Békés Megyei Hírlap, 2001. december (56. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-01 / 280. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR 2001. December 1., szombat A régiók szerepe az új Európában Az Európai Régiók Gyűlése (AER) támo­gatja az Európai Unió kibővítését - közöl­te a közgyűlést követően Liese Prokop, a szervezet elnöke pénteken. Sopron A politikus hangsúlyozta, hogy a szervezet tizenöt éves történetében ezúttal először tartotta közgyűlését kelet-közép-európai tagjelölt országban, Európai Unión kívüli tagmegyében. A házigazdák képviseletében Ivanics Ferenc, a Győr-Moson-Sopron Megyei Köz­gyűlés elnöke arról szólt, hogy remélhe­tően két-három év múlva Magyarország megyéi is európai uniós tagként vehetnek részt az AER munkájában. A szervezet - angol nevén Assembly of European Regions (AER) - közgyűlése zá­rónyilatkozatot fogadott el. A közlemény­ben leszögezik, hogy a régiókat be kell vonni az Európai Unió bővítési folyamatá­ba. Az AER fontos szerepet tölthet be a ke­let-közép-európai régiók integrációra való felkészítésében, s abban, hogy a bővítési folyamat sikerrel záruljon. A közgyűlés javasolja, hogy az Európai Unió fektessen kiemelt hangsúlyt jövőbeni periférikus ré­gióira. A globalizált világban való stabilitás, és a béke megteremtése érdekében a szerve­zet támogatja azokat a programokat, ame­lyek az emberek fanatizmustól való távol­tartását és az európai integráció ügyének való megnyerését szolgálják - foglalták a nyilatkozatba. A strasbourgi székhelyű AER huszon­hat európai ország kétszázötven tartomá­nyát, vajdaságát, megyéjét - magyar rész­ről mind a tizenkilencet - fogja össze. A szervezet fő törekvése, hogy a régiók helyet kapjanak az európai integráció ala­kításában. ___________Hírek___________ A CAPO CIRCEO-DÍJJAL tűn tette ki Orbán Viktor miniszter- elnököt és Esterházy Péter írót Rómában az Olasz-Német Bará­ti Társaság. A római Kapitóliumi Múzeum egyik dísztermében tartott ünnepély keretében Győri Enikő római magyar nagykövet vette át a kormányfő nevében az elismerést. Személyesen vette át díját ugyanakkor Esterházy Péter magyar író. MEGÁLLAPODÁS született ar­ról, hogy a határon túli magya­rokat érintő kedvezménytör­vény végrehajtásával kapcsola­tos kérdésekkel különbizottság foglalkozik majd - jelentette be Kijevben Németh Zsolt külügyi politikai államtitkár. BRÜSSZEL újabb támogatást nyújt ahhoz, hogy helyreálljon a dunai hajózás. Az 1999-ben le­bombázott újvidéki híd újjáépí­tési költségeinek nyolcvan szá­zalékát az Európai Unió vállalja. AMERIKA élelmiszert adott el Kubának. A 30 millió dolláros szerződés az első komoly üzlet a két ország kapcsolatának négy évtizede során. Washingtoni közlés szerint Havanna búzát, kukoricát, rizst, szóját, illetve szójából készült takarmányt vásárol, és a szállítmányért valu­tával fizet. Az amerikai kor­mányzat - változatlan Kuba- politika mellett - felajánlotta to­vábbi élelmiszer- és gyógyszer­szállítmány engedélyezését. ARIEL SÁRON izraeli kor­mányfő személyesen Jasszer Arafat palesztin elnököt tette fe­lelőssé azért a csütörtöki pokol­gépes robbantásért, amely négy ember - közöttük az öngyilkos merénylő - halálát, és legalább hat ember sebesülését okozta. PROVOKÁCIÓ készül a Szé kelyföldön. Tőkés László püs­pök, az RMDSZ tiszteletbeli el­nöke szerint a román nemzeti ünnep, december elseje alkal­mából Csíkszeredában a régi kommunista ünnepségekre emlékeztető központi nemzeti ünnepi eseményt szerveznek. Joschka Fischer a bővítésről A megosztott Európa egybekovácsolásával és az Európai Unió jövőjével kapcsolatos magyar és német álláspontok kerülnek terítékre a német-magyar fórum idei közgyűlésén, amelyen a pénteki nyitó előadást Joschka Fischer német és Martonyi János magyar külügyminiszter tartotta. Budapest Joschka Fischer leszögezte, hogy Németország alapvető ér­deke az európai egyesítés végigvitele. Mint mondta: Ma­gyarország bízhat Németország aktív szerepvállalásában az EU- bövítés felgyorsításában. A né­met külügyminiszter véleménye szerint abban kell egyetértésre jutni, hogy Európa a nemzetálla­mok konföderációja felé indul­jon el, mert a kontinens gondjai csak ebben a keretben lesznek megoldhatók. Előadásában Martonyi János hangsúlyozta, hogy a majdan 25- 27 tagból álló EU nem lehet mű­ködőképes a mai intézményi ke­retek között, vagyis a taglét­szám-növekedést intézményi megerősödéssel kell kompenzál­ni! A magyar diplomácia vezető­je arra is felhívta a figyelmet, hogy veszélyes lenne a már meg­lévő közösségi ágazatokat re- nacionalizálni. Joschka Fischert péntek este fogadta Orbán Viktor miniszter- elnök. * Csaknem ötven európai ország képviselőinek részvételével ke­lét-nyugat párbeszédre került sor pénteken Budapesten, az Eu­rópai Zöld Pártok tanácsülé­sének keretében. A párbeszéd résztvevői két kérdést vitatnak meg: az EU-bővítés, illetve a köz­lekedéspolitika problémakörét. A tanácsülés péntek esti plenáris ülésének díszvendége Joschka Fischer volt. Megtorpant az afgán tárgyalás Megfeneklettek az Afganisztán jövőjéről Bonn mellett zajló tanácskozások, mert az Északi Szövetség nem hajlandó meg­nevezni jelölteket az ország irányítására átmeneti időre meg­bízandó testületekbe. Königswinter A négy delegáció két-két meg­bízottja azon fáradozik, hogy közös nevezőre hozza a kétol­dalú megbeszéléseken elért eredményeket. A részleteket illetően még vannak nézetkülönbségek, ám mind a négy küldöttség komo­lyan és megfeszített erővel munkálkodik a siker érdekében- hangoztatta a ciprusi csoport szóvivője. Nyitott kérdésnek nevezte az átmeneti tanács (parlament) és a majdani ideig­lenes kormány összetételét, va­lamint a főváros, Kabul bizton­ságának szavatolását. Itt lenne a székhelye az ideiglenes hatal­mi szerveknek. A tájékoztató szerint ezekben a kérdésekben is áthidalhatóak a négy delegá­ciót elválasztó különbségek, így várhatóan szombaton sike­rülhet tető alá hozni az egyez­ményt. A ciprusi csoport az emigrá­cióban (főként Ciprus szigetén) élő afgán értelmiség, illetve a síita iszlám vallást követő ha- zara kisebbség képviseletében vesz részt az ENSZ-értekezleten. A csoport a szószólója a Német­országban élő mintegy 80 ezer afgán emigránsnak is, akiknek egy része a királyság megdönté­se (1973), másik része a kom­munista hatalomátvétel (1978) után hagyta el hazáját. Csökkenő FÁK-együttműködés Az elmúlt tíz év tapasztalatait és az előrelépés lehetőségeit elemzik a Független Államok Közösségének (FÁK) államfői pénteken megnyílt találkozójukon. Moszkva A zárt ajtók mögött folyó tanács­kozás részvevői közös nyilat­kozatot fogadtak el, amelyben támogatásukról biztosítják az af­ganisztáni antiterrorista hadmű­veleteket. Kifejezetten feszült a FÁK meg­határozó állama, Oroszország kapcsolata Grúziával. Eduard Sevardnadze grúz elnök a közel­múltban meglebegtette azt is, hogy országa esetleg kilép a kö­zösségből. Az amúgy is feszült vi­szonyt tovább hűtötte, hogy köz­vetlenül a csúcstalálkozó előtt - Tbiliszi vádja szerint - orosz ka­tonai helikopterek grúz területet támadtak, csecsen szakadár fegy­veresekre csapást mérve. Mihail Kaszjanov orosz mi­niszterelnök a tagállamok csütör­töki kormányfői értekezletén úgy vélekedett, hogy a FÁK legfonto­sabb eredménye az volt, hogy a párbeszéd útjára terelte az egyes országok közötti konfliktusokat. Megállapította viszont ő is, hogy tíz év alatt harmadára esett vissza a FÁK-közi kereskedelem. ■ _______________________ÁLLÁSPONT _________________________ MÓ ROCZ KÁROLY Kampányhangverseny Volt egyszer egy-két ígéret arról, hogy tiszta, korrekt, vissza­fogott választási kampánnyal nyerik meg maguknak a szava­zókat a pártok. Emlékszik még valaki esetleg erre? Talán ma­guk a politikusok sem hitték el, mindenesetre jól hangzott. A szélsőjobb- és baloldalra szerintem nem kell túl sok betűt és képet vesztegetnie a sajtónak. Véleményeik az országról-világ- ról nem a demokrácia színfoltjai, inkább nehezen eltüntethető pecsétjei. Éppen elég - gyakran sok is - a saját hangjuk, kár a visszhangért. A kormányzó és a kormányzásra éhes pártok, vezetőik folya­matosan kapják az ütéseket egymástól. Közvetve vagy közvet­lenül. Aki adja, állítja, hogy ezek jól irányzott találatok a szo­cialista miniszterelnök-jelölt vagy az SZDSZ ellen. Aki kapja, hirtelen hang(ulat)ot vált. Nyoma sincs visszafogottságnak. Érvek helyett bíróságra bízza a döntést, ellencsapásokat készít elő. A hangerő kölcsönösen növekszik. Tények és hazugságok címmel tartotta első országos telekon­ferenciáját az MSZP tegnap. A meghívón az is szerepelt még, hogy Vádirat az Orbán-kormány ellen. Persze ez nyilván csak szellemesség. Legalábbis nem tudok róla, hogy ügyészséghez vagy bírósághoz fordultak volna a kormányváltást követelők ilyen ügyben. A sokat sejtető címek után statisztikai adatokkal bizonyítják, mi mindent nem tett meg a kormány, mennyi ígé­rete maradt csupán szép szó. A statisztika viszont bonyolult tudomány: a Fidesz könnyedén és látványosan sorolja segítsé­gével, mi mindent értek el az utóbbi években. A kampányhang kulturáltra, meggyőző érvekre válthat? Egy- egy „adás” idejére. Hogy ezt a választók miképp fogadják, az csak az érem egyik oldala. A még íróasztalfiókban tartogatott vádak és vádiratok egymást gerjesztő stílusa, durvasága a po­litikusokon és tanácsadóikon múlik. Lelkűk rajta. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90430-304 HORVÁTH MAGDOLNA Felnőttkori gyerekjogok Nem figyelünk eléggé a gyerekek véleményére, nem hallat­hatják hangjukat sem a helyi, sem pedig az országos politiká­ban, de sok iskolában még azt is titkolják előlük, hogy nekik is vannak jogaik. A családon belüli erőszak elszenvedői nem ritkán éppen ők. Minderről a Parlament épületében szóltak hivatásos gyermekvédők. Bár az ENSZ gyermekek jogairól szóló egyezményét a T. Ház 10 évvel ezelőtt beiktatta a ma* gyár törvények sorába, van még mit tenni azért, hogy a legki­sebbek, a legkiszolgáltatottabbak jogai az élet minden terüle­tén érvényre juthassanak - ezt a Parlament épületében az UNICEF magyarországi képviselője fogalmazta meg. Egy nappal később 13 éves csemetém iskolai nyílt óráján a ta­nulók jogaik teljes tudatában próbálgatták a pedagógusok ide­geit. Nem egyszerűen a szabadság, hanem már-már a szaba­dosság uralkodott a szakórán. Nem sírom vissza a csak elbe­szélésekből ismert tanítói szigort, a körmöst, a nádpálcát és a hasonló „kellékeket”. De azért tisztelettel megkérdem: gyer­mekjog-e, hogy simán hülyének nevezi tanárát a nebuló, vagy - kis túlzással - csak az nem hagyja el óra közben az osztály- termet, aki nem akarja, és rendszeres - persze csak a pad alatt, titokban - akár tanórán is a mobütelefonozás? Helyére kellene kerülniük a dolgoknak kis közösségeinkben, a családban, az iskolában is. Kölcsönös tiszteletet és megértést remélünk a tanár-diák kapcsolatban, mint ahogy ezt szeret­nénk elérni otthon is. Elvárjuk gyerekeinktől, hogy minél előbb önállóak legyenek, örülünk, ha van véleményük a világ dolgairól, és tetszik az is, ha elképzeléseikhez - néha már tú­lontúl is - makacsul ragaszkodnak. A kamaszkor természetes lázadását bölcs türelmünk szelídítheti meg, a kamaszkori pi­maszságot azonban nem kell mindig lenyelni. Hiszen nemcsak a gyerekeknek, hanem a tanároknak, s nekünk, szülőknek is vannak jogaink. EGYETÉRTEK: 06-90430422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 0640430423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430as telefonszámon meghallgathatja. A hívás dija: 180 Ft+áfa/perc+kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. AZ AMERIKA-ELLENES tömb létrehozásáról szóló bagdadi konferencián járt a Kostunica jugoszláv elnök vezette Szerbiai Demokrata Párt egyik magas beosztású tisztségviselője. A ta­nácskozást az Irak ellen beveze­tett szankciók 11. évfordulója al­kalmából rendezték meg. SZEGÉNYSORSRA jutott sok gyerek a volt keleti tömb szét­hullása után a térség országai­ban, s ma a 17 év alattiak köré­ben minden hatodik gyerek a Vi­lágbank által meghatározott, na­pi 2,15 dolláros szegénységi kü­szöb alatt él - figyelmeztet az ENSZ Gyermekvédelmi Alapjá­nak (UNICEF) jelentése. ELFOGTÁK Csecsenföldön a szakadárok mellett harcoló arab szélsőségesek egyik vezetőjének helyettesét. Abu Szajah pénzelte a terroristákat, és maga is szer­vezett terrorakciókat az Orosz Föderáció területén. ■ KÉSIK A RAJT. A Nemzetközi Űrállomáshoz ér­kezett Progressz Ml-7 orosz teherűrhajó dokkolá­si problémái miatt el kellett halasztani az Endeavour indítását. Az űrrepülőgép tizenegy na­pos küldetésére héttagú személyzet várakozik. ________________________________________FOTÓI EUR0PRE8S/EP* Kompromisszum Temelínről Brüsszel Az Ausztria és Csehország között a temelíni atomerőműről csütörtök este született meg­állapodást Ausztriában az erőmű legheve­sebb ellenzői óvatosan fogadták. A sajtó egyetértett abban, hogy ideje véget vetni a kérdés körüli belpolitikai színjátéknak, s úgy vélte, áttörésként azt kell majd ünnepelni, ha valóban ki­dolgozzák az EU közös normáit az atomerőművek biztonságára. Az EU-normákat illetően ugyanis szintén született előrelépés Brüsszelben: Wolfgang Schüssel osztrák kancellár Guy Verhofstadt belga kormányfővel, az EU soros elnökével tartott talál­kozóján jelezte, hogy a kérdést fel kívánja verni a december 14-i laekeni csúcson. Más kérdés, hogy a tagállamok eddig nemigen hajlottak közös nor­mák kidolgozására, mert régebbi erőműveket üze­meltetnek. Ausztriában Schüssel pártja, az Osztrák Néppárt (ÖVP) egyedül állt ki a kompromisszum mellett, hiszen nem utolsósorban az EU bővítésé­nek kérdéséről volt szó, amely mellett az ÖVP el- kötelezte magát. ________________________■ HA RRISON HALÁLA. Ötvennyolc éves korában péntekre virradóra Los Angelesben meghalt George Harrison, a Beatles egykori szóló­gitárosa (képünkön feleségével, Oliviával). Ő volt a Beatles legfiata­labb tagja, 1958-ban csatlakozott a gombafejűekhez. ______________________________________________________________FOTÓI EUROPMM/1P* Ü 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom