Békés Megyei Hírlap, 2002. március (57. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-22 / 68. szám

KÖRKÉP 2002. MÁRCIUS 22., PÉNTEK - 5. OLDAL MEGYEI JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT, (s) Az MSZP ingyenes jogsegély- szolgálatot tart ma 13 és 15 óra között az MSZP békéscsabai iro­dájában (Irányi u. 4-6.), a párt orosházi irodájában (Szabadság tér 3., 1. 2.), valamint a szarvasi MSZP-irodában (Szabadság u. 36.). KIÁLLÍTÁS, (s) Ma 18 órától Kutasi Emma vésztői művészta­nár kiállítása nyílik a Fiume Szálló aulájában. A vésztői mű­velődési központ igazgatója, Ba­gó Margit ismerteti meg a fiatal tehetséget az érdeklődőkkel. Az elsősorban olajfestményekből álló tárlat egy hónapig látható. TÁRLAT, (g) Szeverényi Mihály kiállítása nyílik ma 17 órakor a békéscsabai ifjúsági házban. A tárlat, amely március 29-éig lá­togatható, a békéscsabai refor­mátus templomnak készült üvegablak terveit mutatja be. KÉPEK KOLOZSVÁRRÓL, (ö) Gyulán, a Magyarországi Romá­nok Országos Önkormányzata, az Erkel Ferenc Múzeum, Nicolae Balcescu Román Gim­názium és az Erkel Ferenc Mú­zeum Barátainak Egyesülete rendezésében ma 15 órakor nyitja meg Teodor Botis kolozs­vári festőművész kiállítását dr. Liviu Moldovanu. MINISZTERI LÁTOGATÁS, (r) A szennyvízberuházás jelenlegi állásáról tájékozódik ma Gyomaendrődön Túri-Kovács Béla környezetvédelmi minisz­ter. A terepbejárást követően 18 órától a miniszter a Körös Étte­remben tartandó lakossági fó­rum vendége lesz. A rendezvé­nyen a térség természetvédelmi és környezetvédelmi kérdéseiről hallanak az érdeklődők. BESZÉLGETÉS dr. Kupa Mi­hállyal 2002. március 26-án 18 órakor. Helye: Békéscsaba, Ifjú­sági Ház nagyterme. 2002. MÁRCIUS 22-ÉN (pénteken) 17.00 órai kezdettel Molnár László országgyűlési képviselőjelöltünk lakossági fó­rumot tart a Városi Nyugdíjas Egyesület, Békéscsaba, Dózsa Gy. út 35. szám alatti helyisé­gében. VÉGH LÁSZLÓ képviselői be­számolóval egybekötött fóru­mot tart ma 17.30-kor Békéscsa­bán a Hajnal Utcai Óvoda torna­termében. 2002. március 20-án Zsadány- ban a helyi baloldali tömörülés gyűlése után megalakult a Ma­gyar Szocialista Párt zsadányi alapszervezete. Az alapszerve­zetnek induláskor 11 tagja van, de többen jelezték csatlakozási szándékukat a közeljövőben. A megjelentek elnököt választot­tak, valamint adminisztrációs ügyeket intéző munkatársat, Győri Imre és Sújtó Mariann személyében. „CSAK AZ A BÁTORSÁG SZÁMÍT, AMELY ÁTSEGÍT A NEHÉZ PILLANATO­KON.” (Mignon McLaughlin) Tegnap lerakták az alapkövét annak a 400 mil­lió forintos, magántőke bevonásával hét hónap múlva elkészülő második megyei vesebetegség- kezelő állomásnak Gyulán, amely az EuroCare MESz Rt. tizenötödik hazai beruházása. Gyula Újabb mérföldkőnek nevezte a megyei egészség- ügyi hálózat fejlesztésében dr. Kovács József, a Pándy Kálmán Megyei Kórház főigazgatója a teg­napi eseményt, jóllehet már 20 éve fogadnak ve­segondozásra betegeket Gyulán. Először Szeged­re szállították a dialízis-kezelésre másnaponta rá­szorulókat, majd a békéscsabai állomásra, ahol 24 órás szolgálatban történik a nélkülözhetetlen ellátás. Ez utóbbi főorvosa, dr. Tóth Eszter öröm­mel tette a kiegészítést: nemsokára legalább az éjszakai műszak felszabadulhat, hiszen mostani 96 betegük csaknem fele a gyulai területhez tar­tozik. Az EuroCare hat európai országban érdekelt és a nevével fémjelzett magyarországi egészség- ügyi szolgáltató rt. 1989-ben hozta létre első dialízisközpontját a budapesti Tétényi úton, ezt azóta 14 követte. Fabók József igazgató további érzékletes számokkal is szolgált: 1991-ben 38 ezer kezelést végeztek az általuk biztosított leg­magasabb szintű orvostechnológiával. Míg az idén várhatóan 215 ezer beteg veheti igénybe in­gyenesen, tehát OEP-támogatással a kezeléseket. Mellesleg a vesebetegségek kezelése Európában 90 százalékig magánosított. A 20 krónikus és egy úgynevezett akut ággyal elkészülő gyulai dialízis-kezelő saját felépítésű és működtetésű betegközpont, a szakmai együtt­működés azonban a lehető legszorosabb a me­gyei kórházzal, ami azt jelenti, ugyanazon szak­orvosokkal találkoznak mindkét helyen a bete­gek. Az újabb alapkő... a Békéscsaba és Gyula közötti négysávos út alapkő-elhelyezése után tegnap a fürdővárosban, a megyei kórház járóbeteg-ellátó épülete mellett dialízisközpont építése indult útjára. Balról: dr. Korom Lajos és Fabók József, az EuroCare Rt. vezérigaz­gatója és igazgatója, valamint Domokos László és Tóth Imre parla­menti képviselők D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Az EuroCare pályázaton nyerte el a beruhá­zást a megyei önkormányzatnál. A tegnapi ün­nepélyes alapkőletételt olyannyira gyorsan kö­vetik a további események, hogy a hat építőcég (közte két megyei) számára meghirdetett, im­már kivitelezési pályázaton a jövő hétfőn már eredményt közölnek. A munkálatokkal hét hó­napon belül kell végezni! Ehhez fűzte hozzá Do­mokos László, a Békés megyei közgyűlés elnö­ke: „Itt minden európai léptékkel halad, ami sze­rencsére egyre több beruházásnál kezd termé­szetessé válni.” Csaba Expo a Tescónál Májusban rendezik a jubileumi, tizedik kiállítást Az Expo-Team Kft. és a Protakon Kft. május 1—5. között a me­gyeszékhelyen, a Tesco hipermarket parkolójában, környezeté­ben 2 ezer négyzetméteres sátorban és külső kiállítási területen rendezi meg a tizedik, j'ubileumi Csaba Expo Nemzetközi Kiál­lítást és Vásárt — jelentette be a tegnapi békéscsabai sajtótájé­koztatón a szervezők nevében Váradi Zoltán és Csík András. Békéscsaba Váradi Zoltán, az Expo Team Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: az idei kiállítás több szempontból is egyedi lesz. Ugyanakkor mesz- szemenően arra törekszenek, hogy megtartsák azokat az érté­keket és sajátosságokat, melyek­kel a rendezvény bekerült a regi­onális kiállítások elitjébe, és ezt az elismertséget évek óta tartani is tudja. Az új időponttal alkal­mazkodnak ahhoz a nemzetközi tendenciához, hogy a kiállítások lehetőség szerint ne zavarják a családok nyári, illetve iskolaszü- neti programjait. Az új helyszín kiválasztásában pedig nagyon fontos szempont volt, hogy köl­csönösen erősíthető a Tesco és a Csaba Expo látogatottsága is. Váradi Zoltán szólt arról: az expo eddigi helyszínével, a városi sportcsarnokkal megpróbáltak szerződést kötni, de ez nem sike­rült, így tudomásul vették a kiala­kult új helyzetet. — Érzelmi, de főként természe­tesen üzleti alapon sokan mond­tak már igent megkeresésünkre - emelte ki Csík András, a Protakon Kft. ügyvezető igazgatója. - Igyekszünk olyan programot ki­alakítani, mely a kiállítók és a lá­togatók tetszését egyaránt elnyeri, helyet kapnak benne színvonalas és változatos szakmai, kulturális rendezvények is. A belépés az idei expón is díjmentes lesz. Váradi Zoltán és Csík András egyaránt úgy fogalmazott: figyel­met fordítanak arra, hogy a nagy- közönséget igénylő és vonzó kiál­lítók, illetve a főleg szakmai jelle­get bemutatni szándékozó kiállí­tók egymástól jól elkülönülve he­lyezkedjenek el, ne zavarják egy- más attrakcióit, programjait, ny. l. Fegyverraktár a víkendházban A bűnügyi felderítőket névtelen bejelentő vezette nyomra Lőszer- és fegyverarzenálra bukkant az Orosházi Határőr Igazgatóság bűnügyi felderítő szolgálata Gyulán egy hétvégi házban március 20-án. Az ügyben a városi rendőrkapitányság folytat nyomozást. Gyula A határőrség felderítő szolgálatá­nak vezetőjét, Vígh Antal őrna­gyot egy névtelen bejelentő tele­fonon értesítette arról, hogy L. T. gyulai lakos hétvégi házában olyan külföldiek tartózkodnak, akik illegálisan jöttek Magyaror­szágra. A bejelentő szerint hamis, illetve hamisított úti okmányok is találhatók a házban. A lakás ellenőrzésére megszer­vezett akció során sem migrán- sokat, sem hamis útleveleket nem találtak a bűnügyi szolgálat munkatársai. A hálófülkéből vi­szont előkerült két 22-es kaliberű golyós és egy 12-es sörétes lőfegy­ver, valamint két flóbertpisztoly, az egyik töltött állapotban. A fegyvereken kívül huszonnyolc petárdát, ezerötszáz 22-es kalibe­rű lőszert, két 7,62-es géppuska­lőszert, három géppisztolylő­szert, két doboz géppisztolyhoz való gyakorlólőszert, huszonöt 7,65-ös browinglőszert, több mint kétszázhúsz vadászlőszert, egy légpisztolyt és egy házilag ké­szített lézerirányzékot is lefoglal­tak a nyomozók. L. T. nem rendelkezett enge­déllyel az ingatlanán talált fegy­verek és lőszerek tartására, de a sajátjának vallotta azokat. Arról viszont, hogy hogyan kerültek a birtokába, s hogy mi volt velük a szándéka, az elsődleges intéz­kedések során nem nyilatko­zott. L. T. ellen lőfegyverrel és lő­szerrel való visszaélés bűntett­ének alapos gyanúja miatt indult eljárás. A határőrség felderítő szolgálata - halaszthatatlan nyo­mozati cselekményként — a fegy­vereket és lőszereket lefoglalta, s L. T.-vel együtt átadta a Gyulai Rendőrkapitányság bűnügyi osz­tályának. MÉNESI GYÖRGY Márciusban mindennap egy utazótáskát és minden héten egy 14 karátos aranyláncot sorsolunk ki előfizetőink között. Ma utazótáskát nyert: Somogyi András, Dévaványa, Mikszáth u. 17. A nyeremény átvehető hirdetésfelvételi Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Nyugodt, békés megoldások A Békés Megyei Cigánylakosok Egyesülete Orosházi Szervezete az elmúlt években nem hallatott magáról. A civil szerveződés már­cius elején azonban megújult. El­nökévé Lakatos Tibort választot­ták, az elnökség tagjai pedig Luk­ács Jenő elnökhelyettes, Burai Kálmán, aki az érdekképviseleti feladatkört látja el, Lukács Béla gazdasági-pénzügyi felelős és Rácz Ferenc, aki sport- és ifjúsági ügyekkel foglalkozik. A lapunk­hoz eljuttatott közlemény szerint a szervezet jó kapcsolatra törek­szik azokkal, akik részt kívánnak vállalni a helyi cigányság gondjai­nak, problémáinak megoldásá­ban, enyhítésében. A nyugodt és békés megoldások hívei. A civil szervezet 2002-ben sport- és kul­turális programok szervezését ter­vezi és kiemelt súllyal kezelik az érdekképviseleti munkát is. k. e. VÉLEMÉNY NIEDZIELSKY KATALIN Mindenki heppi? A közvélemény-kutatások eredményeit nem kell készpénznek ven­ni, és különösen kampánykor nem árt az óvatosság, mert az adatok ha alkalmasak is a tájékozódásra, sosem tükrözik hűen a valóságot. Nézzünk egy friss példát! Mi, magyarok hagyományosan nem arról vagyunk híresek itthon és a nagyvilágban, hogy szétfeszítene ben­nünket az öntudat, az elégedettség, hogy nem bírunk magunkkal a boldogságtól. Éppen ellenkezőleg, mindig azt hallottuk, hogy in­kább a kesergő, fanyalgó, kétkedő mentalitás, a pesszimizmus felé hajiunk, annak sem tudunk vagy merünk örülni, aminek lehetne, kellene. Sietek leszögezni, én sze­rencsésnek (boldognak!) érzem magam, mert opümista ember lé­vén, kilógok a sorból. Az Országimázs Központ na­pokban közzétett hirdetése azon­ban meglepett: hazánkban tíz em­berből kilenc boldog! Az országképért felelős kormányzati intéz­mény megállapítja: jókedvű, tiszta, rendes, gyorsan fejlődő, sike­res hazában élünk, nagy jövő előtt állunk. Olvasom a hirdetést, és töröm a fejem: ugyanabban a világban élünk-e, mi itt lenn, a ketté­szakadt ország szegény, mostoha felében, és ők ott, fenn, akik hir­detnek? S egyáltalán, mit jelent a boldogság? Békét, nyugalmat, lét- biztonságot, egészséget, munkát, elégedettséget az egyik ember­nek. A másiknak szerelmet, szeretetet, megértést, sikert. Akad, aki a mának él és kevéssel beéri. A keresztény tanítás szerint boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa; a szomorú­ak, mert megvigasztalják őket. Jó kedvért és boldogságért felelős kormányzati intézményről eddig nem volt tudomásom, annál inkább világos, mi (minden, és nem vagyonban mérve!) kell az embernek a boldogsághoz, ah­hoz, hogy otthon lehessen ebben a hazában. Gyanítom, hogy a boldogság nem pártfüggő. Ha most körülnézek környezetemben, jó indulattal sem tudok tízből kilenc boldog embert összeszámol­ni. Azaz tudok, csak ügyesen kell kiválasztanom a helyet, hogy hol keressek... Gyanítom, a boldogság nem pártfüggő. m ZL Mikes-portré a körbélyegzőn Battonyán a helyi középisko­lához kötődő magánszemé­lyek megalakították a Mikes Kelemen Középiskoláért Egyesületet március 19-én. _____ Battonya____________ Eddig mintegy ötvenen jelezték, hogy tagjai kívánnak lenni az egyesületnek, melynek céljai kö­zött szerepel a tehetséges tanu­lók versenyeztetése, jutalmazá­sa, a hátrányos helyzetű tanulók támogatása, a hagyományok ápolása, műsorok, találkozók szervezése, valamint az oktatást és nevelést segítő eszközök vá­sárlása. A március 19-ei alakuló köz­gyűlésen a résztvevők megvitat­ták az alapszabályt, öt évre meg­választották a tisztségviselőket. Elnök: Marjai János, helyettese Buzitai Istvánná; az elnökségben helyet kapott az immár második félévszázadában járó intézmény két öregdiákja, Palkó Lajosné és dr. Karsai József. A cégbírósági bejegyzés után az egyesület eredményes mű­ködése érdekében az alapítók további jelentkezőkre számíta­nak. Az alakuló közgyűlés a tagdíj összegét magánszemé­lyeknek évi 2 ezer, nyugdíja­soknak, diákoknak évi 1 ezer, cégeknek pedig évi 10 ezer fo­rintban határozta meg, s egy­ben arról is döntött, hogy az egyesület körbélyegzőjén a kö­zépiskola névadójának, Mikes Kelemennek a portréja szere­pel. M. GY. POLITIKAI HIRDETÉS Életpályaprogramok Parázs hangulatú vitává alakult Végh László országgyűlé­si képviselő tegnap esti lakossági fóru­ma a békéscsabai Szent László Utcai Általános Iskolá­ban. A megjelentek számtalan kérdést tettek fel az egészségüggyel, úthálózat-fejlesztéssel és me­zőgazdasággal kapcsolatban. Végh László képviselő az egészségügyi dolgozók alacsony bérével kapcsolatban kifejtette, a kormány a jelenlegi tarthatatlan helyzet megszűntetéséért alakít­ja ki az életpályaprogramokat. El­ső lépcsőben a háziorvosi rend­szert kellett rendbe tenni, csak ezt követően lehetett elkezdeni a szakorvosi és az egészségügyi rendszer átalakítását. Ez a mun­ka most kezdődött a kórház-tör­vény elfogadásával. A Fidesz kö­vetkező négy évre szóló tervei között szerepel a szakorvosok el­ső fizetésének felemelése 150 ezer forintra, az orvosok és az egészségügyi szakszemélyzet fi­zetését pedig ezt az összeget ala­pul véve tervezik. Az orvosok számára 2006-ig az önálló életpá- lyamodell kialakítása a kitűzött cél. Az életpályamodellt azonban nemcsak az egészségügyben, ha­nem az oktatásban is kialakítja majd a polgári kormány. A peda­gógusok bérét úgy emelik, hogy az elérje az átlagos kereset 125 százalékát. Olyan önálló pedagógusi életpályamodell for­málódik majd 2006-ig, amely a közoktatás­ban és a szakképzés­ben dolgozók számára vonzó és előre tervezhető szak­mai karrierképet nyújt. Egy hozzászóló azt kifogásol­ta, hogy a kormányprogram alap­ján Békés megyében nem épül gyorsforgalmi út. A képviselő vá­laszában elmondta, szerdán el­helyezték a Békéscsaba-Gyula közötti útszakasz négysávosítási munkáinak kezdetét jelző alap­követ. Ezzel elkezdődött egy olyan fejlesztés, amelynek ered­ményeként belátható időn belül megépülhet a gyorsforgalmi út­szakasz jelentős része. Végezetül egy másik hozzászóló felvetésére reagálva Végh László azt is el­mondta, tisztában van vele, hogy az M5-ÖS autópálya díja az itt élők jelentős részének megfizet­hetetlenül drága. Ez azért van, mert az előző kormány olyan koncessziós szerződést kötött, amelyet eddig nem lehetett fel­bontani. A Fidesz viszont 2003- ban ismét magyar tulajdonba he­lyezné az M5-öst, és bevonná a matricás autópálya-rendszerbe. T Gyula tehermentesíti Békéscsabát Hét hónap múlva újabb megyei dialízis-kezelő állomás

Next

/
Oldalképek
Tartalom