Békés Megyei Hírlap, 2001. szeptember (56. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-01 / 204. szám

Monroe lengéscsillapítók hihetetlenül alacsony áron! ¥MONROET lengéscsillapítók Zöldszámunk: 06 (80) 922-022. u Békéscsaba, Bartók B. út 66. — , Tel.: (66) 328-984,430-175, (60) 388-150. MÁRKABOLT Fai: (16)430-174. ó AUTÓALKATRÉSZ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS Opel Astra Opel Kadett első hátsó első hátsó 13 990 Ft 7 798 Ft 9990 Ft 7 798 Ft VW Golf II. BMWE30 első gázos hátsó gázos első gázos hátsó gázos 12990 Ft 11 990 Ft 13 990 Ft 10 990 Ft Ha autójához 2 db első' és 2 db hátsó lengéscsillapítót vásárol, 20% extra kedvezményt is adunk az árból! Nyári ATE-árolvadás 2001. szeptember 16-áig ATE termékre! í ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT RF.KES MEGYEI HÍRLAP KÖZÉLETI NAPILAP “*• 2001. SZEPTEMBER 1-2., SZOMBAT-VASARNAP ARA: 57 FORINT LVI. ÉVFOLYAM 204. SZÁM Magyar-Amerikai Irodatechnikai Kft., 5600 Békéscsaba, Wlassics sétány 9. Tel.: 06 (66) 324-656. Fax: (66) 527-650. (A Bizományi mögötti parkolóudvarban.) PÉNZTÁRGÉPEK FORGALMAZÁSA. j Használt gépek adásvétele. Teljes körű szervizellátás. Adóügyi zárások lebonyolítása. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Megyei körkép Az országos tisztifőorvos szerint az ÁNTSZ-nek fejlesztésekre lenne szük­sége. (4. oldal) VÉLEMÉNY A divat, a kor diktálta kény­szer szinte észrevétlen - írja Csath Róza. (5. oldal) Sport Médiák közötti gokart-vetélke­désről szól a sporttudósítás... (16. oldal) HÉTVÉGI MAGAZIN 7-10. oldal Hétfőn: Sarkadkeresztúr mmi ~W Szlovák konzul a kiállításon Sokan gratuláltak alkotásainak hatására a művésznőnek D-FOTÓ: VERESS ERZSI Jönnek már a „kis” Phare pénzek? A bonyolult egyeztetések miatt késnek a pályázatok A tavalyi Phare-támogatásból még csak az úgynevezett nagyprojektek sorsa dőlt el, a kisprojektek pályázati kiírásának időpontja egyelőre bizonytalan — a regionális fejleszté­si ügynökség megyei referense szerint a kö­zeljövőben várható megjelentetésük. Békéscsaba Az uniós előcsatlakozá­si alap, a Phare 2000-es kerete terhére elindítan­dó programoknak még csak a 2 millió euró kö­rüli nagyprojektjei mű­ködnek. Békés megyé­ben e keretbe a regio­nális hulladékkezelő gyomaendrődi és vas­kúti telephelyének megvalósítása tartozik - tudtuk meg Phare ’96 - a ,,próbamenet” A 1996. évi kísérleti Phare-programként indult a dél-dunántúli régióban és a miénkben - kö­zölte Wittmann László. A dél-alföldi régióban több mint 50 — megyénkben 8—10 — projekt kezdte meg működését konkrét programokkal, a kísériet egyik fő céljaként az uniós pályázat- írási technikák elsajátítását tűzték ki. Döntő há­nyaduk eredményesen fejeződött be a megyei referens szerint, emellett azonban több meghi­úsult, és vannak olyanok is, amelyek napjainkig sem zárultak le. Mindennek okát Wittmann a bonyolult Phare-eljárásrend és a pályázók fel­készületlenségének számlájára írja. készítendő - öt Békés megyei mellékút felújítá­sa is. A kisprojektekre áttérve tájékoztatott: az 50- 200 ezer euróig terjedő programok pályázati ki­írásának időpontja az EU és Magyarország kö­zötti, valamint az országon belüli bonyolult egyeztetések miatt késik, de a közeljövő­ben bizton várható. A kisprojektek a 2000- es programban egy­részről a kis- és kö­zépvállalkozások egymás közötti kap­csolatainak erősítésé­re, képzésére fektetik a hangsúlyt. A másik nagy területük - az úgynevezett humán oldal - pedig a szak­képzés fejlesztését és Wittmann Lászlótól, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség me­gyei referensétől. Mint elmondta, ide tartozik — az elnyert kiegészítő támogatás segítségével el­a halmozottan hátrá­nyos helyzetű csoportok munkaerőpiacra való visszavezetését tűzi ki célul. (Folytatás a 5. oldalon) Széles körű viszonteladói és végfelhasználói vevőkör­rel rendelkező papír-írószer nagykereskedés Békés megyei piaci kapcsolatainak ápolására békéscsabai il­letőségű, gépkocsival rendelkező KERESKEDELMI KÉPVISELŐT keres. Alkalmazásnál előnyt (jelent: kereskedelmi vég­zettség, szakmai jártasság, üzletkötői gyakorlat és kapcsolatrendszer megléte. Fényképes szakmai önéletrajzot 2001. szeptember 10-éig az alábbi címre várunk: HÍRŐS piert KERESKEDELMI KFT., 6000 Kecskemét, Pf. 41. Megengedték a perújítást Dr. Karakas Attila áj bizonyítékokat tett le a bíróság asztalára Dr. Karakas Attila honvéd századost — akkoriban a szeghalmi rendőrség nyo­mozója volt — kapitányság- vezetője 1998. december vé­gén feddésben részesítette azért, mert egy szesz-nagy­vállalkozónál házkutatást tartott. Gyula A megrendszabályozott a fegyel­mi döntés megsemmisítéséért bí­rósághoz fordult, jogerősen helyt is adtak kérelmének. Ám a Leg­felsőbb Bíróság (LB) felülvizsgá­lati jogkörében eljárva úgy ítélke­zett, hogy jogos volt a fenyítés. Dr. Karakas Attila most perújítási kérelemmel fordult a Gyulai Vá­rosi Bírósághoz. Dr. Karakas Attila (felperes) és jogi képviselője, dr. Kelemen Tamás ügyvéd azt kérte a Gyulai Városi Bíróság Kovácsné dr. Kubicza Ildikó által vezetett ta­nácsától, hogy engedje meg a perújítást, tűzzön ki érdemi tár­gyalást, és helyezze hatályon kí­vül a LB ítéletét, valamint (az akkori) szeghalmi rendőrkapi­tánynak a Megyei Rendőr-főka­pitányság (alperes) határozatá­val helybenhagyott fegyelmi ha­tározatát. A kérelem indokolása szerint a LB-nak az ügyben csak a Kunszentmártoni Városi Ügyészség és a Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Főügyészség (dr. Karakas Attilára nézve ked­vezőtlen tartalmú) határozatai álltak rendelkezésére, melyek­ben helyt adtak a vállalkozó házkutatást kifogásoló panaszá­nak. (Folytatás a 4. oldalon) A szlovákiai festőnő, L’udmilla Lakoma-Krau sóvá kiállítását nyitották meg tegnap a békéscsabai Szlo­vák Kultúra Házában. Az al­kalmon először látogatta meg a kultúrotthont a Bé­késcsabára delegált szlovák konzul, Ladislav Tischler. Békéscsaba Magával ragadó, három téma szerint elrendezett képeit állítot­ta ki a művész Békéscsabán, ahol már nem cseng ismeretlenül ne­ve a megnyitóbeszédet elmondó PhD. Juraj Zadansky, terebesi múzeumigazgató szerint. — A hazaszeretet egyik tolmá- csolója a művészet, és L'udmilla Lakomá-Krausová érzéseiről ép­pen festményei alapján alkotha­tunk képet - méltatta az igazgató a művész tevékenységét. Munkái a zempléni tájakat, a lelkiséget és vallásosságot, valamint a szlovák folklórt mutatják be. Az alkotó egyébként nemzetközi hírnévnek örvend, számos, egész pontosan 70 kollektív tárlaton láthatta kü­lönféle műveit a világ több orszá­gának közönsége. Nemzetközi tá­borokban és értekezleteken is részt vett már; Ukrajnában, Cseh­országban, Lengyelországban, sőt Magyarországon, Gyöngyösön is. A mostani válogatás mezőberényi és mezőmegyeri tárlat után érke­zett a megyeszékhelyre. A két ország kormányfői által ma megnyitandó konzulátus ve­zetőjét külön tisztelettel köszön­tötte István Anna, a kultúrház igazgatója. __________yj. Ta nácskozás a népmeséről A békéscsabai Életfa Kultu­rális Alapítvány által szer­vezett, Aki nem hiszi, jár­jon utána című országos népmese-tanácskozás soro­zatának tizenegyedik ren­dezvényét szeptember 14- től 16-ig a Pesti Vigadóban tartják meg. Az alapítvány a kilencvenes évek közepétől félévente rendez szak­mai fórumot, melynek célja a ma­gyar népmese titkainak föltárásá­ra, a népi hagyományok ápolása — tájékoztatott Koszecz Sándor, az alapítvány kurátora. Az első három tanácskozást Békéscsa­bán tartották, a többit az ország más településem. A következő, budapesti tanácskozáson arra ke­resik a választ, hogy ma milyen szerepet tölt be a mese a közös­ségek életében. A háromnapos rendezvényre az Életfa Kulturális Alapítványnál lehet jelentkezni szeptember 5-ig. ___________________________IFI«! BMW 316i Bavaria csomaggal 6 755 000 Ft Glass Kft., Békéscsaba, Szarvasi út 13. Tel.: (66) 440-505. A vezetés élménye A képen elrejtettünk egy kakukktojást. Az arat. BMW 316i-hez 572 OOO Ft helyett kaphat Bavaria csomagot. Ennek tartalma: ködlámpa, könnyűfém keréktárcsák, fedélzeti komputer, business rádió, automata klíma. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció.

Next

/
Oldalképek
Tartalom