Békés Megyei Hírlap, 2002. március (57. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-01 / 51. szám

f PRAKTICOMP CÉGCSOPORT Figyelem, a nagy sikerre való tekintettel, a chip-kártya akció folytatódik! ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT ERES MEGYEI HÍRLAP KÖZÉLETI NAPILAP 2002. MÁRCIUS L, PENTEK ARA: 65 FORINT LVII. ÉVFOLYAM 51. SZÁM A VILÁG AUTÓJA? fordfOCUS már 2 790 OOO FMól. Részletek a 5. oldalon. MEGSZŰNT A SAVLEZARAS. (w) Békéscsabán, a 44-es főút Szarvasi út és Kazinczy utcai kereszteződésénél tegnap befe­jezték a vízvezeték-karbantartási munkálatokat, amelyek miatt korábban a városba befelé vezető két sávot le kellett zárni. A felújítással a tervezettnél sikerült korábban végezni, így az autósok most már akadálytalanul közlekedhetnek az érintett szakaszon ______________________________________________________________________&fOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Perújítás prolongálva Dr. Kamkas Attila folytathatja a főkapitányság ellen Munkaügyi perben, másod­fokon eljárva a Békés Megyei Bíróság kedden új eljárásra kötelezte a Gyulai Munka­ügyi Bíróságot dr. Karakas Attila Békés Megyei Rendőr­főkapitánysággal szemben benyújtott perújítási kerese­te ügyében. Az új eljárás tár­gyalási napja még nem is­mert. ________*Gyula Az előzményekről csak annyit: dr. Karakas Attilát - még a szeg­halmi kapitányságon nyomozó­ként dolgozó századosként - elöljárója annak idején megfe­nyítette. A ma már a honvéd ve­zérkarnál tevékenykedő őrnagy e fenyítést a bíróság előtt megtá­madta, I. és II. fokon neki adtak igazat. A Legfelsőbb Bíróság azonban felülvizsgálati eljárás során elutasította a keresetét. Tavaly nyáron perújítást kért, meg is kapta a lehetőséget. A Gyulai Munkaügyi Bíróság azonban novemberben elkésett­nek ítélte perújítási kérelmét, s helybenhagyta a fenyítési hatá­rozatot, illetve a Legfelsőbb Bí­róság ítéletét. Dr. Karakas Attila fellebbezett, mivel úgy ítélte meg, hogy a Gyu­lai Munkaügyi Bíróság tévedett abban, hogy késve nyújtotta vol­na be a perújítási kérelmemet. Ugyanis a Legfelsőbb Bíróság íté­letét csak 2001. január 6-án kapta kézhez, a perújításra nyitva álló hat hónapon belül, június 16-án be is nyújtotta a kérelmet Ar is meglepte, hogy a bíróság csak a Legfőbb Ügyészség (rendőri in­tézkedését jogszerűnek és szak­szerűnek minősítő) határozatát mérlegelte új körülményként, az őt megfenyítő elöljáró e témát érintő büntetőügyében való elíté­lését nem. Dr. Karakas Attila őrnagy teg­nap elmondta, hogy a Békés Megyei Bíróság eljárási hibák miatt hatályon kívül helyezte a Gyulai Munkaügyi Bíróság kifo­gásolt ítéletét, minthogy a per­újítás tárgyát érdemben kellett volna elbírálnia. Egyúttal visz- szaadta az ügyet a munkaügyi bíróságnak új eljárásra. Hozzá­tette: a közelmúltban jogerőssé vált az őt megfenyítő elöljáróra (ezt az ügyet érintő, hivatali visszaélés bűntette miatt kisza­bott) 100 ezer forintos bünteté­se. Reméli, hogy e körülmény ugyancsak szerepet kap majd a perben. (Előzmények és háttér: www.brnhirlap.hu.) _____ K. A. J. SU ZUKI Motorkerékpár-kereskedés és Szerviz Békéscsabán a víztoronynál. Motor Világ Kft. AKCIÓ! AKCIÓ! VL1500 * ^-99e-Ö0üTt helyett 2 498 OOO Ft. Hayabusa CSX 1300 R 3-498'OÜÖ’ Ft helyett 2 993 OOP Ft. "Tel.: (66) 440-840. | Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu Email: szerk.bekes@axels.hu Vélemény Nem mindegy, milyen a mun­kához való vi­szonyunk - erről értekezik jegyzetében Niedzielsky Katalin. (5. oldal) Gratis« <#»BFkUMEG!EIHIRUP Színes heti tévéműsorral Zöld út a strandfejlesztésnek Miért utasították el a Széchertyi-tervi pályázatot? Egy évtized után megvalósulhat a békésiek nagy álma, a vá­rosnak lesz strandja. Igaz, nem olyan, mint amit megálmod­tak, annál kisebb medencével készül. Tegnap délután a város­házán tartott közmeghallgatás napirendjén szerepelt a téma, amit azután a képviselő-testület éles szócsatában, immáron sokadszor vitatott meg. Most viszont — úgy tűnik — megszüle­tett a végleges döntés. Békés A helyi képviselők a városháza előtti mellszobránál megemlé­keztek a település reformkori or­szággyűlési képviselőjének, Irá­nyi Dániel születése 180. évfordu­lójáról, aki 1868-tól 1892-ig, halá­láig volt a térség országgyűlési képviselője. A közmeghallgatást követően elemezték a városatyák a strand­építés lehetőségét. Ismeretes: a Széchenyi-terv pályázatán a helyi strandfejlesztés ügye nem nyert, azzal az indokkal utasították el, hogy a térségben sok a fürdőfej­lesztés, s lassú a tervezett beru­házás megtérülése. Pallag László országgyűlési képviselő, a testü­let tagja szerint politikai döntés húzódik az elutasítás mögött: a pályázatot olajbizottsági szerep­lése és a város szocialista vezeté­se miatt utasították el. Csökmei László főépítész is­mertette a lehetőségeket, azokat, amelyeket a fürdőfejlesztésre a költségvetésből elkülönített 240 millió forintból meg lehet valósí­tani. A testület tagjainak többsége — 13 igennel, 1 nemmel és 3 tar­tózkodással - úgy foglalt állást, hogy épüljön egy 33x20 méteres medence 1,9 méteres átlagos víz­mélységgel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épülettel, melyben az öltöző, a gépészeti helyiségek és berendezések kapnak helyet. A testület a meglévő termálkút fel­újításáról is döntött, ennek 25 millió forintos költségét más for­rásból biztosítják. A képviselő-testület döntött a helyi civil szervezetek támogatá­sáról, az idén 2,085 millió forintot folyósít részükre. ______ -sz­Ma gyar kincs a Rex Ciborum Legutóbb a berlini és a római magyar nagykövetségen mutatták be Ahogy Szegedről a pirospaprika és a Pick szalámi, Makóról a hagyma, Kecskemétről a „fütyülős” barack- pálinka, Bajáról a halászlé, Tokajról az aszúbor, Gyuláról és Békéscsabá­ról a kolbász jut eszébe elsőként az embereknek, úgy Orosháza hallatán sokan gondolnak a libamájra. A hungarikumok messze földre viszik a tájegységek és hazánk hírét is. Orosháza Az Orosházi Merian Finom Szárnyas Különlegességek Részvénytársaság az egyik legnagyobb múlttal rendel­kező baromfifeldolgozó cég. A társa­ság jogelődjét 1896-ban alapította Bernardinelli. Az 1920-as évek elején már tollatlanított, jégbe helyezett ba­romfit szállított a cég Európa orszá­gaiba. A baromfihús alapanyagú továbbfeldolgozott termékek előállí­tása terén az akkori nevén orosházi Barnevál pedig úttörőnek számított Magyarországon. A Merian Rt. Rex Ciborum (Királyok Étke) termékeit ma a világon szinte mindenhol isme­rik, a különleges libamájkonzervek hungarikumnak számítanak. A cég a nyolcvanas években fejlesztette ki új term ékcsaládját, a továbbfeldolgo­zott májkészítményeket, amelyek a Rex Ciborum nevet kapták. (Folytatás az 5. oldalon) A Magyarország kincse két hungarikumot is tartalmaz: Rex Ciborumot és tokaji bort - tüdőik meg Ruck János vezérigazgatótól (képünkön) D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET GYerF^SxVaT NYITÁS: március 1-jén 9 órakor. Békéscsaba, Csaba Center, I, emelet, BOLTJAINK: Békéscsaba. Csaba Center. I. emelet. Békéscsaba, Wlassics sétány 5. Tel.: (66) 442-353. Gyula. Béke sgt. 9-11. Tel.: (66) 463-958. Március 2-án 16 órától szeretettet várjuk programjainkkal a gyerekeket és a szülőket. Tücsök Peti és Lepke Levi, arcfestés, breakbemutató. Nyitás hetén m kedvezmény + meglepetések. jäSßltk, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79/1. Tel.: (66) 527-527, (66) 448-100. ABEKESCHEMOLNAL MAGYAR 34%-OS AMMÓNIUMNITRÁT kapható kedvező áron. Keressen bennünket Békéscsabán a Ford-szalon mellett a Növényvédő Állomáson! . A kivásárlásban az átláthatóságra törekedtek A dolgozók kilencven százaléka jegyzett részvényt Idén több mint százmillió forintot fordít fejlesztésre a Szarva­si Agrár Rt. Ennek egy részét pályázatok útján teremtik elő, a többit saját erőből biztosítják. Szarvas A Szarvasi Agrár Rt. éves tervét a március 12-ei ülésén tárgyalja az igazgatóság. A gazdasági terv több mint negyvenmillió forintos eredményt tűzött ki célul - tud­tuk meg Csanádi Lászlótól, a részvénytársaság vezérigazgató­jától, aki a cég privatizációjának újabb fejleményeiről is beszá­molt. Mint ismeretes, a Szarvasi Ag­rár Rt. egyike volt a tizenkét érté­kesítésre jelölt állami gazdaság­nak. Az rt. a saját vagyon hatvan százalékán, 691 millió forintos vé­teláron került értékesítésre. Ezzel együtt a működéshez szükséges hitelállo­részvétel több mint kilencven százalékos volt.. Hogy a folya­mat átláthatóbb legyen, a dolgo­zók létrehozták a Szarvas Agro Rt.-t, amelynek tagja a me­nedzsment által alapított Szar­mányt is ke­zelni kell. A hitel nagysá­ga bizalmas. A vezér- igazgatótól megtudtuk, a 40 millió forintos törzstőkéből 49 százalé­kot a dolgozók jegyeztek, 51 százalékot a menedzsment. A részvényjegyzésben a dolgozói Húsz évig törlesztik A Kivásárlási szerződést a Szarvas Agro Fit. ta­valy december 21-én kötötte meg a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-vel. A vételárat a Szarvas Agro Rt.-nek húsz év alatt kell kiegyenlíteni. A vagyonkezelő társaság két év türelmi időt kap, addig a 3 százalékos fix kamatot fizeti, il­letve törleszti az átvett hitelállományt. 2004-től a törlesztő részlet évi 60 millió forint lesz. vasi Menedzsment Kft. A Szar­vasi Agrár Rt. a jövőben is önál­lóan működő cég marad, amely­nek vagyonkezelését végzi a kö­zelmúltban bejegyzett^ Szarvas Agro Rt. Mindkét részvénytársa­ságnak Csanádi László a vezér- igazgatója. Csanádi László hangsúlyozta, a kitűzött tervek teljesítéséhez nélkülözhetetlen, hogy a rész­vénytársaság minden dolgozója a legjobb tudása szerint végezze a munkáját. A cég a bérpolitikájá­val is a jobb teljesítményre szeret­ne ösztönözni. A kötelező mini­málbér-emelés mellet idén január 1-jétől összességében 20-25 szá­zalékos bérfejlesztést hajtottak végre. A jövőben szeretnék to­vább növelni a jó teljesítmény el­ismerésére szolgáló plusz bérke­retet. CSAT» RÓZA

Next

/
Oldalképek
Tartalom