Békés Megyei Hírlap, 2002. augusztus (57. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

2002. AUGUSZTUS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 65 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 178. SZÁM \ -j. vh ■» RÖVID határidővel] műszaki vizsgára felkészítés, vizsgáztatás. I Békéscsaba, Szarvasi út 82. lel.: (66) 325-658, 325-653. Kun váltja Megyerit? ,,Itt nem lesz még egy cukorgyári történet Lapunkban már hírt adtunk arról, hogy a Mezőhegyesi Ál­lami Ménesbirtok Rt. éléről visszahívják dr. Megyeri Zsol­tot. Dr. Karsai Józsei, a térség egyéni MSZP-s országgyűlési képviselője tegnap érdeklődé­sünkre elmondta, hogy a pén­teki közgyűlésen Kun Mihályt, az eddigi közgazdasági vezér­igazgató-helyettest javasolják a cég vezérigazgatójának. Mezőhegyes Karsai József hangsúlyozta: ter­mészetes, hogy tud a jelölt sze­mélyéről, hiszen Medgyessy Pé­ter miniszterelnök már korábban kijelentette, a helyi képviselők tudta nélkül jelentős döntés nem születik egy-egy választókerület­ben, és ez így is van. A képviselő hozzátette, hogy ő maga is támo­gatja Kun Mihály megválasztását, mert mezőhegyesi származású, agilis, fiatal, szakmailag felké­szült vezető, aki majd olyan köz­vetlen munkatársakat gyűjt maga köré, akikkel nem vesznek el, ha­nem inkább teremtődnek mun­kahelyek a Ménesbirtok Rt.-nél. Erre a vetőmagtermesztés és az öntözés fokozása, az állatte­nyésztés szinten tartása jelenthet lehetőséget, nyújthat garanciát.- Itt nem lesz még egy cukor­gyári történet - fogalmazott Karsai József. Elmondta, hogy több hetes egyeztetés történt az ügyben. Kun Mihályt támogatja az MSZP megyei képviselő-cso­portja, a parlament mezőgazda- sági és gazdasági bizottságának szocialista munkacsoportja és az ÁPV Rt. vezetése is. (Folytatás az 5. oldalon) DOB ÉS BRÁCSA, (r) Tavaly a viharsarki zenészek jártak Francia-Guyanában, idén a dél-amerikaiak látogattak hoz­zánk. A felvételünk a Spoity Boys nevű dobzenekar és a Suttyómba zenekar szarvasi próbáján készült. A kawina ze­ne és a magyar népzene össz­hangjáról az Együtt a Kárpát medencében című regionális népzenei fesztiválon győződhet meg a közönség. A fesztivált augusztus 2—4-én tartják a gyomaendrődi Liget fürdőben. Szerepelnek még ukrán és ro­mán nemzetiségű zenekarok is, továbbá fellép az Állami Népi Együttes zenekara. A fesztiváli programból augusztus 3-án két szomszéd városban is ízelítőt adnak. Mezőtúron 18-tól 23 órá­ig, Szarvason, a Kossuth téren 19-től 24 óráig. A zárókoncertet Gyomán augusztus 4-én 14 óra­kor tartják D^OTÓi KOVÁCS ERZSÉBET Mától olcsóbb az internet Megéri-e otthon használni a világhálót? Négyszázmillió a munkaügyi központnak Pályaválasztást segítő intemet-alapá adatbázist hoznak létre Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu A legtöbben eddig csak az is­kolában vagy a munkahelyen — a főnök távollétében — interneteztek. Az állam mától ugyanis anyagi támogatást nyújt az öt nagy hazai telefon- társaságnak, amitől olcsóbb lakossági tarifákat remélhe­tünk. Vajon ezután többen en­gedhetik meg maguknak az otthoni netezést? — tettük fel a kérdést a megyei telefonszol­gáltató Hungarotel Rt. értéke­sítési és marketing igazgató­jának, Tajti Endrének. Békés megye Az internetezéshez négy dolog szükséges: számítógép, modem, telefonvonal és internet- hozzáférés. Az előbbi két beren­dezést csak egyszer vesszük meg, ám a két szolgáltatásért ha­vonta kell fizetni. Ezek közül az egyiket, a vezetékes telefonvona­lat Békés megyében - vagyis a 66-os és 68-as körzetben - jelen­leg kizárólag a Hungarotel Rt. biztosítja.- A Hungarotel egyike az álla­milag támogatott öt telefontársa­ságnak, ennek megfelelően au­gusztus elsejétől mi is létrehoz­tunk két kedvezményes díjcso­magot - fejtette ki Tajti Endre. - Az egyik 15 órás hozzáférést biz­tosít havi bruttó 1969 forintért, a másik 40 órát bruttó 5100 forin­tért. Ezt a kedvezményes idő­szakban: délután négytől reggel hétig, hétvégén és munkaszüne­ti napokon lehet felhasználni. Természetesen máskor is lehet internetezni, ám azért külön percdíjat számolunk tel. Érde­mes azt is megjegyezni, hogy az állami támogatás csak az alap­vagy ISDN2-előfizetéssel rendel­kező lakossági felhasználóknak szól. Tajti Endre megjegyezte azt is, hogy nem a kedvezményes tele­fontarifáktól várják az internet széleskörű elterjedését. A leg­több helyen még nincs otthon számítógép, és a magas árak mi­att ez a közeljövőben sem válto­zik. Egy felmérés szerint Magyar- országon a háztartások mindösz- sze 17 százaléka rendelkezik PC- vel, Békés megyében talán ennél is kevesebben. A másik szolgáltatást, az internet-hozzáférést körülbelül tíz cégtől rendelhetjük meg a me­gyében. Az árak természetesen az igényeknek megfelelően vál­toznak. A legtöbb internet­szolgáltató ugyanakkor új akci­ókká és csomagokkal készül a kedvezményes telefontarifára. CSICSELY ZOLTÁN Gyorssegélyként is felfogató az a 400 millió fo­rint, amelyet a megyei munkaügyi központ ka­pott a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumtól — jelentette be tegnapi békés­csabai sajtótájékoztatóján dr. Nagy Ágnes, a Békés Megyei Munkaügyi Központ igazgatója. Kéké* vegye í A 4Ö0 millió foriny/s rendkívüli 1l,ret több mint ezer munkanélkiül képzését és foglalkoztatását teszi lehetővé.- A soron kívül biztosított összegből idén ősszel a meglé­vő öt mellé két újabb progra­mot indítunk a munkanélküli­ek számára — hangsúlyozta az igazgatónő.- Az egyik a fi­atal pályakez­dők elhelyez­kedését segíti elő, a másik pedig a 40 év feletti érettségizett nők helyzetének javítását tűzte célul. A közhasznú foglalkoztatás támogatására 120 millió forintot különítünk el, a hátrányos helyzetű települése­ken ugyanis sokak számára az egyetlen lehető­ség a közhasznú munka. Mivel a foglalkoztatási piacon előnyt élveznek a szakképzett munkavál­lalók, új képzések indítását is tervezzük a legke­resettebb szakmákban. A rendkívüli keretből jut még foglalkoztatás-bővítő bértámogatásra, mun­katapasztalat-szerzés, illetve munkahelymegőr­zés támogatására. A másik örömhír, amelyről beszámolt az igazgatónő: a Békés Megyei Munkaügyi Köz­pont által vezetett 22 tagú konzorcium Phare- pályázaton 110 millió forintot nyert a dél-alföl­di regionális pályaválasztási és pályaorientáci­ós tanácsadó hálózat létrehozására. A Bács- Kiskun, Csongrád és Békés megyét átfogó program célja egy internet-alapú adatbázis lét­rehozása, ahonnan a pályaválasztást segítő összes információ elérhető. Az országban egyedülálló program kit^plgozása másfél évet vesz igénybe. Ha a rendkívül átfogó és részle­tes honlap el­készül, az ér­deklődők tudo­mást szerez­hetnek az Or­szágos Képzési Jegyzékben szereplő szak- képesítésekről, a vizsgaköve­telményekről, megtalálhatják a különböző foglalkozások részletes leírását, a régióban indított képzések, továbbá az intéz­mények listáját. Az adatbázis részét képezi a munkaerő-piaci háttér, így utána lehet nézni annak is, hogy a választott szakma mennyire keresett, mindezeken kívül állásajánlat és táv­tanácsadás is segíti a pályaválasztókat. Az el­nyert összeg a szolgáltatáshoz kapcsolódó szakemberek képzését, valamint 25 pályain­formációs tanácsadási pont (PIT-pont) létreho­zását is fedezi. VÁRADI KRISZTINA Közmunkapályázat: nagy érdeklődés Megyénkben komoly hagyománya van a közmunka­programnak, amely a hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatását, illetve a kedvezőtlen munkaerő-piaci hatások csökkentését szolgálja. A pályázatokat augusz­tus 9-éig nyújthatják be azok a települési önkormányzat­ok, önkormányzati társulások, melyek vállalják legalább száz munkanélküli közmunkaprogram keretében való foglalkoztatását. Körkép Dr. Szabó Teré­zia, a békéscsa­bai kórház fő­igazgatója az anyatej világnap­járól emlékezik meg. (4. oldal) Megkérdeztük olvasóinkat A kevermesi Gyüre Judit már csak családi hagyományból is önkéntes tűz­oltó lett. (4. oldal) Vélemény Igazából milyen titokkal állunk szemben né­hány miniszter lelepleződése után? - kérdezi Kiss A. János. (5. oldal) Agrárhíradó 7—10. oldal BESTFRUCT Plusz Kft. Görögdinnye exportfelvásárlás! 2,5—3,5 kg (kartonos) ill. 3,5-7 kg (ömlesztett) napi áron! Valamint folytatjuk a TV paprika és megkezdjük a paradicsompaprika felvásárlását. ÉRDEKLŐDNI: Medgyesegyháza, László-telep. Tel.: (68) 440-059. Veszpi László, I (30) 9249-375. Becsapták a szívességi földhasználókat A rendelet szerint nem jár a támogatás, de kecsegtették őket Nagyon sokan megyénkben is szívességi földhasználatban művelik szántóterületüket. Tavaly a földhasználat ezen mód­jára is kifizették a földalapú növénytermelési támogatást, idén azonban a benyújtott igényére mindenki azt a választ kapta, kapja — írásban is — a falugazdászoktól, hogy nem jár neki a támogatás a 2002. évi agrártámogatási rendelet alán­ján, és az adott iktatószámon benyújtott földalapú támogatás feldolgozását felfüg­gesztik. Békés megye A földalapú növénytermelési tá­mogatás igénylésének határideje augusztus 31-e, és a rendelet sze­rint 10 hektár alatt ez hektáron­ként 12 ezer forint minden ter­mesztett növényre, 10 hektár felett pedig 8 ezer forint hektáronként, a rendeletben foglalt növényekre. Családi gazdaságok esetében ugyanakkor vannak pluszok is. A közelmúltban sokan kaptak hivatalos pa­pírt a falu­gazdászok­tól, hogy ne­kik nem jár a támogatás. A miniszteri rendelet sze­rint a föld- használó arra a nyilvántar­tott külterü­leti szántóra Vannak, akik azt mondják, nincs itt semmi probléma, szívességi földhasználat helyett ha­szonbérleti szerződést kell kötni - akár egy fo­rintra hektáronként -, és akkor jár a támoga­tás. Csakhogy ebben az esetben a bérleti szerződés kivonatát a polgármesteri hivatalban ki kell függeszteni, és nem kizárt, hogy valaki jobb ajánlatot tesz. Az sem mellékes, hogy a procedúrának különböző költségei is vannak. A termelők szerint mindez sérti a személyiségi jogokat és a tulajdon feletti önrendelkezés jo­gát, holott,,állítólag” a magántulajdon már szent és sérthetetlen.-UMTV'iKffixA'L: NYÁRI VÁSÁR! 20—40% Július 29-étől augusztus 15-élg, Illetve amíg a készlet tart. és Rucanor/á^ márkájú férfi, női pólók, shortok, melegítők. «■ Női és férfi nyári cipők, szandálok. Függönyök és sötételők. Belvárosi Üzletház, Békéscsaba, Andrássy út 20. Tel.: (66) 441-523. A haszonbérlet buktatói igényelhet vissza nem térítendő támogatást, amely a támogatás igénylésekor a tulajdonában vagy haszonbérleti szerződés alapján a használatában van. (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom