Békés Megyei Hírlap, 2002. december (57. évfolyam, 280-303. szám)

2002-12-02 / 280. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP * ? KÖZÉLETI NAPILAP / // 2002. DECEMBER 2., HÉTFŐ ARA: 72 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 280. SZÁM A VjM* Pai fűm éri a a Mentesen a napi politikától Az EU-régiók közgyűlése Olaszországban A 10 jelenlévő magyar megye sorában Varga Zoltán, Békés megye közgyűlésének elnöke is jelen volt a kétmilliós Ná­polyban, a múlt hét közepén rendezett Európai Régiók ha­gyományos évi közgyűlésén. Nápoly A plenáris ülésen 31 ország 250 régiójának 800 résztvevője hall­gatta meg a házigazda szerepét betöltő Nápoly-közeli Campania régió elnökének, Antonio Bassoli- nónak a köszöntőjét - mondta a hazaérkezése után Varga Zoltán. A napi politikától mentes, két­napos fórum első részében a ta­valyi eredményeket vették szám­ba, köztük a közgyűlés gazdálko­dását. A magyarok a szociális és a kulturális területen szeretné­nek bekapcsolódni a szűkebb irá­nyító testület munkájába a jövő­ben. Jelenleg hazánk még me­gyei, tehát nem régiónkénti köz- igazgatásban érdekelt. A közgyűlés állást foglalt, hogy az EU-csatlakozásra váró országok régiói szorgalmazzák nemzeti kor­mányaiknál: erősítsék a regionális együttműködési lehetőségeket. Ennek azért is jelentősége van, mert a különböző országokra más­más helyzet jellemző, ha úgy tet­szik, az Európai Régiók Közgyűlé­se is keresi a helyét az új Európá­ban, többek közt az önkormány­zatok és civil kapcsolatok terén is. — Mi, azt hiszem, helyzeti előnyben vagyunk, mert megyei szinten keletre, nyugatra egy­aránt kiterjedt regionális kapcso­latokkal rendelkezünk és a váro­soknak is széles együttműködési rendszerük alakult ki - monda befejezésül Varga Zoltán. ____________________________________IFÁBIÁHI EL ADÓ! I Békéscsaba, Mednyánszky u. Tel.: 06 (30) 9154-732. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY________ Mé nesi György arról ír, hogyan zajlana válasz­tott bíróság előtt a fülemileper. (5. oldal) DÍSZFÉNYBE ÖLTÖZÖTT A MEGYESZÉKHELY, (f) Tegnaptól ünnepi fényben pompázik a megyeszékhely központja. A karácsonyi készülődés jegyében más városokban, például Gyulán is hangulatos díszkivilágítás fogadja a helyieket és városba érkezőket. DWTÓ: LEHOCZKY PÉTER ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS, (ö) Gyulán, a Városház utcán felállított színpa­don az ötödik városi adventi ünnepség résztvevőit köszöntötte tegnap dr. Perjési Klára pol­gármester. Az idén is volt jótékonysági vásár és szaloncukrot ajándékozó Mikulás. Az ad­venti koszorún az első gyertyát Szalay István, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára gyújtot­ta meg, boldogabb új esztendőt kívánva a város lakóinak. Or. Perjési Klára köszönetét mon­dott Gerhard Stengelnek, akinek jóvoltából forró levessel kínálhatták meg az érdeklődőket D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Megyei körkép A közelmúltban Aranyoklevéllel tüntették ki dr. Fiala János bé­késcsabai gyógyszerészt. (6. oldal) Alelnök Pap János Szombaton tisztújító köz­gyűlést rendezett a Megyei Jogú Városok Szövetsége. A szövetség városai erejükhöz mérten részt vettek a törvényal­kotásban, a magyar társadalmi élet alakításában. A küldöttek megválasztot­ták az új elnököt Toller László személyében, társelnökként folytatja tevékenységét a volt szövetségi vezető, Szita Kár­oly. Alelnökök lettek: Pap János békéscsabai és Puszta Béla sal­gótarjáni polgármester. A váro­sok közötti együttműködést nem politikai irányvonalak, ha­nem az együttműködés men­tén képzelik el. Jó partnerként szeretnének együttműködni a minisztériumokkal, valódi ér­dekképviseletet kívánnak ellát­ni. P. R. Drasztikus a csökkenés Erős forint, gyenge exportjövedelmek A megyei hatás Egyre több a panasz az exportőrök részéről az erősödő forinttal kapcsolatban. A jelek szerint igaza lett annak a múlt évben készített felmérés­nek, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparka­mara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézete (MKIK—GVI) a megyei kamarák segítségével ké­szített, kérdőíves vállalati felmérés formában. Magyarország Az MKIK-GVI és a regionális kamarák által 2001 jú­niusában készített gyorsfelmérés annak a kérdés­nek a megválaszolására, hogy van-e az exportálók­nak lehetőségük kivédeni az export jövedelmezősé­gének drasztikus csökke­nését. A felmérés egyik fontos célja annak megál­lapítása volt, hogy mely vállalatcsoportok, ágaza­tok, tevékenységek tekint­hetők a leginkább veszé­lyeztetettnek a forint erő­södése következtében. A felmérésben több mint 500 vállalat vett részt. A mintában szerep­lő vállalatok több mint fe­le nyüatkozott úgy, hogy az exporton elért jövedelem nem éri el a 10 száza­lékot. Ez az általuk 2000-ben lebonyolított export pontosan 60 százalékát tette ki. A kikérdezés által érintett export 60 százaléka tehát a forint 10 száza­léknál nagyobb árfolyam-emelkedése mellett vesz­teségessé válik. Az export 26 százalékát lebonyolí­tó vállalatok jeleztek 10-15% közötti nyereséget az exporton, s az exportnak csupán 9,5 százaléka va­lósult meg 15 százalék feletti nyereségráta mellett. A felmérésben szereplő vállalatok exportjának körülbelül az egyharmada tekinthető a leginkább veszélyeztetettnek, amennyiben a forint felérté­kelődése hosszabb távon fennmarad. A vállalatok válaszainak tanúsága szerint a leg­rosszabb helyzet az élelmiszeriparban, a textil­iparban és a gépiparban alakulhat ki. Az ágazat­ban az exportnak majdnem az egésze 10 százalék alatti nyereség mellett valósul meg. A bérmunkát végzők nemcsak a textil­iparban, hanem más ága­zatokban (élelmiszer- ipar, gépipar) is a leg­rosszabb helyzetben vannak. Nagy a veszélye annak, hogy ez a tevé­kenység tömegesen meg­szűnik, ami rövid távon súlyos foglalkoztatási kö­vetkezményekkel járhat. A felmérés is igazolta azt a feltételezést, hogy az exportáló kisebb vál­lalatokat a forint árfolya­mának erősödése kedve­zőtlenebbül érinti, mint a nagyokat, mivel több­nyire kevesebb védekezési lehetőségük van, mint az összetettebb tevékenységgel rendelkező nagy- vállalatoknak. (Folytatás az 5. oldalon) A Békés Kft. a Tiszántúl legnagyobb vám­udvarával rendelkezik, tevékenységi köre kiterjed a nemzetközi kereskedelemre, a vámra; mezőgazdasági termékeket expor­tálnak a kontinens szinte minden országá­ba - tudtuk meg Fabriczy Elemértől, a tár­saság vezetőjétől. Már a jegybank által az infláció csökkentése érdekében tett forint­erősítő lépések évében, tavaly is több mint tízmillió forint bevételi veszteséget könyvel­hettek el és Fabriczy Elemér szerint ez az összeg az idén még csak növekedni fog. .•# A, Eg&egclt vai az egyszerűtől az exkluzivii Már csak 21 nap, és december 23-án 50 000 Ft-ért • • Óné lehet egy új autó! f *Jtr ft f P: J- it m &&-Q) BURKOLOHAZ ’TKitt&Ufy CUKi(tt) föl! Resztetek az üzletünkben. BÉKÉSCSABA, Lipták A. u. 7/2. Tel./fax: (66) 430-792, (66) 529-630. GYULA, Megyeház u. 4-8. TeL/fax: (66) 361-204. Nyújtsd a kezed, ők is nyújtják! Halmozottan fogyatékos — ír­ják, mondják róluk hivatalos helyeken, miközben a most két hétig, a megyei könyvtár­ban nyílt kiállításukon és vá­sárukon meggyőződhetünk róla: ezután mindig óvatosab­ban fogalmazzunk. Békéscsaba A Nyújtsd Segítő Kezed Alapít­vány a Békés Megyei Ápoló- Gondozó Otthonban élő, mint­egy 200 halmozottan fogyatékos gyermek és fiatal felnőtt életmi­nőségének javítása érdekében jött létre tíz esztendővel ezelőtt. A megyei önkormányzat intéz­ményeként azóta az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával kertészetet és szárazvirág-kötészetet hoztak létre. A védett munkahely meg­élhetést biztosít és egyben ön­megvalósítást jelent a megválto­zott munkaképességű és külön­böző fogyatékkal élő dolgozóik­nak. Hogy mindezt most közread­hatjuk, arra a szombaton nyílt szép kiállítás kínál alkalmat, amelyet dr. Balog Erika, a megyei önkormányzat osztályvezetője nyitott meg, meleg szavakkal. „Közeledik a karácsony, legmeg- hittebb ünnepünk. És akkor iga­zi, ha képessé tesz bennünket ar­ra, hogy a külsőségekből lelkisé­get teremtsünk. Felkészülésün­ket segítik a szokások, tárgyak, így például az adventi koszorú, a különféle ajándéktárgyak. Kellé­kek, amelyek segítenek gyakorol­ni a szeretetet, keresni a nem hét­köznapi igazságot. Legyen a jóté­konysági kiállítás is a szeretet egyik jele, találják meg benne örömüket a készítői és a kiállítás látogatói, vásárlói egyaránt.” (Folytatás az 5. oldalon) A kategória új királya! ftS5 A Mazda6 megérkezett és teljes sikert aratott! Az új Mazda6 a hazai és a külföldi sajtóban elvégzett minden eddigi összehasonlító teszt­ben a kategóriatársai előtt végzett, és egyértelműen megszerezte az első helyezést Ennek alapján magabiztosan kijelenthetjük, hogy megszületett a kategória új királya. MAZDA6 már 4 999 900 Ft-tól. Öröm vezetni > Élmény birtokolni. Átlagfogyasztás: 6,5-9,11/100 km, C02-kibocsátás: 179-218 g/km. Autó-Expanzió Kft., 5600 Békéscsaba, Dobozi út 108. Telefon: (66) 430-585.

Next

/
Oldalképek
Tartalom