Békés Megyei Hírlap, 2002. március (57. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-21 / 67. szám

A Prakticompnál most sokkal jobb az Internet! Békéscsabán az Internet Kávézóban, Gyulán a Netkuckóban. A CD-író használata díjmentes! 2002. MÁRCIUS 21., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 65 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 67. SZÁM ^== . (» SZAVAZZON BIZALMAT AZ ISMtRTSÉCNEK! GLIALKA 480 PLUS —--------------------------f To vábbi információ: 06-1-336-0296 ?------------------------"--------­A VILÁG LEGJOBB AUTÓJA? fordfOCUS már 2 790 000 FMól. I Részletek a 5. oldalon. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Dávidné Békési Gabriella gyoma- endrődi anyuka örül a Liget fürdő fejlesztésének. (4. oldal) VÉLEMÉNY Kiss A. János a bé­késcsabai polgár- mester találmányát kívánja népszerű­síteni. (5. oldal) Megyei körkép Kuncze Gábor teg­nap a kormány bí­rálatával kezdte országértékelő beszédét. (5. oldal) Megyei körkép H 44-esen: a vészéi korszerűsítendő út alapkövét. Kultúra A Senki sem töké­letes... után ismét zenés darabot állít színre a Békés Megyei Jókai Színház. (9. oldal) Sport Gávai Ferenccel, az egykori békés­csabai kézilabdás válogatott csapat­taggal beszélgetett munkatársunk. (14. oldal) A szövetkezésben van fantázia A miniszterelnök első kampánynapján egy eredményes gazdaságban A miniszterelnök oldalán balról Varga István képviselőjelölt, jobbról Dominkó Sándor, az Orosfarm elnöke motó: lehoczky péter Orbán Viktor miniszterelnök kampányútja nyitányán, márci­us 20-án, Orosházára is ellátogatott. Elsőként a tatársánci Orosfarm Szövetkezethez utazott, ahol egyebek mellett megte­kintette az idén 10 éves szövetkezet gépparkját is. Orosháza Dominkó Sándor, a jubiláló új tí­pusú szövetkezet elnöke a gépte­lepen tett rövid séta idején vázol­ta a szövetkezet tevékenységét. Az Orosfarm tíz évvel ezelőtt, 1992-ben alakult, jelenleg 90 ta­got tudnak soraikban. A szövet­kezet növénytermesztéssel foglal­kozik, borsót, cukorrépát, kukori­cát és napraforgót termesztenek. Idén napraforgóból és zöldborsó­ból rekordtermést takarítottak be. Míg árbevételük tíz évvel ezelőtt alig 200 millió forint volt, addig 2001-ben ennek ötszörösét, közel 1 milliárd forint bevételt értek el. Az adózott nettó nyereségük ta­valy 110 millió forint volt. A szö­vetkezet korszerű, a mai kor kö­vetelményeinek megfelelő gép­parkkal rendelkezik. Az idei esz­tendőben mintegy 70 millió forin­tos további gépberuházást is ter­veznek. Dominkó Sándor azzal a kérés­sel fordult a miniszterelnökhöz, hogy a családi és egyéb magán- gazdaságok mellett a jövőben a jól működő szövetkezeteket is nagyobb támogatásban részesítse az állam. Orbán Viktor miniszterelnök az Orosfarmnál tett látogatását lapunk kérdésére a következő­képpen összegezte: — Tíz évvel ezelőtt azok, akik kiváltak az „anyaszövetkezetből”, egy új szövetkezetét hoztak létre itt Orosháza-Tatársáncon. Egy iga­zit, méghozzá ezúttal saját aka­ratukból és nem kényszerből. Bátrak voltak, hiszen akkor még nem lehetett tudni, hogy- Akkor fejeződik be Magyaror­szágon a rendszerváltozás, ha megalakul az első olyan kor­mány, amit nem valami ellen, hanem a folytatásért választa­nak az emberek. Ekkor kezdhet­jük el a jövő építését! - mondta tegnap délután Orbán Viktor mi­niszterelnök, aki dr. Varga Ist­ván, a Fidesz-MDF országgyűlé­si képviselőjelöltje orosházi vá­lasztási nagygyűlésén vett részt. A miniszterelnök programja ide­jére zsúfolásig megtelt az oros­házi Petőfi Kulturális Kht. épüle­te. Dr. Varga István hangsúlyozta, a most végett érő ciklusban lezá­rult a múlt, erős, magabiztos, eu­rópai