Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-02-03 / 282. szám

KÖRKÉP 2000. DECEMBER 2-3., SZOMBAT-VASÁRNAP — 3. OLDAL MEGYEI GYERMEKKÖNYVHÓNAP. (w) A Békés Megyei Könyvtár szom­battól december 19-éig gyermek- könyvhónapot szervez. Ez alka­lomból minden nap más progra­mokkal kedveskednek az aprósá­goknak. Kihirdetik a megyei me­seíró pályázat nyerteseinek név­sorát, illetve a millenniumi kép­ző-, ipar- és népművészeti, vala­mint a „Mit adtak a magyarok a világnak...” pályázatokon ered­ményesen szerepeltek is jutal­mat kapnak. A békéscsabai prog­ramokon kívül a dobozi, a gádorosi, a kötegyáni, a lökös- házi és a nagyszénási könyvtárak is várják a vidéki gyerekeket. ADVENTI KONCERT, (c) A bu­dapesti Ady Endre Gimnázium énekkara adott jótékonysági ad­venti koncertet tegnap a békés­csabai, Degré utcai egészségügyi gyermekotthon lakóinak az in­tézményben Csaba Erika kar­nagy vezényletével. A vendégek adventi koszorút és más ajándé­kokat is átnyújtottak „műsoron kívül” a gyermekeknek. TALÁLKOZÓ, (c) Tótkomlósi al­kotók, mégpedig Antal György és Gyivicsán Mihály is tagjai voltak a Magyarországi Szlovák írók és Művészek Szövetsége küldöttsé­gének, mely nemrégiben Gabci- kovo-Bősön vendégeskedett a Szlovák írók Szövetsége meghí­vását elfogadva. A találkozón szó esett a jövőbeni közös és jobb együttműködésről, a kapcsolatok kiszélesítéséről és egymás köl­csönös, hatékonyabb segítéséről. FOGAMZÁSGÁTLÁS, (i) A Bé­kés Megyei Nők Egyesülete Dévaványai Szervezetének szer­vezésében december 4-én 18 órá­tól egészségügyi felvilágosító elő­adást tartanak a ványai családse­gítő központban (Eötvös u. 44.). Az est témája a fogamzásgátlás lesz. ÚJ JEGYZŐ. (1) Mezőkovács- házán november 30-án zárt ülé­sen döntöttek a képviselők a ko­rábban megüresedett jegyzői ál­lásra kiírt pályázatról. A határ­időre 3 érvényes pályázat érke­zett, amelynek megvitatása után dr. Császi Ferenc felsőnyéki lakos jelentkezését fogadta el a testü­let. Az új jegyző várhatóan két hónapon belül - a jelenlegi munkahelye hozzájárulásával - lép munkába, melynek ellátásá­hoz az önkormányzat szolgálati lakást biztosított. Többszörös a túljelentkezés Teljes egészében elkészült a nyugdíjas-apartmanház A második építési ütem teg­napi műszaki átadásával teljes egészében elkészült a Csabai Életfa Nyugdíjas Apartmanház. A hatvan­apartmanos, 88 férőhelyes nyugdíjasházban minden férőhely betelt. A tegnap át­adott épületszárnyat az új lakók a használatba vételi és a működési engedélyek kiadása után vehetik birto­kukba. Reméljük, ez eset­ben az illetékes hivatalok malmai gyorsan őrölnek. Békéscsaba A nyugdíjas-apartmanház és az ifjúsági garzon felépítésével Bé­késcsaba önkormányzata élen jár az idősek és a fiatalok lakhatási és életkörülményeinek jobbá té­telében. A nyugdíjas-apartman­ház százszázalékosan önkor­mányzati beruházásként valósult meg. Tegnap a II. ütem elkészül­tével 19 új apartman, valamint orvosi rendelő és a kiszolgáló egységek műszaki átadása tör­tént meg. - A tervezett költség- vetéssel, két hónappal a kért ha­táridő előtt adhatjuk át az új épü­letszárnyat - mondta Lehoczky András, a kivitelezést végző Her­ma Építőipari Kft. ügyvezetője. A Az új szárnyban már minden apartman elkelt, a jelenlegi férőhelyeknél azonban jóval töb­ben szeretnének bekerülni a nyugdíjasházba w=otói kovács Erzsébet második ütem 131,9 millió forint­ba került, a műszaki átadás-átvé­telen hibát és hiányt nem talál­tak. Dr. Kiss Éva, a nyugdíjasház vezetője külön megköszönte a kivitelezőnek, hogy munkájuk­kal nem zavarták a nyugdíjasház már meglévő épületrészének la­kóit. - Lakóink élénk érdeklő­déssel kísérték az építkezést. Többen megtippelték, mikor lesz kész az új szárny — mondta az igazgatónő, egy doboz bonbont adva át a legjobb tippelőnek, Fabulya Pálnénak. Az új szárny­ban már minden apartman el­kelt, a jelenlegi férőhelyeknél azonban jóval többen szeretné­nek bekerülni a nyugdíjasházba. Vukovich Miklós, a város főépíté­sze elmondta: a terület lehetősé­get biztosít, hogy tovább bővítsék a nyugdíjasházat. Pap János pol­gármester pedig központi támo­gatások esetén nem tartotta ki­zártnak a nyugdíjas-apartmanház további bővítésének lehetőségét. Gyula kérelmét nem támogatták Az Északkelet-Békés Megyei Kistérségfej­lesztő Egyesület Dobozon tartott közgyűlé­sén megerősítette tisztségében az eddigi el­nökséget, tisztségviselőket. A közgyűlés az egyesület elnökévé újabb két esztendőre dr. Sipos Lajost választotta, alelnök továbbra is Nagy Mihály, Sarkadkeresztúr és Kiss Zol­tán, Biharugra polgármestere. Északkelet-Békés Az elnökségi tagok sorában Szatmári János do­bozi, Szerb József geszti, Nagyné Felföldi Ilona kötegyáni polgármester, illetve dr. Szabó László sarkadi alpolgármester foglal helyet. A szám- vizsgáló bizottság elnöke Kónya Mária okányi polgármester, tagjai Kenéz Péter újszalontai polgármester és Gyöngyi Béla. Az egyesület közgyűlése napirend előtt tár­gyalta Gyula város azon felvetését, miszerint Elekkel és Kétegyházával a sarkadi kistérséghez kívánt volna csatlakozni. A Békés Megyei Terü­letfejlesztési Tanács november 22-ei ülésén tár­gyalta a kérelmet, ahol elhangzott, hogy a sta­tisztikai kistérségi lehatárolás módosítását a parlament döntése után három szakminisztéri­um pozitív állásfoglalása teszi lehetővé. A teg­napi közgyűlésen a kistérség vezetősége úgy döntött, hogy nem támogatják Gyula város csat­lakozási kérelmét. A rendezvényen részt vevő dr. Szaló Péter, az FVM helyettes államtitkára kifejtette: minél több hatáskört — természetesen a mellérendelt forrással - a régióknak kell áten­gedni. Az FVM vidékfejlesztési programok fő­osztálya vezetője, dr. Font Erzsébet szavaiból kiderült, hogy a minisztériumban érzékelik a gazdák gondjait. A tárca felmérései szerint éves szinten 100 milliárd forintot visz el az aszály, a belvíz és az árvíz. Ezzel kapcsolatban az a célunk, hogy ezt az összeget prevencióra fordítsuk a növénykul­túra megmentése érdekében. Az agrárstratégia módosítása kapcsán felmerült kérdés jogos. Je­lenleg a támogatások legtöbbje úgynevezett földalapú támogatás, s sajnos háttérbe szorul­nak az egyes területek jövedelmezőségét, illetve a foglalkoztatottak létszámának növelését szor­galmazó támogatások — ismerte el a főosztály- vezető.- BOTH ­Nyitva van az Aranykapu... Az árusok nyolcvan százaléka visszatérő vendég Ha az időjárás nem is jelezte, de tegnap megnyitotta kapuit, immár negyedszer, az Aranykapu ünnepi vásár Békéscsaba sétálóutcáján. Az idei, a karácsonyi ünnepekig tartó vásár kitűnik az előzőek közül, hiszen ez az évezred utolsó Aranykapuja a megyeszékhelyen. HEPATITIS C. (m) Filipinyi Józsefné dr. ingyenes jogi tanács­adást tart az orvosi műhiba foly­tán hepatitis C beteggé váltak nem vagyoni és vagyoni kártérí­tése ügyében a Független Kisgaz­dapárt békéscsabai szervezeté­nél (Andrássy út 19. I. em.) de­cember 4-én, hétfőn 14 és 17 óra között. KIÁLLÍTÁS, (d) A mezőmegyeri Arany János Művelődési Házban december 4-én 16 órakor nyílik Berta István autodidakta festő olajfestményeinek bemutatója. Mizó Ferenc igazgató mutatja be az alkotót, akinek képei december 20-ig láthatóak a kultúrházban. BICIKLISEK, (s) Tegnap délelőtt Bé­késcsabán, a Szent István téren két kerékpáros összeütközött, a baleset következtében az egyik közlekedő súlyos sérüléseket szenvedett. „AZ ÉLETBEN EGYETLEN MÓDON LEHET BÁRHOVÁ ELJUTNI: A KÉPZELET RÉVÉN.” (Ann Patehett) Békéscsaba- A harmadik évezrednek megfe­lelő, színvonalas vásárt rendez a megyeszékhely, nem az első al­kalommal - mondta Végh Lász­ló, Békéscsaba országgyűlési képviselője tegnap, megnyitva az Aranykapu vásárt a megye- székhely sétálóutcáján. Végh László kiemelte: a kezdeti ne­hézségek után konszolidálódott a helyzet, és jól működő kapcso­lat jött létre a város és a vásárt bonyolító Pav-Ker Kft. között. A kft.-nek öt évre szóló szerződése van a várossal, mely jövőre jár le. Az idei Aranykapu megnyitó­ján elhangzott: a cég a szerződés meghosszabbítása érdekében Békéscsabán 40 fa ünnepi dísz- kivilágítását vállalná. A tervek már elkészültek, nemcsak a városközpontra, ha­nem Jaminára és a Lencsési la­kótelepre is. Végh László a meg­nyitón kiemelte: Békéscsaba egyedülálló, hogy egy ilyen jelle­gű karácsonyi vásárt rendez. A jövőre várható multinacionális bevásárlóközpont megjelenésére célozva az országgyűlési képvi­selő elmondta: reméli, hogy a nagy cégekkel szemben is ver­senyképes lesz az Aranykapu vá­sár. Szegváriné Font Edit, a vásár háziasszonya kérdésünkre el­mondta: a kereskedők 80 száza­léka visszatérő vendég, nemcsak a megyéből, a vásárra. Idén a 812 négyzetméteres beépített terüle­ten több, mint 100 árus osztozik. Szegvári Gábor, a vásárt szerve­ző Pav-Ker Kft. ügyvezetője hangsúlyozta: hosszú távra gon­dolják a békéscsabai karácsonyi vásár szervezését, hiszen a pavi­lonok és a sátor kifejezetten a helyi viszonyokra és méretekre készült. Bár az első napon még néhány árushely zárva volt, a vá­sáron végigsétálva biztosra vehe­tő, hogy a karácsonyi ünnepek minden kelléke beszerezhető lesz a békéscsabai Aranykapu­ban. KOVÁCS ATTILA VÉLEMÉNY CSETE ILONA Kő kövön nem marad Utolsó erőfeszítéseivel küszködik az öreg Nap, de mi hálásak va­gyunk december első napjaiban ezért az úri gesztusért. Szívesen időzünk az utca forgatagában egy pádon, hogy még egyszer oda for­dítsuk arcunkat egy kis melengető „töltésért”. A gyerekek is hancú- roznak még a játszótereken, ricsajoznak - nekik is szokatlan ez az ajándékba kapott késő őszi verőfény, ami lehet, hogy kitart a téli szü­netig. De ne legyünk ennyire bizakodóak! Mert éppen akkora csaló­dás érhet bennünket, mint az Orosháza belvárosában egy éve át­adott szupermodem, természetbarát játszótér jelenlegi állapotának a láttán. A fenntartó is kesereg - las­san kő kövön nem marad. A vandá­lok mindenevők, bocs', mindent pusztítók. A városban már csak a fémből készült mászókák bírják a strapát. A faelemeket kitörik, meg­rongálják, a rugós cicát eltörik (nem ovis kacsók képesek ilyesmi­re), sőt, a szemetest betontuskóval együtt fordítják ki a földből. Az ivókutat (merthogy az is van) ho­mokkal tömítik el, oldalára festékszóróval „tetoválják” üzeneteiket. A biztonságot szolgáló gumitéglákat sem kímélik ám, a hinták rög­zítő csavarjait is kiszedik, csak úgy ráadásként! A pihenőháznak szánt ülőalkalmatosságra már a legjobb szándékkal sem merészked­nek be a csemetéiket kísérő szülök, mert olyan lehangoló a látvány és olyan veretes mondanivalót karcolnak bicskáikkal a XXI. századi rímfaragók a fagerendákra. Az asztalos brigád pedig hétről hétre ja­vítgatja a károkat - már amelyik helyreállítható. Elmondásuk sze­rint alig győzik. A rendőrségnek is akad dolga, de a rongálók kiléte egyelőre ismeretlen - vagy mégsem?! Merthogy késő esténként ar- tikulálatlan röhögés szakad fel a túlkoros, éppen a hátsó felüket hin- táztató makacs kamaszokból, akik - jobb időtöltést nem találva - ilyen játszótereket választanak maguknak gyülekezőhelynek. A baj csak az, hogy nem elégszenek meg a gyülekezéssel... __________■ ______________Vendégkommentár_______________ BIELEK GÁBOR Adventi hajnalok Az Úrjövet, az Isten Fia születésének várakozó időszakában elő­ször az egykori csanádapácai évem jut eszembe. A ministránsgye- rekek hajnalban 5 óra után ébresztettek énekkel káplánszobám ab­lakából, nehogy elaludjak és lekéssem a rorátét. Miért volt mindig annyi iskolás és ministránsgyermek a hajnali miséken, amikor csak lelkieket kaptak jelenlétükért és szolgálatukért? A fényes templom­ban megjelent felnőttek és gyermekek lelkesedését nem tompította a korai felkelés okozta esetleges fáradtság vagy a fűtetlen templom hidege. A szívek mindig melegek voltak. Miért volt az, hogy akár sokan, akár kevesen jelentek meg a rorátén, az énekek úgy zeng­tek, mintha zsúfolásig megtelt templomban énekeltek volna? Pe­dig a hideg templomban a lélegzet lehelete is némelykor látható volt. Ma is sok helyen ugyanígy van. Például Békéscsaba-Erzsébethe- lyen az adventi hajnali miséken a néhány tíz hívő olyan lelkesedéssel énekel, mintha százak lennének az Isten házában. A koránkelés és fáradtság semmi nyomát nem lehet érezni az angyalok énekét követő hívek zengő dallamain. A Gyermek születésnapjára készülünk. Az emberiség reménye volt és ma is Ő. A Gyermek a tisztaságot hozta. Ezért az advent szí­ne a lila, a bűnbánat színe. Bűnbánat: az étel-italban történő mér- téktelenség miatt is. Mennyi ember van, aki adventben képes le­mondani az életet rövidítő dohányzásról? Mennyi ember van, aki alkoholt nem fogyaszt ekkor, ezáltal bizonyítja, hogy ura szenve­délyének? A magyar kutatóintézetek figyelme erre még nem terjedt ki. Külföldön annál inkább, amely vizsgálatok eredménye az lett, hogy a vallásukat komolyan élők tovább élnek. Tisztulás és megújulás kell az emberek egymás közti kapcsola­tában. Boldog az, akinek radikálisan sikerül életét értékesebbé ten­nie a lelkiek vonalán is, de Boldog XXXIII. János pápa szavaira em­lékezve „egy kicsit jobbá lenni is siker”. A Gyermek Jézustól kérjük még azt is a költő szavaival: „Uram békíts meg engem önmagámmal.” Rendezzük belső, lelki életün­ket. Tőlünk is függ, hogy Jézus számunkra ezáltal a Béke Fejedel­me legyen. A szerző a békéscsabai Jézus szíve templom plébánosa ______■ A szívek mindig melegek voltak. A szemetest betontuskó­val együtt fordítják ki. Vérüket sokszor adták A Magyar Vöröskereszt Sarkad területi szervezete a véradók nap­ja alkalmából november 24-én sokszoros véradók tevékenységét ismerte el.- A véradók napja tulajdon­képpen minden esztendő novem­ber 27-e, de mi idén egy kicsit elő­re hoztuk a rendezvényt. A sok­szoros véradók elismerésére ün­nepélyes keretek közepette került sor. Idén a Magyar Vöröskereszt Sarkad területi szervezete hatvan­három kitüntetettje között is elő­kelő helyet foglalt el a hatvanszo­ros sarkadi véradó, Puskás Lajos és a szintén hatvanszoros köte­gyáni Balogh Imréné. Ötvenszeres véradóként emlékplakettet vehe­tett át a sarkadi Hajdák Zoltánné és a szintén hajdúvárosi Erdélyi Károly. Kötegyánból Csíkos Imre és Fazekas Lajos részesült elisme­résben. Eddig mindketten szintén ötvenszer adták vérüket ember­társaikért. (B) VASÁRNAPI Ízelítő a december 3-ai szám tartalmából: Dr. V. Fodor Endre Baráti Társaság? * Óvszer a divat Bé­késcsabán is * Tudósítónk a Magyar Olimpiai Bizottság ülésén * Miért mondott fel a kék lámpás alosztályvezető? * Az év polgármesterének Arcképe * Sydney magyar hősei százezreket fizethetnek vissza * Farkasházy, a hivatásos focidrukker az NB l-es idényről J n, illetve m r itt is van a YA- S RNAPI SZUPEREXPRESSZ. A ma 18 s 19 ra k z tt, a 66/527-238-as telefonon feladott apr hirdet s t m r holnap olvas­hatja a B k s Megyei H rlap Vas map Reggel­ben! ra: soronk nt, f val egy tt mind ssze 125 forint!

Next

/
Oldalképek
Tartalom