Békés Megyei Hírlap, 2003. március (58. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-29 / 74. szám

2003. MÁRCIUS 29., SZOMBAT ÁRA: 72 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 74. SZÁM GLASS KFT. ÜVEG-PORCELÁN, MŰANYAG SZAK­NAGYKERESKEDÉS B ékéscsaba,| Lipták A. a. 7. í Tel./fax: (66) 325-482. : Suzuki, Maruti teljes körű alkatrészkínálat, minden típushoz teljes körű karosszéria és javítóelemek forgalmazása, i , Békéscsaba, Na® Balogh János u. 10. Telefon: (66) 448-706, [66) 449-676. Nyitva: hétfőtől péntekig 7-16 éráig, szombat, vasárnap zárva. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Világtükör Papp Lajos pécsi szívsebész most tért vissza Irakból, ahol mosolygós emberekkel ML találkozott az utcán. (2. oldal) Óraigazítás vasárnap Idén március 30-án, vasárnap kezdődik a nyári időszámítás: hajnali 2 órakor egy órával előre kell állítani az órát. VESZÉLYBEN A KÚRIÁK, (f) A Beliczey-kastélynál búcsúztak el egymástól a Kisnemesi Otthonok 2. Országos Találkozójának résztvevői. (Beszámolónk az 5. oldalon) ____ ototó. lehoczky péter Le vezetik a tejpiac feszültségeit? Támogatós a termelőknek az önkéntes önkorlátozásra A hazai tejpiac jelenlegi feszültségeit leveze­tendő, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) több szabályozó rendel­kezést hozott a közelmúltban. A döntések má­sik oka az EU-s jogharmonizáció megvalósítá­sa e területen. Békés megye A magyarországi tej- és tejtermékfogyasztás visszaesése miatt a hazai piac nem tudja felven­ni a teljes termelői kínálatot, és az export sem képes feloldani, enyhíteni a „tejválságot”. Ugyanakkor tisztességes kvótát - évi csaknem kétmillió tonna tej - kapott az EU-tól az ágazat. A termelői poten­ciálnak tehát nem kellene csökken­nie, viszont a mos­tani gondokat ke­zelni kell. Ezért hozott intézkedé­seket az FVM, és a napokban életbe léptetett jogsza­bályokról Szabó István, a megyei földművelésügyi hivatal (FM- hivatal) vezetője adott tájékoztatást.- A tehéntej termékpálya-szabályozásáról szóló rendelet kimondja, hogy a tejkvóta átruhá­zását, valamint az átengedést felfüggesztik — hangsúlyozta a hivatalvezető. — Egy másik ren­deletben szerepel, hogy a tej irányára az idén li­terenként nettóban 72 forint. A minőségi tehén­tej támogatása literenként 5,20 forint, a kiegészí­tő kvótatámogatás 1,32 forint/kvótaliter. Szabó István szólt arról, hogy az önkéntes terme­lési önkorlátozás keretében literenként 10 forint tá­mogatást kap minden olyan termelő, aki az idei ter­melését és értékesítését 5 százaléknál nagyobb mér­tékben visszavonja. Ezen szándékról még március 31-én, hétfőn lehet értesíteni a Tej Terméldanácsot. Tejkvótákat az állam vásárolhat, és ezt meg is te­szi nettó 25 forint/kvótaliter áron. Ezen rendelke­zéssel az állam elsősorban azt a kistermelői kört célozza meg, melynél a tejhigiéniai rendelet kihir­detésével, illetve egyéb piaci kényszer következté­ben veszélybe kerülhet a tejtermelési tevékenység folytatása. Az önkorláto­zásra vonatko­zó, kitöltött for­manyomtat­ványt április 15- éig kell eljuttatni a Tej Termékta­nácshoz. Aki ál­lami kvótafelvá­sárlás keretében értékesíti tejkvótáját, a vágómarhára történő átállás­ra kiemelt támogatásban részesülhet. A felvásárolt kvótamennyiség függvényében idén augusztusban a minisztérium a készletezett állami kvótatartalék­ból pályázatos kvótaértékesítést hirdet majd meg. Azon termelők, akik legalább 5 százalékos termelé­si önkorlátozást vállalnak, a pályázatelbírálás során elsőbbséget élveznek. ___________nyemcsok László Fo rmanyomtatványok a hivatalnál Az önkéntes termelési önkorlátozás támogatásáról szóló rendelettel, valamint az állami tejkvóta-felvásár­lásról és -értékesítésről szóló jogszabállyal kapcso­latban a megyei FM-hivatalban adnak további tájé­koztatást. A rendelethez kapcsolódó adásvételi szer­ződések formanyomtatványai, illetve a pályázati la­pok is a hivatalban vehetők át. Vágják le a sertéseket! Ménesbirtok: kérdés, válasz nélkül Miután a megye meghatározó ágazata tartós finanszírozási, értékesítési gondokkal küzd, felkérik a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériu­mot, valamint a pénzügyi tár­cát, tegyen hathatós intézke­déseket a mezőgazdasági ter­melők helyzetének stabilizá­lására — áll egyebek közt ab­ban a határozatban, amelyet tegnap mind a 35 jelenlévő képviselő elfogadott a megye­gyűlésen. Békéscsaba A rendkívüli közgyűlést - a me­gyei agrárgazdaság elemzésére, különös tekintettel az EU- csatlakozás témakörében - az el­lenzékiek kezdeményezték. Szabó István, a megyei FVM- hivatal vezetője szerint a gazdák bíznak a jövőben, hiszen ebben az évben 280-an pályáztak gép­vásárlási támogatásra. Géczi Lajosné, a regionális Sapard- hivatal vezetője kiemelte, hogy immár folyamatosan lehet pá­lyázni az unió előcsatlakozási alapjára. Az eljárási rend azon­ban rendkívül szigorú, ezért mi­nimum negyedév az elbírálási idő. A megyegyűlés Tóth Sándor bizottság elnök előterjesztésére egyhangú igennel határozatot fo­gadott el. Az alapanyag-termelői jövedelem biztosítása és az áru­alap felesleges kialakulásának el­kerülése érdekében felkérik a földművelésügyi és pénzügyi tár­cát, hogy tegyenek hathatós in­tézkedéseket a válságjegyek le­küzdése, a termelői kör helyzeté­nek stabilizálása, fizetési kiszol­gáltatottságuk megszüntetése, il­letve elfogadható mértékű csök­kentése érdekében. (Folytatás az 5. oldalon) Ismét expo a Tescónál A szervezők egyik érve: százezer látogató Április 30. és május 4. között rendezi meg az Expo-Team Kft. és a Protakon Kft. a XI. Csaba Expo Nemzetközi Kiál­lítást és Vásárt a megyeszék­helyen, a Tesco hipermarket melletti területen. A szerve­zők egyik — mondhatni leg­főbb — érve a tavalyi százez­res látogatói közönség. Békéscsaba Telitalálatnak bizonyult a Csaba Expo tavalyi megrendezése a bé­késcsabai Tesco hipermarket mel­letti területen, ugyanis a vásár el­ső napján csaknem 35 ezren láto­gattak ki, és összesen több, mint százezren tekintették meg a sok­rétű kínálatot. Váradi Zoltán, az Expo-Team Kft. és Csík András, a Protakon Kft. ügyvezető igazgató­ja egyaránt azt hangsúlyozta a tegnapi békéscsabai tájékoztatón, hogy a bemutatkozók és az ér­deklődők tavalyi elégedettsége örömmel tölti el őket, egyben újabb kihívást jelent számukra idén a vásár megszervezése.- Amikor például egy autós cég 18 új gépkocsit ad el a Csaba Expón — miként történt a múlt évi vásár idején —, akkor nem le­het kérdéses a folytatás - emelte ki Váradi Zoltán. - Nem csoda, ha a kiállítást holnap kellene nyitnunk, már telített lenne a két­ezer négyzetméteres fedett terü­let. Nem beszélve a mintegy hat­ezer négyzetméteres szabadtéri területről. Csík András arra tért ki, hogy az életben egy dolog állandó, ez pedig a változás. Tavaly új helyen és új időpontban rendezték meg a Csaba Expót, idén pedig új szakmai programokkal rukkol­nak elő. Az üzletember-találko­zókon és az egyéb kapcsolódó rendezvényeken az EU-csatla- kozáshoz kötődő környezetvé­delmi és hulladékgazdálkodási témák is terítékre kerülnek. Ha­sonlóan az egyes szakmák - pé­kektől és a gépipari vállalkozók­tól a fuvarozókig - követelmé­nyeiig. Váradi Zoltán elmondta, természetesen a vásárdíjakat is kiosztják majd a zsűri döntése alapján. A nemzetközi kiállítást és vá­sárt április 30-án Pap János, Bé­késcsaba polgármestere nyitja meg, és az expót rendezvények, előadások szervezésével a me­gyei kereskedelmi és iparkamara is támogatja. NY. L. <c % P flf üil» /V Cserélje le régi, használt fürdőkádját importból származó, acrill, színes, formatervezett fürdőkádra szenzációs áron, amíg a készlet tart. Régi kádját 5000 Ft-os áron beszámítjuk. Thermotéka Márkabolt, üékéscsabs, Szabó DgzsÖ u. 34. Beretta fali gázkazánok rendkívül kedvezményes áron kaphatók ugyanitt. ÁLLÓ GÁZKAZÁNOK CSERÉJE. Használt ÉTI gázkazánját SO0Q Fiiért visszavásároljuk, haTherntetéka gázkazánra cseréli fűtőkészülékét. Thermotéka gáz- és vegyes tüzelésű kazánok nagy választéka. *15522' Bőrkabátok, TISZTÍTÁSA, FELÚJÍTÁSA, FESTÉSE, ÁTALAKÍTÁSA. Női, férfi BŐRKABÁTOK, bundák, bekecsek, kaphatók minden méretben. Dr. Futakiné Pongrácz Jolán, 5600 Békéscsaba, Andrássy út 4. Telefon: (66) 324-314. * Megkezdtük a menyasszonyi. cipők árusítását is! I A mi autónk! ló* W9y'"hovi 12 799 B TÖRLESZTŐRÉSZLETRE ♦ 30% kezdő befizetéstől CASCMIENTESEN ♦ mozgáskorlátozott-utalványok beszámítása^ ♦ használt autó beszámítása ♦ gyors helyszíni ügyintézés. ♦ Induló részlet Suzuki Swift 1,0 Gl esetén. ♦ * I 099 000 kezdő befizetés esetén. További információkért hívja autószalonjainkat! AUTÓSZALONJAINK: -----------------­57 00 GYULA, Csabai út 9. MÁRKASZERVIZ 5520 Szeghalom, Széchenyi u. 12.j. Tel.: (66) 463-062. 5700 Gyula, Csabai út 9. Tel.: (30) 3037-856, E-mail: afit@bekesnet.hu Tel.: (66) 463-011. (20)4675-840. Ha új, ha régi: elad — vesz — javít! K F

Next

/
Oldalképek
Tartalom