Békés Megyei Hírlap, 2001. február (56. évfolyam, 27-50. szám)

2001-02-09 / 34. szám

2001. FEBRUÁR 9., PÉNTEK ÁRA: 53 FORINT LVI. ÉVFOLYAM 34. SZÁM Ajándéktárgyak és csomagolóanyagok boltja. Nyitás: február 9-én 16 órakor. Békéscsaba, Andrássy út — w Fortuna Üzletház. § LÉGGÖMBÖS MEGLEPETÉSEK! Kövesse a bohócot!-----------------------------•-----------­Az érintettek méltánytalannak tekintik Vizsgálják az orvosok egészségügyi alkalmasságát E hónap közepén zárul le a házi- és fogorvosok kötelező alkalmassági vizsgálata, amelynek célja a gyógyítók egész­ségi, pszichikai és fizi­kai állapotának felmé­rése. Az orvosokat a vizsgálat eredményéről határozatban értesítik és csak azok praktizál­hatnak, akik alkalmas minősítést kaptak. Egészségügy Az önálló orvosi tevékeny­ségről szóló 4./2000-es egészségügyi miniszteri rendelet alapján a házior­vosok és fogorvosok csak akkor folytathatják, illetve kezdhetik meg tevékeny­ségüket, ha a február 25- éig kötelezően előírt alkal­massági vizsgálaton meg­feleltek. A rendelkezés megyénkben több, mint kétszáz orvost érint. Dr. Garay Erzsébet, a házior­vosok megyei szakfelügye­lő főorvosa lapunk kérdé­sére elmondta: a vizsgála­tot csak a kijelölt intézmé­nyekben végezhetik el. Békés megyében a Réthy Pál Kórház foglalkozás­egészségügyi szakrendelé­se jogosult a feladatra. A vizsgálatra az orvosnak előzetesen össze kell gyűjtenie az esetleges betegségeivel kapcsola­tos leleteit. A helyszínen teljes körű vizsgálat keretében ellenőrzik a vérnyomást, az érzék­szervek állapotát, értékelik az EKG-, a vér- és vizeletvizsgálat eredményeit. A foglalkozás­A házi- és fogorvosi tevékenységet különösen kizáró állapotok:- eszméletvesztéssel járó kórképek,- szenvedélybetegségek (alkohol, drog),- pszichiátriai betegségek,- súlyos és nem korrigált látás- és hallásromlás,- súlyos és nem korrigált mozgáskorlátozottság. egészségügyi szakorvos a korábbi és a friss le­letek, valamint a helyszíni vizsgálat eredménye alapján dönt a minősítésről, amely kétféle le­het: alkalmas, illetve alkalmatlan. A vizsgáló erről értesítést küld az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei intézeteinek, amelyek határozatban értesítik az orvost. Az al­kalmas minősítés 62 éves korig a kiadástól szá­mított öt évig, afelett két évig érvényes. Az al­A háziorvosoknak műszeres hallásvizsgálatra is jelentkezniük kell. Felvételünkön dr. Juhász Klá­ra foglalkozás-egészségügyi szakfőorvos páciense hallását vizsgálja D-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER kalmatlan minősítésről szóló határozat ellen jogorvoslati kérelem nyújtható be. Ebben az esetben az újabb vizsgálatot az Országos Orvosszakértői Intézetben végzik el. Garay doktornő szerint a törvény nem talált kedvező fogadtatásra az érintettek körében. A háziorvosok méltánytalannak tartják a megkü­lönböztetést, hiszen egy korábbi rendelet előírja valamennyi egészségügyi dolgozó időszakos alkalmassági vizsgálatát, ám ezt nem minden intézményben tartják be. Az is ellenérzést keltett, hogy a vizsgálatért fi­zetni kell, de még ennél is nagyobb problé­mát okozott az, hogy csak a kijelölt intéz­ményben végezhető el. A vidéki kollégák­nak ez kiesést jelentett a munkából és erre a napra nem egy esetben a szomszédos te­lepülésről kellett helyettest hívni. — A törvény- alkotók azért a háziorvosokat és fogorvosokat emelték ki a rendelet megalkotása során, mert először mi kaptunk önálló orvosi tevékenység­re szóló jogot. Itt nincs közvetlen felettes, aki­vel az orvos nap, mint nap találkozik és aki látná, ha a hivatás gyakorlását kizáró egészség- ügyi állapot lépne fel - mondta a doktornő. BARACSI MAGDOLNA Rendben halad a népszámlálás Soós Lőrinc, a Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettese (képünkön) tegnap Békés­csabán cáfolta az országos médiából szárma­zó, állítása szerint nem helytálló tájékoztatá­sokat a népszámlálással kapcsolatban. Békéscsaba- Kedden megtartottuk az első ér­tékelést az eddigi teljesítményről: általános tapasztalatunk, hogy a kezdet sikeres volt, nem adódott több problémánk, mint más ösz- szeírások alkalmával - közölte az elnökhelyettes a népszámlálásról a Békés megyei kollégái társasá­gában rendezett sajtótájékozta­tón. Legjellemzőbb akadályként a bizalmatlanságot említette, vala­mint azt, hogy nem találják ott­hon az ügyfeleket, de „e kérdé­sekben is a gyakoriság az igazán döntő, és ebben sem lehet pana­szunk” - mondta Soós Lőrinc. Határozottan cáfolta a számlálóbiz­tosi visszalépések tömegességét, szerinte a tömegtájékoztató esz­közök eltúlozták a kérdést. Mint mondta, megyénkben is mind­össze öten adták vissza megbíza­tásukat február elseje óta. A vezető a lakossághoz is szólt, két témában: „Nem célunk, hogy az önkormányzatoknál írják ösz- sze a lakosságot, ezért képeztük ki számlálóinkat. A másik, hogy jelentősen megrövidíti a munkát, ha a lakosság felkészül az össze­író fogadására a következő ada­tokkal: különböző iskolai végzett­ségek és azok megszerzésének évei; házasságkötések és válások éve, hónapja; a lakás, szobák, egyéb helyiségek alapterülete.” A népszámlálás fontosságával, a kérdőívek tartalmával kapcsolat­ban az elnökhelyettes elmondta: az idei, magyarországi összeírás az ENSZ világfelmérésének a ré­sze, rendkívül fontos adatokat tudhatnak meg belőle például a várostervezők, kereskedők, ön- kormányzatok. Maga a tartalom hosszas kísérletezés után alakult ki, újdonság a vallásra vonatkozó kérdés, amely utoljára 1949-ben szerepelt. Békés megyében 600 ezer lap beérkezésére számítanak egyébként, ebből 180 ezer a lakás­ra vonatkozik. „Biztosan befejez­zük a munkát február 21-éig, a te­endőknek még körülbelül 60 szá­zaléka van hátra” - zárta tájékoz- tatóját Soós Lőrinc.______ivahduki Fizetőparkolók: mi a megoldás? Felháborodott vállalkozók, kisgyermekesek Lemondott Torgyán József Torgyán József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter csütörtökön bejelentette lemon­dását Orbán Viktor miniszterel­nöknek. A kormányfő csütörtök esti, budapesti sajtótájékoztató­ján az MTI-vel közölte: február 15-ei hatállyal elfogadja Torgyán József lemondását, amelyet kí­vánatos döntésnek tart, s amely megelőzte, hogy „végső követ­keztetésre jusson”. Ezt azzal in­dokolta, hogy a kisgazdapárt belső problémái és a miniszter családját ért támadások mellett Torgyán József nem tudna teljes erővel az agrártárca előtt álló nagy feladatokra koncentrálni. Torgyán József újságíróknak elmondta, hogy utódjául Gyi- móthy Gézát, az Országgyűlés kisgazda alelnökét ajánlotta a miniszterelnöknek. Torgyán Jó­zseffel együtt távozik posztjáról Szabadi Béla, a földművelés- ügyi tárca politikai államtitkára. Információink szerint a mi­nisztérium politikai államtitkára dr. Kovács Zoltán békéscsabai ügyvéd lesz, aki korábban he­lyettes államtitkárként dolgozott a tárcánál. (További részletek a 4. olda­lon) Rekord-napok Meteorológia Zsinórban a harmadik melegre­kord dőlt meg tegnap, amelyet a békéscsabai meteorológiai szol­gálat mért az elmúlt napokban. A csütörtöki legmagasabb nap­pali hőmérséklet elérte a 17,4 Celsiust, amely 2,4-del haladta meg az 1995-ben, február 8-án mért értéket. A szolgálatnál kérdésünkre elmondták, szombaton várható­an vége szakad a szélsőséges melegnek, valószínűleg enyhe, de már téli idő köszönt ránk, a csapadék sem marad el, bár hó- ra egyelőre remény sincs, v. j. Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu i i i Ingyenes információs magazin Vélemény Végre megszólalt Orbán Viktor Torgyán Józseffel kapcsolatban - véli Niedzielsky Katalin. (3. oldal) Gazdaság A Széchenyi-terv pályázatairól tájé­koztatták a Körös­szögi települések vállalkozóit. (6. oldal) Családi oldal Hazaérkezett Hamburgból a hét hónapos kislány, aki májátülte­tésen esett át. (9. oldal) Szerdai lapunkban írtunk a békéscsabai parkolóórák felszereléséről. A február 19-étől életbe lépő fizető- parkolói rendszer a Petőfi utca—Jókai utca—Luther utca—Szent István tér— Bartók Béla út által hatá­rolt közterületeket (utcá­kat, tereket, tömbbelsőket) érinti. Az új parkolási rendszert bírálva sokan te­lefonáltak szerkesztősé­günkbe. Békéscsaba Vidovenyecz János vállalkozó a Gyóni Géza utcai tömb üzlettu­lajdonosainak képviseletében adott hangot nemtetszésének. — Ha az önkormányzat olyan parkolóban szed díjat, amelyet ő hozott létre, azzal nincs gond. Ám a Gyóni Géza utcában a telek- és üzlettulajdonosok egymással összefogva építették ki a parkíro­zót. Az itt lakók háztartásonként két személygépkocsira ingyenes bérletet válthatnak, az üzlettulaj­Tegnapi lapunkban foglal­koztunk a Munkácsy-trilógia „második” darabjának, a há­nyatott sorsú Golgotának a helyzetével. A halhatatlan festő több, mint veretes, egyik leghíresebb alkotása külföldi tulajdonban van, de Hajdú- Bihar megye és Debrecen vá­rosa megszólítja az egész tár­sadalmat annak érdekében, hogy a mienk legyen. Debrecen Riportunkban elmondta aggá­lyait a megvásárlásra alakult közalapítvány kuratóriumi elnö­ke, Bényi Árpád festőművész. Mint jeleztük, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vélemé­nyére is kíváncsiak vagyunk. Virág Lászlótól megtudtuk, hogy a kuratórium további tagjai: donosok viszont nem. Az ország­ban nincs még egy olyan telepü­lés, ahol az üzlettulajdonosok ne kapnának jelentős kedvezményt. Fel vagyunk háborodva, amiért az önkormányzat a vállalkozókat érintően ennyire meggondolatla­nul járt el a rendelet megalkotá­sakor - hangsúlyozta Vidove­nyecz János. Egy gyermekét óvodába hor­dó édesanya is dühösen reagált a fizetőparkoló bevezetésének módszerére, mondván, reggel és délután tíz-tíz percnyi időre - csak amíg a gyereket beviszi, il­letve kihozza - áll meg autójával az adott területen, de így is mu­száj a minimális, tizenöt perces parkolási időre parkolójegyet váltania, nem beszélve arról, hogy ez mennyi plusz időt vesz igénybe. A felvetésekre Vágréü László, a parkolóórákat üzemeltető Va­gyonkezelő Rt, munkatársa vála­szolt. Kósa Lajos, Novotny Lajos, dr. Varga Péter, Láyer József, Vági László és dr. Árany Sándor. A „Munkácsy-trilógiáért” Közala­pítvány kuratóriuma a jövő hé­ten, február 14-én tartja soros ülé­sét. Ezen döntenek a szervezeti és működési szabályzatról, kivá­lasztják az alapítvány számláját kezelő pénzintézetet, és meghatá­rozzák a forrásszerzésre vonatko­zó marketingstratégiai tervet. Ez utóbbiban az alapítóknak az a szándéka, hogy az egész társadal­mat megszólítják. A jelenleg a Dé­ri múzeumban található képek - Ecce homo, Golgota, Krisztus Pi­látus előtt — egy helyben tartása ugyanis össztársadalmi érdek. Lapunkban figyelemmel kísér­jük a közalapítvány tevékenysé­gét, így beszámolunk a kuratóri- um jövő heü üléséről is. ______rl (Fo lytatás a 3. oldalon) Tíz percnyi várakozásért is fizetni kell majd a parkolóórával ellátott helyeken _____________________ O-FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Eg yben tartani a trilógiát! ,,Golgota-ügyben” megszólítják az egész társadalmat i

Next

/
Oldalképek
Tartalom