Békés Megyei Hírlap, 2001. február (56. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-08 / 33. szám

12. OLDAL - 2001. FEBRUÁR 8., CSÜTÖRTÖK SPORT Békéscsabai Előre NK—Uni­VERSITATEA DÉVA (ROMÁN) 32-30(17-17) Nemzetközi női előkészületi kézilab­da-mérkőzés, Békéscsaba. V.: Medo- varszki, Ökrös. Békéscsaba: Kovács- né — Kovacsicsova 4, Valaczkai 1, Vass 9, Kovásznál 4, Horváth B. 2, Ká­nya 5. Cs.: Katona (kapus), Szrnka 6, Valyuch 1, Bacsa. Edző: Szabó Károly. A Déva legjobb dobói: Elisei 7, Alange 5, Hentiu 4. BÉKÉSCSABA A lila-fehéreknél a két műtéten átesett játékos - Kovács J. és Szi­geti (az utóbbit vakbéllel operál­ták) - mellett Suga belázasodott. A csabaiak kezdtek jobban a dél­előtti találkozón és 7-4-re, majd 13-9-re vezettek. A félidő hajrá­jában sok hibát vétettek a hazai­ak, így a zömmel fiatalokból álló vendégek egyenlítettek. Fordulás után a román bajnok­ság negyedik helyén álló dévaiak sokáig két-három góllal vezettek, miközben Szabó Károly edző kü­lönböző variációkat próbált ki. A hajrában a békéscsabaiak fordí­tottak és megnyerték a végig küz­delmes mérkőzést, amelynek kellemes meglepetése volt a két fiatal szélső, Kovacsicsova és Ká­nya gólerős játéka és Kovácsné megnyugtató formája. Agro SE Orosháza—Universi- tatea Déva 24—22 (13—12) Nemzetközi női előkészületi kézilab­da-mérkőzés, Orosháza, 500 néző. V.: Demartsik, Góg. Orosháza: Kerner — Kovács A. 1, Felegyi 4, Baboly 4, Moszkovaja 2, Guricsné 4, Ancsin T. 2. Cs.: Hodroga, Varga (kapusok), Fe­kete 7, Lázár, Onoiu, Ravasz, Ruskó, Bódi. Edző: Orbán István. A Déva leg­jobb dobói: Nanita 6, Zavragia 4. Orosháza A délutáni találkozó elején a ha­zaiak szereztek vezetést, majd tartották egy-két gólos előnyüket. A 15. percben 8-6-ra vezettek a házigazdák. A román együttes keményen védekezett, támadás­ban pedig a korábban Békéscsa­bán próbajátékon szerepelt jobb átlövő Nanita volt elemében. For­dulás után is felváltva estek a gó­lok, a hazaiaknál elsősorban Fe­kete volt elemében, aki ezúttal biztosan értékesítette a hétméte­reseket is, míg az orosházi kapu­sok közül Kerner három, a fiatal Varga egy büntetőt hárított. Nagy csatában szerezte meg a győzelmet az Agro SE a román bajnokságban öt forduló után há­rom győzelemmel, egy döntet­lennel és egy vereséggel a negye­dik helyen álló dévai együttes el­len. v.L Röviden ASZTALITENISZ. A hét végi fel­nőtt Budapest-bajnokságon a Békési TE-t öten képviselik a férfiak mező­nyében: Baranyi József, ifj. Balogh Jó­zsef, Bohács Gábor, Domokos Győző és Gondos Gábor egyéniben és páros­ban is asztalhoz áll a viadalon. LABDARÚGÁS. A Battonyai TK labdarúgócsapata előkészületi mérkő­zésen 14-1-re győzött a Mezőkovács- háza ellen. Viszont tegnap a kovács­háziak legyőzték 4-0-ra a Magyar- bánhegyes csapatát. JÖN BLATTER. Joseph Blatter, a FIFA és Lennart Johansson, az UEFA elnöke már elfogadta a Magyar Labda­rúgó Szövetség (MLSZ) invitálását az augusztus 14-15-i centenáriumi ren­dezvénysorozatra, melynek csúcs­pontja a Magyarország-Németország barátságos válogatott mérkőzés lesz. Bozóky Imre MLSZ-elnök szerdai saj­tótájékoztatóján azt is bejelentette, hogy az augusztusi ünnepi esemé­nyekre a kontinentális szövetségek el­nökei és főtitkárai, illetve az UEFA- tagországok vezetői kaptak meghí­vást. DUNA-ÁTÚSZÁS. Téli folyamát- úszó-sorozata utolsó állomásához ér­kezik az ifj. Schirilla György, Cser- neczky Attila páros: szombaton Buda­pesten kísérlik meg áttempózni a Du­nát. A korábbi sikeres váci és szent­endrei Duna-, valamint szolnoki és szegedi Tisza-átúszást követően ezút­tal délután 2 órakor az Erzsébet-híd pesti hídfőjénél szállnak vízbe, majd a tervek szerint a Szabadság-híd budai pillérénél érnek partot.____________■ A listavezető ellen nyitnak Rajt előtt a megye egyetlen röplabdacsapata Alig több mint kéthónapos volt a pihenő az NB Il-es női röplab­dabajnokságban, a hét végén ugyanis folytatódik a pontvadá­szat a Keleti csoportban. Ahol a Békéscsabai RE a hétcsapatos mezőnyben egyedül a Tiszaújváros gárdáját előzi meg az őszi szezon után. Békéscsaba- December elején játszottuk az utolsó bajnokit, amit követően hú­szadikáig még folytattuk a munkát- mondja Kormos Mihály edző. - Csupán két hét pihenőt tartottunk, hiszen január ötödikén már ismét edzéseket tartottam. — Kikből áll most a csapat? — A nyolc régi NB I-es játékos- Kazár, Tóth Éva, Széplaki, Me­ző, Fábián, Kolarovszki, Nagy Eszter és Rozsnyai - mellett to­vábbi hét lány alkotja a felnőtt csapatot. Az utóbbiak 17-18 éve­sek, akik egyben a junior meccse­ket is játsszák, kiegészülve a még kisebbek közül néhány 13-14 éves lánnyal. Az utóbbi csoport egyébként tizenöt fiatalból áll.- Mik a fő célkitűzések?- Alapvetően az, hogy a ta­vasszal minél több mérkőzést megnyerjen a felnőtt csapat. Ez döntően attól függ, mennyire tudnak edzésre és különösen mérkőzésre járni a régiek, azaz Kazár Krisztáék. Most már telje­sen amatőrök ők is, csak a sport­ág szeretete miatt, hobbiból, örömből játszanak, ha a minden napi elfoglaltságuk engedi. Ed­dig úgy tűnik, heti egy-két alka­lommal mindenképpen el tud­nak szabadulni munkahelyük­ről, s a meccseken is várhatóan többnyire hadra foghatók. Ter­mészetesen ezzel együtt fő cé­lunk, hogy az utolsó előtti hely­ről előrébb lépjünk. Amihez előny lehet, hogy most több mérkőzést játszunk hazai kör­nyezetben, mint idegenben. A juniorok kedvezőbb helyzetből várják a folytatást: csupán szettaránnyal szorulnak le a do­bogóról. Esetükben a fő cél, hogy feljussanak oda.- Milyen a klub anyagi hátte­re?- Továbbra sem rózsás. Na­gyon bízunk abban, hogy a tava­szi szezon befejezéséhez meg­lesz az anyagi fedezet. Tény, to­vábbra is az egyik legnagyobb fel­adatunk a pénzszerzés, a lehetsé­ges szponzorok felkutatása.- Aligha lesz könnyű feladat a nyitány...- Mégpedig azért, mert a lista­vezető Szegeddel kell felvenni a harcot. Annyi előnyünk minden­képpen van, hogy hazai környe­zetben, a Vásárhelyi Pál Műszaki Szakközépiskola tornacsarnoká­ban játszunk velük. (JÁVORI Csalódott szurkolók A csaknem 80 esztendeje működő Csorvási SK meg­tartotta tisztújító közgyű­lését. A kistelepülés tagsá­gának „találkozója” azért érdemel megkülönböztetett figyelmet, mert néhány hó­nappal ezelőtt még egy „saját” NB ll-es labdarúgó- csapata volt, amely tulaj­donképpen most is él, ám egy ideje Orosháza-Csorvás FC néven jegyzik. Csorvás Kiss István elnökhelyettes kö­szöntötte a több mint száz fős tagságot és szurkolósereget, mi­vel Medvegy Sándor elnök nem vett részt a közgyűlésen. Tudósí­tónk, Lestyán Mihály szerint illő lett volna megjelennie a plénum előtt, hiszen a futballcsapat törté­nete legnagyobb sikerét érte el éppen az elmúlt évben — és ép­pen az ő irányítása alatt -, ami­kor kiharcolta az NB Il-es tagsá­got. A helyiek úgy vélik, illő lett volna egy pár keresetlen szóval köszöntenie