Békés Megyei Hírlap, 2001. július (56. évfolyam, 152-177. szám)

2001-07-02 / 152. szám

2001. JÚLIUS 2., HÉTFŐ ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT ÁRA: 57 FORINT LVI. ÉVFOLYAM 152. SZÁM __________________________________________________________________ 0) A me zőgazdaságban használatos kenőolajak árából további 5% t KEDVEZMÉNYT ADUNK augusztus 31-éig. |j Carrier Oil Kft. Békéscsaba, Szerdahelyi út 2-4. Tel.: (66) 321-971. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-maii: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat A körösújfalui Simon Károlynénak a legtöbb álma a családjához és a munkahely­éhez kötődik. (4. oldal) VÉLEMÉNY Csath Róza sze­rint máig tisztá­zatlan, hogy mi­kor és hogyan kell beavatkozni a szülő-gyermek kapcsolatba. (5. oldal) Megyei körkép A csabacsüdi gondozási köz­pontban Ko­vács Miksáné májusban ün­nepelte 100. születésnapját. (6. oldal) Gyilkosság a tanyán Egy 22 éves fiatalember szombatra virradóan Békéscsaba-Fürjesen olyan súlyosan bántalmazott egy 34 éves férfit, hogy az bele­halt sérüléseibe. Békéscsaba A gyanúsított, a 22 éves R. R. - aki recski állandó lakos - a 34 éves, megyeszékhelyi D. I.-vel egy közösen bérelt fürjesi tanyá­ban élt. (R. R. egyébként Recsk- ről munkavállalás miatt érkezett a városba.) Szombatra virradó­an a két férfi szóváltásba kevere­dett a tanyán, és ezt követően R. R. kézzel olyan súlyosan bántal­mazta D. I.-t, hogy az a helyszí­nen belehalt sérüléseibe. Infor­mációink szerint az ital is szere­pet játszott a cselekményben. Kutyej Lajos százados, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóügye­letese tegnap érdeklődésünkre elmondta, hogy R. R.-t a rendőr­ség őrizetbe vette és ellene em­berölés alapos gyanúja miatt in- dítottak eljárást. _________ny.l. A T RENCSÉNI VÁR MELLŐL, (c) Békéscsaba szlovákiai testvérvárosának, Trencsénnek a művészeti csoportjai (képünkön) léptek a közönség elé szombaton a megyeszékhelyen a Városházi esték szlovák estjén. Vasárnap nagy sikert aratott a Csabai Színistúdió előadásában A négyszögletű kerek erdő meséje. Ma este 20.45 órakor óriáskivetítőn a woodstock-i fesztiválról zenéket, képeket, hangu­latokat, emlék- és filmkockákat idéznek fel motó: veress erzsi „Ijajj, úgy élvezem én a strandot...” Akkor ha tiszta vizű és egészséges a környezet Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békés Megyei Intézetének köz­egészségügyi felügyelője a napokban ellen­őrzést tartott a békéscsabai Árpád fürdőben. Beszélgettünk a megye strandjainak köz­egészségügyi állapotáról is. Békés megye Nemrégiben az Árpád fürdő egyik meleg vizes kútjának vizét gyógyvízzé nyilvánították és — részben a Széchenyi-tervből nyert pénzen — még idén belekezdenek a létesítmény teljes fel­újításába, melyet várhatóan a jövő év végére be is fejeznek. A csabai fürdő ellenőrzése során Varga K. Ce­cília közegészségügyi felügyelő megfelelőnek találta a töltő-ürítő rendszerű medencék műkö­dését, de a víz-visszaforgatásos uszoda vize opálos volt, a medence alján üledék rakódott le és a vízszintet látványos koszcsík jelezte. A me­dence tisztaságáért felelős dolgozóra a köz­egészségügyi felügyelő bírságot szabott ki. A medencevizekből vett mintán elvégzett helyszí­ni mérések alapján a klór-értékek megfelelőek voltak. A felügyelő elmondása szerint az előző évekhez képest általánosan javult a megye strandfürdőinek higiénés állapota. — Valamennyi eddig ellenőrzött strandon (Battonya, Dévaványa, Gyomaendrőd, Füzesgyarmat, Mezőberény) kifogásoltam, hogy a tisztasági előzuhanyokban és a WC-k kézmo­sóinál nem találtam szappant. (A megyeszékhelyi strandon Varga K. Cecíliá­val tartott az ellenőrzés alatt a takarítást végző vállalkozó is, aki elmondta, hogy napjában há­romszor tesznek ki szappanokat, de a vendégek mindig ellopják azokat. Elpanaszolta, hogy pró­bálkoztak folyékony szappan kihelyezésével, de akkor meg kis edénybe eresztik le a szert és úgy viszik haza.)- Az eddig ellenőrzött öt strandot miiven ál­lapotban találtak az ÁNTSZ közegészségügyi el­lenőrei? — kérdeztük Varga K. Cecíliát. — Az eddigi ellenőrzések tapasztalata szerint az üzemeltetők felkészültek a szezonra, a kar­bantartási munkálatokat, festést, mázolást elvé­gezték, az előző évben megállapított hiányossá­gokat megszüntették. Javult a higiénés helyzet, a WC-k, öltözők, lábmosók, medencefalak taka- rítottsága. Pozitív a változás a hulladékgyűjtés terén a gyomai és a füzesgyarmati strandokon. Általános probléma volt, hogy a használt tisztí­tó- és fertőtlenítő szerek nem mindegyikének volt biztonsági adatlapja, melyen szerepelt vol­na a szer összetétele és az elsősegélynyújtás módja. Egy strandon felfüggesztettük a gyerek­pancsoló működését, mert a medencét tápláló kút vizében az egészséget veszélyeztető baktéri­umokat mutattunk ki. Az újkígyósi strand idén üzemeltető hiányában nem nyit ki. Csökkent a medencét tápláló kút vízhozama, és így már nem ad elég vizet a szakszerű működtetéshez — ezért nem vállalta el senki a strand üzemelteté­sét. A szabad strandok közül eddig a gyula-vá­roserdői kapott működési engedélyt, a többi vi­zének még folyik a nyitást megelőző vízminősé­gi vizsgálata - tájékoztatott Varga K. Cecília. FRANKÓ MARIANN ARATÓVERSENY CSORVÁSON. (ke) Az ötödik csorvási aratóversenyre összesen 32 csapat nevezett, a helyieken és hazai csapatokon kívül szlovák, erdélyi és vajdasági brigádok is képviseltették magukat dwtó: lehoczky péter Semmelweis-nap Orosházán- Ezen a napon nemcsak Sem­melweis Ignácot, hanem a hazai egészségügyet és benne saját magunkat is ünnepeljük - mondta dr. Gervain Mihály, az Orosházi Városi Kórház igazga­tó főorvosa az egészségügyi in­tézmény ünnepségén. Megemlékezést dr. Ugocsai Gyula, a kórház szülészeti-nő­gyógyászati osztályának vezetője tartott, majd dr. Gervain Mihály az orosházi kórház első félévét értékelte. — A minimálbér 40 ezer forintra emelése bérfeszült­séget okozott, amit kórházunk igyekezett enyhíteni - mondta. Az igazgató szólt a gyopáros- fürdői fizioterápiás centrum működéséről is, ami - bár a ko­rábbi elemzések ennek 2-3 éves felfutást jósoltak — máris pozitív mérleget mutat. Dr. Gervain Mi­hály szólt a szakorvosképzés nehézségeiről is. __________ke. Gy ülekezeti központot szenteltek Hálaadó istentiszteletre, a megépítendő idősek ottho­nának „alapkőletételére” és az új gyülekezeti otthon fel­szentelésére hívta szomba­ton délután a mezőberényi református templom ha­rangja a híveket. Az ünnep­ségen részt vett és igét hir­detett dr. Bölcskei Gusztáv, az egyházkerület püspöke. Mezőberény A herényi egyházközség '93-ban fogalmazta meg az embersegítő szociális programját. Annak ide­jén a nappali ellátást biztosító idősek klubjának és a házi segít­ségnyújtás kiteljesedésének, az időskorúak bentlakását biztosító intézmény megépítésének elkép­zeléseit tűzték cé­lul. Az egyházköz­ség több helyen, többször próbál­kozott különféle támogatásokhoz jutni, amit sorra elutasítottak. En­nek ellenére az egyház eredeti szándékáról, az idősek otthonának felépítéséről nem mondott le, most a Széchenyi-terv le­hetőségeit szeret­nék pályázat útján kihasználni. Igehirdetés­ében Bölcskei Gusztáv méltatta a közösség ünne­pét, melyen meg­jelentek a város más egyházainak és az egyházme­gye számos egy­házközségének képviselői. Kiemelte: van mit ün­nepelnie a közösségnek, ugyanis összeér a kezdet és a vég. Elké­szült a gyülekezeti központ, s minden bizonnyal hamarosan kezdődhet az idősek otthonának építése az egyház tulajdonában lévő 7500 négyzetméteres köz­művesített telken, hajlékot emel­ve a rászorulóknak, hirdetve az élni akarást. Az ünnep közössé­get formáló erő, ünnepelni csak együtt lehet - mondotta Bölcskei Gusztáv. Szabó Endre esperes, az egy­házközség lelkésze elmondta: az új gyülekezeti központ - lelkész­lakás, hivatal - és a hozzá kap­csolódó régi épület felújítása 31,2 millió forintba került, az építész terveket Kmetykó János, az épü­letgépészeti terveket Schaffer Jó­zsef készítette, a kivitelezést — meghívásos pályázaton négy je­lölt közül nyerte el - a Károlyi és Társa Kft. végezte. Ezt követően Bölcskei Gusztáv elhelyezte a megépítendő idősek otthonának alapköveként a terveket és az ed­dig keletkezet iratok másolatait, majd felszentelte az új gyüleke­zeti központot.- SZEKERES ­\ (^TOYOTA Szabályozható időjárás WENSIS, COROUA ÉS YARIS LÉGKONDICIONÁLÓVAL! A XXI. századra az emberiség legyőzte a távolságokat, hatalmába kerítette a világűrt és megtalálta a gyógymódot számos, korábban gyógyíthatatlannak hitt betegségre, de az időjárást még mindig nem tudja szabályozni. Ön mostantól akár ezt is megteheti, hiszen ha akciónk ideje alatt vásárol Toyota Avensist, Coroilát vagy Yarist, csúcsminőségükről híres modelljeink gazdag alapfelszereltségét légkondicionálóval kiegészítve élvezheti. Ajánlatunk részleteiről; márkakereskedéseink tájékoztatják! A képen látható autók extra felszereltségűek. furo Kondacs Autóház Márkakereskedés és Szerviz —~ Békéscsaba, Szarvasi út 72. Tel.: (66) 451-271. Bölcskei Gusztáv: „Az ünnep közösséget formáló erő” M=OTÓ: LEHOCZKY PÉTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom