Békés Megyei Hírlap, 2001. november (56. évfolyam, 255-279. szám)

2001-11-02 / 255. szám

IKEDVE2MEMYES ABAKAN KffiffllEll a Gyulai Húskombinát Rt. húsáruházaiban 2001. november 1-14-éi m Válassza a minőséget, Soproní ,elvá80tt Csabal felvá80tt válassza a gyulait! 779 Ft/k9 839 Ft/k9 Nyári turista vác. fői. 1299 Ft/kg P , j knlh- További vásárlói kedvezmények: y 20 000 Ft- 50 000 Ft nettó vásárlás után 1% 1729 Ft/kg 50 001 Ft-100 000 Ft nettó vásárlás után 2% 100 001 Ft feletti nettó vásárlás után 3% 1 . sz. Húsáruház, Gyula, Béke sugárút 50. 2. sz. Húsáruház, Békéscsaba, Andrássy út 71. A. sz. Húsáruház, Gyula, Kétegyházi út 3. ______ Te l.: (661 Tel.: (66) Tel.: (66| •663/1 88. • 91 8. Nyitva tartás: Nyitva tartálT: Nyitva tartás: hétfő—péntek 7—1 7, hétfő—péntek 6—1 7, hétfő—péntek 6—1 7, szombat 7- szombat 6- szombat 6­1 2. 1 2. 1 2. Az árak az áfát tartalmazzák. A Hungarotel Rt. intemetszolgáltatása %üloboNet www.globonet.hu ingyenes internet információs vonalunk: 174 2001. NOVEMBER 2., PÉNTEK ÁRA: 65 FORINT LVI. ÉVFOLYAM 255. SZÁM Magyar-Amerikai Irodatechnikai Kft., 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 9. Tel.: 06 (66) 324-656. Fax: (66) 527-650. (A Bizományi mögötti parkolüudvarban.) PÉNZTÁRGÉPEK FORGALMAZÁSA. | Használt gépek adásvétele. Teljes körű szervizellátás. Adóügyi zárások lebonyolítása. m Gyümölcsfa még mindig 500 Ft/db. Oszlopos rakéta 175/200 csak 2000 Ft/db. A KÉSZLET EREJÉIG. November 2-án, 3-án is nyitva tartunk! Díszfaiskola, Békés, 47-es főútvonal. Natúr Garden, Békéscsaba, Gyulai útj (a Petrom benzinkút mellett). Tel.; 06 (30) 406-3223, 06 (30) 3491-899. ^ Várjuk kedves vásárlóinkatJj Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu VÉLEMÉNY A mindenszentek ünnepén szeret­teink lelkűnkben megelevenednek - írja jegyzeté­ben Bede Zsóka. (5. oldal) Háttér Az ország bizton­sági kérdéseit a pártok azonosan ítélik meg — nyi­latkozza Demeter Ervin miniszter. (7. oldal) 4p$ra«ÍRup Színes heti tévéműsorral Szomszédolás Habsburg Ottóval A román önkormányzat vendégül látja apát és fiát A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának meghívására Battonyára és Aradra látogat november 5-én dr. Habsburg Ottó és fia, Habsburg György, hazánk utazó nagykö­vete. Battonya—Arad A jeles vendégek Kreszta Trajánnak, az országos román önkormányzat elnökének társa­ságában keresik fel a két szom­szédos várost.- Habsburg Ottó, a Páneuró­pai Unió elnöke, az Európa Par­lament tagja - nagy valószínű­séggel fiával, Györggyel együtt - november 4-én este érkezik Gyulára, ahol önkormányza­tunk vezetőivel folytat megbe­széléseket. Másnap reggel, út­ban Arad felé, megállunk Battonyán, s a polgármesteri hivatalban találkozunk a tele­pülési és a kisebbségi önkor­mányzatok vezetőivel, tagjai­val. Román idő szerint 12.30-ra szeretnénk megérkezni Aradra. Itt a megyei tanács és a municípium vezetőivel folyta­tunk megbeszéléseket, 13.15- kor sajtótájékoztatón veszünk részt. Ezt követően az Arad megyei egyházi, kisebbségi és társadalmi szervezetek vezetői­vel tekintjük át közös dolgain­kat. Visszatérésünket követően Gyulán is hasonló programo­kon veszünk részt — mondta Kreszta Traján. Lapunknak arra a kérdésére, hogy mi a célja Habsburg Ottó meghívásának, a román önkor­mányzat elnöke így válaszolt: — Ezzel is szeretnénk bizo­nyítani a hazai román kisebbség híd szerepét. Szeretnénk előse­gíteni a jószomszédi kapcsolato­kat, és azt, hogy Romániát minél előbb felvegyék az Európai Uni­óba. A közelgő esemény kapcsán a romániai lapok emlékeztetnek ar­ra, hogy Habsburg Ottó legutóbbi látogatásakor optimistán nyilat­kozott Románia integrációs törek­véseiről. MÉNESI GYÖRGY Páratlan ágy a 14-es kórteremben Szállító kellene az újabb álomadományhoz Gyulán, a Békés Megyei Tüdőkórházban Gerhard Stengel tűzoltó főtanácsos németor­szági adományból, a Santec cég jóvoltából egy többfunkciós, elektromos vezérlésű ágyat adott át szerdán. Dr. Vincze Árpád igazgató fő­orvos szerint jó lenne, ha minden kórtermük­be jutna a gyógyulást, az ápolók munkáját se­gítő ágyból. Gyula Gerhard Stengel, Gyula díszpolgára, nyugalma­zott frankfurti kerületi tűzoltóparancsnok, a Bad Vilbel-i önkéntesek vezetője immár rend­szeresen jelentkezik megyénkben németországi adományokkal. A tüdőkórháznak átadott speci­ális ágy a Santec cég jóvoltából, a hesseni tarto­mánybeli belügyminisztériumon keresztül jut­hatott el hozzánk, értéke újonnan megközelíti a 15 ezer német márkát. A Santec visszavásárolja a betegektől az ápolási segédeszközöket, így vált nélkülözhetővé ez a szinte vadonatúj ágy is, melyet az I. belgyógyászaton helyeztek el. Gerhard Stengel gyulai tűzoltókapcsolatain át jutott el a kórházig, ahol ez idáig csak álomnak nevezhették az itt ma még páratlannak számító ágyat. Dr. Vincze Árpád igazgató főorvos elmond­ta, a magyar egészségügy abban a helyzetben van, hogy egy kórház sem nélkülözheti a jó szándékú segítséget. Kórházukban egyébként sem bővelkednek az adományokban, hat év alatt ez a harmadik ajándék, mellyel gondoltak rájuk. Jó néven vennék a további segítséget. Kiderült, egyes betegek gyógyításánál meg kell emelni az ágy lábát, ezt jobb híján téglával alá­polcolva teszik. Gerhard Stengel jelezte, épp tegnap hívták Németországból, további ágyakat tudnának felajánlani, csak a szállítást kellene megolda­ni. Meggyőződött róla, az európai színvonalú kórházat érdemes segítenie. Dr. Vincze Ár­pád arról tájékoztatta, remélhetőleg folyta­tódhat a kórház-rekonstrukció második üte­me címzett támogatási pályázatuk elfogadá­sával. A légúti betegségek kezelésének javítá­sát, két osztály felújítását, a regionális ellá­tást tűzték ki célul. Gerhard Stengel elmondta, Németország­ban visszaesett a tüdőbetegek száma, tör­vény szerint négyhetente ellenőrzik a kémé­nyeket, a gyáraknak pedig szűrőt kell alkal­mazniuk. SZ. M. A HŐSÖKRE, MÁRTÍROKRA EMLÉKEZTEK, (c) Hanó Miklós, Békés­csaba alpolgármestere az I. világháború áldozatainak hősi temetőjében hangsúlyozta: a katonák sok véráldozat árán harcoltak ott, ahová a kötelesség, a parancs szólította őket. (Tudósításunk az 5. oldalon) _____________________ d-fotó, veress erzsi Gy őztes főiskolás matematikusok A tanítóképző főiskolák X. or­szágos matematikaversenyét Debrecenben rendezték meg. A vetélkedésen tizenegy főis­kola ötven versenyzője vett részt. ________________ Deb recen—Békéscsaba A jubileumi rendezvényen a Tessedik Főiskola békéscsabai ta­gozatának tanítóképzős hallgatói kiválóan szerepeltek. Az egyéni versenyben Medo- varszki Adrienn (IV. évfolyam) első, Bárdos Éva (IV.) negyedik lett, csapatuk a második díjat nyerte el. A csapat tagjai: Bárdos Éva, Farkas Rita (II.), Karsai Krisztina (II.), Madarász Éva (II.) és Medovarszki Adrienn voltak. A hallgatókat a versenyre Pappné Ádám Györgyi nyugalmazott fő­iskolai docens készítette fel. Az ipari fejlődés hátrányt is jelenthet? A művész az elmúlás veszélyeire figyelmeztet A körös-sárréti családok többsége valószínűleg örülne, ha egy­re több nagy ipari üzem települne a térségbe. Japánban vi­szont sokan éppen a túlzott iparosodástól tartanak. Ezt a témát dolgozza fel művészetében Kimura Hisaaki is, akinek fotómű­vészeti alkotásait a Füzesgyarmati Japán Múzeumban most ősszel több mint egy hónapig tekinthették meg az érdeklődők. Csatlakoztak a Bursa Hungaricához Emlékezőhely időseknek Békés A békési Hajnal István Idősek Otthonában elkészült, s szerdán átadták azt az emlékezőhelyet, mely az otthon lakóinak lelki életét hivatott szolgálni. A több mint háromszáz lakó közül so­kan vannak olyanok, akiknek nincs családjuk, más település­ről vagy országból érkeztek, s ezekben a napokban nem tud­nak szeretteik sírjára egy-egy szál virágot elhelyezni. Az otthon egy csendes zugá­ban kialakított, padokkal, cserjék­kel, virágokkal beültetett emléke­zőhely módot ad arra, hogy az itt élők visszavonuljanak, emlékeik­be burkolózva gondoljanak azon hozzátartozóikra, családtagjukra, barátaikra akik már nem lehetnek közöttük, s a sziklakertre tegyék a megemlékezés virágait. - tz ­Füzesgyarmat — Kimura Hisaakit nagy fájdalom érte fél évvel ezelőtt, amikor mennyasszonya meghalt. Ez a szomorú esemény még jobban arra késztette a művészt, hogy az elmúlás veszélyeire hívja fel a fi­gyelmet. Művészeti célja, hogy a világ iparilag legfejlettebb orszá­gában a természetet, a múltat és az emberi értékeket megóvja. El­gondolkodtató képein pusztulást látunk. Gyomlepte falvakat, üres házakat, kiszáradt, repedezett termőföldeket, rozsdás szerszá­mokat. Képei drámai hatását nö­veli, hogy azokat a dokumentum­fotók mintájára fekete-fehéren ké­szíti. Kimura nem a jelent, a jövőt vetíti elénk, figyelmeztetve arra, hová juthatnak az úgynevezett fejlődő országok, ha nem védik meg értékeiket - mondta Doma- Mikó István királyi udvari festő­művész, a Füzesgyarmaü Japán Múzeum megalapítója. — Elgondolkodtató, mit ered­ményez, ha egy állam iparosítása során egyre több gyárakat épít, és a városlakók száma rohamosan gyarapszik. Ebből fakadóan mi, japánok elveszítettük fontos érté­keinket. A fejlett gazdasági orszá­gok között az egyetlenek va­gyunk, akik élelmiszer-fogyasztá­suknak csak a 40 százalékát ter­meljük meg. Rizsföldjeink terüle­teit folyamatosan csökkentjük. Egyre több földműves hagy fel a termeléssel, és városokba vándo­rol munkát keresni. Ezáltal a fal­vak elnéptelenednek. Visszama­radnak a parlagon hagyott zöld­ség- és rizsföldek, földműves­szerszámok, lakatlan házak, az elköltözött gyerekek ürességétől kongó iskolák. Ezekre a problé­mákra szeretném felhívni a köz­vélemény figyelmét — közölte Kimura Hisaaki. MAGYAR! BARNA A geszti képviselő-testület ko­rábbi ülésén úgy határozott, hogy csatlakozik az Oktatási Minisztérium által idén immár másodjára meghirdetett Bursa Hungarica felsőoktatási önkor­mányzati ösztöndíjpályázathoz. ___________Geszt___________ A képviselők legutóbbi ülésükön egyebek mellett „a befutott” igé­nyeket bírálták el. Döntésük ér­telmében három geszti, az állami felsőoktatási intézmények vala­melyikében nappali tagozatos, államilag finanszírozott alapkép­zésben részt vevő fiatalt támogat­nak havi 2 ezer forint összeggel. A testület - bár az önkormány­zat korábbi kérelmét elutasították - úgy határozott, hogy ismét megmé­rettetik az Ifjúsági és Sportminiszté­rium ifjúsági táborok felújítására ki­írt pályázatón. A képviselők a pályá­zat benyújtásánál kötelezettséget vállaltak 30 százaléknyi - azaz 180 ezer forint - saját erő biztosítósáról is. Arról is határoztak, hogy az elkö­vetkező esztendőre változatlanul az OTP Rt. sarkadi fiókját bízzák meg pénzügyeik kezelésével. A geszti oktatási intézmények, nevezetesen az Arany János nevét viselő általános iskola, illetve az óvoda a kötelező eszközfejlesztés és -beszerzés érdekében pályáza­tot nyújtott be a Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz. Az intézmények pályázatait rész­ben kedvezőleg támogatta a köz- alapítvány s így az iskola az igé­nyelt 1 millió helyett 400 ezret ka­pott eszközfejlesztésre. Az óvoda ennek egynegyedét nyerte el. Az önkormányzat — jogszabályi kötelmeinek szellemében - mind­két intézmény esetében saját erő­ként a pályázati úton elnyert összeg egynegyedét biztosítja - tójékoztó- tott Szerb József polgármester, b. i. « i ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom