Békés Megyei Hírlap, 2001. június (56. évfolyam, 127-151. szám)

2001-06-15 / 138. szám

HABSZIVACS- JHB [és bútorszövet-] ELADÁS! ♦ Mikroplüss 750 Ft-tól ♦ Belga plüss 1650 Ft-tól ♦ Pamutvásznak 290 Ft-tól ♦ Gobelin 980 Ft-tól Hintaágybetét, szivacsbetét, ülő- és aíszpárnák készítése, HABÉRT ij Békéscsaba, Eötvös u. 4. r Tel.: (66) 321-520. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük olvasóinkat Botás Edina sze­rint az önkor­mányzat sokat tesz az embere­kért és a faluért, de mindent nem oldhat meg. (4. oldal) VÉLEMÉNY Niedzielsky Katalin könyv­hét utáni jegyze­tében az olvasás, a kultúra szere- tetére figyel­meztet. (5. oldal) Megyei körkép A gázközműva- gyonból a telepü­lések megkapják járandóságukat. Tóth Imre érdeme vitathatatlan. (6. oldal) Színes heti tévéműsorral Holnap: Jó TANÁCS VILÁGBANKI TÁMOGATÁS VILÁGSZÍNVONALON. Modern informatikai eszközökkel gazdagodott Békéscsaba négy szakközépiskolája. Felvételünkön a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola tanulói az új számítógépekkel ismerkednek. (Cik- künk az 5. oldalon) ___________________________________________ ______d^otó, kovács Erzsébet Sz lovákjaink született csabaiak Az államtitkár megerősítette a főkonzulátus megnyitásának tényét Jaroslav Chlebo, a Szlo­vák Köztársaság külügyi államtitkára vendégeske­dett tegnap Békéscsabán. A vezető amellett, hogy találkozott a helyi szlo­vák kisebbség képviselő­ivel, valamint a városve­zetéssel, megtekintette a már véglegesen kijelölt főkonzulátus épületét is. Békéscsaba Kormányközi egyezség alapján látogatja Magyaror­szágot Jaroslav Chlebo, mint elmondta, magyar kollégája, Németh Zsolt közelmúltbeli szlovákiai útja utáni meghívásának tesz eleget. A két államtit­kár megegyezett: rendsze­resen utazásokat tesznek egymás hazájában, hogy a kisebbségek problémáiról közvetlen tapasztalatokat szerezzenek és ezek alapján tárgyalnának a megoldásokról. Tegnapi látogatásának céljaként Jaroslav Chlebo a helyi szlovák kisebbségi önkormány­zat, a Csabai Szlovákok Szervezete, valamint a nemzetiségi intézmények működésének megis­merését jelölte meg. Emellett megtekintette a már véglegesen kijelölt főkonzulátus épületét is a Derkovits sor 7. szám alatt. — Örömmel közölhetem - mondta a Szlovák Kultú­ra Házában rendezett sajtó- tájékoztatóján az államtit­kár —, hogy szeptember el­sején teljes profillal meg­kezdi működését a hivatal. Hozzátette, az előkészítő munkálatok végső stádiu­mánál tartanak és biztos abban, hogy jól kiegészíti majd a megyeszékhely mű­ködését az új intézmény. A delegátus nem csak az itte­ni szlovákság ügyeivel fog­lakozik majd, hanem fon­tos szerepet tölt be a gaz­dasági kapcsolatok erősíté­sében is. A helyi szlováksággal va­ló párbeszédből tájékozta­tása szerint azt szűrte le, hogy az itteniek született csabaiak, magyar állampolgárok, és mint ilye­nek, jól érzik magukat hazájukban. Ebből kö­vetkezően a szlovák kormány feladatának a se­gítségnyújtást tekintette a kulturális hagyomá­nyok megőrzésében, valamint az óhazával való kapcsolattartásban. VANDLIK JÁNOS A városvezetés is pozitívan fogadja a főkonzulátus megnyitását - közölte Jaroslav Chlebo államtitkár (jobbról), miután találkozott Pap János békéscsabai polgármesterrel d^otós lehoczky péter Útkereső civil szervezetek Nem a pártmintát kell követni, hanem a szakmaiságot A Dél-magyarországi Civil Szervezetek Szövetségének tegnap Gyulán tartott ren­dezvényén dr. Besenyi Sán­dor elnök elmondta: ta­pasztalták, a civil szerveze­tek, ha bekerülnek a hata­lomba, pártmintát követ­nek. Gyula A Mogyoróssy János Könyvtár­ban Gyula alpolgármestere, Hoffmann Ferenc szólt arról, hogy nem tettek le a civil szer­vezetek házának létrehozásáról a városban. Jelenleg a költség- vetésből sem részesülnek a be­töltött szerepükhöz méltó mó­don a civil szervezetek. Dr. Besenyi Sándor, a Dél-magyar­országi Civil Szervezetek Szö­vetségének elnöke hangsúlyoz­ta, a pártminta követése helyett a civil szervezetek feladata a szakmaiság nyújtása. Jó hír, hogy bár megtorpanni látszot­tak a Sapard-forrásokhoz jutás lehetőségei, mégis létrejöttek Magyarországon az ehhez szük­séges közvetítő intézmények. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egységesülő Európában Ma­gyarországon keresztül halad­nak majd a tranzitfolyosók, így az ország új pozícióba kerül és ehhez képest kell megtalálnia szerepét. Ki kell építeni a tran­zitfolyosókat, hozzá kapcsolni a szolgáltatásokat, hozzájutva a haszonélvezethez. A civil szer­vezetek harmadik oldalként ke­resik a maguk útját a közhatal­mi-költségvetési és az üzleti szféra között és, híd szerepet töltenek be a regionális együtt­működésben is. SZ.M. Eladó az Alföld Hotel! Árverés után, az idegenforgalmi szezon előtt Az utóbbi időkben több al­kalommal is írtunk az Orosháza belvárosában ta­lálható Alföld Hotelről. Feb­ruárban a szálloda ingósá­gainak egy részét elárverez­ték, márciusban a város jegyzője megvonta a kony­ha működési engedélyét. A napokban ismét bezárt az Alföld, és rákerült az „ELADÓ” tábla. Orosháza Az Alföld Hotel a város szívében található, nem csak idegenfor­galmi szempontból jelentős, a helybéliek is szívesen vették igénybe éttermét családi és tár­sadalmi események rendezésé­hez. Ezért is foglalkoztatja az orosháziakat, hogy mi lesz a sorsa. A februári árveréskor a szálló ingóságainak egy része - 14 tétel, másfél millió forint ér­tékben — került kalapács alá. Akkor a hotel tulajdonosa el­mondta, cégének nagy összegű kintlévőségei vannak, ami átme­neti likviditászavart okozott, ezért került sor az árverésre. Alig egy hónappal később pedig az APEH, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, az ANTSZ, az ön- kormányzat és a helyi rendőrka­pitányság tartott ellenőrzést az Alföldben. A fellelt szabályta­lanságok miatt a település jegy­zője bevonta a létesítmény mű­ködési engedélyét. Néhány hét múlva azonban - a hiányossá­gok megszüntetése után - is­mét kinyitott a hotel, s úgy tűnt, sínen van a sorsa. Ezért is fo­gadta a város lakossága döbbe­nettel, hogy az idegenforgalmi szezon kezdetére ismét a „ZÁRVA” tábla került az Alföld ajtajára. Jelenleg pedig már öles betűk hirdetik, hogy tulajdono­sa el kívánja adni a szállodát. Az Alföld Hotel a BT 2 Export- Import egyéni cég birtokában van, a tulajdonost külföldi tartóz­kodása miatt nem sikerült utolér­nünk. A cégvezető februárban még arról tájékoztatta lapunkat, hogy 170 busznyi, vagyis 8500 főnyi turistát jegyeztek elő az idei évre. Feleségétől kapott informá­ciónk szerint az előjegyzéseket a szálloda tulajdonosa most vissza­mondja. Lapunk úgy tudja, a ho­tel iránt számos hazai és külföldi befektető is érdeklődött, többek­kel tárgyalt is a cégvezető. Hogy ki lesz az Alföld Hotel új tulajdo­nosa, egyelőre még nem lehet tudni... ______ KOVÁCS ERIKA Kl arinétos sikerek A New Orleans-i (USA) Nem­zetközi Klarinétverseny leg­jobb tizenkét versenyzője közé jutott Gera Attila, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem másodéves hallga­tója, valamint Mile Ferenc. Békéscsaba Mindkét fiatalember a békéscsa­bai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában végzett Gyenge Gyula művésztanár nö­vendékeként. Csajányi Melindá­tól, a békéscsabai Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépisko­la igazgatójától megtudtuk: a New Orleans-i nyílt versenyre több százan jelentkeztek a világ minden tájáról, és igen szigorú, több fordulós selejtező után ala­kult ki a döntő mezőnye. Érde­kesség, hogy a tizenkét legjobb klarinétos közé négy magyar versenyző jutott be, köztük a békéscsabai szakközépiskola két egykori növendéke. (*, . < '2K, SLEKTROHÁZ im»] aj"' BÉKÉSCSABA, 2001. JÚNIUS 8-16. Június 15., péntek NAPKÖZBEN: mikrohullámú sütő H ^ a és porszívó v* termékbemutatók, kiállítás és vásár ESTE: 20.15 Back II Black élő koncert Sorsolás Születésnapi árak, az ön kívánsága szerint! BÉKÉSCSABA - BÉKÉS - GYULA - MEZŐBERÉNY - OROSHÁZA Ajánlatunk akciós kínálatunkból SSCK20S1OBZ 51 cm-es, színes televízió 61 999 Ft helyett 52 999 Ft lettünk! SSVPW60 videokamera 119 999 Ft helyett 99 999 Ft FÁIK PLAV ^ DIVATÁRU NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS ^ 400 m2 tiszta divat minden korosztálynak! _ _ f Továbbá: lenvászon női felsőruházat, blúzok, 3-részes kosztümök, női, férfi vászonnadrágok, fehérneműk, fürdőruhák £ az egész családnak. Címűnk; Békéscsaba, Barték B. út 93. (A buszpályaudvar mellett az üzletsoron.) Tel.: (66) 440-942. Nyitva: hétfőtől péntekig 9—18-ig, ______szombaton 8-13-ig.______

Next

/
Oldalképek
Tartalom