Békés Megyei Hírlap, 2000. december (55. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-19 / 296. szám

MEGYEI KORKÉP 2000. DECEMBER 19., KEDD - 9. OLDAL A családsegítő új igazgatója A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szeptember 21-től kinevezett új igazgatóját, dr. Csereiné Árgyelán Annát kér­deztük a közelgő ünnep kapcsán tevékenységükről.- 1989-es megalakulása óta az akkori családsegítő szolgálat te­vékenysége jelentősen kibővült — mondja el dr. Csereiné Árgyelán Anna. Több mint egy éve működ­tetjük a hajléktalanok átmeneti szállását és nappali melegedőjét, 1997. november 1. óta betöltjük a békéscsabai gyermekjóléti szol­gálat feladatkörét, 2000. július 1- től pedig helyettes szülői szolgá­latot működtetünk. Idén novem­bertől a megyei módszertan fel­adatait is ellátjuk: a gyámhivatal­lal közösen ellenőrizzük a telepü­lések gyermekjóléti szolgálatai­nak működését, továbbképzése­ket szervezünk, szakmai irány- mutatást nyújtunk nekik.- Hogyan találja meg a család­segítő a rászorulókat?- Önmaguktól jelentkeznek nálunk az emberek. Békéscsaba Névjegy: megítélése, többnyire a család- gondozónak el kell hozzá láto­gatni a segítséget kérő otthoná­ba. Ha egyszer már elkezdtünk egy családdal foglalkozni, szer­ződést kötünk velük, melyben leírjuk, hogy a gondozó mire vál­lal kötelezettséget és a segítségre szoruló mit tesz a helyzet jobbí­tása érdekében.- Karácsony idején tudnak- e valami plusz segítséget nyúj­tani?- Minden évben odafigyelünk rá, hogy a folyamatos gondozás­ra szoruló családok kapjanak va­lami kis pluszt karácsony kör­nyékén. Természetbeli adomá­nyokat közvetítünk ki egyéni fel­ajánlóktól és van egy alapítvány is, akikkel régóta jó kapcsolatot ápolunk. Sokan kérik, hogy ado­mányaikat konkrét rétegek ­Dr. Csereiné Árgyelán Anna férjezett, két gyermek édesanyja 1982-ben végezte el a Debreceni Tanítóképző Főiskolát 1989-93 között a családsegítő szolgálat munkatársa 1993-tól az intézmény igazgatóhelyettese 1995-ben családterapeuta képesítést, majd személyközpontú ta­nácsadó tanúsítványt szerzett 1997-ben egészségfejlesztő-mentálhigiénés szakemberként má­soddiplomázott a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán 2000. szeptember 21-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgá­lat vezetője Jelenleg a debreceni egyetem szociálpolitikus szakának másod­éves hallgatója lakosságának szociális mentális gondozása a feladatunk és a csa­ládokban előforduló, azonnali be­avatkozást igénylő krízishelyze­tek megoldásában tudunk még segítem. — Kérem mondjon példát ilyen krízishelyzetre.- Mondjuk ha egy szerény anyagiak között, de jó pénzbe­osztással élő család gyermeke belázasodik a hó végén és gyógyszerek kiváltására már nem futná a keretből. Ilyenkor megvizsgáljuk a család anyagi lehetőségeit és a kríziskeretünk­ből kölcsön formájában adunk rá pénzt, esetleg kiváltjuk mi a re­ceptet. Nem a segélyek folyósítá­sa a cél, hanem a család anyagi forrásainak feltérképezése és az egyéni boldogulás elősegítése. Nehéz a rászorultság fokának Talán több is. mint benzinkút. Tegnap „totál” meg­nyílt az új benzinkút Békéscsa­bán, a Bar­tók Béla úton. A fran­cia Total cég először a sa­ját típuster­vét szerette volna felépí­teni megye- székhelyün­kön is. A rendhagyó formájú létesítmény ötlete a város főépítészétől, Vukovich Miklóstól származik, a kivitelezést fővállalkozóként a Csaba-Ép Kft. végezte, az építészeti munka Szabó János nevé­hez fűződik. - Szeretnék köszönetét mondani a főépítésznek, hogy segítette munkánkat, a Totálnak pedig azért, hogy figye­lembe véve a városi előírásokat támogatta ennek a rendkívül mutatós és a környezetbe szépen illeszkedő tervnek a megvaló­sítását - fogalmazott Sajben Pál, a Csaba-Ép ügyvezetője. „Úgy érezzük, hogy a megvalósult töltőállomás külső megjelenésé­nek megítélése nemcsak a szakemberek, hanem a közvélemény részéről is igen pozitív...” - jelezte levelében a Total Hungária Kft.-nek Sajben Pál. A kút bejáratánál egyébként teljesen átala­kították a forgalmi rendet, külön forgalmi sávon lehet behajtani, homlokzati kialakítása pedig belesimul a környezetbe. A Total Bartók Béla út 42-44. szám alatti telepén egyszerre hat gépjár­mű tankolhat és a teherautókat egy gyorstöltő várja a nap 24 órájában. PR mondjuk a nagycsaládosok vagy az egyedül élő idős emberek - kapják. A Rózsa Ferenc Gimnázi­um mögötti raktárunkba folya­matosan érkeznek természetbeli adományok: használt ruhák, bú­torok, műszaki cikkek stb., me­lyeket az általunk nyilvántartott családok kapnak rászorultságuk szerint. Immár nyolcadik éve - idén december 22-én délután há­rom órától — rendezzük meg a városháza előtt a mindenki kará­csonyát, ahol az ünnepi köszön­tő szavak után meleg kakaóval és kaláccsal vendégeljük meg a csa­baiakat.- Hogyan zajlik a hajléktalan­szálláson a karácsony?- Megpróbálunk családias hangulatot teremteni: fenyőfát dí­szítünk és karácsony környékén napi egyszer ingyen, meleg ételt „Nem a segélyek folyósítása a cél, hanem a család anyagi forrásainak feltérképezése...” - mondja az igazgatónő ÍVFOTÓ: LEHOCZKY PÉTER kapnak a bentlakók. Jelenleg 17- 18 ember lakik a hajléktalanszál­lón, de felkészültünk pótágyak­kal, ha esetleg a rossz idő bekö­szönte után nem lenne elég a 30 férőhely.- A gyermekvédelmi szolgálat és a helyettes szülői szolgálat mi­lyen esetekben avatkozik be a csa­ládok életébe?- A gyermekvédelmi szolgá­latok elsődleges feladata, hogy elősegítse a gyermek saját csa­ládjában való nevelkedését, megelőzni a veszélyeztetetté vá­lását. Ha mégis veszélyeztetetté vált, kiemeljük a gyermeket és támogatjuk a családot, hogy mi­nél előbb hazakerülhessen. A gyermeket körülvevő intézmé­nyekkel — például iskola, védő­nő, családorvos — mint jelző- rendszerrel állandó kapcsolatot tartunk fenn, hogy azonnal érzé­keljük, ha egy gyermek veszé­lyeztetetté vált a családjában. A beavatkozás - szerencsés eset­ben - a család önkéntes együtt­működésével történik, vagy kö­telező védelembe vétellel és ha­tósági segítséggel. Viszont a he­lyettes szülő szolgálat ellátását csak önkéntes alapon lehet igénybe venni. Az új ellátási for­ma lényege, hogy a vér szerinti szülő kérésére, átmenetileg egy képzett gondozóhoz költözik a gyermek, ha a saját családja aka­dályoztatva van az ellátásában: mondjuk a gyermekét egyedül nevelő anya kórházban lábado­zik. November eleje óta 7 gyer­meknek és családjuknak tud­tunk segíteni ezzel az új ellátási formával. FRANKÓ MARIANNA „AHHOZ, HOGY BECSÜ­LETESEK LEHESSENEK EGYMÁSSAL, AZ EMBE­REKNEK ELŐSZÖR ÖN­MAGUKKAL KELL BE­CSÜLETESEKNEK LENNI­ÜK. AKI KÖVETKEZETE­SEN HAZUDIK ÖNMAGÁ­NAK, REMÉNYTELEN ESET. (William J. H. Boetcker) Meddig mondjuk a gyereknek a Jézuska-mesét? Csodaszép, titokzatos időt élnek át ezekben a hetekben a kisgyermekek. Miközben az óvodákban és az iskolák alsó tagozatos osz­tályaiban közösen készítik a karácsonyi de­korációkat, s otthon már megkezdődtek az előkészületek a nagy sütés-főzésre, a picik már fogalmazzák ákombákom levelüket a Jézuskának, mit szeretnének látni a fa alatt az ünnep estéjén. Hogy valóban a Jézuska hozza-e az ajándékot, eb­ben a kérdésben mind több gyerek, mind fiatalabb korban bizonytalanodik el. Mert mást hall a társai­tól, mint amit a szülei próbálnak bizonygatni neki. Mivel nem akar nevetségessé válni, sok szülő nem tudja, mit is válaszoljon, amikor a gyerek nyíltan felteszi a kérdést. Pszichológusok az alábbi lehető­ségeket ajánlják: — Ha azt látjuk a kicsin, hogy csupán bizonyta­lan, akkor általában elég, ha sejtelmesen mosoly- gunk, ha nevetve megrándítjuk a vállunkat. Egy rö­vid hatásszünet után azt válaszolhatjuk, hogy „Hidd el, én magam se tudom pontosan, ki hozza az ajándékot, így hát csakis a Jézuska lehet!” Ezzel a kegyes füllentéssel még legalább egy évig meg­őrizhetjük a szép illúziót. — Ha nyilvánvalóan látszik, hogy a gyereket már felvilágosították, s úgysem lesz „vevő” a mesénkre, akkor legalább tápláljuk az ünnephez fűződő szép érzelmeket. Mondjuk el, hogy a karácsony Jézus születésének állít emléket. Immár kétezer éves szép szokás, hogy ezen a napon az emberek megajándé­kozzák szeretteiket. És ezek az ajándékok azért vál­nak különösen értékessé, mert titokban tartják őket egészen az ajándékozás pillanatáig. Ha mindezt meg tudjuk értetni gyermekünkkel, akkor megőriz­hetjük a karácsony bensőséges titokzatosságát. Fontos azonban a varázslatos hangulathoz, hogy az ünnepi készülődés maradjon ugyanolyan hangula­tú, mint a „Jézuskás” időkben. — A „Jézuska hozza” kérdésében akkor kerü­lünk a legnehezebb - gyakorlatilag megoldhatatlan - helyzetbe, ha a kicsit az idősebb testvér világosít­ja fel. Az ilyen szituáció ellen kizárólag megelőzés­sel védekezhetünk. Ha a nagyobbak már tudják azt, amitől a kisebbeket még szeretnénk megóvni, ak­kor a legjobban tesszük, ha jó előre szövetséget kö­tünk vele, s megkérjük, ne rontsa el a húga vagy az A karácsony Jézus születésének állít emléket, íme Szűz Mária a gyermekkel öccse örömét. Ha okosan beszélünk, számíthatunk a közreműködésére, hiszen azzal, hogy beavattuk a titokba, ő is felnőtté vált, tehát hozzánk hasonlóan ő is annak fog örülni, hogy a kicsi még hisz az egyik legszebb csodában. ___________________________________________(EUROPRE88I Fiatalokért és idősekért a „fény” segítségével... Meghitt karácsonyelőtti összejövetelt sikerült szer­veznünk a megjelent csalá­doknak a Jókai Színház művészeinek közreműkö­désével — e szavakkal fog­lalta össze Mihály Zoltánná, a Fény Gyermekei Alapítvány kuratóriumi el­nöke szombati rendezvé­nyüket. __________Békéscsaba Halász Judit, Katona Klári dalai­ból, a Csárdáskirálynőből és a Nyomorultakból adtak elő rész­leteket Paczuk Gabi, Steinkohl Erika, Marton Róbert, a Jókai Színház művészei, továbbá Do­mokos Éva és Tapasztó Ernő bé­késcsabai színiiskolások a jóté­konysági délutánon. Az alapít­vány vendégei, összesen 40-50 egyedül élő vagy nagycsaládos szülő és gyermekeik különféle élelmiszer, tisztítószer és ruha­nemű ajándékokkal térhettek ha­za, miután a helyszínen ebéddel is megvendégeltek mindenkit. Mihály Zoltánná távlati céljuk­ként békéscsabai gyógyközpont létrehozását jelölte meg, ahol az orvosok és természetgyógyászok együtt segíthetnének a rászorul- taloiak, amihez azonban támoga­tók segítségét kell először elnyer­niük. A békéscsabai helyőrségi klub napról napra érdekes és sokakat vonzó rendezvényeknek ad helyet. Közéjük tartozik ez a legutóbbi is, de érdemes figyelni karácsony előtti programjaikra. lur^H A Dél-Magyarországi MÉH Rt. Kellemes karácsonyi ünnepeket és örömteli új évet kíván minden partnerének, és a gyűjtésben részt vevő diákoknak! Telepeink 2001-ben is várják Önöket! Békéscsaba, Kétegyházi út 24. Tel.: 66/322-654 Orosháza, Makói út 41., Tel.: 68/412-386 JELENTKEZESI FELHÍVÁS házaspárok és élettársak részére az önkormányzati tulajdonú „Csabai Életfa” Nyugdíjasházban (Békéscsaba, Lencsési út 85.) II. ütemben megépült • 1 db 22 m; alapterületű, kétszemélyes lakóegység • 1 db 30 m2 alapterületű, kétszemélyes, hálófülkés lakóegység használati jogának elnyerésére. A nyugdjjasház lakótgységeinek egyszeri használati díja a következő: • 2 személyes, 22 m2-es lakóegység 2 400 000 Ft • 2 személyes, 30 m2-es lakóegység 3 200 000 Ft. A nyugdíjasházba beköltözők életük végéig jogot szereznek az általuk ki­választott lakóegység használatára és a nyugdíjasház által biztosított szol­gáltatások igénybevételére. Jelentkezési határidő: 2001. január 5-én (péntek) 12.00 óráig. A jelentkezés elfogadásáról a lakásügyi bizottság 2001. január 31-éig dönt. A használati jog megszerzésére irányuló szándékot a Csabai Életfa Kht.- nál (Békéscsaba, Lencsési út 85.) az erre a célra rendszeresített nyomtat­ványon lehet bejelenteni. Tbvábbi tájékoztatást a Csabai Életfa Kht. ügyvezető igazgatójától lehet kérni, személyesen a fenti címen vagy a (66) 459-450-es telefonszámon. I Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése Lakásügyi Bizottsága Az osztrák Raiffeisen-csoport tulajdonában lévő s egyik legsikeresebb bankként ismert Raiffeisen Bank Rt. az értékesítés területén bizonyított eredményekkel és tapaszta­lattal rendelkező munkatársat keres területi értékesítési vezető feladatkörbe, szerződéses formában a Bács-Kiskun, Szolnok, Csongrád, és Békés megyéket felölelő régióba. Új kollégánk feladata a régióban tevékenykedő, a bank­csoport különféle pénzforgalmi, befektetési és hiteltermékeit értékesítő mobilbankárok vezetése. Feltételek: Több éves, sikeres értékesítési vezetői, csapat­építési tapasztalat, lehetőleg pénzügyi területen, feddhetet­lenség és leinformálhatóság. I Felelősségteljes, önálló munkát valamint verseny- képes juttatási csomagot ajánlunk. Kérjük, juttassák el pályázatukat (önéletrajz, igazolványkép) a munkakör megjelölésével a következő címre: Raiffeisen Bank Rt., 1054 Budapest, Akadémia utca 6. ^ Raiffeisen Humánpolitikai főosztály BANK \

Next

/
Oldalképek
Tartalom