a szurkolókat, akik jóban és rosszban mindig együtt éreztek a csapattal, támogatták, ha kellett anyagilag is az egyesü­letet. Most viszont többen csaló­dottságuknak adtak hangot azért, mert nem tisztelte meg őket je­lenlétükkel. Kiss István beszámolt az egye­sület működéséről, szó esett a labdarúgáson kívül a kézilabda­szakosztályról, amely ugyancsak jó eredményeket ért el. Ezt bizo­nyítja, hogy NB II-ben gyűjtöge­tik a pontokat a csorvási lányok. Ezen kívül működik még a kara­te- és a sakkszakosztály, amely nemrégiben újraéledt és jó ered­ményekkel hívták fel magukra a figyelmet. A beszámolót a tagság többsé­ge elfogadta, de akadtak olyanok is, aki nem értett egyet vele. Ez­után viszont következtek a hoz­zászólások. Többek között felve­tették azt is, hogy miért került el több garnitúra felszerelés és lab­da, valamint cipő Orosházára, amit a helyiek vásároltak, illetve kaptak. Kifogásolták, hogy nem az Orosháza-Csorvás Kft. vette azokat. (A helyiek egyébként úgy nevezik az új klubot: Orosháza- Medvegy Kft.) Tudósítónk sze­rint meglehetősen körülményes választ kapott a kérdező. A számvizsgáló bizottság je­lentését követően a tisztújításra került sor, a lemondott elnök és elnökségi tagok helyére újak ke­rültek. Titkos szavazás eredmé­nyeként a szakosztályok jelöltek új tagokat. A Csorvási SK új elnö­ke Dénes István lett, aki nincs irigylésre méltó helyzetben, hi­szen igencsak nehéz körülmé­nyek között kapott lehetőséget a megújulásra, amihez sok sikert kívántak neki a jelenlévők. Februar 09-tol az Ön utazási irodájában a Neckermann Nyár 2001 ajánlata. A 2001. február 28-ig foglaló utasaink részére jelentős kedvezményt Minőség, Biztonság, Garancia... kedvező áron1 A Neckermann már bizonyított! Információ Qfi 40 200 778 valamint a Neckermann utazási irodákban A szarvasi „Mr. Vörös Zászló" Két érdekességet mindenképp elmondhat magáról a szarva­si Huszár István (felvételünkön). Az Agráripari Rt. szárító­vetőmag üzemének vezetője, az egykori kajakos egyedül rendelkezik vidéken nemzetközi versenybírói minősítéssel. A másikhoz kevesebb köze van, a sors hozta úgy, hogy Pá­rizsban, a De Gaulle reptéren szemtanúja volt a Concord tragédiájának tavaly nyáron. Nemrégiben, a szarvasi kajak­kenusok évadzáróján volt tehát miről kérdeznünk... Szarvas- Borzalmas volt: pár száz méter­re láttunk egy órásgépet, amely egyszer csak elkezdett lefelé buk­ni... Olyan hirtelen történt és olyan hihetetlennek tűnt, hiszen az ember hányszor, de hányszor megcsodálja a reptereken a méltó­ságteljesen ereszkedő gépmadara­kat és természetesnek vesszük, hogy csak így rendben történhet minden. Most viszont leírhatatlan volt a pánik. Mindössze negyed­óra telhetett el, s máris bejárta a világot a hír. Ekkor már minket is kerestek, hogy mi történt? A magyar küldöttség hazatérő­ben volt az ifjúsági Európa-baj- nokságról, ahol a 47 éves szarva­si bírót felruházták egy nem ép­pen hízelgő jelzővel: a verseny­zők elnevezték Mr. Vörös Zászló­nak...- Ami nem esett zokon, mert a zsűri mindhárom javaslatomat el­fogadta, tehát kizárta a francia, al­gériai és orosz sportolót is. Akkor éri jelentős blama az embert, ha emeli ugyan a kísérő motorcsó­nakból a vörös zászlót, és végül a grémium úgy dönt: mégsem hoz elmarasztaló ítéletet.- Gyakori, hogy a kaják-kenu­sok megszegik a szabályt?- Nem is tudom. A szegedi vi­lágbajnokságon például a hajók egyharmada könnyebb volt a megengedettnél, vagyis szabályta­lan. Márpedig mindenkinek egy­forma esélyt kell biztosítani, hi­szen a legkisebb eltérés is jelentős előnyt hozhat az illető sportoló­nak. Sokan próbálkoznak az úgy­nevezett delfinfestéssel... Ismert, hogy a delfin bőre különleges tu­lajdonságú, vagyis gyorsabban siklik a vízben a többi állatnál. Már ezt is utánozzák festékkel!- Ez egyszer ismerjük meg a legfontosabb szabályokat!- Vegyünk egy K-l-es hajót. Ennek maximális hossza 520 cen­ti, a súlya 12 kiló lehet és a hajó minden vonalának dombomnak kell lennie. Mint a Forma-l-ben, ezt sablonnal mérjük. A hitelesí­tett hajóval a kijelölt bójasor közt kell haladni, hozzáérni lehet, de öt méternél nem szabad a másikhoz közelebb lenni keresztirányban. Nagyjából ezek a legfontosabbak.- Az ember többnyire verseny­zőből válik versenybíróvá.- Én sem voltam kivétel, Sán­dor Tamással anno alapító tagjai voltunk a szarvasi szakosztály­nak. Elsőként én értem el a klubnál az aranyjelvé­nyes szintet, végül másod- osztályú ka­jakos lettem. Különösen a 10 ezer méteres távot szerettem, és na­gyon büszke vagyok rá, hogy én voltam 1972-ben a szentandrási Simon-Fiala emlékversenyen, a névadó emlékére kiírt és azóta sok híres versenyző által is elhó­dított kupa első védője. Hál' isten, a két fiam is versenyez. Pista, a nagyobbik kicsit kötött izomzatú és későn kezdte, Levente viszont tavaly vidékbajnok lett, a család nem kis örömére. Azt talán még nem mondtam, hogy igazi kaja­kos család vagyunk, hiszen a fele­ségem, Ilonka is versenybíró, méghozzá országos minősítésű.- Állítólag egyszer a fiát is ki­zárta.- Bizony, akadt rá példa, de nem hinném, hogy ezért bárki is megmosolyogna, hiszen a szabá­lyok mindenkire vonatkoznak... A szarvasi diákolimpián történt, hogy több társával ő sem kerülte meg a fordulóbóját, így aztán vissza kellett parancsolnom. Ké­sőbb azért kárpótolta magát, mert más versenyeken sorra le­győzte azokat, aldk akkor meg­előzték. FÁBIÁN ISTVÁN Fedeles Aranyági Vándorkupa Hódmezővásárhely A korábbi évekhez hasonlóan a Hódmezőgazda Rt. Aranyági mé­nese idén is biztosította a ver­senyszerű edzési lehetőséget a díjugratóknak. A március köze­péig tartó sorozatban négy alka­lommal találkoznak a résztvevők. Az összesített eredmény alapján adják át a Fedeles Aranyági Ván­dorkupát a legjobban szereplő kezdő, ifjúsági és felnőtt díjugra­tónak. A Békés megyei lovasok közül a napokban tizenegyen in­dultak a különböző számokban. Legeredményesebben Krajnyák Attila, a békéscsabai Favorit Lo­forintért bármely „x** hálózatra! '«WöttőKá*" Közel 3 millió mobfteieforveiőfizetőt érhetsz el kedvezményes tarifával! MotorolajT 2288 ""15900" A növekvő számú Vodafone ügyfelek mellett előfordul­hat, hogy egy másik hálózatban működő mobiltelefont kell hívnod. Ha ezt VitaMAX City csomaggal teszed, percenként csak bruttó 24, illetve bruttó 48 forintba kerül a hívásod. A VitaMAX City csomag kizárólag Magyarország területén,'a Vodafone hálózatában használható. 2001. december 31-ig garantáljuk a VitaMAX City csomag percdijait! Te hangod O VOdClfön© ^ -------------------hivatalos partner Ké tgólos győzelmek vasklub versenyzője szerepelt Nick nyergében a felnőtt kategó riában 37 induló között az elsi helyet szerezte meg. Ugyanebbe] a kategóriában hetedik lett Jovái Richárd, a Mezőkovácsházi Lo vasklub színeiben, Teri nevű lo vával. ______,__________«ABÓZtUZ»

Next

/
Oldalképek
Tartalom