Békés Megyei Hírlap, 2001. február (56. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-23 / 46. szám

4. OLDAL - 2001. FEBRUÁR 23., PÉNTEK K Ö R KÉP Szervátültetési kassza nyílik Megvizsgálják a kórházak belső rendjét Budapest A fővárosi Nyíró Gyula Kór­ház után tegnap az ország valamennyi kórházában vizsgálatot kezdett az ÁNTSZ. Az egészségügyi miniszter határozottan cá­folja, hogy a nővérhiánynak bármi köze lenne a Fekete Angyal néven elhíresült ápolónő tettéhez. Az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) a jö­vő héten, kedden teszi le jelentését az egészség- ügyi miniszter asztalára, amelyből kiderülhet, mi vezetett a Nyírő Gyula Kórházban történt sú­lyos bűncselekmény-sorozathoz. Tegnap még Mikola István mi­niszter is csupán részeredmé­nyekről tudott, amelyből annyit árult el, hogy több kifogás is emel­hető az egyébként szigorú feltéte­leket szabó nemzetközi minősí­téssel rendelkező kórház belső szabályozási rendje ellen. Az egészségügyi tárca vezetője szak­mai vizsgálatot rendelt el a fővá­ros és az ország valamennyi kór­házában, de a Nyírő Gyula Kór­ház főigazgatójának leváltása ügyében nem intézkedett. Erre a miniszternek nincs lehetősége. Az intézmény vezetője sem jelez­te lemondási szándékát, amit a tu­lajdonos önkormányzat sem kez­deményezett. Az ANTSZ az egészségügyi in­tézményekben először a belgyó­gyászati osztályokon vizsgálja az ellátás biztonságával kapcsolatos szabályok meglétét, illetve azok betartását, majd egy előre meg nem nevezett másik osztályt is górcső alá vesz. Mint a miniszter elmondta, a napokban kiderült eset egy „világszerte párját ritkító kriminológiai esemény”, amely ott, ahol a szakmai szabá­lyokat szigorúan betart­ják, nem fordulhat elő. Kormánydöntés után hamarosan megalakulhat a szerv- átültetés hazai koordinálását kizá­rólagos joggal végző Hungaro- transplant Kht. - jelentette be az egészségügyi tárca vezetője. Mikola István nagy eredménynek nevezte, hogy Magyarországon egyre több szervátültetést végez­nek. Míg tavaly 256 veseátültetés történt, addig az idén 280-ra van fedezet, de háromszor több szív- átültetésre és kétszer több has­nyálmirigy-transzplantációra is le­hetőség lesz. HORVÁTH MAGDOLNA Elégedetlenek az okányiak Mézesmadzag-taktikát foly­tatott a Fibemet Rt., amikor egy éve megvette a kábeltele­vízió-hálózatot — mondta Fe­kete Zoltán önkormányzati képviselő tegnap az okányi falugyűlésen. A lakosságot élénken foglalkoztató témá­hoz sokan szóltak hozzá, kö­zülük többen a Fibemet Rt. vezérigazgatójának távolma­radását sérelmezték. A Fibemet Rt. 2000 áprilisában vásárolta meg az okányi kábelte- levízio-hálózatot az önkormány­zattól. Azóta több millió forint ér­tékű fejlesztések történtek a há­lózaton, a csillagpontos rendszer viszont még nem épült ki. Január elsejével a tulajdonos 1100 forint­ra emelte az előfizetői díjat, amit az okányiak magasnak tartanak. Ha választási lehetőség lenne, ak­kor sokan csak a négy-ötszáz fo­rintos alapcsomagot igényelnék. A tegnapi falugyűlésre Feuer Andrást, a Fibemet Rt. vezér- igazgatóját is meghívta a község vezetése. A vezérigazgató helyett csak egy fax érkezett, amelyben Feuer András közölte: a lakosság részéről fölmerülő kérdéseket írásban küldjék el neki, s akkor azokat megválaszolja.- Kár, hogy a falut nem érde­mesítette annyira a vezérigazga­tó, hogy eljöjjön, vagy legalább egyik munkatársát elküldje - hangoztatta Szabó Sándomé. A kábeltelevíziós rendszerrel kapcsolatban szinte minden hoz­zászóló kritikusan fogalmazott. Mint mondották: az előfizetői díj nagyon magas, a szolgáltatás pe- dig néha akadozik. ______ m. b. Eln ökségi cáfolat A Magyar Szocialista Párt nem kért és nem kapott támogatást Stadler Józseftől - szögezi le csü­törtökön elfogadott állásfoglalásá­ban a szocialista párt elnöksége. A testület ezt annak kapcsán rögzí­tette, hogy a Magyar Nemzet című napilap írása szerint Stadler József akasztói vállalkozó pénzzel támo­gatta az MSZP-t, amiből később 20-30 milliót visszakért. Az MSZP a közeljövőben „menetrendet” fogad el arról, hogy mely témákkal és müyen módon lép a választók elé mondanivalója megismerteté­sére. Erről Kovács László párt­elnök beszélt a szocialista párt csütörtöki elnökségi ülése után. Átvilágítják az agrártárcát Budapest Lapértesülések szerint Szabadi Béla politikai államtitkár fel­mentésének bejelentését köve­tően irodájában több zsáknyi papírzúzalékot és iratmarad­ványt találtak. Az FVM-ben át­világítják a tárca felügyelete alá tartozó szervezetek pénzügyi gazdálkodását, mert szabályta­lanságok gyanúja merült fel. Kis Zoltántól, az FVM korábbi politikai államtitkárától meg­tudtuk: a politikai államtitkár­nak önálló levelezési jogköre nincs. A hivatalos ügyiratok a minisztérium ügyintézési me­chanizmusán mennek keresz­tül: iktatják őket, majd vélemé­nyezésre kiszignálják az illeté­kes főosztálynak, a közigazga­tási államtitkárnak és az illeté­kes helyettes államtitkárnak. Minden aktáról feljegyzésnek kell készülni. Ez azt jelenti, hogy a megsemmisített papírok másolatait az FVM irattárában meg lehet találni. A politikai államtitkár tevé­kenységét illetően több kérdés is felvetődik. Lehetett-e a mani­pulációkat mindenki tudta nél­kül végezni? Vagy a minisztéri­um más vezetői nem mertek el­lentmondani Szabadi utasításai­nak? Vajon miért nem jelezték a tisztségviselők azonnal az Ál­lamkincstárnak vagy az Állami Számvevőszéknek a „rendelle­nességet”, miért csak Szabadi távozása után kezdődnek vizs­gálatok a közpénzek felhaszná­lásáról? Végül ha felvetődött a közpénzek elherdálásának gya­núja, akkor azt miért házon be­lül vizsgálják, miért nem szak­értői irodát kérnek fel erre? - ug ­FOTÓ: EUROPRESS/KALLUS GYÖRGY Átlagosan két és félszeres a túljelentkezés FOTÓ: EUROPRESS Változások a felsőoktatásban A képzést a munkaerő-piaci igényekhez szeretnék igazítani Egy hét múlva lejár az egyetemi és főiskolai jelentkezések határideje, amely minden év­ben március elseje. Az idén várhatóan több mint százezren próbálnak bejutni a diplo­mát adó intézményekbe, amelyek számos újdonsággal várják a fiatalokat. ____________________Budapest____________________ A felvételi kérelmet korlátlan számú helyre le­het benyújtani, de a felvételi eljárás díja jelent­kezésenként 2500 forint. Újdonság, hogy egysé­gesebb lett az értékelés, így minden felsőoktatá­si intézmény a 120 pontos rendszert alkalmaz­za. Változtak a bejutási feltételek is, idén csak akkor vehető fel valaki, ha a megszerezhető pontoknak legalább a felét begyűjtötte. A főiskolára, illetve egyetemre jelentkezők az Oktatási Minisztérium becslése alapján idén át­lagosan két és félszer annyian lesznek, mint ahány hellyel a intézmények rendelkeznek - igaz, a többség megvárja az utolsó napokat, és csak akkor postázza kérelmét. Az oktatási veze­tés arra törekszik, hogy a képzést a munkaerő­piaci igényekhez igazítsa, ezért a népszerűtlen intézményekben kisebb keretszámok várhatók, míg a fejlődő gazdasági ágazatok kiszolgálására ősztől új szakok indulnak. A géntechnológia és a számítástechnika előtörése indokolja például a molekuláris biológia és a fizikus-informatikus szak bevezetését.- Az új és pénzigényes képzések hatékonnyá tétele érdekében a Széchenyi-terv kutatásfej­lesztési keretéből több milliárd forintnyi több­letjuttatás kerülhet az egyetemekhez - mondta el lapunknak Szörényi Zsolt, az oktatási tárca főosztályvezető-helyettese. A hallgatók megél­hetésének segítésére is új forrásokat biztosít a kormányzat, így a hazai oktatás történetében először a hallgatók alanyi jogon juthatnak ta­nulmányi hitelhez. Az állam és az önkormány­zatok által közösen fizetett, ám korábban nagy vitákat kiváltó Bursa Hungarica ösztöndíj kere­tében a települések is többet áldozhatnak tanul­ni vágyó fiataljaikra. Az új támogatási forma kö­rül kialakult ellentétek a jelek szerint megszűn­tek, mert a diákok tiltakozása következtében a kormány a Bursából ráeső részt nem a hallgatói normatívából fogja fedezni.- W ­Elnöki kinevezés ____ Budapest Ké t-három éven belül az ország­ban 4-5 százalékos lehet az inf­láció - mondta Járai Zsigrnond csütörtökön Budapesten, mi­után átvette az MNB-elnöki ki­nevezésről szóló okmányt Mádl Ferenc köztársasági elnöktől. Az MNB új elnöke március 2-án foglalja el posztját. Szerinte 2006-2007-ben az ország tagja lehet az Európai Monetáris és Gazdasági Uniónak, miután Magyarország valószínűleg 2004-ben belép az Európai Unióba. „Átlátható, világos pénzügy- politikát szeretnék folytatni” je­lentette ki, egyúttal aláhúzta, re­méli, hogy a politikai csatározá­sok homlokteréből hamarosan kikerül az infláció kérdése. A jegybankelnök nem tervez jelentős személyi változásokat az MNB-ben, néhány poszton azonban az általa felkért szak­emberekkel kíván dolgozni. Mádl Ferenc adta át a kinevezési okmányt Amikor turista az áldozat A külföldiek ellen elkövetett támadások megelőzése a cél Három évvel ezelőtt kezdték el a rendőrségen belül a bűn­esetek kárt szenvedett áldozatainak védelmét. Tavaly már a városi rendőrkapitányságokon megjelentek az áldozatvé­delmi referensek, az önkormányzatok a társadalmi szerve­zetekkel karöltve áldozatvédelmi irodákat hoztak létre. Az áldozatok hozzátartozói is igényt tarthatnak a segítségre fotó: europress/diósi Budapest Néhány héttel ezelőtt a Belügymi­nisztériumban úgy döntöttek, hogy az idei esztendő legfonto­sabb feladatául a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok ellen elkövetett jogsértések meg­előzését és visszaszorítását tűzik ki feladatul. Az utóbbi években ugyanis évente mintegy 15-20 ezer között mozog a külföldi állampol­gárokkal szemben elkövetett bűn- cselekmények szama. Gyakran fordulnak elő olyan kisebb súlyú bűncselekmények es jogsérelmek, amelyek kapcsán idő hiányában, nyelvi nehézségek, vagy az ügyin­tézéssel járó kényelmetlenségek miatt nem tesznek feljelentést, vi­szont később a nyugati sajtó hírt ad róluk. Egyes országok külügy­minisztériuma a hazánkba utazó polgárok védelmére különböző írásos anyagokat készítenek a ma­gyarországi veszélyekről. Tegnap, a bűncselekmények ál­dozatainak napja alkalmából a Belügyminisztériumban a Hans- Seidel Alapítvány közreműködé­sével nemzetközi konferenciát rendeztek, ahol német és holland szakértők tartottak előadást a ha­zájukban alkalmazott áldozatvé- delmi módszerekről. Elhangzott az is, hogy a Belügy­minisztérium csaknem 30 társa­dalmi szervezettől kért és kapott javaslatokat a bűncselekmények visszaszorítására. A nemzetközi konferencia szervezői ígérték: a sok tucat javaslatból kétéves prog­ramot állítanak össze annak remé­nyében, hogy maradéktalanul si­kerül a külföldiek nyugalmát biz­tosítani. KOÓS TAMÁS Hátrányos helyzetűek? Panaszt tett a vidéki nőegylet Szeged - Budapest _____ Szá mos panasz érkezett az Első Magyar Vidéki Nő­egylet vezetőihez arra vo­natkozóan, hogy a dél-alföl­di megyékben diszkrimina­tív eszközökkel kényszer- vállalkozóvá teszik a nőket. Balog Jánosáé, az egylet elnöke arról számolt be, hogy naponta több bejelentést kapnak, amelyek lényege, hogy a 40 év feletti nőket kényszervállalkozóként kívánják foglalkoztatni, vagy részmunka- időssé minősítik az Alföld déli ré­szén. Ez az egylet alelnöke szerint elfogadhatatlan, hiszen a kény­szervállalkozók elvesztik jogo­sultságukat a jövedelempótló tá­mogatásra vagy az átmeneti idejű munkanélküli-segélyre. Mindeze­ket figyelembe véve a Szociális Minisztériumhoz fordultak. Sze­retnék, ha az SZCSM megerősíte­né a jogsegélyszolgálatokat. Zöldiné Szita Erzsébet, az SZCSM Nőképviseleti Titkárságá­nak vezetője még nem találkozott a problémával. „Persze lehet, hogy a tárcánál máshoz fordultak segítségért.” Azon kérdésünkre, hogy jo­gos-e a diszkriminációra vonat­kozó szegedi panasz, a szakem­ber elmondta: sokkal rosszabb a helyzet Észak-Magyarországon. Ott óriási a munkanélküliség, de nemre és korra való tekintet nél­kül. A kényszervállalkozás régóta sokak problémája, de ehhez sincs köze a nemek közti megkülön­böztetésnek. A kormány által ígért és már megkezdett fokozot­tabb munkahelyi ellenőrzések azonban máris visszaszorították a jelenséget. ____________iszalókyi

Next

/
Oldalképek
Tartalom