Békés Megyei Hírlap, 2002. október (57. évfolyam, 229-242. szám)

2002-10-01 / 229. szám

ANGRG Tejszínhabspray (250 ml) 180 Ft Békéscsaba, Kétegyháxi át 7. Tel./tax: (66) 520-790. § Nyitva tartás: 8 hétfőtől péntekig 8-16 éréig.’ Csak viszonteladókat szolgálunk ki! Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Keresztes Tibor- né, gyomaend- rődi főszakács szerint a test és a lélek ápolása egyaránt fontos. (4. oldal) VÉLEMÉNY Béla Vali jegyze­tében arról ír, hogy manapság divat a „főnök” fotójának értéke­sítésével pénzhez jutni. (5. oldal) Matematikatanároknak Békéscsaba A matematikát tanító pedagógu­soknak a békéscsabai Belvárosi Iskola és Gimnázium október 12- én, szombaton délelőtt térítés- mentes szakmai napot tart. A ma­gyar matematikaoktatás problé­máiról dr. Vancsó Ödön, az ELTE TTK Matematika Szakmódszerta­ni Csoportjának adjunktusa tart előadást, tíztől tizenegy óráig. Problémamegoldás fejlesztése a felső tagozaton címmel Pin*ér Klára főiskola adjunktus mutatja be a Mozaik Kiadó 5. és 6. osztá­lyos matematika tankönyveit a délelőtt további részében. Vincze István középiskolai tanár előadá­sában szó lesz a matematikaórák problémaszituációiról, valamint a kora délutáni órákban dr. Vancsó Ödön tart ismét beszámolót az új érettségi követelményekről. A pe­dagógusok részvételi szándéku­kat írásban jelezzék a Békés Me­gyei Humánfejlesztési Központ címén: 5600 Békéscsaba, Luther u. 5/b. A részvétel mindenki szá- mára díjtalan. ___________s. r. g. A s zámokat és a jelölőszervezeteket tartalmazó gömböket Jenei Béla területi választási bizottsági elnök helyezte az urnába DWTÓ: LEHOCZKY PÉTER Kisorsolták a listák sorrendjét A nyilvántartásban tizenöt, illetve tizenkét jelölő szervezet Az október 20-ai helyhatósági választásra a terü­leti listák szempontjából határidőig nyilvántar­tásba vett pártok, jelölőszervezetek sorrendjét sorsolták ki tegnap Békéscsabán, a megyeházán. Békéscsaba A 10 ezer vagy annál kisebb lakosságszámú tele­püléseknél 15, a 10 ezernél nagyobb lélekszámú helységeknél pedig 12 jelölőszervezet állított lis- >'*. Ezen a szavazólapon lényegében, a megye gyűlés tagjait, összetételét választjuk meg. A me­gyében nyolc város tartozik a 10 ezernél nagyobb településekhez. Nem számítva Békéscsabát, a megyeszékhelyiek ugyanis területi listára nem voksolnak, mert Békéscsaba megyei jogú város. A tegnapi sorsoláson az urnákból a számokat és a jelölőszervezeteket tartalmazó gömböket a békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gim­názium két tanulója, Krajcsó Ágnes és Kukola Mihály húzta ki. A sorsolást dr. Nagy Endre köz­jegyző jelenlétében bonyolította le a Jenei Béla elnök vezette területi választási bizottság. A10 ezer vagy annál kisebb lakosságszámú te­lepüléseken a következő sorrendben kerülnek fel a jelölőszervezetek a szavazólapokra: 1. Magyar Demokrata Fórum, 2. Összefogás a Mezőgazda­ságból Élőkért Egyesület - Független Kisgazda- párt, 3. Összefogás Magyarországért Centrum, 4. Összefogás Békés Megyéért Egyesület, 5. Magyar Igazság és Élet Pártja, 6. Eleid Román Hagyo­mányőrző Táncegyesület, 7. Kistelepülések Pol­gármestereinek Békés Megyei Egyesülete, 8. Ma­gyar Szocialista Párt, 9. Nyugdíjasklubok és Idő­sek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége, 10. Munkáspárt, 11. Magyar Kisgazda és Polgári Párt, 12. Békés Megyei Cigánylakosok Egyesülete, 13. Méhke*-VF;r «sülét, 14. Fidesz—Vagynr Pol­gári Párt - Magyar Kereszténydemokrata Szövet­ség - Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége, 15. Szabad Demokraták Szövetsége. A 10 ezernél nagyobb lélekszámú települése­ken a területi lista sonendje: 1. Szabad Demok­raták Szövetsége, 2. Összefogás Gyuláért Egye­sület, 3. Összefogás a Mezőgazdaságból Élőkért Egyesület - Független Kisgazdapárt, 4. Fidesz- Magyar Polgári Párt" - Magyar Keresztényde­mokrata Szövetség - Békés Megyei Gazdakörök Szövetsége, 5. Munkáspárt, 6. Magyar Demokra­ta Fórum, 7. Összefogás Békés Megyéért Egyesü­let, 8. Magyar Igazság és Élet Pártja, 9. Összefo­gás Magyarországért Centrum, 10. Körösök Vi­dékéért Egyesület, 11. Magyar Kisgazda és Polgá- ri Párt, 12. Magyar Szocialista Párt. ny.l. Dávid Ibolyát várják A törvénymódosítás segíthet Ülésezett a regionális fejlesztési tanács — Látok esélyt a régió felzár­kóztatására, jóllehet törvényi garanciákra van szükség ah­hoz, hogy az itt jól elkészített, úgymond versenyképes pá­lyázatok nyomán az EU- gyakorlat szerint jelenleg egy régióként kezelt Magyaror­szág dél-alföldi negyede is ré­szesüljön meghatározó fejlő­dést biztosító pénzekben — jelentett ki tegnap délutáni sajtótájékoztatóján Domokos László, a DARFT elnöke. Békéscsaba A Dél-alföldi Regionális Fejlesz­tési Tanács első napirendi pontjaként ismertették, illetve bemutatták a 20 tagú, 19 szava­zati jogú tanács új delegáltjait, ezek közül megyei Tokaji Fe­renc, a DARIB és Velkey Gábor, a oktatási minisztérium kutató­képviselője. A megyei közgyűlési elnök, Domokos László - történetesen éppen az országos tanács ülése után - elmondta, a nyári szünet alatt is működtek, és ha támoga­tási pénz érkezett, rögtön sza­vaztak és azt „működővé” tet­ték. Sokadszor fejtette ki, hogy nem csupán jó ötletekre, jól ki­dolgozott pályázatokra is folya­matosan szükség van, és - ne adj' Isten, még az is előfordulhat a fokozott versenyhelyzetben, hogy idegenből vett javaslatok kapnak zöld utat. Leszögezte: tények bizonyítják, hogy a Phare-program nyomán megle­hetősen lassan, vagyis a szüksé­gesnél hosszabb idő alatt csor­dogálnak a támogatási összegek az uniótól. Ez arra kell, hogy sarkallja a piaci élet szereplőit - még a kisebbeket is -, olyan projektekben gondolkodjanak, amelyek önerőből is kibírnak több évet. (Folytatás a 12. oldalon) Formálódik az EU alkotmánya Középső szakaszánál tart a konventbeli munka Az Európai Unió al- kotmányozó kon- ventje olyan kérdé­sekről tárgyal, me­lyekről a tévedés kockázata nélkül állíthatjuk: hatás­sal lesz a világ me­netére. A konvent egyik tagja dr. Vastagh Pál (képünkön), aki az MSZP színeiben Oroshá­zán szerzett országgyűlési képviselői mandátumot. Brüsszel—Orosháza Dr. Vastagh Páltól mindenekelőtt arról érdeklődtünk: hol tart most a konvent munkája?- Éppen új szakaszába lépett - válaszolta. - Először a nemze­ti parlamentek konventbeli kül­döttei, a civil szervezetek, külön is a fiatalság képviselői szólaltak meg azért, hogy minél többféle vélemény jusson a konvent elé. Az újabb - tanulmányozásinak mondott - szakasz szeptember közepén kezdődött el. Több munkacsoport jött létre, én a nemzeti parlamentek szerepét, il­letve a bel- és igazságügyi együtt­működést tárgyalókban veszek részt. De más bizottságok példá­ul a jogi személyiségről, az alap­vető emberi jogok chartájáról, a szubszidiaritás érvényesüléséről, a hatáskörök újra elosztásáról, a gazdasági kormányzás­ról tárgyalnak. Az in­tenzív munka során ki­rajzolódnak a magya­rok előtt álló problémák is: nincsenek tapaszta­lataink arról, hogy egy nemzeti parlamentnek miként kellene elhe­lyeznie magát az integ­rációs politikai rendszerben. A nemzeti parlament jogalkotási hatásköre az unióban csökken, hiszen a közösségi szabályozás körébe tartozó ügyekben e jogok egy részéről lemondunk: a ta­nács és a bizottság szabályoz.- Minden szövetség az állami szuverenitás egy darabjáról való lemondással jár.- A szuverenitásnak - az ál­lam- és jogtudomány eredmé­nyei szerint - ma már szociológi­ai, politikai dimenziója is van. A szuverenitásnak - önkéntesen - mindig másokra is tekintettel kell érvényesülnie. Ugyanakkor pél­dául a magyar országgyűlés is le­hetőséget kap arra, hogy részt ve­gyen a közösségi jogalkotás elő­zetes véleményezésében. Ezzel befolyásoljuk a döntést. Ugyan­akkor országgyűlésünk azt is meg tudja határozni, hogy a kor­mány miként szavazzon az Euró­pai Tanács ülésén. Ez csak egy kis példa a problémahalmazból. (Folytatás az 5. oldalon) Tisztelt Olvasók, kedves Ünnepeltek! A mai nap, októ­ber 1-je az idősek napja. Világszerte azokat ünnepel­jük, akik egy élet munkájával te­remtették meg a feltörekvő nemze­dék kibontakozá­sának lehetőségét, biztosí­tották fejlődését, tanulását, jobbá válását. A mai napon szüleinket, nagy- szüleinket, dédszüleinket ün­nepeljük. Nem szabad ugyanakkor el­felejtenünk, hogy az ünnep­napok a köztük eltelt időszak tevékenysége alapján nyerik el jelentőségüket. A hétköznapok forgatagában nincs annál ne­mesebb feladat, nincs annál nagyobb kihívás, mint amikor szeretteinkről, szüléinkről kell gondoskodnunk. Amikor visszaadhatunk valamit abból, ami talán vissza nem is adható. Cicero, a római író­politikus így véleke­dett: „A bölcs öregeket gyönyörködtetik a jó hajlandóságú ifjak, s könnyebbé válik azok­nak az öregség, akiket az ifjúság tisztel és szeret, ugyanúgy a fia­talok örvendnek az öregek taná­csainak, melyek az erények gya­korlása felé kormányozza őket”. A jövőben is fontos felada­tunk, hogy gyermeki kötele­zettségünknek eleget téve, nyugodt, méltóságteljes idős kort teremtsünk szeretteink­nek. Ha ennek szellemében cselekszünk, akkor az év mind a 365 napja az idősek napja, és valódi ünnepnap lesz. Domokos László, a Békés Megyei Közgyűlés elnöke ▼ Lépés az Egyesült Európa felé Ma várják Gyulára azt a ka­miont, amely 220 euró érték­ben 280 ezer tasak Maggi- levesport, édességet és a vár- fürdőnek elektromosa»! i»u»*.- dítható ágyakat szállít. A né­met Christopherus alapítvány vállalta magára a szállítás költségeit. A levespor Német­ország újraegyesítésének 12. évfordulójára emlékeztetve érkezik a városba és a tervek szerint megyénk több telepü­lésének is jut belőle. Gyula Az újraegyesítés október 3-ai év­fordulója alkalmából érkező levesporszállítmány a Maggi-cég ajándéka, mellyel Gerhard Stengel nyugalmazott tűzoltópa­rancsnokot, Gyula díszpolgárát keresték meg Németországban. Az elképzelések szerint elsősor­ban a rászorulóknak főznek belő­le, de a napközi otthonos kony­háknak, sőt éttermeknek is jut­tatnak az ajándékból. A leves­adagokért jelképes összeget, egy forintot kémek a fogyasztóktól. A tegnapi sajtótájékoztatón minderről Reisz Ádám, a Gyulai Német Kisebbségi Önkormány­zat elnöke, aki a Békés Megyei Német Önkormányzatok Szövet­ségének elnöke is, adott tájékoz­tatást. Reisz Ádám elmondta, megyénkben 7 német kisebbségi önkormányzat működött ebben a ciklusban, rendezvényeiken több ezer érdeklődő vett részt. (Folytatás a 12. oldalon) VOLVO for life ERŐSEBB MOTOR, 1 100 000 FT ÁRELŐNY. «£< LÁTOGASSON EL CSALÁDJÁVAL A 75 ÉVES VOLVO SZÜLETÉS- °§ NAPI RENDEZVÉNYÉRE! ÜNNEPI MEGLEPETÉSKÉNT A VOLVO < » S40 2.0 ÉS V40 2.0 MODELLEKET AZ 1.6 LITERES VÁLTOZATOK g| ÁRÁÉRT KÍNÁLJUK. VÁRJUK BÉKÉSCSABÁN, OKTÓBER S 4-ÉN ÉS 5-ÉN 9 ÓRÁTÓL A KORZÓ TÉREN, AHOL MEGIS­MERKEDHET A VOLVO TOVÁBBI MODELLJEIVEL IS. www.volvocars.hu FOGYASZTÁS VEGYES ÜZEMŰ HASZNÁLAT ESETÉN 8.1-8,9 L/100 KM, C02 KIBOCSÁTÁS 194-213 G/KM. 2 ÉV GARANCIA KILOMÉTER KORLÁTOZÁS NÉLKÜL ÉS 3 ÉV VOLVO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS. ____------------\ fww o \ lüNHtPHÁM METCAR KFT. 1 oŰftUWM 5600 BÉKÉSCSABA, SZABOLCS U. 38. VÍG-------­TE L/FAX: (66) 323 394 < > gyűlés alelnöke, az MDF orszá­gos elnöke emlékezik az aradi vértanúkra. Beszámol a parla­ment munkájáról, az MDF elnö­keként pedig bemutatja és a vá­lasztók figyelmébe ajánlja a két párt polgármesterjelöltjét. ________________________KE. Az MDF és az FKGP tótkomlósi szervezete választási nagygyű­lést rendez Tótkomlóson, a mű­velődési központban október 6- án 17 órakor. Dr. Szkaliczki Zsolt és a két párt képviselőjelöltjei is­mertetik programjukat, majd 18 órától Dávid Ibolva, az Orszáe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom