Békés Megyei Hírlap, 2002. november (57. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-02 / 255. szám

@ BOSCH márkabolt AUTÓALKATRÉSZ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS Békéscsaba, Bartók B. út 66. Tel.: (66) 328-984,430-175, (60) 388-150. Fax: (66) 430-174. téli adalékanyagok wjmrn / O kedvezménnyel kiegészítő fényszórók r«euB 15% kedvezménnyel november 11-étől december 6-áig! MINDEN TÍPUSÚ TÁVOL-KELETI GÉPKOCSIHOZ ALKATRÉSZEK, akár 24 órán belül, kedvező áron! 2002. NOVEMBER 2., SZOMBAT ÁRA: 72 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 255. SZÁM ANGR(^ Vízkooído, 1 l-es 154 Ft Békéscsaba, Kétegyháii át 7. Tel./fax: (66) 520-790. | Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-16 áráig. Csak viszonteladókat szolgálunk ki! Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Grátisz Színes heti tévéműsorral Nincs személyi változás Csárdaszállás Az önkormányzati választások a település vezetésében nem hoz­tak személyi változásokat: a pol­gármester, Petneházi Bálintné nagy fölénnyel nyert, így a har­madik ciklusát kezdi meg. Az öt képviselő közül egy az új, ugyanakkor Gulyás Pál, mivel két cikluson át volt tanácstag, a hatodik képviselői ciklusát kez­di - derült ki a helyi önkor­mányzat alakuló ülésén. Az al­polgármesteri tisztséget négy éven át ismét Makai Zsigmond tölti be, mint a legtöbb szavaza­tot kapott képviselő. A képviselő-testület egy — ügyrendi és pénzügyi - bizottsá­got alakított. A testület döntött a társadalmi megbízatású polgár- mester tiszteletdíjáról, amit nem emelt, maradt a havi bruttó 40 ezer forint. A testület tagjainak havi tiszteletdíja a jövőben is bruttó 6500 forint. Garantált a megye gázellátása A méhkeréki előkészítőt véglegesen leállította a Mól Rt. Információink szerint két éve nem üzemel a méhkeréki gázelőkészítő. Hallottuk azt is, hogy a Mól Rt.-nél gondolkodnak azon, hogy fenn kell-e tartani ezt vagy sem. Felmerül a la­ikusban: amennyiben nem működik, a kardoskúti központból kiinduló gázszállító- rendszeren keresztül megoldható-e biztonság­gal a megye földgázellátása. Amikor például ezt a vezetékrendszert karbantartják, a betáp­lálás történhetne a méhkeréki oldalról, és nem maradnának gáz nélkül települések. A témá­hoz kapcsolódó kérdéseinkre Holoda Attila, a Mól Rt. termelési vezetője válaszolt. Békés megye- A méhkeréki gázelőkészítő 2000. május 2-a óta valóban nem üzemel - mondta Holoda Attila.- Méhkerék és Komádi saját gázát Algyőre jut­tatjuk a Méhkerék- Algyő között meglévő 64 báros kondenzátum vezetéken, amire me­net közben beadásra kerülnek a gyoma- endrődi és a kardoskűti gázok is.- A gázelőkészítés mit takar, és ha már itt tartunk, a méhkeréki gáz­előkészítővel kapcsolatosan elő-előbukkant Sarkadkeresztúr neve is.- A gázelőkészítés röviden és egyszerűen nem más, mint a földgázból történő szilárd anyag és a cseppfolyós anyagok eltávolítása. Sarkadkeresztúr neve abban a vonatkozásban merülhetett fel, hogy a sarkadkeresztúri mező gáza a Méhkerék-gáz­üzem elnevezésű gyűjtővezetékre, majd innen Algyőre kerül. A méhkeréki előkészítő kis kapaci­tása miatt Békés megye ellátásában - megyei igény 150 ezer köbméter/óra, az előkészítő csúcs­kapacitása 10 ezer köbméter/óra volt - nem ját­szana szerepet. Emellett üzemállapotának, egy esetleges 1-2 nap/év karbantartási szünetre törté­nő hosszú távú fenntartása költséges, ezért is tör­tént döntés a végleges leállításáról.- A Mól Rt. miként lát­ja el földgázzal Békés me­gyét, mely településeken zajlik kitermelés, milyen módon és hol adják át a gázt a szolgáltatónak ?- Cégünknek Békés megye területén három operatív egysége van, melyek gáztermeléssel kapcsolatos tevékeny­séget folytatnak. (Folytatás az 5. oldalon) Szerződés a fűtőértékre Holoda Attila hangsúlyozta, hogy a Mól Rt.