Magyarország született. A képviselőjelölt arról is beszélt, hogy a választókerületbe négy év alatt 7,7 milliárd forintos állami forrás érkezett, ebből több, mint 5 milliárd forint Orosházára. A következő négy évben tovább kell milyen lesz a magyar mezőgaz­daság jövője. Örülök annak, hogy tíz év alatt ötről a hatra mentek, de inkább ötről a hét­re! A látottak alapján úgy íté­lem meg, hogy az Orosfarm Szövetkezet rendben tartott, át­gondolt gazdálkodást folytató szövetkezet. Szeretném, ha az országban több hasonló szerve­ződés jelenne meg. Aki ilyen szövetkezésre „adja a fejét”, azt szívesen támogatjuk! folytatni az elkerülő út építését, tervezik a panellakások felújítá­sát, garzonlakásokat építenek a nyugdíjasoknak, fejlesztik az út­hálózatot, az ipari parkot betele­pítik, megvalósítják a regionális hulladéklerakót is. Orbán Viktor beszéde elején arról szólt, hogy április 7-én utol­jára kell a jövőnek megküzdenie a múlt erőivel. — Már 1998-ban is azt hittem, hogy a jövő győzött. Be kell látnom, a múlt szívós faj­ta, erősek a gyökerei, küzdőké­pes. Ha nem csal az orrom, április 7-e arról szól majd, hogy a jövő legyőzi a múltat. Négy évvel ez­előtt csak hittük, hogy nagy dol­gokra vagyunk képesek, ma már tudjuk is, hogy így van. így szü­lethetett meg a Nemzeti Színház, a párkányi híd, a státustörvény, az erdélyi magyar egyetem és még sok minden más - sorolta az elmúlt évek eredményeit. (Folytatás az 5. oldalon) Egy vasárnap délelőtt megér négy nyugodt évet Emléktáblát avat a Várszínház Ma 18.30 órakor emléktáblát avatnak a Gyulai Várszínház Kossuth utcai épületének fa­lán. Az épület egykor a Békés Megyei Kaszinó otthona volt. Gyula Az 1848-49-es szabadságharc idején e telken Kiss János táblabí­rónak, későbbi főispáni titkárnak és feleségének lakóháza állt. Itt szállásolták el rokonukat, Kiss Er­nő aradi vértanú tábornokot, me­lyet emléktábla jelez az épületen. Az épületet később megvásárol­ták, lebontották, hogy itt létesül­jön a Békés Megyei Kaszinó. A ka­szinó tervét János József királyi mérnök készítette. Az épület 20 ezer koronába került, 1906. no­vember 24-én avatták. Volt benne többek között könyvtár, játék- és étterem, nagyterem, tartozott hoz­zá park, tenisz-, s tekepálya. Az épület a II. világháborúig úri ka­szinó volt, majd 1944-től 1957-ig a Magyar Kommunista Párt székhá­za, ezután 1986-ig a Harisnyagyár Jókai Művelődési Háza. Ekkortól a gyulai szakmunkásképző inté­zet használta, majd 1994-ig a Füg­getlen Kisgazda és Földmunkás Párt székháza. A következő évtől a Gyulai Várszínház székhelye, kamaraterme és galériája - állítot­ta össze az épület történetét D. Nagy András helytörténész.-SZ. M.­Panasz a közszolgáltatókra A legvédettebb fogyasztó a jól tájékozott fogyasztó — hang­súlyozta a szervezet szlogen­jét Kiss János, a megyei fo­gyasztóvédelmi felügyelőség igazgatója a tavalyi munkáról és a Fogyasztók Hete alkal­mából tartott tegnapi békés­csabai sajtótájékoztatóján. Békéscsaba A megyei fogyasztóvédelmi fel­ügyelőség az előírt országos té­mavizsgálatokon túl számos he­lyi kezdeményezésű ellenőrzést végez, továbbá a folyamatosan felmerülő panaszügyekkel foglal­kozik. Az igazgató elmondta: a leg­több panasz az energiaszektor­ral, a vízdíjjal és a szemétszállí­tással kapcsolatban érkezik hoz­zájuk, hiszen a háztartások költ­ségvetésében ezek a tételek a leg­jelentősebbek. A felügyelőség az internetes alapú tájékoztatási rendszerekhez is kapcsolódik, ami a gyors és hatékony ismeret- átadást teszi lehetővé.- Mivel a vásárlóerő a multi­nacionális cégek és a hipermar­ketek felé fordul, a fogyasztóvé­dőknek is e tendenciát kell követ­niük. Olyan szolgáltatók ellenőr­zésére kell a hangsúlyt fektet­nünk, ahol tömegek érdekei csor­bulhatnak. A piacfelügyelet is ki­emelt feladatot jelent számunkra, munkatársaink havonta két na­pot a piacon töltenek, és az ott kí­nált árucikkeket ellenőrzik - fo- galmazott Kiss János._______yk. Megújuló bíróságok megyénkben Követelmények az időszerűség, szakszerűség, gyorsaság Mártonná dr. Hars Márta, a Békés Megyei Bíróság elnöke megyénk, a bírói kar elisme­résének tekinti, hogy az Or­szágos Igazságszolgáltatási Tanács itt iktatta be hivatalá­ba 14 megyei bíróság elnökét a közelmúltban tartott gyulai épületavató ünnepségükön. Mártonná dr. Hárs Mártát hat évre nevezték ki újra megyei bírósági elnöknek. Gyula Az előző öt évről — jogszabály- változás miatt most már hat év a kinevezés időtartama — a megyei bíróság elnöke tegnap elmondta: ügyhátralékokkal indultak, amely a létszámhiány következ­ményének tudható be. Mára nem jellemző a hátralék, létszámukat tíz bíróval bővíthették, ami lét­számhiányuk elismerését jelen­tette. Szervezeti-jogi rendezet­lenség is volt a kezdeti időben, ám az 1997-es törvény létrehozta az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot és hivatalát. Az ÓIT egységes mércével felmérte a bí­róságokat, ehhez adatokat kellett szolgáltatniuk, ami nem volt kis teher. Ebben az időszakban meg­bomlott a társadalmi értékrend, azonban a bírói függetlenség ga­ranciáját nyújtotta az Országos Igazságszolgáltatási Hivatal, amely központi költségvetésű, politikától független szervezet. Példaként említette az olajügye­ket, az átélt bizalmatlansági lég­kört, de a gyanú szintjéig sem ju­tottak el. Felújították, bővítették a gyulai bírósági épületet, felújítot­ták a szeghalmi, az orosházi bíró­ság, részben a szarvasi bíróság székházát. (Folytatás a 6. oldalon) A TELEKGERENDASI TÁROLÓTELEPÉN Érdeklődni. 06 (30) 2795-346. A víz a fejlődés záloga lehet Világnapi ünnepség a békéscsabai szakközépiskolában A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Magyar Hidrológiai Társaság Békés megyei területi szervezete és a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola tegnap a víz világnapja tiszteletére ünnepi előadóülést rendezett az iskola dísztermében. fejlődés. - A víznek Magyaror­szág történeti, társadalmi és gazdasági fejlődésében megha­tározó jelentősége volt, s van is. A felismerésben, hogy a víz a fejlődés záloga, többek között szerepe volt a csökkenő víz­készleteknek, a növekvő hasz­nálatnak, az újabb és újabb nagy árvizeknek, a vízszennye­zéseknek, a szennyvízelhelye­zés hiányosságainak. Egyensúlyt kell kialakítani a társadalmi igények és a víz, mint környezeti érték megőrzése kö­zött. Magyarországon az árvi­zek, a belvizek, az aszály és a szennyezések magas kockázata miatt továbbra is a lehető legma­gasabb színvonalon kell biztosí­tani a vízkárelhárítás feltételeit. Napjainkban folyik az árvízvé­delem új fejlesztési stratégiájá­nak kidolgozása, az úgynevezett Vásárhelyi-terv továbbfejleszté­se. A nagy programban a Körös­vidéknek is szerephez kell jutnia a ma még kiépítetlen töltéssza­kaszok, a tározórendszer telje­sebbé tételével — mondta az igazgató. __________ SZ. M. má rcius 22-ét az ENSZ 47. köz­gyűlése nyilvánította a víz világ- ■ napjává, erről 1993-ban emlé­keztek meg világszerte először, ; ráirányítva a közfigyelmet a víz szerepére. ; Az ENSZ által az idén közzé- , tett időszerű gondolat a víz és Békés megye Az ülésen szó volt az árvízvéde lemről a Tisza-völgyben és a me gyei fürdőfejlesztésekről is. Bal Sándor, a gyulai székhelyű Kö rös-vidéki Vízügyi Igazgatósáj igazgatója lapunknak elmondta

Next

/
Oldalképek
Tartalom