Békés Megyei Hírlap, 2001. augusztus (56. évfolyam, 178-203. szám)

2001-08-01 / 178. szám

ffl&M$ ' I Minden településen jelen vagyunk! Mától Békés megye összes postáján feladhatja hirdetését! MMNMM Öt év börtön a postarablóknak A Magyar Posta Rt. kárát is meg kell fizetniük Idén január 15-én két bukó­sisakos, szemüknél kivágott sísapkás férfi kirabolta a csárdaszállási postát. A tet­teseket hamarosan elfogta a rendőrség, tegnap pedig egynapos tárgyalás végén első fokon ítéletet hirdetett az ügyben a Békési Városi Bíróság dr. Mázor Róbert büntetőtanácsa. Békés A két gyomaendrődi fiatal (19, il­letve 20 éves) a posta alkalmazot­tait fegyverrel kényszerítette a hi­vatalban lévő pénz átadására. Ez­után mindketten felpattantak egy 350-es Jawa motorra, s azzal me­nekültek el a helyszínről. A tegnapi tárgyaláson a bíró­ság megállapította az elsőrendű vádlott bűnösségét, és társ­tettesként, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett rablás bűntette, valamint lárstettesként elkövetett lopás bűntette miatt 5 évi börtönbüntetésre ítélte, s ugyanennyi időre eltiltotta a köz­ügyek gyakorlásától. A másod­rendű vádlottat szintén bűnös­nek találta a bíróság, és társtettesként, közfeladatot ellátó személy ellen elkövetett rablás bűntettéért 5 évi börtönbüntetés­re ítélte, és szintén 5 évi időtar­tamra szól a közügyektől való el­tiltás. Az elítélteknek 114 ezer 235 forintot és annak kamatait kell megfizetniük a Magyar Posta Rt.-nek, valamint 91 ezer 769 fo­rint bűnügyi költséget az állam­nak. Az ítélet kihirdetése után az ügyész háromnapos gondolkodá­si időt kért az esetleges fellebbe­zés bejelentésére. Az elsőrendű vádlott és védője enyhítésért fel­lebbez, a másodrendű vádlott és védője tudomásul vette az ítéle­tet. Indulhat a szennyvízberuházás Körösladányban még idén hozzákezdhetnek a szenny­vízcsatorna-hálózat kiépíté­séhez. A nagyközségben je­lenleg még egyetlen méter szennyvízhálózat sincs, ám a most elnyert céltámogatás lehetővé teszi a több száz millió forint értékű beruhá­zás elindítását. Körösladány Korunk infrastrukturális ellátott­ságához hozzátartozik a szenny­vízcsatorna-hálózat is. Ez az igény főleg az Európai Unióhoz való csatlakozással válik kötelezővé. A körös-sárréti települések kö­zül idén többen is pályáztak a Belügyminisztériumnál céltámo­gatásra szennyvízcsatorna-háló­zat megépítésére. Közülük csak Körösladány pályázata nyert.- A körösladányi szennyvíz­csatorna-hálózat kiépítésének összköltsége 466 millió forint. Ennek 40 százalékát kapta meg céltámogatásként a körösladányi önkormányzat. A pénzt három év alatt utalják. Idén 55,9 millió forint, 2002-ben 93,2 millió fo­rint, 2003-ban 37 millió forint cél- támogatás jár a ladányi önkor­mányzatnak. Ez azért is örömteli hír, mert Ladányban olyan jelen­tős ipari világcég van jelen, mint a Henkel - mondta Vígh Ilona, a térség országgyűlési képviselője. A céltámogatás elnyerésével a szennyvízhálózat megépítésére Körösladánynak lehetősége van anyagi támogatást kérni a megyei területfejlesztési tanácstól, vala­mint a környezetvédelmi és víz­ügyi alapoktól. A szocialisták jelöltjei Az egyik országos napilap köz­lése szerint elkészült a Magyar Szocialista Párt egyéni ország- gyűlési képviselő-jelöltjeinek névsora. Tóth Károly, Békéscsa­ba szocialista országgyűlési képviselője lapunk érdeklődé­sére elmondta: Békés megye hét választókerületéből eddig egyben, a gyulaiban nem szüle­tett döntés a jelölt személyéről. A helyi szervezetek döntése ér­telmében a Békés megyeiek névsora a következő: Molnár László (Békéscsaba), dr. Rácz László (Békés), Veress József (Szeghalom), Földesi Zoltán (Szarvas), dr. Vastagh Pál (Orosháza), Tóth Sándor (Mezőkovácsháza). _________________________JÍQ Lap unk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Szerb József, Geszt polgár- mestere szerint a falvak lakos­sága kényszer- helyzetben él. (4. oldal) VÉLEMÉNY László Erzsébet szerint ne nyel­jük le a határ­kérdés gombó­cát - hiszen közeleg az Unió. (5. oldal) Sport Nagy Róbert gyulai salakmo­toros Debrecen­ben és Lvovban is dobogóra állhatott. (12. oldal) A Körös-Sárréten sokak szá­mára az idegenforgalom le­het a jövő új jövedelemszer­zési forrása. Ahhoz, hogy a térségben jelentős gazdasá­gi ággá fejlődjék a turiz­mus, mindenekelőtt beruhá­zásokra van szükség. Tud­ják ezt Vésztő-Mágoron is, ahol hónapokkal ezelőtt megkezdődtek a fejleszté­sek. Sőt, a mostani, 70 mil­lió forint értékű beruházá­son túl elkészült Vésztő- Mágor hosszú távú fejlesz­tési terve is. Utóbbi megva­lósítása több száz millió fo­rintba kerülne, eredményé­ből pedig a térség és a me­gye is profitálna. Vésztö-Mágor- A mostani fejlesztésekkel válto­zott a Vésztő-mágori Történelmi Emlékhely arculata. Nem csak a romkert romlott állapotú téglafa­lait cseréltetjük ki, hanem az egy­kori bazilika egyik bejáratát is helyreállíttattuk. A kupola alakú bejárat - amely formájában és stílusában is hasonló az eredeti­hez - messzire kiemelkedik a fa­lak közül. Az emlékhelynél ha­marosan befejeződő fejlesztés összege eléri a 70 millió forintot. A pénz jelentős része pályázati támogatás. A saját erőt pedig 40 százalékban Vésztő városa, 60 százalékban a megyei önkor­mányzat biztosította — mondta érdeklődésünkre Komáromi Gá­bor, a Vésztő-mágori Történelmi Emlékhely vezetője. Vésztő-Mágoron a mostani át­építéssel nem fejeződik be a be­ruházás. Elkészült a hosszú távú fejlesztési terv is. Ennek megva­lósítására ma még nem áll ren­delkezésre az a több száz millió forint, amelyből már komoly eredmények születhetnének. Je­lenleg évente a nyitvatartási hét Az egykori bazilika most újraépített, kupola alakú bejárata messzire kiemelkedik a romkert falai közül d-fotó, veress erzsi hónapban (a történelmi emlék­hely időszakosan, április 1-jétől október 31-éig látogatható) mint­egy 12 ezer turista keresi fel Vésztő-Mágort, ezzel a térség leg­látogatottabb idegenforgalmi lé­tesítménye. A hosszú távú fej­lesztésekkel viszont évente elér­hetővé válna 50 ezres turistafor­galom is.- Jelenleg az idegenforgalom­ban a befektetői kör általában hi­ányzik, ezért az ilyen típusú be­ruházásokba az államnak kellene beszállnia. Ha a hosszú távú fej­lesztési elképzeléseink megvaló­sulnának, abból nem csak Vész­tőnek, hanem a térségnek, a me­gyének is haszna származna. Ezt kellene felismerniük azoknak, akik pénzzel is tudják segíteni az előbbre lépést. A mi környékün­kön gyenge minőségű földek van­nak. Ha az Európai Unióba belé­pünk, a 17 aranykoronánál gyen­gébb földeket kivonják a terme­lésből. Az onnan felszabaduló munkaerő is az idegenforgalom­ból próbálna megélni. A huszon­negyedik órában vagyunk. Ezt kellene felismerni, s ennek szelle­mében cselekedni - hangoztatta Komáromi Gábor. (Folytatás az 5. oldalon) Kupola a mágori romokon Több száz millió kellene a térség leglátogatottabb nevezetességének fejlesztéséhez besffnicí kft BESTFRUCT Kft. Továbbra is folyamatosan végezzük a görögdinnye felvásárlását exportra: 3-4 kg között dobozba, 4 kg felett ömlesztve, a legkedvezőbb napi áron! A felvásárlás helve MEDGYESEGYHÁZA, Iiszló-telep, (68) 440-059, 06 (30) 924-9375. NAGYKAMARÁS, Kovács István felvásárló telephelye, 06 (30) 382-7828. M AGY ARBÁNHEG YES, Citév-telep, (30) 284-4170. Védekezzünk a kullancsok ellen! Idén már két Lyme-kóros megbetegedés történt a megyében A múlt heti esőzések és a párás levegő kedvezett a rovarok szaporodásának. Ily' módon a kullancsveszéllyel is mindin­kább számolnunk kell. A fertőzések megelőzéséről és a vé­dekezésről kérdeztük dr. Kiss Viktóriát, az Állami Nép­egészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békés Megyei Intéze­tének vezetőjét. Békéscsaba- A kullancsok főleg bokros terü­leteken, erdőszélek aljnövényze­tében, vízpartok szélén élnek tö­megesen. Megtalálhatók a gondo­zott kertekben, hétvégi házak kö­rül is. Irtásukról a helyi önkor­mányzatok kötelesek gondoskod­ni — mondta a megyei tiszti főor­vos. A csípés elleni védekezés több­féle módon is lehetséges. A túrá­zók viseljenek hosszú nadrágot és a szárát a zokni alá tűrjék be. Vannak különböző rovarriasztó szerek, melyeket a testre kell per­metezni. Akik sűrűn járnak túráz­ni, illetve a munkakörük az erdő­höz köti, ajánlott a védőoltás. A kullancs többféle betegséget is terjeszt, közülük kettő veszé­lyesebb. Az egyik az agyvelő- gyulladás - az idén tizenhat ilyen esetet regisztráltak hazánk­ban -, amely vérszívás útján ter­jedő vírus. A 7-14 napos tünetei hasonlóak az influenzáéhoz, majd néhány napos láztalanság után jelentkeznek az agyvelő- gyulladás tünetei: magas láz, há­nyinger, tarkómerevség. Védőol­tással ez a betegség megelőzhe­tő! A védettség fenntartásához háromévenkénti újraoltás szük­séges. Veszélyesebb betegség a Lyme-kór - Magyarországon eb­ben az évben több mint ötszáz esetben fordult elő -, amelyet egy kullancsban szaporodó bak­térium okoz és oltással nem meg­előzhető. A kullancs eltávolítása után egy hónapon belül jelentke­zik a betegség, öt centiméternél nagyobb folt, amelynek közepe elhalványul. A betegség csak a korai stádiumban gyógyítható tö­kéletesen. Minden ezredik kullancs fertő­ző, térségünk azonban nem tarto­zik az igazán fertőzöttek közé. Ezzel együtt az idén két Lyme- kóros beteget kezeltek sikeresen Békés megyében. (A veszélye­sebb területek Magyarországon a Dél-Dunántúl és az Északi-közép­hegység.) Ha már véletlenül találtunk kullancsot a testünkön — mely a hajlatokat kedveli, ahol gyengébb a bőr -, akkor célszerű minél ha­marabb eltávolítani. Nem szabad zsírral vagy krémmel lefojtani. Az ajánlott eltávolítás: a kullancsot csipesszel, minél közelebb a bőr­höz megfogni és folyamatos hú­zással eltávolítani. Ha a fej a bőr­ben marad, nem probléma, fonto­sabb, hogy a potrohúkat ne nyomkodjuk, mert ekkor az eset­leges fertőzés esetén a baktériu­mok hamarabb a szervezetbe ke­rülnek. A csípés helyét fertőtlenít­sük jódtinktúrával. Ha a már em­lített tünetek közül egyesek je­lentkeznek, az érintettek miha­marabb forduljanak a háziorvos­hoz - tájékoztatott dr. Kiss Viktó­ria. SZÁVA KATALIN

Next

/
Oldalképek
Tartalom