- nek a fütőértékre vonatkozóan szerződése van a gázszolgáltatóval. Ezen szerződés tartalmaz egy névleges fűtőértéket, valamint rögzítik a szerződésben az attól való megengedhető el­térés mértékét is. A szerződésben foglaltak betartásáért természetesen a Mól Rt. felel. A békési átadókra szerződött fűtőérték 34,4 megajoule/köbméter, a megengedett eltérés pedig plusz-mínusz 5 százalék. Emlékezés a háborúk hőseire ,,Az nem hal meg, Talán kétszáz méterre áll egy­mástól a két emlékhely Békés­csabán, a Szabadság téren. Mennyi azonos történelmi kö­tőpont és mennyi távoli! Előbbi­ek, a 101-esek 52 hónapot töltöt­tek a „14-es háborúban”, utób­biak a második világégést jár­ták meg. Már akik hazajöttek. Azokra emlékeztek szerdán az önkormányzati ünnepségen az obeliszknél, illetve bronzszo­bornál, akik sohasem tértek vissza szőkébb pátriájukba. Békéscsaba Reggel az első világháborús hősök csabai nyughelyénél Gulyás Lász­ló őrnagy, a Magyar Honvédség 22. sz. radarszázadának parancs­noka emlékezett. csak távol van...” A hősök és mártírok emléknap­ján, az I. világháború emlékhelyén Zolnai Richárd 10. osztályos, Rózsa Ferenc gimnáziumi diák róta le el­sőként kegyeletét. A Monarchia 101-es gyalogezredének 3. zászlóal­ja 1904-től állomásozott Békéscsa­bán, 1914-ben először Szerbiába in­dultak harcolni, majd Galícia követ­kezett. Homonna, Przemys, Lemberg. Jön a titkos parancs, irány az olasz front, kétszer is. Ison­zó, a Piave mente. Sárral-vízzel telt lövészárkok, a Kárpátok tele, kole­ra, vérhas. Hóviharok. A remény? Tisza István, Habsburg főherceg, a békéscsabai főszolgabíró, dr. Kiss László lelkesítő látogatásai. 1918 október: felbomlik a front, ötezren ott maradtak a harcmezőkön. (Folytatás az 5. oldalon) Stratégiai munkacsoport lesz A békéscsabai városi közgyű­lés, Szilvásy Ferenc vezette szocialista frakciójának saj­tótájékoztatóján elhangzott: a bizottságok a jobb döntéselőkészítés érdekében nagyobb hatáskört kapnak, mert nem szeretnék, ha rend­re éjfélig üléseznének. Békéscsaba A bizottságok elosztásánál nem tudtak megegyezni az ellenzék­kel. „Szomorú, hogy jobboldali barátaink végül egynek a vezeté­sét sem vállalták el” - összegez­te erről mondanivalóját Szilvásy Ferenc. A 9-ből három - közte a stratégiainak mondható gazdasá­gi bizottság elnöki posztját aján­lották fel, de „az utolsó percben”, vagyis az alakuló közgyűlés előtt az MDF-es Takács Péter közölte: ha maguk nem választhatnak bi­zonyos bizottsági elnöki státuso­kat, akkor egyik sem kell. Az MSZP frakció úgy látja, az egyik „kiszemelt” bizottságnál, a nem­zetiséginél számukra természe­tes, hogy azt a szlovák nemzeti­ségi képviselő vezesse, miként a tömegkapcsolatokban fontos közművelődési és sportbizottság irányítására is igényt tartottak. A szociális bizottság eredendően szocialista jellegű, ezért nem ajánlották fel, a pénzügyi bizott­ság „győztes oldali” irányításá­hoz pedig Pap János ragaszko­dott. A tájékoztatón szintén jelenlé­vő Baji Lajos főállású alpolgár­mester már át is vette a hivatalt Végh Lászlótól. A társadalmi he­lyettes, a Csaba Centernél igazga­tó Hraboszki György hétfőn fog­lalja el posztját. A párt tisztségviselői a konst­ruktív munkában és együttmű­ködésben bíznak, bár szerintük a költségvetést az ellenoldal bizo­nyosan nem szavazza meg. Azt még nem tudni — vélik a szocialisták -, hogy az ellenzéki­eknél hány frakció és milyen ösz- szetételben alakul, mert például a közgyűlésbe csak két MDF-es ju­tott, a frakcióalakításhoz viszont három képviselő szükséges. F. I. Bemelegítő viták az alakuló ülésen Minden békési lakos polgármestere kíván lenni Pataki István A helyi választási bizottság elnökének tájékoztatójával kezdő­dött csütörtökön délután Békés önkormányzatának alakuló ülése. Dr. Komáromi Sándor, a bizottság elnöke elmondta: az önkormányzati választások a városban is törvényesen zajlot­tak. Négy panasz érkezett a bizottsághoz, melyeket kivizsgál­tak, s mindegyik megalapozatlannak bizonyult. A 12 ezer 362 választásra jogosultnak 42,5 százaléka élt szavazati jogával. Klub időseknek /' Nemcsak a nagyvárosok kiváltsága AKCIÓS AJÁNLAT! Panasonic digitális másoló-nyomtató (egyben) készülékekre: Workio DP-1510P ■ 15 lap/perc ■ A/3-as nyomtatás, másolás, ^ szkennelés Áh 349 909 Ft + áfa Workio DP-1810P ■ 18 lap/perc ■ A/3-as nyomtatás, másolás, szkennelés ■ elektronikus laprendezés Ar. 449 900 Ft + áfa 20 lap/perc, duplexes változat, is kapható! | Egyedülálló indulókészlet: r most 60 000 másolatra elegendő festékkel és dobbal szállítjuk! Irodagép Elektronika, 5600 Békéscsaba. Zsíros u. 1. W Tel.: (66) 441-503, (66) 547-500. Békés A városban ismét 19 tagú önkor­mányzat alakult, tagjai közül tí­zen egyéni mandátumot szerez­tek, a többiek listáról kerültek a testületbe. Az idén a cigány ki­sebbség mellett indított képviselő- jelölteket a német és a szlovák ki­sebbség is, ők viszont nem kaptak annyi voksot, hogy bekerülhesse­nek a város önkormányzatába. Pataki István az újra választott polgármester - harmadik ciklusát kezdte - székfoglalójában el­mondta: programját, a törvény adta lehetőség szerint később is­merteti. Egyet viszont leszögezett: minden békési lakos polgármeste­re szeretne lenni. Mint mondta, a korábbi testület városban és nem pártokban gondolkodott, szaksze­rű döntéseket hozott, takarékosan gazdálkodott, s igyekezett együtt­működni a különféle szervezetek­kel. A polgármester most is ki­emelten számít a civil szervezetek és az egyházak támogatására, se­gítségére. A testület a polgármes­ter illetményét bruttó 309 ezer fo­rintban határozta meg. Az önkormányzat alakuló ülé­sén már a huszadik percben amo­lyan bemelegítő pengeváltásokra is sor került, ugyanis a jobboldali | összefogás javaslatát - minden J bizottságba egy külső, vagyis nem képviselő tagot akartak delegálni — a többség nem fogadta el. Erre a jobboldali összefogás képviselője közölte: a frakció tagjai nem vál­lalnak a bizottságok élén elnöki tisztséget. így aztán az előzetesen tervezett 12 bizottsággal szemben 11-et hoztak létre, az informatikai bizottság alakítása lekerült a napi­rendről. Szünetben az egyik jobb­oldali képviselő azon véleményé­nek adott hangot, mely szerint a baloldaliak erőből politizálnak. A képviselő-testület tagja títkos szavazással ismét társadalmi meg­bízatású alpolgármesternek válasz­tották dr. Pásztor Gyulát, akinek tiszteletdíját 135 ezer 600 forintban határozták meg. (szekeres) Az idősek és fogyatékkal élők nappali ellátására építettek klubot Szarvason. Domokos László országgyűlési képvise­lő a klub avatásakor megyénk sajátos helyzetére hivta fel a figyelmet: Békés lakossága öregszik, a róluk való gondos­kodás feladata és felelőssége az aktív korosztálynak. Szarvas Domokos László szólt arról is, a társnélküliséget, a család távol­létét oldó nappali gondoskodás sokáig csak a nagyvárosok kivált­sága volt. Ma már a kistelepülése­ken is elterjedt ez az ellátási for­ma. Babák Mihály polgármester nem titkolta, az idősekről való gondoskodásban évekkel ezelőtt igen nagy volt Szarvas restanciá­ja. Az önkormányzat köszönettel tartozik az egyházaknak, akik a problémára érzékenyen reagálva idősotthonokat létesítettek. Az elmúlt időszakban komoly ered­mények születtek. Tavaly adták át a korszerű szociális otthont, most pedig nappali ellátásra épí­tettek klubházat. A városnak szándéka, hogy felújítja a klub­házzal szomszédos átmeneti szállást nyújtó otthont, nappali klubot alakít ki a Zöldpázsit vá­rosrészen, valamint a település külterületén is. A most felavatott Bethlen ut­cai klubház 45 millió forintba került. Az önkormányzat 23,5 millió forint saját erőt biztosí­tott, a további költségeket a me­gyei területfejlesztési tanács és a családügyi minisztérium támo­A II. világháborús emlékhelynél dr. Árpási Zoltán, lapunk főszerkesztője mondott beszédet d-fotós veress erzsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom