Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-21 / 298. szám

KÖRKÉP 2000. DECEMBER 21., CSÜTÖRTÖK — 3. OLDAL MEGYE MEGELŐZÉS, (w) Háromna­pos kortárs oktató képzés feje­ződött be tegnap a békéscsabai Jókai Mór Középiskolai Kollégi­umban. A város középiskolái­nak diákjai részére budapesti orvostanhallgatók tartottak fel- világosító előadást az egészsé­ges életmódról és az AIDS meg­előzésének lehetőségeiről. PÁLYÁZATON. (1) A nagyka- marási Arany János Általános Művelődési Központ 50 ezer fo­rint támogatást nyert a Békés Me­gyei Közoktatási Közalapítvány­tól a környezeti nevelés témakör­ben kiírt megyei pályázaton. A pénzen a tervek szerint szeméttá­rolókat szeretnének vásárolni. KARÁCSONYVÁRÓ. (1) Me zőkovácsházán a művelődési házban december 22-én 18 órá­tól karácsonyi gálaműsort tarta­nak a Crazy Theatrum, a gimná­zium Hunydrám Team és a Mac teljes társulata közreműködésé­vel. A műsort követően hangula­tos vacsora, zene, táncmulatság várja az érdeklődőket és a ki­kapcsolódni vágyókat. ZSIDÓ ÉTKEZÉS, (m) Tegnap Budapesten, a Bálint Zsidó Kö­zösségi Házban mutatták be Rabbi S. Wagschal világhírű könyvét, a „Gyakorlati útmutató a Kasruszhoz - Zsidó étkezési törvények” címmel. A most ma­gyarul is megjelenő kötetet Yeshaya P. Balog fordította. KÉTSOPRONYBAN. (m) A Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából ma 10 órakor a két- sopronyi általános iskola és óvo­da a legrászorultabb gyermekek­nek élelmiszercsomagot adhat át. VÁLTOZOTT. (1) Mint már hírül adtuk, a mezőkovácsházi ÁMK vezetője december 14-étől kérte, hogy munkaviszonyát közös megegyezéssel szüntesse meg az önkormányzat. A képviselők a legutóbbi ülésen jóváhagyták a kérelmet. Az ÁMK vezetésével 2001. július 31-éig (illetve a veze­tői pályázat eredményes lezárásá­ig) Ádám Andrásné közművelő­dési igazgatót bízták meg. A testü­let megbízása szerint az oktatási bizottság a januári testületi ülésre javaslatot készít az ÁMK struktú­rájának esetleges átszervezésére, valamint az új pályázat kiírására. AJÁNDÉKOSZTÁS, (z) Kö­röstarcsán a napokban tartották a helyi óvodásoknak a Mikulás-napi ünnepséget. A Köröstarcsai Óvo­dásokért Alapítvány által szerve­zett rendezvényen 130 apróság ve­hette át az önkormányzat 400 fo­rint értékű, édességből és déligyü­mölcsből összeállított ajándékcso­magját. A háromszáz általános is­kolásnak karácsony előtt, az év utolsó tanítási napján nyújtják át a hasonló csomagot. ___________■ Az oktatási intézmények részére hirdetett pályázat nyerteseinek (bal oldalon a köröstarcsai, mellette a mezőmegyeri óvoda képviselője) Buzási Erzsébet, a Generali-Providencia Biztosító Rt. békéscsabai kirendeltségének személybiztosítási üzletág-vezetője nyújtja át a pénz­utalványt D^OTÓi KOVÁCS ERZSÉBET Szimbával pénzt nyertek A Generali-Providencia Biztosító Rt. pályázatot hirdetett Szimba tanuló-balesetbiztosítással rendelkező óvodák, álta­lános iskolák és középiskolák számára „Hogyan építenéd fel a jövő évezred oroszlánbirodalmát?” címmel. Békés megye A téma kidolgozásának lehetsé­ges eszközei között jelölték meg a rajzot, a ragasztást, a térbeli fi­A pályázatokat értékelték, az országban összesen száz oktatási intézmény kapott nyereményt. Békés megyéből a mezőmegyeri, a köröstarcsai óvoda és az Oros­házi 4. Számú Általános Iskola kapta meg a nyertesnek járó 100 ezer forintos pénzutalványt. Költségvetés: merre a lejtőn? Békéscsaba A 2001. évre elfogadott költségvetési koncepció szerint fe­szített és takarékos lesz az új év Békéscsabán. A város köz­gyűlése tegnap rendkívüli ülésen fogadta el a jövő évi költ­ségvetés tervezetét. Az önkormányzat 2001-ben további 290 milliós hitellel kénytelen tervezni. Ebből már tegnap 271 millió felvételét betervezték a A betervezett hitelfelvételből könnyen több is lehet. Túl azon, hogy a képviselők rögtön a költ­ségvetés tárgyalásának első köré­ben 271 milliós hitelfelvételt állí­tottak be, az önkormányzatnak to­vábbi olyan kötelezettség vállalása is van - például a tűzoltóknak ki­fizetendő délutáni és éjszakai pót­lékok 30 milliója, amit a Belügy­minisztériumtól remél majd vala­mikor vissza a város -, melyeket ugyancsak kölcsönökből kíván­Szociális bérlakások Orosházán, a Dankó István utcá­ban 28 lakásból álló sorház építé­sét tervezi az önkormányzat. A képviselő-testület a legutóbbi ülésén döntött a kérdésről. A Dankó István utcai önkor­mányzati tulajdonú telekre — a ter­vezési és beépítési előírásokat fi-* gyelembe véve - összesen 28 lakás építhető, amivel a város a szociális bérlakás állományát bővítené. A tervek szerint 14 darab 57 négyzet- méteres lakás a földszinten, míg a többi, egyenként 47 négyzetméte­res otthon a tetőtérben valósulna meg. A szociális lakások felépítése a tervezői költségvetés szerint meg­haladja a 182 millió forintot, ami­hez az önkormányzat saját forrás­ként 36,4 millió forintot biztosít, a fennmaradó összeg finanszírozásá­ra pedig pályázatot nyújtanak be a Gazdasági Minisztérium önkor­mányzati bérlakás állomány növe­lését szolgáló központi költségveté- si célelőirányzatához. ________ke. jen a költségvetésben, hogy mi mennyibe kerül a városnak. Végh elgondolása szerint intézménytí­pusonként - például középisko­lák, általános iskolák - a legkeve­sebbe kerülő intézményt alapul véve kell megvizsgálni, hogy adott intézményenként mire és mennyit fordít pluszként az önkormány­zat. A fideszes alpolgármester sze­rint a költségvetési szigor érdeké­ben eddigi gyakorlatként alkalma­zott fűnyíró elv nem megoldás, és nem szolgálja a városi intézmé­nyek érdekeit. A koncepció vég­szavazása előtt Menyhért István, a város könyvvizsgálója felhívta a képviselők figyelmét arra: szak­mai véleménye, hogy az intéz­ményrendszer racionalizálása nél­kül nincs stabil költségvetés. VÉLEMÉNYEK LÁSZLÓ ERZSÉBET Töröljék le könnyeiket! Messziről kezdem. Zagorszk, a világon egyedülálló értéket és szép­séget őrző kolostoregyüttes — oroszországi távolságokban gondol­kodva - nincs ugyan messze Moszkvától, de annyira közel sem, hogy a legkegyetlenebb vallásellenes korokban hozzá mertek volna nyúlni. Nem is a kilométerek döntötték el a sorsát, hanem az ország történelmében kialakult szerepe és szelleme, mellyel még Sztálin sem mert szembeszegülni. Zagorszk érintetlenül egyben maradt, és ezért létezhet ma is. Véletlenül, azaz nem is annyira véletlenül villant meg emlékeimben Zagorszk esete a politikai hatalmas­ságokkal. Mezőhegyes majdnem a politika áldozata lett. A helyiek, a ménesbirtokon dolgozók, oda kötő­dők már elsiratták azok után, hogy a parlament a múltkor megszavazta 27 hazai állami gazdaság privatizáci­óját, köztük a mezőhegyesit is. Mit is jelent ez a privatizáció ma a köz­napi ember fejében? A gazdaság darabokra szabdalását, elkótyavetyé­lését, néhányak által megszerzését, leépítését, elértéktelenítését. Sír­tak is a helyiek, akiknek apjuk, nagyapjuk, dédszüleik ott szolgáltak a birtokon, gyarapítottak, gyarapodtak. Császári birtokként cseperedett, azaz ősidők óta hagyományt teremtett, és — az állami odafigyelés kö­vetkeztében — kiemelte környezetét az alföldi elmaradottságból. Azért élhetett, mert egyben maradhatott. Ma 650 embernek, családnak nyújt megélhetést. Azt mondják arrafelé, a birtokon két kopasz ember okozott maradandó kárt, de nem olyat, melytől megroppant volna. Az állami gazdaságok teljes körű privatizációjának gyors meg­szavazása, majd néhány nap múlva korrigálása enyhén szólva gya­nús. Egyes vélemények szerint átgondolatlan volt az elhatározás, feltehetően azonban politikai lobbik harca a 14-13-as végered­mény, azaz „csak” 13 gazdaságot értékesítenek a 27-ből. Ennyi. Ennyin múlhat ma nálunk egy gazdasági erő, egy várost városiassá emelő, térséget értékessé tevő gazdaság sorsa. Töröljék le könnyeiket, mezőhegyesiek! ___________________■ KISS A. JÁNOS Reprezentáció - fehéren, feketén Egészségükre! Ezt jövőre kevesebbet hallani majd. Nem arra gon­dolok - bár arra is gondolhatnék hogy még kétségbeejtőbb lesz majd a magyar egészségügy helyzete, melynél betegebb már csak a beteg, szegényebb csupán az egészségügyi dolgozó lehet. Pedig a páciensek száma még nőhet is, ha a határon túli magyarok egész­ségügyi és az ottani nagycsaládosok szociális ellátását is sikerül alanyi joggá tennünk, s amiről büszkén hirdetjük, ilyen még nem volt a világon. (Borítékolhatjuk, nem is lesz.) Ha választójogot is biztosítanánk számukra, érdekeik szerint adóterheink növelésére voksolnának — más állam adójá­nak emelését magam is gondtala­nul megszavaznám, pláne, ha ab­ból kötelezettségek nélküli része­sedést ígérnének... Egészségükre! - a reprezentáci­ós költségek (gyakorlatilag) meg­adóztatását emlegetném fel, ezt a legújabb polgári vívmányt. Két ka­pitalista „rákfenével” számolnak le mostanában, a fidesztávoli rek­lámpiaccal és a repivel. A leszámolók arra gondolhatnak: a magyar gazdaságnak elegendő tehertétel lesz a jövőben is a korrupció, a fe­ketemunka, a szervezett bűnözés, egyes parlamenti képviselők igen aktív dokumentációs tevékenysége... Nem a reprezetációs költségek 50 százalékos megadóztatása mi­att ágálok. Ésszerű, hogy a repi után nem lehet visszaigényelni az áfát - de azt hittem, hogy a parancsuralmi rendszer által is utála­tosnak tekintett ilyen üzleti eszközökbe a narancsuralmi állam nem akar belerondítani. Belátom: a megcsappant népszerűségre pislogva szavazatgyűjtő puritánszagot kívánnak árasztani. Mond­hatták volna inkább a környezetvédő zongoristáknak és miniszte­riális felbujtóiknak, hogy közpénzekből ne éljenek nagylábon! Azt mondja valaki, mostantól a termékbemutatókat is megrepisarcolják, de sebaj, majd terembérleti díjként elszámolják a kaját, a piát, az étterem meg valahonnan előkeríti a svarcot az étel, az ital beszerzéséhez. Ez hát a helyzet kérem, fehéren, feketén... __________________ ___ ■ Szolgálaton kívül is rendőr Sportcsarnok és uszoda Kutyavásár Mátyás királlyal A Mezőkovácsházi Rendőrka­pitányságon tegnap Cselényi Pétemé hivatalvezető rendőr őrnagy egy olyan hétvégi ese­ményről adott tájékoztatást a sajtó képviselőinek, amely a körzeti megbízott éberségé­nek köszönhetően sikeres el­fogással zárult. Dél-Békés Kis Lajos rendőr zászlós, a battonyai rendőrőrs körzeti megbí­zottja december 17-én délelőtt nem volt szolgálatban, pihenőnapját töl­tötte. A lakásáról azzal a céllal in­dult el, hogy meglátogatja a család­ját, amikor az Ady utca sarkán egy üresen parkoló Lada személygép­kocsit látott, majd észlelte, hogy a 83-as számú házból négy nő jött ki. Egyik személyt ismerte, hiszen ko­rábban már besurranásos lopás mi­att büntetőeljárás volt ellene. A négy nő gyorsan beült a gép­kocsiba és Dombegyház irányába távoztak. Kis Lajos rendőr zász­lós az egyik házból telefonon se­gítséget kért a rendőrkapitányság ügyeletéről, majd értesítette a ház lakóit a történtekről. Ellenőrizve a lakásban tartott értékeket a tulaj­donosok észlelték, hogy 100 ezer forintnyi készpénzük hiányzik. Eközben a menekülő elkövetőket sikerült a járőröknek elfogni, mi­vel Dombegyház irányából az utat a kevermesi rendőrőrs járőr­párosa lezárta. Amikor a nők a gépkocsiból kiszálltak, egyikük eldobott egy cigarettás dobozt, amit a rendőrök is észrevették. Megnézték és benne találták az eltulajdonított 103 ezer forintot. A mezőkovácsházi Cs. A., a bé­késcsabai O. M., a medgyes- egyházi F. H. és a csanádapácai O. I. lakosok ellen lopás vétség elkö­vetésének alapos gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást, h. u. Ezek a tervek jobbak, mint amit Szeghalmon már elfo­gadtak — mondta Vukovich Miklós, Békéscsaba város főépítésze a vésztői képvi­selő-testület legutóbbi ülé­sén, a helyi sportcsarnokra beérkezett tervpályázatok tárgyalásakor. Ám ennek el­lenére a képviselők csak a következő ülésen döntik el, hogy a négy pályázat közül melyik legyen a győztes. Vésztő A képviselő-testület meghívásos tervpályázatot írt ki a sportcsar­nokot és uszodát magába foglaló létesítményre. Erre a megméret­tetésre öt neves építészt kértek fel. Közülük a megadott határ­időre négyen küldték el pálya­művüket. A tervpályázatokat egy hatta­gú bizottság véleményezte. Vukovich Miklós békéscsabai fő­építész elmondta: a bizottság a 2- es pályázatot találja a legjobb­nak, de mindegyik pályázó szín­vonalas munkát végzett.- Sokan megkérdezik, hogy mennyi pénzünk van nekünk a sportcsarnokra? Őszintén be kell vallanunk, hogy jelenleg nincs rá pénzünk. De akkor sem volt, ami­kor a gázberuházást elkezdtük, mégis két éven belül lett gáz. Na­gyon fontos, hogy meg tudjuk mu­tatni, hogy konkrétan mit szeret­nénk, mert csak így pályázhatunk — közölte Kaszai János polgármester. A képviselő-testület tagjai ala­posan körbejárták a témát. Aztán úgy vélekedtek: egy 200 millió fo­rintos beruházásról nem szabad elhamarkodottan dönteni. Ezért a négy pályázat közül a győztes tervet csak a januári ülésen jelö­lik majd ki. MAGYARI BARNA Kutyavásár lesz pénteken a békéscsabai piacon. Az eb­vásárt, melyen Mátyás király is megjelenik, a karácsonyi piacfesztivál rendezvényso­rozat részeként szervezik. Békéscsaba Igazi tarka vásári forgatagot kínál a múlt héten szombaton kezdő­dött karácsonyi piacfesztivál a csabai piacon. A vásári komédiá­sok és a gyerekek örömére felállí­tott ugrálóvár mellett ma népze­nészek szórakoztatják a vásári közönséget. Pénteken kutyakiál­lításra és vásárra kerül sor, a dísz­vendég maga Mátyás király lesz. Az ebvásáron kerül megrende­zésre a kutyaszépségverseny, ahol a legszebb ebek értékes díja­kat nyerhetnek el. A szépségver­senyre nemcsak fajtiszta ebeket, hanem a kevert vérvonalú házi kedvenceket is be lehet nevezni. A karácsonyi piacfesztivál ideje alatt a piaci Mikulások a szalon­cukor mellé a fejtörőket kedve­lőknek vásári rejtvényt is adnak. A helyes megfejtők között több értékes nyereményt sorsolnak ki december 23-án. Á fesztivál utol­só napján, szenteste délelőttjén, a nyitva tartó vásárcsarnokban vonósok muzsikája szórakoztatja majd a vásárlókat „A MEGPRÓBÁLTATÁS OLYAN, MINT AZ ERŐS SZÉL. MIN­DENT LETÉP RÓLUNK, AMI LETÉPHETŐ, TEHÁT OLYAN­NAK LÁTJUK MAGUNKAT, AMILYENEK VALÓJÁBAN VA­GYUNK.” (Arthur Golden) Puritánszagot kívánnak árasztani. Azért élhetett, mert egyben maradhatott. jurák, makettek elkészítését, szá- nítógépes animációt. Minden oktatási intézmény ?gy pályamunkával vehetett nak megoldani. A korábbi évek­ben felvett hitelek tőke- és kamat- törlesztése 2001-ben több mint 250 milliós terhet ró a városra. Az újabb hitelfelvétellel ez az összeg a következő években évi 300 mil­lió forintban állandósulhat. Hideg András (MSZP), a költségvetési bi­zottság elnöke a költségvetési le­hetőségeket felvázolva jövőre 220 milliós hitelfelvételt javasolt az ön- kormányzatnak. Végh László (Fidesz) alpolgár­mester ugyanakkor azt kérte: in­tézményenként lebontva szereDel­Kitüntetettek A szeghalmi képviselő-testület legutóbbi ülésén többen vehet­tek át városi kitüntetést. Elis­merésben részesült Berényi At­tila, a Péter András Gimnázium tanára, Horváth László, a Nagy Miklós Könyvtár igazgatója, Szakácsi Gyuláné, a polgármes­teri hivatal főelőadója, Kiss Ma­riann, a gimnázium 12. osztá­lyos tanulója, Zsombok Kriszti­án, a gimnázium 11. osztályos tanulója. __________________________JU

Next

/
Oldalképek
Tartalom