Békés Megyei Hírlap, 2001. április (56. évfolyam, 77-100. szám)

2001-04-02 / 77. szám

A leendő turista most tájékozódott A gyulai székhelyű Békés Megyei Tourinform Irodá­ban sikerként könyvelték el az idei Utazás 2001. Nem­zetközi Idegenforgalmi Szakkiállításon megyénk bemutatkozását. Gyula A rendezvényen három megye több mint egy tucat kiállítója kö­zött kapott helyet a tourinform iroda is a Dél-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság standján. A Gyulai Idegenforgalmi Egyesü­let évek óta önálló kiállító, Petrovszki Pálné elnök a tavalyi­nál lényegesen nagyobb érdeklő­dést összegzett. A Békés Megyei Torinform Iro­da 1994-es létrehozása óta min­den évben igyekszik bemutatni idegenforgalmi kínálatunkat a legrangosabb hazai turisztikai szemlén. A Dél-Alföld sikerrel szerepelt a kiállításon, így me­gyénk is, amely ezúttal a gasztro­nómiai fesztiválok megismerteté­sére, az aktív turizmus évében a még nem eléggé felfedezett ter­mészeti értékeinkre helyezte a hangsúlyt. A megyei tourinform iroda gondozásában az alkalom­ra készült el két kiadvány: az Összeköt a Körös című, a Körö­sök völgyének útvonalait, kirán­dulási lehetőségeit ajánlja gya­log-, vízi- és lovastúrákkaí, míg a gyulai szálláskatalógus a kedvez­ményes helyeket kínálta. Nagy érdeklődés kísérte az élő bemu­tatkozásokat, a kézművesek tu­dományát, a gasztronómiai kós­tolókat is. Gyuláról például be­mutatkozott a Végvári esték ren­dezvény diósgyőri bajvívókkal, az Erkel Ferenc Gimnázium az (Folytatás az 5. oldalon) Sínen a Guinness Book-ba Ezúttal Magyarországot szemelte ki a kenzingeni (Németország) vasutas klub hat tagja arra, hogy megvalósítsa álmát: bekerüljön a Guinness-rekordok könyvébe. Mostani vállalásuk: 36 óra alatt bejárják vonaton Magyarországot úgy, hogy a fővárost és a 19 megyét érintik. Békéscsaba Megyeszékhelyünkre vasárnap hajnalban, 1.57-kor érkeztek Győrből, s 2.51-kor indultak Budapestre, onnan Hatvanba. (Az átszállási idő alatt néhányan közülük személygépko­csiból megtekintették az éjszakai Békéscsa­bát. Tetszett nekik.) A március 31-én 1.00-kor Budapestről útnak indult társaság április 1- jén 17.52-kor futott be ugyancsak Budapestre. Nem sokat vacakoltak: Bécsből jövet átszál­lással indult a programjuk, s dolguk végezté­vel egyenesén visszautaztak Münchenbe. Mint kiderült, a hat német - hasonló mó­don - már Franciaországot, Svájcot, Hollan­diát, Dániát és Lengyelországot is bejárta. A rekord felállítására vállalkozók a békéscsabai vasútállomáson: balról jobbra Jürgen Graf, Werner Schnabl, Lothar Schnell, Michael Kühl, Bruno Strobel és Diethelm Scholle dwtó: kovács Erzsébet Békés a „felső házban” Burillák Attila a megyri adónyomozók sikeres munkájáról Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu A milliárdos adó­csalással jellemez­hető Békés megyei olajügyben tett vádemelés apropó­jából a közelmúlt­ban sajtótájékozta­tóra hívták az új­ságírókat Gyulán. A tájékoztató után rövid beszélgetésre kértük Burillák Attilát (képün­kön), aki közismert szemé­lyiség, hiszen az APEH saj- tószóvivőjeként hivatala ügyeiben leginkább ő szólal meg a nyilvánosság előtt. Burillák Attila számunkra az „APEH-ember”... Gyula A beszélgetés - helyileg - leg­időszerűbb témája az APEH Bűn­ügyi Igazgatósága tevékenységé­nek értékelése volt.- Az APEH e nyomozó ható­sága 1999. január 27-étől műkö­dik - emlékeztetett Burillák Atti­la. - Az idő azóta igazolta felállí­tásának aktualitását. Ez az Euró­pai Unióhoz való csatlakozásunk előfeltétele is: minden országban működik hasonló szervezet. Az is tény, hogy a rendszerváltás óta valamennyi magyar kormány ka­cérkodott ilyen speciális nyomo­zó szervezet felállításának gon­dolatával - Bokros Lajos is felve­tette. Azt is mondhatnánk, hogy a bűnügyi igazgatóság az APEH esetében a „szék” negyedik lába...- Mi a fő cél vele? — Az uniós csatlako­zás idejére el kell ér­nünk, hogy a fekete-, szürkegazdaság aránya húsz százalék alá csök­kenjen. Mondjak pél­dát? Olaszországban ez az arány hivatalosan 14 százalék, amúgy 18-nak mondják. Fontos cél az adómorál erősítése is - bizonyos történelmi „hagyományaink” el­lenében... A magyar adórendszer 1987 óta működik, jóval rövi- debb ideje, mint a nyugat-euró­paiaké. ,- Hogyan jellemezhető me­gyénk ilyen szempontból?- A Magyarországon bejegy­zett társaságok több mint fele Bu­dapesten és Pest megyében talál­ható. Ám a keleti megyék erőseb­ben „fertőzöttek”. Ennek olyan okait említhetnénk, mint példá­ul: Békés megyében nagy a mun­kanélküliség, nem elég erős a gazdaság, keményen hat a határszéliség, amelyből fekete foglalkoztatás is fakad, melyhez viszont elő kell teremteni a pénzt, leginkább fiktív számlázá­sokkal. Ezek többnyire bűncse­lekmények, melyek révén a költ­ségvetés is károsodik, azon ke­resztül pedig minden adófizető. (Folytatás az 5. oldalon) Megkérdeztük olvasóinkat A kunágotai Szabó József úgy látja: azért szegények so­kan, mert má­sok meggazda­godnak. (4. oldal) Megyei korkép A Békési Zeneiskola és a Máltai Szeretetszolgálat szombaton es­te jótékonysági hangversenyt rendezett az árvízkárosultak számára. (5. oldal) Sport „Kettős könyvelés” az Előre FC Békéscsabában: tegnap 2-0-ra győztek, s 2 játékosukat kiállí­tották (12. oldal) Közbiztonsági öv fiataloknak Szombat éjszakai rendőri akció két kapitányság területén Micsoda éjszaka volt, fények ragyogtak — le­het, hogy a Dunán is — a tizenévesek szemé­ben. Kinek az élmény, kinek a szerelem, má­soknak meg talán az alkohol fényesítette te­kintetét. S akadtak, akiknek talán némi kábí­tószer is. Ez utóbbi, valamint a közbiztonság­ra veszélyt jelentő eszközök, illetve körözöt­tek, no meg a fiatalkorúak felkutatása a célja a szórakozóhelyek hétvégi rendőri ellenőrzé­sének. Ilyenbe botlottunk szombaton késő es­te Szarvason, hogy aztán kérésünknek eleget téve a rendőrök társául szegődhessünk. Szarvas—Gyomaenpróp___________ Kiderült: a'Békés Megyei Rendőr-főkapitányság közbiztonsági osztályának munkatársai a szarva­si és a békési rendőrkapitányság működési terü­letén a helyiek közbiztonsági akciójához nyújtot­tak segítséget. Szarvason először a Granáriumban műkö­dő Zebra Club előtt fé­kezünk. A tucatnál is több rendőr diszkréten bezúdul a félhomály­ba. Rövid tájékoztatás jövetelük céljáról, kis időre véget vetnek a zenének, majd min­denkit megkérnek: ve­gyék elő kabátjaikat, valamilyen igazolvány­nyal igazolják magu­kat, s essenek túl a ru­házatuk átellenőrzésén — utána az akció végé­ig várakozzanak az utcán.- Ha meglátnak bennünket, akinél van, azon­nal megszabadul a nála lévő kábítószertől - mondják a rendőrök. — Van, aki pánikszerűen a földre dobja, a dörzsöltebbek valami résbe dug­ják, felragasztják az asztallap alá. A földszinten a fiúkat több rendőr is - egy­szerűsítsük le — motozza. Ám ezt az ellenőrzést csak a vizsgálttal azonos nemű végezheti. Egy szarvasi nyomozónő egyedül veszi kézbe a lá­nyokat: szükségszerűen neki jut a munka fele... Bámulatosan csinálja. Az egész akciót videofel­vételen rögzítik. Az operatőrt az emeletre ug- rasztják, mert az egyik asztalon műanyag tasak- ban „füvet” találnak. Ahol fű terem, ott az elszí­vásához szükséges eszköznek is lennie kell — vélekednek a rendőrök. A bárpulttal szemben sa­rokba csusszantva rábukkannak egy parányi fém pipára. Kulcstartónak néznénk. Itt már csak az­zal kell bajlódni, hogy többeknél nincs se sze­mélyi, se más arcképes igazolvány. — Mi van ilyenkor? — fordulok a szarvasi és gyomaendrődi akciót határtalan nyugalommal, ám hatékonyan irányító főhadnagytól.- Az egyik kocsink­ban az utcán egy laptop hever. Rádió adó-vevőn gyorsan bediktáljuk az igazolványtalan által bemondott adatokat, s a folyamatos frissítésű számítógépes nyilván­tartásból kiderül, igazat mondott-e. Az egyik ködös te­kintetű gyerek mobilozna, a rendőrök lebeszélik. Más kérdés, hogy a már utcára ke­rültek időközben nyilván leadták a drótnélküli „drótot” a város bulihelyeinek. Ezzel a rendőrök is tisztában vannak. (Folytatás az 5. oldalon) Csikicsuki vészkijáratok A gyomaendrődi Pavilon előbb még tömeggel te­lített termének kijáratait vesszük szemügyre. A té­liesített „főbejárat” konyhaajtónyi szélességű, úgy peregnek át az emberek, mint homokóra de­rekán a homokszemek. Valaki diszkóéktól azt mondja, az ajtó melletti ablakok is figyelembe ve­hetők egy esetleges menekülésnél. Kár, hogy befelé nyílnak, a lehetséges tömegnyomással szemben. A két (hasonló méretű) vészkijárat ajtó zárva. Van, amelyiket padokkal eltorlaszoltak, egykedvű függöny mögé bújtattak, ám jókora tábla hirdeti: „Vészkijárat’. Az ajtó két zárral és egy lakattal van „megbilincselve”. Benson, Tekel és Marlboro Nagylak Nagylakon hárommillió-kilenc- venkétezer forint értékű cigaret­tát foglaltak le a vámosok márci­us 29-én. Az 1875 karton csem­pészett dohányáru egy török ka­mionból került elő. A kamion „gyűjtő árut” (elekt­romos kábelt, mosogatógépet, szövetet, zoknit és fehérneműt) vitt volna Törökországból Nagy- Britanniába. A tételes vizsgálat során a hivatalos rakományból előkerült 1528 karon Benson, 250 karton Tekel és 97 karton Marlboro márkájú cigaretta. A kamion sértetlen vámzárja azt valószínűsíti, hogy a több mint hárommillió forintot érő füstölni­valót berakodáskor rejtették el a szállítmányban. A vámhivatal a kamion sofőrje ellen csempészet alapos gyanúja miatt tett feljelen­tést, a lefoglalt dohányárut be­szállíttatta a vámraktárba. M GY Doboz Szépe 2001-ben: Sztojka Éva (képünkön középen ül). Mellette balról az első udvarhölgy, Köteles Zsanett, jobbról a második udvar­hölgy, Bíró Erzsébet d-fotó: kovács Erzsébet Visszatérők a kilencek közt Harmadszor választottak Doboz Szépét Immár hagyományt teremt­ve a helyi szépségek versen­géséből, szombaton har­madízben rendezték meg a Doboz Szépe választást. A megmérettetést kilenc fiatal hölgy vállalta, s férfiszeme­ket gyönyörködtető látvány­nak cseppet sem volt híján a közönség. Doboz A bájaikat először nappali ruhá­ban, majd - sokak örömére - für­dőruhában és végezetül alkalmi, estélyi viseletben is megmutató 14- 25 év közötti hölgyek között akad­tak visszatérők. Többen tavaly is porondra álltak az elsőségért. Nem volt irigylésre méltó helyzetben a - zsűritagok által közfelkiáltással elnökké válasz­tott - korelnök, Bíró István ve­zette bírálóbizottság, de tanács­kozásuk végére kiderült, hogy a szépek közt kiket tart a zsűri a legszebbeknek. A királynői koronát az alig 15 esztendős - tavaly is helyezett - Sztojka Éva fejére a fejedelmi ék­szerétől „megfosztott” Vágási Tí­mea tette fel. Az első udvarhölgy Köteles Zsanett, a második Bíró Erzsébet lett. A legszebb haj, il­letve a legszebb arc kitüntetést a második helyezett Köteles Zsa­nett vehette át, a legtökéletesebb alak kitüntető cím méltó birtoko­sa Sztojka Éva. A közönségdíjas Endrei Edit Adrienn könnyezve vette át a díjat, ajándékokat. A lányok formaváltását bizto­sító technikai szünetekben a bé­késcsabai Printomat Táncsport Klub növendékei, illetve az Erica C. Dance School apróságai arat­tak osztatlan sikert. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom