Békés Megyei Hírlap, 2001. június (56. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-20 / 142. szám

SZOLGÁLTATÁS 2001. JÚNIUS 20., SZERDA - 9. OLDAL Kalendárium Napkelte 4.47 - Napnyugta 20.45 órakor Holdkelte 3.55 - Holdnyugta 18.28 órakor Névnap: Rafael. Bibliai név, je­lentése: Isten meggyógyít. Védő- szentje: Rafael arkangyal. Egyházi ünnepek Az ortodox és a görög katolikus naptárban Szent Metód patarai püspök vértanú napja. A zsina­gógái naptárban jóm kippur katan, újhold előtti nap. Évfordulók E napon született 1909-ben Errol Flynn amerikai színész. E napon hunyt el 840-ben Jámbor Lajos frank ki­rály és római császár, 1898-ban Manuel Tomoyo Baus spanyol író, 1958-ban Medgyessy Ferenc szobrászművész. Terminál-játék Békéscsabán, a Terminál Étte­remben (Szarvasi út 92.) mind­azok, akik az étteremben fo­gyasztanak - összeghatár nél­kül - sorszámozott számlát kapnak. Hetente sorsolnak, melynek alapján a szelvényt fel-, mutató 4000 forintig fogyaszt­hat térítésmentesen az étterem­ben. Minden szerdán közöljük az előző heti nyertes szelvény számát. Figyelje szerdánként a Békés Megyei Hírlapot! Terminál Étterem, Békéscsa­ba, Szarvasi út 92. Telefon: (66) 446-565. 24. heti nyertes szelvény: 2001. 06.15. 0033. Horoszkóp Ä IKREK (V. 21—VI. 21.), 06- 90-230-353. A változásokat el­kerüli, ragaszkodik a jól bevált és megszokott dolgokhoz. Mé­lyen tud szeretni, megbecsüli és védi a szívéhez legközelebb álló egyéneket. fö RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06- 90-230-354. Ma kevesebbet iz­gul kötelezettségei miatt, mint máskor. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy kibújik a fele­lősség alól, csupán hagyja, hogy a dolgok a maguk útján haladja­nak. OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.), 06-90-230-355. Kicsattanó erőben van, jönne-menne, meg­ülni sem képes. Nagyteljesítmé­nyekre lehet képes, szellemi té­ren éppúgy, mint a szexben. Mindkettő alkalmas arra, hogy levezesse a felhalmozódott fe­szültséget és helyreállítsa meg­tépázott önbizalmát. 1 SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.), 06-90-230-356. Szeszélyes han­gulatváltozásaival komoly pró­bára teszi a környezetében élők türelmét és idegeit. Ha lehet, ne feszítse pattanásig a húrt. Az nem játék, hogy kipróbálja: sze­rettei mit bírnak elviselni. A Mérleg (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Valaki, aki közel áll Önhöz, ma segítségre szorul. Valószínűleg ezt a segítséget Ön nem akarja megtagadni, ezért jó, ha saját dolgait minél előbb rendbe teszi. így teljes odaadás­sal tudja a rászorulót támogatni. (Jt SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Ha hét évnél ré­gebben dolgozik egy helyen, ak­kor kezd elege lenni. Nézzen körül a munkaerőpiacon, és próbálja úgy intézni, hogy a nyári szabadsága után már az új helyen kezdje a munkát. $ NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Ne kezdemé­nyezzen változásokat, és csak módjával vállaljon új feladato­kat. Arra is fel kell készülnie, hogy egy közeli rokona vagy ba­rátja csalódást okoz Önnek, mert éppen az ellenkezőjét te­szi, mint amit elvárnak tőle. BAK (XII. 22-1. 20.), 06- 90-230-360. Hatalmas önbizal­ma van, így eléri mindazt, amit célként tűzött ki maga elé. Lob­banékonyságát duplán kimutat­ja, így környezete tisztán látja érzéseit. A VÍZÖNTŐ (I. 21—II. 20.), 06-90-230-361. Mindenben si­keres, mivel a Mars a Vízöntő­ben jár és csodálatos lehetőséget kap terveihez. Rögtön észreve­szi a fontos feladatok lényegét. Magas szellemi képessége győ­zelemre juttatja. O HALAK (II. 21—III. 20.), 06-90-230-362. A fegyelmet és a rendszerességet tartja szem előtt, s ezt másoktól is elvárja. Igazságérzete csalhatatlan. Kiél­heti utazásvágyát, megadatik egy boldog nyaralás. fr KOS (III. 21-IV. 20.), 06- 90-230-351. Munkájában sike­res. Kitartó és felelősségteljesen végzi feladatát. Ön rendkívül vonzó személyiség, ahová be­lép, felfigyelnek Önre, egyből észreveszik. *H BIKA (IV. 21—V. 20.), 06- 90-230-352. Bátran vállalhatja az élet kihívásait. Aprólékos és rendszerető. Munkájába telje­sen bele tud mélyedni. Élvezi, ha segíthet, ha mások szolgála­tára tehet. Vonalban vagyunk... Ezeken a hasábokon naponta igyekszünk olyan kérdések­re válaszolni, tanácsot adni, amelyek közérdeklődésre tart­hatnak számot. Kérdéseiket, észrevételeiket, panaszukat rögzíti a 66/527-207-es telefonkészülék. Hétfőtől csütörtö­kig 14—17, pénteken 14—16 óra között munkatársunk várja a hívásokat. Természetesen levélben, telefaxon és e-mailen is fordulhatnak hozzánk, ezeknek a hívószámait megtalálják lapunk más helyén. Csupán egy kérésünk van: a borítékra, levelekre írják rá: „Vonalban vagyunk...”. Kérdések a Nemzeti Üdülési Szolgálathoz A legfeljebb üdülési szolgálati tá­mogatással üdülni, nyaraim tu­dók szinte az év elejétől folyama­tosan érdeklődnek lapunktól, hogy - például — milyen esélyük van a kedvezmények igénybe vé­telére? Ezekkel a kérdésekkel jobbára felkeressük a szolgálat helyi (me­gyei) irodáját, ahol - megkapjuk az általános brosúrát s - többnyi­re azt a választ kapjuk: a tájékoz­tatás joga a központot ületi. Még csak a számítógépes nyilvántar­tás adatait is úgy mond titkosan kezelik... Tiszteletben tartva a bé­késcsabai lokális szolgálat alkal­mazottainak kérését, nyomban a „központhoz” fordulunk, ahol vi­szont a titkárságig jutunk és felje­gyezzük az idén már legalább há­romszor kapott sablon-informáci­ót: „Ha konkrét kérdéseink van­nak, azokat fogalmazzuk meg írásban és juttassuk el telefaxon hozzájuk, közelebbről Réti Ágota ügyvezető részére. Megfogadva a kérést, leg­utóbb, úgy tíz napja is így tet­tünk. Mivel választ azóta sem kaptunk, egyelőre csak azt tud­juk megosztani olvasóinkkal, amire kíváncsiak lettünk volna. Nevezetesen: „1. Az idén hányán kaptak, mekkora összegben üdülési tá­mogatást a családosok, illetve nyugdíjasok? 2. Mekkora a rendelkezésre ál­ló teljes keret és ebből eddig mennyit használtak fel? 3. Az ezután jelentkezőknek mekkora esélyük van a segítség­re, és előreláthatólag mikor tart újból elbírálást á minisztérium?” A kért és remélt gyors választ akkor is előre megköszöntük, mi­ként tesszük most is. ■ Olvasóink írják Ezek mennek mostanában Filmeposz. Azt kellene írni. Témája lehetne a spon­tán, rabló privatizáció. Közreműködhetnének az Ezüsthajó és a Happy End. Rendezője Szikom János, producere a háromnevű imázszseni. Mit szólnak hozzá, hogy Csurka új atil­lát csináltatott magának, készülve a hatal­mi pozícióba jutásra? Félek, akkor igazán meg tudjuk, hol lakik az Úristen. A magyar néplélek. Szomorú, ennek a népnek mindent be lehet adni, mindent hajlandó elhinni, még akkor is, ha megelő­ző tapasztalatai nem a legjobbak, csalód­tak is előzőleg. Ami a hibákból tanulást il­leti, a szocialisták legalább tanultak a kliensek csínytevéseiből. A Tocsik-botrány idején menesztet­ték az ÁPV Rt. egész vezérkarát, ma ellenben a köz­tévét padlóra küldő háromnevű elnökből diploma­tát csinálnak. Következmény nincs. Tehetik, csinál­hatják. A damaszkuszi út. Anno 90-ben a „kommu­nisták” zöme rálépett a damaszkuszi útra. Minő ha­sonlóság, most az egykor a papokat nemigen kedve­lő fiúk a történelmi egyházakhoz törlesz- kednek. Ideológiából tennék? Ugyan, rá- éreztek, hogy ez nem kevés szavazatot hozhat a vallásos emberek köréből. Ügyes lépés, de vajon mit fognak kezde­ni a nem kevés ateistával? Olimpia. Nem akarok elmenni a nihi­lizmusig, mégis azt mondom, hogy a 2012-es olimpia nem más, mint a Csár­dáskirálynő betétdala: álom, álom, édes álom. Tartok tőle, olyan ez a mi demok­ráciánk, mint az egykori ringlispíl (kézi tekerésű). Orbán fönt keveri, lent meg szédül a nép. Félve kérdezem: szociálisan érzékeny lehet-e az a kormány, amely azt a középosztályt támogatja, amely úgyis tud magáról gondoskodni és leveszi a kezét a szegényekről. A két réteg közötti szakadék áthidalhatatlannak látszik. von metlicsák Az itt közölt vélemények nem okvetlenül azonosak a szerkesztőségével. Az olvasói leveleket a szerzők 2001. június 20., szerda - Televízió-műsor TV2 6.00 Jó reggelt, Ma­gyarország! (színes hír­magazin) Benne: Faluvi­lág 9.00 Az ígéret föld­je (43.) 10.00 Segíts magadon! 10.25 Köz­vetlen ajánlat 11.25 Reggeli gondolatok 11.30 Magyar történel­mi arcképcsarnok 11.35 Baba-Mama 12.00 Riviéra 12.30 Brúnó és Benny 12.55 Szenvedélyes bolond­ság 14.45 Quantum Leap - Az időutazó 15.30 Marimar (43.) 16.00 Milady (73.) 16.45 Sebzett szívek (67.) 17.15 Fiorella (89.) 18.00 Acapulco szépe (97.) 18.30 Tények 19.00 Most vagy soha! - Multimilliomos 19.50 Vad angyal 20.20 Po­énbomba Műsorvezető: Usztics Mátyás 21.00 Segítség, apa lettem! (am. vígjáték, 1988) 22.55 Jó estét, Ma­gyarország! 23.15 Vég­telen határok 0.05 Es­küdt ellenségek 1.00 Háló@Világ 1.50 Jó es­tét Magyarország! (ism.) 2.20 Vers éjfél után RTL KLUB 6.30 Reggeli 8.55 Jo­ker 9.05 Recept Klub (ismétlés) 9.20 Tiltott szerelem (76.) 9.45 Tit­kok és szerelmek (116.) 10.35 Top Shop 11.30 Delelő Benne: Ünnep­naptár Joker 12.30 Re­cept Klub 12.55 Joker 13.00 Híradó. Déli ki­adás 13.20 Kavaikád 13.25 Második csók (108.) 13.55 Babylon 5 (13.) A vadász és a vad 14.45 Senora (6.) 15.30 Terra Nostra (119-120.) 16.20 Jo­ker 16.25 Híresek és gazdagok (111-112.) 17.15 Joker 17.20 Mi- lagros (17.) 18.10 Talál­kozások 18.30 Híradó. Esti kiadás 18.55 Fó­kusz (közszolgálati ma­gazin) 19.25 Barátok közt 19.55 Fedőneve: Puma (2.) A pénz nyo­mában 20.45 Karate tigris 5. (am. akciófilm, 1995) 22.25 Az évszá­zad vihara (5.) 23.15 Híradó 23.30 Pont hu (multimédia-magazin) 24.00 Antenna 0.30 Fó­kusz (ismétlés) 1.00 Divatklip m1 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 6.30; 8.00 Körze­ti híradók 8.30 Tévétor­na Norbival 8.40 Boldog születésnapot! (26/26.) 9.35 Naprakész maga­zin Mindenkinek minden 12.00 Híradó délben 12.10 Körzeti híradók 13.00 Hrvatska krónika 13.25 Ecranul nostru 13.50 Millenniumi film­tár Valamit visz a víz 15.20 Iskola utca 16.25 „Velünk az Isten" Dr. Ke­resztes Szilárd görög ka­tolikus püspök portréja 16.55 TS-Borsodi Liga Zalahús Zalaegerszegi TE FC-MTK Hungária FC A szünetben: 17.45 Hírek. 19.00 Körzeti hír­adók 19.15 Világhíradó 19.30 Híradó este 20.00 Nem jogerős Jogi show-műsor 20.35 TS Vízilabda Eb Összefogla­ló Gól! A Borsodi Liga mérkőzéseinek össze­foglalója 22.05 Híradó este. 22.15 Aktuális I 22.35 Théma 22.50 Pa­[ noráma Szaniszló Fe­renccel 23.20 Szívzűr (magyar film, 1981) m2 8.30 Jelenetek a szob­rok életéből 8.45Musica Historica 8.55 Poszler György 10.00 Iskola utca 11.00 Fényes Szabolcs felvételeiből 12.00 Vízi zsaruk (83/21.) 12.45 Musica Historica 13.00 Híradó délben 14.00 Aranyfüst 15.30 Napra­kész magazin 18.05 Őr­járat az égen (4/3.) 19.15 Garfield 19.45 Esti mese 20.00 Világhíradó 20.15 Híradó este. Sport 20.50 Századfordító ma­gyarok 21.45 Schimans- ki visszatér (8/7.) 23.15 Záróra HBO 7.30 Bartek, a varázsla­tos 8.50 Kedvenc mars­lakóm 10.25 Marilyn - Az utolsó órák 11.20 Eget verő szenzáció 13.05 Kortalan szere­lem 15.10 A lápvidék gyermekei 17.05 Bar­tek, a varázslatos 18.25 Rewind - Emlékterror 20.00 Valaki figyel 21.35 A múzsa csókja 23.10 South Park DUNA TV 12.50 Heuréka diákkör (ism.) 13.20 Református | kollégiumok (ism.) 13.40 Nyelvőrző (ism.) 13.55 Elfeledett tájakon 14.25 Családi Album (ism.) 15.15 Teleenciklopédia 15.35 Színinövendékek (ism.) 16.00 Kalendári­um 17.50 Ezredforduló 18.00 Híradó. Sport j 18.30 Mesefilmek 18.50 I Hej, hej, helyes beszéd! 18.55 Építészmesterek Makovecz Imre 19.35 Félálom 21.00 Híradó. 21.35 A szellem órája Rejtett város: Kolozsvár 22.35 Klub.dunatv.hu SPEKTRUM 15.10 Csodák világa (29.) 15.40 Világrengető talál­mányok (3.) 16.20 Liba­non ízei (1.) Szidón 16.55 Két duci hölgy (7.) Ebéd 17.35 Az ezredfordulón túl (114.) 18.05 Találko­zás az ősökkel (8.) Az épí­tési áldozat 18.45 A ha­dak útjai (8.) Várak és ost­romok 2.19.20 A felkelő nap keresztapái 19.55 Legendás tájakon (4.) ELVESZETT! A KITE Rt. 4181 Nádudvar, Bem J. u. 1. Adószám: 10668586-2-09 42. számú bélyegzője . elveszett. Moziműsor BÉKÉSCSABA, PHAEDRA MO­ZI. Nagyterem: 15.45-kor: Dínó (m. b., sz„ am.); 17.45, 20.00- kor: Hannibál - Bárányok hall­gatnak 2. (psycho-thriller). Kis­terem: 17.00-kor: Dínó (m. b., sz„ am.); 19.00, 21.00-kor: Sze­relemre hangolva (romantikus hongkongi). GYULA, PETŐFI MOZI: 18.45, 21.00-kor: Mi kell a nőnek? (m. b., sz„ am.) OROSHÁZA, SZIVÁRVÁNY MOZI: 18.45-kor: Elveszett biro­dalom (m. b., sz. am.); 21.00- kor: Beépített szépség (sz., am ). PÓSTELEK. AUTÓS MO­ZI: 21.30-kor: Farkasok szövet­sége (sz., fr.). Anyakönyvi hírek SZARVAS Házasságkötés: Báli Katalin (Békésszent- andrás) és Csa­tári Attila Sán­dor (Békésszentandrás). Haláleset: Prjevara Pál (1908, Békés­szentandrás). MEDGYESEGYHÁZA Haláleset: Vas Gyula (1924). MEZOKOVÁCSHÁZA Házasságkötés: Pásztor Anita (Battonya) és Sztán Zoltán (Battonya). Haláleset: Metál Györgyné Griecs Rozália (1909, Kunágota). Telefondoktor Jótékony baktériumok címmel kaphatnak tájékoztatást a telefondok­tortól június 24-éig a 441-308-as telefonszámon, amely éjjel-nappal hívható. Időjárás Kevés napsütésre, jobbára erő­sen felhős égre számíthatunk, szórványosan esővel, záporra. Viharos lesz az északi-északke­leti szél. Hajnalban 13, 14 fok várható. A hőmérséklet csúcsér­téke 22,24 fok között alakul. Hi­degfronti hatás érvényesül. A légszennyezettség alacsony. A levegőminőségi határérték 10-35 %-át éri el A porkoncentráció csökken. Viasat3 Satelit Magyar ATV 8,55 Ismétlések 14.15 Perla (128.) 14.35 Rajzfilmek 16.20 Hazai pályán (128.) 16.35 Sztármagazin 17.00 Sze­relmek Miamiban (38.) 17.50 Star Trek - Voyager (130.) 18.45 Egy rém rendes család (28.) 19.15 Bár (23.) 19.45 Sztármagazin 20.00 Fraser és a Farkas (37.) 20.55 Candy Club... (26.) 21.50 Valódi szex 22.45 Sztár­magazin 23.00 Bár (ism.) 8.10 Celeste (57-58.) 10.00 Zajlik az élet 11.15 Csúcs 15 12.15 Nap mint nap 16.00 Stílusok 16.05 Mit szól hozzá? 17.00 Pávák tavasza (3/3.) 18.00 Zajlik az élet 19.10 Me­se 19.30 Ingatlanbefektetés 20.00 Esti Mérleg 20.20 Változások kora 22.20 Mit szól hozzá? 23.05 Ingat­lanbefektetés 23.05 Vers 23.15 Mű­terem (ism.) 23.40 Tavak (5/3.) 5.50 Nap-kelte 17.10 Üge­tőfutam 17.15 Rozetta 17.45 Ügetőfutam 17.50 Új mezőgazdasági maga­zin 18.20 Ügetőfutam 18.30 Napnyugta 19.00 ATV-híradó 19.28 Ügető­futam 19.30 Napnyugta 20.00 Sajtóklub extra 21.00 Emberközelben EUROSPORT SPORT1 N. GEOGRAPHIC 17.00 Krokodilok 17.30 Túlélni a hideget 18.00 Cúnami: a gyilkos hullám 19.00 Thaiföld elefántjai 19.30 Bogaras emberek 20.00 A holnap világa 12. 20.30 Megfordulhat még a világ 11. 21.00 Sporttudomány 22.00 Dinoszauruszok 10.00 Szörfözés sárkányrepüléssel 11.00 Kamionverseny 11.30 Evezős-vb 12.30 Hegyikerékpár-vb 13.00 FIA-rali 14.00 Lovaglás 15.00 Tenisz WTA 16.30 Ökölvívás 18.30 Motorsport 19.00 Au­tósmagazin 19.30 Vízilabda Eb 20.30 Ritmikus gimnasztika 13.00 Jégkorong, NHL Powerweek heti magazin 13.30 Labdarúgás, spanyol bajnoki rangadó (ism.) 15.30 Darts, PDC-világbajnokság, 2. rész (ism.) 16.30 Labdarúgás, Ferencváros-Vasas bajnoki mérkőzés 19.00 Nemzetközi futballmagazin 19.30 Kerékpár, Svájci körverseny, A műsor és a kezdési któport változtatásának Jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállal. 2001. június 20., szerda - Rádióműsor Kossuth (KH-AM 540 kHz; URH-FM 67,4 MHz) Petőfi íurh-fm 94,8 MHz) 11.04 Slágerfilmek. 11.35 A megszállás lezárult. 12.02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 Református félóra. 14.04 Klasszikusok mindenkinek. 14.35 Irodalmi figyelő. 14.55 Első közlés. 15.05 Szóljon hozzá! 15.55 Zöld hírek. 16.00 Délutáni krónika. 16.20 Hasznos tudnivalók. 16.25 Németh Gyula vezényel. 17.05 „Magyarországról jövök...”. 19.05 Sportvilág. 19.30 Esti mese. 19.37 Gustave Flaubert: Bouvard és Pécuchet. 20.04 Népdalkörök... 20.30 Határok nélkül. 21.05 „Esti kör”. 21.55 Szóló. 22.30 Mérleg. 23,00 Kenó. 23.04 Nagy mesterek - világhírű előadóművészek 8.45 Sportreggel. 9.00 Petöfi-délelőtt. 9.01 Hírpercek. 9.50 Apró- cseprő. 10.10 A vélemény szabad... 10.50 Gordiusz plusz. 11.05 Sporthírek. 11.11 Vendég: dr. Gáspár Miklós. 11.38 Zöldjelzés. 11.48 Korkérdés. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 13.00 Verkli. 13.50 Vízállásjelentés. 14.00 Zeneszerda. 16.30 Könyvről köny­vért. 16.40 Korhatár nélkül. 17.00 Háztól házig. 18.01 Sport. 19.04 Kölyökrádió. 19.30 Számít a technika. 20.00 Váltóhang. 21.04 Rá­diószínház - Hernádi Gyula: Gólem. 21.45 Zene. 22.00 Menza. 23.15 Visszajátszás. 24.00 Éjfél után... 2.19 Rádiószínház. 3.03 Operettparádé. 4.03 Csárdásmuzsika Helyi rádiók CERVINUS RÁDIÓ, SZARVAS (FM 95,2 MHz) CSABA RÁDIÓ, BÉKÉSCSABA (FM 104 MHz) RÁDIÓ 1, BÉKÉSCSABA (FM 100,9 MHz) RÁDIÓ 1, GYULA (FM 90,5 MHz) RÁDIÓ 1, OROSHÁZA (FM 90,2 MHz) RÁDIÓ 47, OROSHÁZA (FM 88,6 MHz) SÁRRÉT RÁDIÓ, SZEGHALOM (FM 99,4 MHz) START RÁDIÓ, BÉKÉSCSABA (FM 88,9 MHz) TOP FM RÁDIÓ, GYULA (FM 96 MHz) TORONY RÁDIÓ, BÉKÉS (FM 94,4 MHz) előzetes hozzájárulása nélkül, mondanivalójuk tisz­teletben tartásával, rövidítve jelentetjük meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom