Békés Megyei Hírlap, 2001. július (56. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-21 / 169. szám

14. OLDAL — 2001. JÚLIUS 21-22., SZOMBAT-VASÁRNAP MEGYEI KORKÉP „Ablakpucoló” tűzoltók A megyeszékhelyi Bartók Béla út egyik tízemeletes lakóháza előtt tegnap délben az éppen arra járó fotósunk a tizedikig fel­hatoló gépezetes tolólét­rát pillantott meg. Fönn, a tizedik emelet magassá­gában tűzoltók dolgoz­tak, füst azonban nem látszott. Akkor mi történ­hetett? Békéscsaba Szendi Géza alezredes, a Békés­csabai Hivatásos Önkormányza­ti Tűzoltó-parancsnokság pa­rancsnoka megerősítette: „éles” akcióban jártak ott.- Jelzést kaptunk, hogy egy szabadon ki-becsukódó ablak üvege a nagy szélben kitört, ép­pen a bejárati ajtó fölötti részen - mondta Szendi Géza alezre­des. - Kiderült, hogy a lakás al­bérlője nincs otthon. Ezért a kollégáim kívülről közelítették meg a tizedik emeleti ablakot, s átmeneti zárószerkezetként egy furnérlemezt szögeztek kí­vülről az ablakkerethez. Erre azért volt szükség, mert a le­hulló üvegdarabok beláthatat­lan veszéllyel fenyegették az ar­ra járókat. Mire végeztek, a la­kás tulajdonosa éppen hazaért. Tűzoltóink leszerelték a külső biztosításra feltett lemezt, s be­lülről már teljes mértékben „üvegteleníteni” tudták az abla­Ez az eset is mutatja, hogy a tűzoltók Békéscsaba legmagasabb lakóházaiban is védelmet tudnak nyújtani a lakosságnak ________________________p+ot6i veress erzsi ______________________k-a-j. Po litizálást a békési program szellemében! A jobboldaltól távolodás egyenlő a baloldalhoz közeledéssel Vasárnap a gyulai városháza dísztermében fórumot rendezett a kisgazdapárt helyi szer­vezete. A fórum vendégeiről és vendéglátói­ról Pallag László, az FKGP országos alelnö- ke, megyei vezetője kijelentette, korrupcióba keveredett lázadók. Gyarmat Imre, a párt gyulai szervezetének elnöke úgy látja, a lég­ből kapott vádak helyett tényekkel kellene bizonyítani az állításokat. Gyula — Pallag László azzal is vádolt bennünket, hogy szakmainak álcázott politikai fórumot tartot­tunk. Mi nyílt szakmai és politikai fórumot hir­dettünk meg, melyre a jobboldali pártok me­gyei vezetőit, s mindenkit, akit érdekelt ez, meghívtunk. Jelen volt például a szocialisták gyulai elnöke is. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Pallag László a meghívásunk ellenére sem jelent meg, hanem azzal vádolt meg bennün­ket, hogy közpénzen küldtük ki a meghívókat. Számláiddal tudjuk bizonyítani, hogy a hirdeté­si, a postai költségeket, a terembérlet árát a kis­gazdapárt alapszervezetei és mások adták össze- mondta Gyamat Imre, aki lapunknak bemu­tatta a dokumentumokat.- Véleménye szerint mi állhat Pallag László vádjainak hátterében? — Pallag „közéleti beszámíthatósága” már rég eldőlt. Elolvadt a megdönthetetlen, bom­basztikus, leleplező nagy olajügy bizonyítékai­nak, ígéreteinek szertefoszlásával. Emiatt piron­kodott az FKGP frakciója. Pallag sorra bukta pe­reit, fizetendő milliós büntetéseit nyögte az FKGP-s pártkassza. Vajon elfogadható-e, hogy a megyei elnökünk notóriusan, bizonyítékok nél­kül vádol, perel fűt-fát, bukik, s helyette az FKGP tagdíjaiból a párt fizeti bújtatottan a bün­tetést? A politikai jobboldal egységének közös felelőssége okán volt jelen a fórumon a Fidesz és az MDF megyei alelnöki szinten. A leghatá­rozottabban elítéljük a koalíciós partnerekkel szakítás, a kormányt támadó ismétlődő felhívás politikáját! Minden jobboldali partnertől távolo­dás egyenlő a baloldalhoz közeledéssel. Ez az igazi becsapása a párt tagságának és a koalíciós partnereknek. Egyébként a feltett kérdésre mi is szeretnénk pontos választ kapni!- A Független Kisgazdák Demokratikus Szö­vetségéről azt hallottuk, hogy egyesületként mű­ködik. Nem lehet mégis, hogy új kisgazdapárt van születőben? — Megyei elnökünk azt állítja, hogy „szakmai fórumnak álcázott politikai rendez­vény volt”. Most nyilvánvalóvá vált, a helyes ol­vasással is hadilábon áll a sajtónak nyilatkozó, hiszen írásos meghívót kapott a gyulai rendez­vényre. Lehet, hogy fél már olyan rendezvé­nyen megjelenni, ahol nincs kirekesztés, vesze­kedés és ahol egyenrangúan szólhat mindenki? Ha megjelenik, részt vehetett volna a polgár- mesterekkel folytatott szakmai megbeszélése­ken, a fórum vitájában. Hallhatta volna, hogy az előadók a Független Kisgazdapárt megtartá­sa mellett és új párt alakítása ellen szóltak. Amikor az előadók kifejtették véleményüket, hogy esetlegesen választási szövetségként in­dulnának, a fórum résztvevői a megbékélésre és összefogásra kérték pket, s óva intették a kis­gazdapárt megmentése érdekében. Felhívták a figyelmüket az 1930-as békési program szelle­méhez való hűségre. Nem volt kényes kérdés, így a résztvevők felvetették a meghívottak fele­lősségét a kialakult helyzetért. Szó volt az ala­csony búzaárakról, a megyei közraktározási gondokról, a katasztrófa sújtotta megyék parla­ment által elfogadott támogatásának késésé­ről... Egy megyei kisgazda elnöknek nem elke­rülni illik a helyi gondokat, hanem meghallgat­ni és megoldani! SZŐKE MARGIT Huszonkétmiffióval „duzzasztott” költségvetés A tervezettől eltérően 22 millió SÍ ezer forinttal „duzzadt’ Geszt idei költségvetésének bevételi és kiadási főösszege. Geszt A település az önhikis pályázat előlegeként 7 millió 543 ezer forintot kapott, de majdhogy maradéktalanul elfogadták eb­béli teljes igényüket: a pályáza­tukban szerepeltetett 15 millió 603 ezer forintból 15 millió 200 ezer forintot szavazott meg ré­szükre a BM-PM - derült ki Szerb József polgármester sza­vaiból. A támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök kategóriá­jába sorolva ugyan, de pályázati úton sikerült 300 ezer forintot nyerni Geszt monográfiájának el­készítéséhez. Ugyancsak pályá­zati úton a Szociális és Család­ügyi Minisztériumtól 280 ezer fo­rintot nyertek a szociális felada­tok regisztrálásának számítógé­pesítése érdekében. Ennek ered­ményeképpen ma már számító­gép rögzíti a segélyezettek körét és egyéb adatait. A Békés Megyei Közoktatási Közalapítványtól 208 ezer forintot nyertek az iskolában kiépítendő internet-hozzáférés kialakítására, 40 ezer forintot a környezeti nevelés eszközbővíté­sére, s 16 ezer forintot az angol­nyelvoktatás tárgyi feltételrend­szerének bővítésére - tette hozzá Szerb József. - both ­Az agavé belehal a virágzásba Sitkéi Józsefék pusztaföldvári otthona előtt gyakran lassíta­nak mostanában az autósok, a kerékpárosok és a gyalogo­sok pedig meg-megállnak. A kertben ugyanis olyan virágot látnak, amit eddig Földváron még soha. Sitkeiék agavéja ugyanis virágot hozott. A ma már több, mint hétméteres(l) virág messziről idevonzza a tekintetet. Az agavé - mely most először és utoljára virágzik - magasabb, mint Sitkeiék 7,35 méte­res háza D-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET Pusztaföldvár- Nagyanyámtól kaptam a hatva­nas évek elején az agavét. Akkor még kicsi volt. A gondozás azon­ban meghozta eredményét, szé­pen növekedett, évről évre na­gyobb cserépbe kellett ültetni — idézte vissza a negyvenéves pozs­gás növény „sarj-korát” Sitkéi Jó­zsef, az óriás növény gazdája. - Az utóbbi 15 évben már ládástól, földestől mintegy 10 mázsás lett az agavé, melynek a mozgatása már nagy fejtörést okozott. Mivel nem tűri a fagyot, ezért télen megfelelő hőmérsékletű helyet kellett bizto­sítanunk neki. A célra a garázsunk volt a legmegfelelőbb. A virág kö­rülbelül 10 méterre van a garázstól, ám a bevitele és kihozatala igazi szervezőmunkát és családi össze­fogást igényelt. Házilag tervezett sínpárt készítettünk, a garázs előtt pedig egy mozdonyfordítóra ha­sonlító eszköz segítségével fordí­tottuk a megfelelő irányba. Telen­ként az autónk kiszorult a garázs­ból — mesélte Sitkéi József. A virág meghálálta a gondosko­dást. Két hónappal ezelőtt Sitkeiék furcsa „valamit” láttak az agavé közepén, ami, mint kiderült, a vi­rág szára volt. A 20-25 centiméter átmérőjű virágszár látványos növe­kedésnek indult, napi 10-15 centi­méterrel lett nagyobb. Ma már ma­gasabb, mint Sitkeiék 7,35 méteres háza. - A Révai lexikonban utána­néztem, az agavé 40-50 éves korá­ban virágzik, körülbelül 4000 virág nyílik a száron, a leírás szerint két hónapig gyönyörködhetünk majd benne. Az örömünkbe azonban üröm is vegyül, hiszen a virágzás­ba bele fog halni az agavénk. En­nek az első jelei már most is mutat­koznak, például a levelek „ránco- sodásában”. Az agavé ugyanis minden energiáját a virág fejlődé- sére összpontosítja... kovács erika Emberléptékű beruházás a belvárosban Nemrég megszületett a szerződés a Csaba-Ép Kft. és Békés­csaba város között a Csaba utcai tömbbelső kialakításáról — kaptuk a hírt nemrég, mellyel azonnal fel is kerestük a cég illetékeseit. S hogy milyen lesz a jelenleg rendezetlen terület, arról a látványterv árulkodik. Vukovich Miklós vá­rosi főépítész és a Csaba-Ép ötlete nyo­mán készültek el a tervek a jelenleg ren­dezetlenül álló belvá­rosi terület sorsának megoldására. — A Csaba-Ép Kft. összesen 88 parkoló­helyet és - a saját új székhelyén kívül — két, 14 egységből ál­ló, irodákat, hivata­lokat és igény szerint kásokat tartalmazó, 1284 m2 összterületű létesít ezen a helyen kettő átlagosan 30 m2 alap- területű) külön is - akár felsőt, akár alsót - meg lehet majd vá­sárolni, de akár egyben is meg­vehető. A szolgáltató sort ügy­védi irodákkal, hi­vatalokkal, orvosi rendelőkkel szeret­nénk benépesíteni, de el tudnék képzel­------- ni egy kávéházat is péld ául az új létesít­ményben. Iroda: Békéscsaba, irányi u. 3„ tel./fax: (66) 453-050; telephely: Békéscsaba, Őszi utca 3., tel./fax: (66) 448-110; CENTER Építőanyag-kereskedés: Békéscsa­ba, Dobozi út 5„ tel./fax: (66) 443-094. E-mail: csabaep@elender.hu; honlap: www.csabaep.hu Sajben Pál a to­vábbiakban elmond­ta, az épület alapte­rületének tulajdon­jogát megkapják a várostól, de a szer­ződés szerint csak garzonla- kérdésünkre Sajben Pál ügyve- akkor, amikor az Andrássy út, összesen zető igazgató. - Terveink sze- Csaba utca, Kinizsi utca által ha- ingatlant rint egy-egy egységnek a föld- tárolt közterületen megvalósítot- - közölte szintjét és a tetőterét (mind- ták a tereprendezést, azaz elké­szítették a par­kolókat, uta­kat, kialakítot­ták a zöldterü­leteket, játszó­helyeket, csa­tornákat, és megoldották a közvilágítást. A néhány hé­ten belül elin­duló beruhá­zást egy éven belül befejezi a Csaba-Ép Kft. Mint az ügyve­zető elmondta, az első vázlato­kat a városi fő­építész végezte el, a végleges tervdokumen­tációt pedig társaságuk ké­szítette mun­katársuk, Sza­bó János épí­tész vezetésé­vel. A Csaba utcai tömbbelső látványterve a Csaba utca felől, jobbra hátul az APEH látható PR

Next

/
Oldalképek
Tartalom