Békés Megyei Hírlap, 2003. február (58. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-14 / 38. szám

2003. FEBRUÁR 14., PÉNTEK ÁRA: 72 FORINT LVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Vélemény Fehér köd, fekete reggel Összetört és totálkáros autók - Több mint tizenötmilliós kár Pocsaji Richárd most már aláírja, hogy a nagymamáknak mindig igazuk van. (5. oldal) Grátisz Színes heti tévéműsorral Megjelenik 40 000 példányban (Előfizetőinknek ajándékként) Démász: túl a négymilliárdon A Délmagyarországi Áram- szolgáltató Rt. 2002-ben 4,343 milliárd forint adózott nyereséget ért el, ami 16,65 százalékkal haladja meg a 2001. évit — derül ki a társa­ság minap közzétett gyorsje­lentéséből. Dél-Alföld Mint az az MTI által is közölt je­lentésben olvasható, a cégcso­port üzemi eredménye 30,64 százalékkal javult, 5,62 milliárd forint volt. Az egy részvényre ju­tó adózott eredmény 1173 forint volt, szemben az előző évi 1005 forinttal. A Démász-csoport ta­valy a 2001. évinél 7,3 százalék­kal több, 64,173 milliárd forin­tos árbevételt könyvelt el. A vil- lamosenergia-értékesítés bevé­tele 7,16 százalékkal, 63,563 milliárd forintra nőtt, a hőér­tékesítésből származó bevétel 25 százalékkal, 610,9 millió fo­rintra emelkedett. A csoport tavaly 3643 giga­wattóra áramot adott el, ezen belül a lakossági és közösségi fogyasztás 3,4 százalékkal nőtt, 1400 gigawattórát tett ki. A csoport saját tőkéje a tava­lyi év végén 43,507 milliárd fo­rint, jegyzett tőkéje 37,029 milli­árd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 42,376, illetve 36,606 milliárd forinttal. «>> A hátulról érkező kamion fülkéje jelentősen megsérült. A gépkocsivezetőt súlyos sérülések­kel szállították kórházba d-fotós lehoczky peter Trabant az árokban, totálká­ros Suzuki és Citroen, össze­tört Lada, műanyag alkatrész­darabok, sérült elemek borí­tották a burkolatot, kifolyt üzemanyag szaga terjengett. Több száz méteresre feltorló­dott, álló kocsisor jelezte teg­nap reggel, hogy valami tör­tént a 47-es főúton Békés és Békéscsaba között, a boros- gyáni határrészen, a 123-as kilométer-szelvényben. Ke­véssel később a másik megye- székhelyi kivezető úton szin­te ugyanez történt, szerencsé­re kevesebb résztvevővel, de jóval nagyobb méretekben. Békés—Békéscsaba Február 13-a sokaknak tényleg peches napot jelentett. Reggel nyolc óra tájban egy Bé­kés irányába szabályosan haladó személygépkocsi a forgalom mi­att fékezésre kényszerült, s a las­sító járműbe, a tejfehér ködben a mögötte, nagy sebességgel érke­ző másik kocsi „beledurrant”. A két kocsi vezetője éppen csak ki­lépett az autójából, amikor a har­madik járgány is fennakadt raj­tuk, s ezzel megindult a láncreak­ció. A rendőrök néhány perc alatt a helyszínre értek, a forgalmat mindkét irányból leállították a helyszínelés időszakára, ám er­ről jó néhány autós tudomást sem vett: mindkét sávban soro­zatban csúsztak az álló jármű­vekbe az érkező autók - egy­mástól alig 200 méterre -, több mint húszegynéhány személy­autó szenvedett kárt a sűrű ködben. Döbbenetes lehetett, az a lát­vány, amikor egy érkező mikro­busz totálkárosra törte az előtte álló Citroent és Suzukit, melyek­nek a vezetői éppen a balesetről váltottak szót. A forgalom több mint egy órán keresztül állt Békés és Békéscsaba között. Ezúttal a lényegesen hosszabb kerülőút sem állt rendelkezésre, ugyanis ekkorra már egy másik baleset miatt lezárták a Békéscsaba— Mezőberény közötti utat, s ugyancsak baleset miatt állt a for- güom Békés és Mezőberény kö­zött is. Az eredmény: a mentők négy könnyű sérültet szállítottak kórházba, az autómentők másfél tucatnyi — ebből három totálká­ros — összetört autót vittek el a helyszínről. Az anyagi kár meg­haladta a 10 millió forintot. S még valami: egy segítő szándékú au­tós figyelmeztetésképpen kirakta az útra az elakadásjelző három­szögét, amit valaki egy óvatlan pillanatban - „útban Európába” — privatizált... Nem sokkal később Békéscsa­bától a Mezőmegyer felé kivezető úton, valahol a szeszfőzde kör­nyékén újabb, az előzőnél annyi­ban tekintélyesebb, „tömeges” baleset történt, hogy három nagy kamion kavalkádjában kettőnek sikerült komolyan összeütköz­nie. (Folytatás az 5. oldalon) A KAMIONBALESET helyszínrajza Elektromos légvezeték ■ Mezőmegyer Békéscsaba A díj minimuma, minimális eséllyel Életképtelen megmozdulás a vagyonőri tevékenység szabályozására? Törvényi kötelezettség alapján január végén a Személy-, Va­gyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara küldött- gyűlése megállapította az úgynevezett „minimális vállalási díjakat” szolgáltatási területükön. A Borbíró Zoltán vezette megyei kamara képviselői is jelen voltak a Belügyminisztéri­um szorgalmazta döntésnél. Áz elnök tájékozatta lapunkat az eredményről, illetve arról, szerintük miért visszás — és egy ki­csit értelmetlen — a lépés. Békéscsaba A törvény célja, hogy rendet te­gyen a magyarországi bonyolult vagyonőri állapotokban: hazánk­ban 4000, vagyonőri tevékenység­gel foglalkozó céget jegyeznek, ezek közül mintegy 3500 tevé­kenykedik ténylegesen. Me­gyénkben 60 vállalkozás foglal­koztat körülbelül 3000 embert. A törvény kimondatlanul is abba az irányba mutat, hogy ha nem is az ausztriai állapotok felé kellene haladnunk, ahol néhány nagyobb cég látja el szinte ugyanazt a fel­adatot, de mindenképpen tisz­tább helyzetet kíván teremteni, ahol ennek a szakmának a legalsó rétege is nagyobb társadalmi megbecsültségben élhet, jobb anyagi körülmények között. Eh­hez kellene a minimális vállalási díj, azon szempontok alapján, amelyek egy jó szolgáltatási szint kiadásainak figyelembe vételével készültek. Úgymint: maximált ha­vi munkaóra, közterhek, munka­ruha, rendszeres kiképzés, gya­korlat, munkabér és a többi. Ennek megfelelően a kamara küldöttgyűlése az élőerős objek­tumvédelem legalacsonyabb vál­lalási díjaként az óránkénti 804 forint plusz áfát jelölte meg (a cég kap ennyit, ez az összeg tar­talmazza az összes kiadást, köz­tük a munkabért is). A biztonság- technikai szerelői tevékenység esetében egy kezdő mérnök munkájáért — az ajánlás szerint - 24 ezer forintot, az irányító mérnökéért 68 ezer forintot, a ki­emelt mérnökéért pedig 97 ezer forintot kellene fizetni naponta. A magánynyomozók tevékenysé­gét a döntnökök az ügyvédi óra­díjakhoz hasonlították, hiszen 5-15 ezer forintban állapították meg, bár minimumot a feladat bonyolultsága miatt csak a hosz- szabb megfigyelés esetére hatá­roztak meg: háromezer forintot óránként. Borbíró Zoltán és a kisebb vál­lalkozásokat üzemeltetők szerint ezek a számok - amelyek egyéb­ként február elsejétől hatályosak, de betartatásukra semmilyen esz­köz nem áll rendelkezésre - irre­álisak. — Ha most odamennék az egyik partneremhez, hogy mától 804 forintért látom el ugyanazt a feladatot, azt mondaná: „Vi­szontlátásra!” — érzékeltette a helyzetet a kamarai elnök, hiszen megyénkben a vállalási díjak je­lenleg 450 és 650 forint között mozognak. A többi, előbb emlí­tett díjról ne is beszéljünk, hiszen csak a — megyében érvényes — magánnyomozói óradíjakat pél­dául hozva, itt akik igénybe ve­szik ezt a szolgáltatást, az 500 fo­rint körüli óránkénti árhoz szok­tak hozzá. VANDLIK JÁNOS Levél a 44-es ügyében Molnár László az útfejlesztés támogatására kérte Medgyessy Pétert Fehér foltként szerepel me­gyénk a 2003—2006 közötti gyorsforgalmiút-hálózat bővü­lését tartalmazó térképen, mely a Népszabadság birtoká­ba jutott. A térkép azon előter­jesztés alapján készült, mely ma kerül a kormány elé, és amiben szó nincs 2006-ig a 44- es főút fejlesztéséről. Molnár László, Békéscsaba MSZP-s egyéni országgyűlési képvise­lője a 44-es ügyében tegnap le­velet küldött Medgyessy Péter miniszterelnöknek. Békés megye A 2015-ig megvalósítandó közút­fejlesztési tervben ugyan szere­pel a 44-es főút fejlesztése, de a 2006-ig megépítendő gyorsfor­galmi utak közé nem került be az előterjesztés alapján. Furcsállja ezt Molnár László MSZP-s or­szággyűlési képviselő is, aki még tavaly augusztus 31-én, Békés­csabán érdeklődött Medgyessy Péternél a 44-es főút jövőjéről. Akkor a kormányfő megígérte: a kormányzati ciklus végéig fej­lesztik a 44-est.- Levelemben arra kértem a miniszterelnök urat, hogy ígéreté­nek megfelelően, a lehetőségek­hez mérten támogassa a 44-es fej­lesztését - hangsúlyozta tegnap megkeresésünkre Molnár László. - Hozzátartozik azért a témához, hogy Medgyessy Péter még abban a hitben tette az ígéretét, hogy az útépítésre rendelkezésre állnak tervek. Később kellett szembesül­nünk azzal, hogy nem plusz 20 százalékról, hanem mínusz 10-ről kell indulnunk a terveket illetően. (Folytatás az 5. oldabn) Titokban született gyermek Hivatalosan nem létező csecsemőt talált a rendőrség Február 12-én egy fiatalem­ber, a gyulai J. R. elmondta egy helybeli rendőrnek, hogy körülbelül egy hónapja sze­retne bejutni édesapja város­beli házába, de mindig csak az ajtóban fogadták, ami gya­nússá vált. Azon a napon, szerdán ismét elment édesap­ja házához. Nem volt otthon senki és odabentről csecse­mősírást hallott... Gyula J. R. édesapja elvált, élettársával lakott. A huszonéves fiatalember tudomása szerint nem vártak kisbabát. A rendőr többször el­ment a házhoz, de senki nem nyitott ajtót. Kora délután, mivel kihallatszott a gyermeksírás, megkeresték az eldugott kulcsot és bementek a lakásba. Egyhóna­pos gyermeket láttak meg, aki az ágyon feküdt piszkos ruhában, vizeletében, ürülékében. A lakás különben fűtött volt. A gyerme­ket kórházba vitték. A rendőri adatgyűjtés során egy órán belül megtalálták az édesanyát, S. M.- nét, aki egy másik gyulai házban három kisgyermekre vigyázott. A 46 éves S. M.-né elmondta, az­nap 9.30-kor hagyta magára gyermekét. A terhességét, a szü­lést azért tartotta titokban, mert félt, hogy a gyámhatóság elveszi és intézetben helyezi el a gyer­mekét. A szülést élettársa, a 47 éves J. B. vezette le. Hajnali négykor szólt neki a párja, hogy keljen fel, mert mindjárt szülni fog. A férfi éjjel-nappali boltba ment, pálinkát és sört vett, azt iszogatta, amikor hét óra tájban megszületett a kisbaba. A köl­dökzsinórt a férfi vágta el. Az anya terhessége alatt orvosnál nem volt, a csecsemő védőoltást nem kapott. A látott gondozat- lanság miatt is egyértelmű volt, a szülőket olyan mulasztás terheli, ami a gyermek épségét, fejlődé­sét veszélyezteti. A rendőrség so­ron kívül értesítette a gyámhiva­talt, hogy ideiglenes intézkedés­ként határozzon az átmeneti ne­velésbe vételről - tudtuk meg dr. Balogh Lászlótól, a Gyulai Rend­őrkapitányság vizsgálati alosztá­lyának vezetőjétől. (Folytatás az 5. oldalon) MESES 206-OS AKCIÓ A PEUGEOT-NALt PEUGEOT^ Finanszírozás Mesés finanszírozások, melyekkel az autóvásárlás varázslatosan könnyűnek tűnik! Husky Az akciós, extrákkal kínált Husky szériától nem fogja kirázni a hideg! Személyre szabott ajánlat Sok jó közül csak jót választhat: hogy melyik extrát, az Önön múlik. Az 1.4 HDI feltűnően gazdaságos, mégis dinamikus. Fogyasztása akár 3,6 liter is lehet! Részletek a márkakereskedésünkben. * Ajánlatunk valamennyi 3 él 5 ajtós modellre vonatkozik. aCöi on Békéscsaba, Bajza u. 19. (Bejárat az Urszinyi u. felél.) Tel.: (66) 529-300. PEUGEOT, VEZETNI MINDIG ÉLVEZET. * PEUGEOT

Next

/
Oldalképek
Tartalom