-én 8- tól 12 óráig tart. Az ételkészítés, tűzrakás valamennyi kellékéről és hozzávalójáról a versenyzők­nek kell gondoskodniuk. A zsűri bírálatkor értékeli az egyéni, stíl­szerű tálalást és a kedves kíná­lást. A pogácsasütő-versenyre bármilyen, saját kezűleg készített pogácsát - legyen az juhtúrós, borsos, tepertős, káposztás, saj­tos vagy „hamuban sült” - lehet benyújtani június 29-én 10-től 11 óráig. A pogácsát mindenki ott­hon készíti el, a nevezési mini­mum 20 darab vagy egy küo- gramm. A zsűri itt is értékeli az egyéni, stílszerű tálalást és a ked­ves kínálást. Mindkét versenyre június 24-éig lehet nevezni, to­vábbi információt Dombi Ildikó nyújt a Békés Megyei Művelődé­si Központban, ahol nevezési lap is igényelhető (Békéscsaba, Lu­ther utca 6., tel.: 66/442-122.) A versenyek szaktanácsadója, a zsűri elnöke Mladonyiczky Lász­ló, a békéscsabai Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Is­kola tanára. A versenyek első há­rom helyezettjei értékes jutalom­ban részesülnek. _________________________lö) PÖ RÖGTEK A SZOKNYÁK, (y) Az Udvarhelyi Néptáncműhely műsorával kez­dődött a békéscsabai Városházi esték idei sorozata. A szervezők Székelyudvarhely és Bé­késcsaba testvérvárosi viszonyára való tekintettel választották ezt a csoportot. A tegnapi félórás műsorral nem ért véget a rendezvény néptáncos része. Ma este 9 órakor, a hiva­talos ünnepélyes megnyitó után a Balassi Táncegyüttes mutatja be Gulyás Levente Júlia szép leány című játékát a városháza udvarán. Mielőtt azonban a ballada elkezdődne, az udvarhelyiek még egy táncot járnak. d-fotó: lehoczky péter Erővel, élettel töltötték meg a barátságot átadta a városnak Siegfned Wag­ner münsingeni képzőművész al­kotását, valamint Münsingen francia testvérvárosának ajándé­kát. Cservenák Pál Miklós, a ven­déglátó város polgármestere hangsúlyozta: a német újraegye­sítéshez hazánk megnyitotta nyu­gati határait, s ezek után kerülhe­tett közelebb a két nép. Münsingentől óriási erkölcsi tá­mogatást kapott a fiatal önkor­mányzat, ma már a kapcsolatok az élet minden területére kiterjed­nek, barátságok szövődtek csalá­dok és intézmények között, s há­zasság is született a testvérvárosi kapcsolat felvétele nyomán. A herényi polgármester a münsingeni új könyvtár számára egy kosár könyvet - Madách, Pe­tőfi, Jókai, Krúdy, valamint mai magyar írók műveit - nyújtott át Mike Münsingnek, mivel Münsingenben egyre többen ta­nulnak magyarul. Az ünnepi testületi ülésen megfogalmazódott: a testvérváro­si kapcsolatokat mindkét fél to­vább erősíti. Az ülést követően a münsingeni delegáció megkoszo­rúzta a mezőberényi német kite­lepítettek emlékművét. _____________________________________(SZEKERES) — DUK KdpUSUlUUdSI (JUHI es lld­sonlóság van a két város között, a barátságot kezdetektől fogva erő­vel és élettel töltötte meg mindkét fél, lebontva a mesterséges hatá­rokat. Sok ilyen testvérvárosi kap­csolat hozta közelebb egymáshoz a két ország lakóit, közvetített tu­dást, életmódot, szokást, sarkallt a megértésre, a megismerésre és a nyelvtanulásra - hangsúlyozta Mike Münsine. maid ajándékként Mezőberény A két város kapcsolata dinamik san fejlődött az elmúlt évtizei ben, ennek mindkét fél számiak jelét látta. A testületi ülésen el szőr Mike Münsing, Münsingen - polgármestere méltatta a két tele- u- pülés kapcsolatát, kiemelve előd- d- je, Rolf Keller, Münsingen egyko- in ri polgármesterének szerepét, aki ő- részt vett a tegnapi ünnepségen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom