Békés Megyei Hírlap, 2002. augusztus (57. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-02 / 179. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP KÖZÉLETI NAPILAP ^ 2002. AUGUSZTUS 2., PENTEK ARA: 65 FORINT LVIL ÉVFOLYAM 179. SZÁM »t öBank Bankkártya és SMS akció 2002. július 26-tól október 31-ig. Információ: . 06 40 44 22 00 Megcsappant vérkészletek A Országos Véradó Szolgálat Békéscsabai Területi Vérellá­tójában a Magyar Vöröske­reszt, a Csaba Rádió és Color Stúdió nyolcadik alkalommal rendezett véradó napot teg­nap. A programot minden nyáron egyszer tartják meg, hiszen ebben az időszakban jelentősen megcsappan az or­szág vérkészlete. _______Békéscsaba_______ A kezdeményezés 1995-ben fel­hívással indult el, azóta már ha­gyománnyá vált megyénkben. Idén augusztus 1-2-a a véradás időpontja. Tegnap 51 véradó je­lent meg és 23 liter vérrel gazda­godott az állomás. — Az elmúlt években is szép számmal érkeztek véradók, így minden évben hatvan-nyolcvan liter vért vesznek le két nap alatt - tájékoztatta lapunkat Rucz Aranka szervező. - Az elmúlt hét esztendőben több, mint ezer- kétszázan adtak vért, összesen 507 litert. Rendszeres és új dono­rok is érkeznek. A gyerekeimmel együtt én is minden évben segí­tek. Pénteken este minden vér­adónkat vendégül látunk egy va­csorára a békéscsabai Helyőrségi Klub Szalon étteremében, ahol a Pécsi Sörfőzde gondoskodik róla, hogy senki ne maradjon szom- jan. Támogatóinknak — többek között a Békés Megyei Hírlapnak - köszönhetően tombolákat sor­solunk ki és értékesebb ajándék- tárgyakkal jutalmazzuk azokat, akik eddig a legtöbbször segítet­tek vérükkel. Egyik legnemesebb véradónk és egyben felajánlónk egy megyei fiatalember, aki 14 évvel ezelőtt balesetben elveszet­te az egyik lábát, és most szeret­né megköszönni, hogy amikor neki nagy mennyiségű, életmen­tő vérre volt szüksége, segítettek. BENEDEK TÍMEA Szeles László cukrász már tizedik alkalommal ad vért, ráadásul ritka vértípusa van, AB Rh-negatív D-FOTÓ: VERESS ERZSI Hatása később lesz a piacon Tíz forinttal többet kapnak a sertésexportőrök Kormányrendelet tudatja: emelkedik az élősertés ex­porttámogatása. A Békés Me­gyei Mezőgazdasági Szövet­ségnél óvatosan kezelik a hírt — sőt, nemcsak ott —, és úgy fogalmaznak, hatása a piacon eleve később lesz ér­zékelhető. Békéscsaba Egy adalék lehet a helyzet meg­ítéléséhez, hogy lapunk tegnapi számában például öles hirdetés jelent meg arról: az egyik mező- gazdasági szövetkezet havi 800 darab 20-25 kilós süldőt kínál el­adásra. Ez persze, csupán egy szelete a sertésfrontnak. Ugyan­akkor ismert, hogy a támogatás jó minőségű hízott sertés export­jára szól. De nézzük a hivatalos pénz­ügyminisztériumi közlést! Az élősertés kilogrammonkén­ti exporttámogatása 10 forinttal, 37-re növekszik, és azok az ex­portőrök kaphatják meg, akik legalább 290 forintot fizetnek az élősertés kilójáért. Mint sokak előtt ismert: az eddigi, dotáció feltételéül szabott limitár 295 fo­rint volt. Az Agrár Intervenciós Köz­pont által meghirdetett pályázat­ra összesen 160—165 ezer sertés kiviteléért pályázhatnak az ex­portőrök, mert a korábban 180 ezer állatra meghirdetett szub­venció révén 15-20 ezret már ex­portáltak. A sertéspiac válságjelenségeit megoldani hivatott exporttámo­gatási rendeletet az FVM dolgoz­ta ki, egyeztetve két másik mi­nisztériummal, a pénzügyivel és a külügyivel. A megyei mezőgazdasági szö­vetségben Győrfi Károly titkár és Koltay Zsolt mezőgazdasági szakértő érdeklődésünkre egy­aránt leszögezte: ez még csak sajtóhír, és ha életbe lép, akkor is csak körülbelül két-három hét múlva mérhető le a jótékony ha­tása. Figyelembe kell venni, hogy a pályáztatásos rendszer­ben az átfutás és elbírálás eleve időt vesz igénybe. Ugyanakkor a közelmúltban volt már példa ar­ra, amikor 270-275 forintot tud­tak „elérni” a termelők jó minő­ségű állatokért. Ha ebből indu­lunk ki, előrelépést hozhat a ren­delet. Hogy mit jelent ez a gyakorlat­ban? Lachata Pál, a tótkomlósi Serköv-Komlós Rt. ügyvezető igazgatója ugyancsak óvatosan fogalmaz:- Ez a jelzett támogatás úgy és akkor fejti ki hatását, ha elő­ször is működni kezd a belső pi­ac. Pillanatnyilag a kevés sertés is soknak tűnik a hazai feldolgo­zóipar számára. Az nyilván jó lenne, ha minél hamarabb meg­indulna a kiszállítás külföldre, helyes az is, hogy a kormány er­re pénzt szán, de ezzel együtt is fenntartással fogadom az „akciót”. Az intézkedés hatását mindenképpen növelné, ha az arra illetékesek a húsimportot próbálnák korlátozni átgondolt eszközökkel. Az ilyen eredetű húsokból többnyire húskészít­ményeket állít elő az ipar és az ennek megfelelő mennyiségű hazai vágóállatot nem kell felvá­sárolniuk. Ez árcsökkentő hatá­sú, ha erre nem terjed ki a szak­tárca figyelme. Majd a gyakorlat dönti el, vég­tére is mennyire mozgatja meg a sertéspiacot ez az exporttámoga­tási rendelet - mondta érdeklő­désünkre. Remélhetőleg megmozgatja, éspedig úgy, hogy végre a terme­lők is jól járjanak. ____________________________________IFÁBIÁNI Tí zezernél több gázóra cseréje A fogyasztónak nem kerül egy fillérjébe sem A gázórák tízévenkénti hitelesítését az Orszá­gos Mérésügyi Hivatal írja elő. Mivel ezt a mű­veletet helyben, a fogyasztónál lehetetlen el­végezni, az elöregedett órák cseréjére van szükség. Békés megye- A Dégáz Rt. szakemberei folyamatosan, meglehetősen feszített ütemben hajtják végre a megyében a berendezések cseréjét, hogy még a fűtési szezon előtt befejezhessék ezt a munkát - hangsú­lyozta érdeklődésünkre Regős László, a Dégáz békéscsabai ügyfélszol­gálati kirendeltségének vezetője. Kitért arra, hogy megyénkben több, mint 10 ezer gázórát cserélnek le. Ez a fogyasztónak egy fillérjébe sem kerül. A leszerelt gázmérőket felülvizs­gálják, amelyek a további működésre alkal­masak, felújítják és újra hitelesítik, a többit leselejtezik. Regős László szólt arról: a gázszolgáltató munkatársai házról házra járva dolgoznak, amennyiben szükséges, egyeztetik a csere idő­pontját. Ugyanakkor problémát jelent, hogy A Dégáznak 150 millió Regős László kérdésünkre elmondta: a gázmérők cseréje megyénkben mintegy 150 millió forintjába kerül a Dégáznak. sok helyen nehéz elérni, felkutatni a tulajdo­nost. Ilyenkor először értesítőt, majd tértivevényes levelet küldenek. Ha ezzel sem jutnak előrébb, csak a kérés marad - akár la­punk hasábjain is -, aki a mérőn feltüntetett hitelesítési évből látja, hogy a mérője tíz esz­tendőnél öregebb, jelentkezzen a Dégáznál. Vagyis ahhoz, hogy a munka dandárjával a fű­tési szezon kezdetére a terveik szerint végez­zenek, a fogyasztók együttműködésére is szükség van. Az ügyfélszolgálati ■ kirendeltség vezetője : kiemelte, hogy a sze­relők több példányos jegyzőkönyvben rög- j zítik az óracsere té­nyét, maguk is felké­rik az érintetteket az adatok ellenőrzésére. A szakemberek segíte­nek az átmenetileg kikapcsolásra ítélt beren­dezések — például tűzhelyek, vízmelegítők — újraindításában is. Ha netán az óracsere miat­ti gondot észlel a fogyasztó, ismét kimennek a helyszínre. A legtöbb probléma abból fakad­hat, hogy a hálózatból való ki-, majd bekap­csolás idején a rendszer kissé fellevegősödik, és ezért a beüzemelés némi szakértelmet, oly- kor több próbát is igényel. nyemcsok uszló Csaknem hétezren várják a pénzüket Jogi problémák miatt nem kezdődött meg korábban a kifizetés Békés megye A csőd- és felszámolási eljárás alatt lévő szövetkezetek üzlet­rész-tulajdonosaira vonatkozóan a megyei földművelésügyi hivatalban (FM-hivatal) már feldolgoztak 6744 igényt. Kifize­tés azonban még nem történt. melynek összege megyénkben a fenti számra vonatkozóan több, mint 1,1 milliárd forint. A hivatalvezető kitért arra, hogy a mezőgazdasági szövetke­zeti külső üzletrészüket Békésben közel 13 500-an ajánlották fel álla­mi felvásárlásra. A részükre át­utalt összeg meghaladja az 1,5 Szabó István, a megyei FM-hivatal vezetője érdeklődésünkre el­mondta, hogy jogi problémák mi­att nem kezdődött meg korábban a kifizetés. Ugyanakkor a kor­mány közelmúltbeli döntése alap­ján hamarosan utalhatják a pénzt, milliárd forintot. A csőd- és felszá­molási eljárás alatt nem lévő szö­vetkezetek nyugdíjas tagjainak az állami külsőüzletrész-eladásra be­nyújtott igényeit szintén feldol­gozták, az adásvételi szerződése­ket megkötötték, a pénzt átutal­ták. Több, mint 4400 igénylőnek összesen 1,6 milliárd forintot fi­zettek ki. Szabó István szólt arról, hogy csak néhány esetben nem ír­ták még alá a szerződést, ezek az ügyek főként hiánypótlás miatt húzódnak. ny. l. g«n rövid W' HATÁRIDŐVEL műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás. 1 Békéscsaba, Szarvasi út 82. Tel.: (66) 325-658, 325-653. ELEKTRO-CITY# Gyűlő, Vásárhelyi P. u. 1 Tel: (66) 562-570. # CW29M64 SAMSUNG TV- 72 cm képátmérő- síkképernyő, TXT- virtual Dolby- 5 programos köp­és hangmód + ajándék DVD. S225.- DVD, video CP, audio CD, MP3, CP-R, CD-RW. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megyei körkép Vasárnapig „érő”, rendhagyó fi­lozófiai és képzőművészeti tá­bornak ad otthont Szabadkí­gyós. (4. oldal) VÉLEMÉNY Árpási Zoltán úgy találja, Bé­kés megyében is arat a szocialista kaszás - éppen­séggel Mezőhe­gyesen. (5. oldal) Színes heti tévéműsorral BESTFRUCT Plusz Kft. Görögdinnye 2,5-3,5 kg (kartonos) ill. 3,5-7 kg (ömlesztett) napi áron! Valamint folytatjuk a TV paprika és megkezdjük a paradicsompaprika felvásárlását. ÉRDEKLŐDNI: Medgyesegyháza, László-telep. Tel.: (68) 440-059. Veszpi László, 1 (30) 9249-375. I. jvirefiep jsiü>|<vtó.sfÁt \z ü tanévre fJJÍ Önhöz a legközelebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom