Békés Megyei Hírlap, 2000. október (55. évfolyam, 231-255. szám)

2000-10-13 / 241. szám

S Z 0 L G ÁL TATÁS 2000. OKTÓBER 13., PÉNTEK - 7. OLDAL Kalendárium Horoszkóp Napkelte 7.00 — Napnyugta 18.00 órakor Holdkelte 18.32 - Holdnyugta 6.40 órakor Névnap: Kálmán. Török erede­tű ómagyar név, jelentése: mara­dék. Védőszentje: Szent Kolo- man ír zarándok. Ede. A germán eredetű Edvárd (jelentése: birto­kát megőrző) német rövidülése. Védőszentje: Szent Eduárd, az utolsó angolszász eredetű angol király. Egyházi ünnepek Az ortodox és a görög katolikus naptárban Szent Kárpusz és Papilász vértanúk napja. Évfordulók E napon született 1881-ben Csathó Kálmán író, 1907-ben Dajka Margit színész­nő, 1925-ben Margaret Thatcher angol politikus, Anglia első női miniszterelnöke. E napon hunyt el 54-ben Claudius római császár. SZÍHHÁZ Békés Megyei Jókai Színház Október 13-án, ma 19.00 órakor JEANNE D'ARC Csortos-bérlet Moziműsor PÓSTELEK, AUTÓS MOZI: 20.30-kor: A Mars mentőakció (sz., am.). A MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Vannak, akik sze­rint a péntek tizenharmadika szerencsét hoz, miként a fekete macska is. Az ellentábor babonás rettegésben szorongó képviselő­in viszont a csillagok sem segít­hetnek. Hit kérdése az egész, mindenesetre legyen ma a meg­szokottnál is óvatosabb. & SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Ön a pénzcsiná- lás művésze, de a kevés pénznél csak a sok jelent nagyobb gon­dot. A vagyonszerzés addig csá­bító, amíg el nem éri. Egy idő után nincs megállás, s egyre több olyan vállalkozásba kezd, ame­lyek felőrlik energiáját. NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Keresi az igazsá­got, akárcsak déli szomszédaink. Nehezen nyugszik bele néhány megváltoztathatatlan dologba. Nem szabad kapkodnia, és a konfliktushelyzeteket is jobb, ha elkerüli ma. BAK (XII. 22-1. 20.), 06-90- 230-360. A telihold a begyűjtés­hez, összerakáshoz kitűnő idő­pont. Fizikai állapotára vigyáz­zon. Kis dolgok is okozhatnak bosszantó sérüléseket. Legyen elővigyázatos. ^ VÍZÖNTŐ (I. 21—II. 20.), 06-90-230-361. Óvakodjon a vé­leménynyilvánítástól vitás kér­désekkel kapcsolatban. Valaki fanatikusan áll egy olyan ügy­höz, amelyről Ön objektiven nyilatkozik. Hagyja őt, ne sértse meg. Q HALAK (II. 21—III. 20.), 06- 90-230-362. A nap és a hold egy­mással szemközti jegyekben vannak, s a föld közöttük áll, va­gyis telihold van. Ez nyugtalansá­got, feszültséget okoz. Értékes beszélgetésre, s egy jogi ügyben sikerre számíthat. f KOS (III. 21—IV. 20.), 06-90- 230-351. Nehezére eshet lelassí­tani a tempót, de ez most nagyon fontos. Állandóan két végén éget­te a gyertyát, most már óvato­sabbnak kell lennie. Bölcsen ten­né, ha a közeljövőben egy pihen­tető célú utazást tenne. BIKA (IV. 21—V. 20.), 06- 90-230-352. Jövedelmező üzleti kapcsolatot segít elő a telihold, ugyanakkor feszültséget és nyugtalanságot okoz. Régóta vá­gyott változásra és ösztönző ba­ráti támogatásra számíthat. Va­rázslatos megjelenése vonzóvá teszi. A IKREK (V. 21—VI. 21.), 06- 90-230-353. Olyan pozícióba ke­rül, hogy jobb ha enged egy Önre erőltetett változásnak, minthogy küzdjön ellene. Szabad óráit te­gye kellemessé, olvasson, spor­toljon. Adjon új irányvonalat jö­vőjének. RÁK (VI. 22-VII. 22.), 06- 90-230-354. Heves és zaklatott, minden percben vitát provokál­hat. Péntek tizenharmadikán nincs abban a helyzetben, hogy ura legyen helyzetének. Lehe­tőleg kerülje el az olyan találko­zásokat, amelyek egyébként fontosak lehetnek az Ön számá­ra. P* OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.), 06-90-230-355. Feszíti a sok kihasználatlan energia, bár Ön amúgy is nyughatatlan termé­szet. Érdeklődik az új eszmék, szellemi áramlatok iránt, ame­lyek képesek lennének javítani a helyzetén. Érdemes alaposabban foglalkoznia asztrológiával, amely sok kérdésre adhat vá­laszt. 2 SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.), 06- 90-230-356. Mától a telihold fé­nyessége világítja meg az éjszakai égboltot. A Szűz-jegyű szakmai kérdésekre összpontosít. Többet akar elérni, tehát olyan kemé­nyen akar dolgozni, amennyire ezt most szükségesnek ítéli. 2000. Október 13., Péntek - T e l e v í z i ó - m ü s o r ml 5.42 Hajnali gondola­tok, 5.45 Agrárvilág, 6.00 Ma reggel, 8.30 Ezredforduló, 8.35 A bestia (brazil sorozat, 229.), 9.00-11.25 Nap­rakész magazin, 11.25 Mindent a szerelemért (brazil sorozat), 12.00 Híradó délben, 13.00 Körzeti magazinok, 13.58 Hírek. Időjárás, 14.00 Cook kapitány (angol-ausztrál soro­zat), 14.50 80 nap alatt a Föld körül - Michael Palinnel (angol útifilm­sorozat), 15.40 Az Euró­pai Parlament, 15.58 Hírek. Időjárás, 16.00 Ezredforduló, 16.05 Ka­pás van! (horgászok magazinja), 16.30 Box- utca, 17.00 Körzeti hír­adók, 17.10 TS - Debre­ceni VSC-Videoton FC Fehérvár - NB l-es labdarúgó-mérkőzés 19.15 Híradó este 20.00 Nézői 12-Az aranyember (ma­avar film) _____ 21.55 Híradó este ­Időjárás ______ 22.05 Aktuális _____ 22.25 Théma ______ 22.40 Raionoó _____ 23.10 Korál-koncert 0.00 Hamsun (dán tévéfilm) _____ 1.35 Ezredforduló RTL KLUB 6.30 Reggeli (telefon: 382-8394), 9.00 Re­cept Klub (ismétlés), 9.15 Szeretni bolondulá- sig (mexikói sorozat, is­métlés), 9.45 Julieta (mexikói sorozat, ismét­lés), 10.35 TopShop, 11.30 Delelő (vidám show - ebédidőben. Benne: Ünnepnaptár; Mire gondolok?; Recept­klub; Joker), 13.00 Hír­adó (déli kiadás), 13.20 Kavalkád (nemzetiségi műsor), 13.30 Kalandos nyár (francia sorozat, 40.), 14.25 Terhelő bizo­nyíték (amerikai krimi), 16.00 Julieta (mexikói sorozat, 30. Fsz.: Leticia Calderon, Cesar Evora), 16.50 Joker (telefonos villámjáték), 16.55 Sze­retni bolondulásig (mexi­kói sorozat), 17.20 Jo­ker, 17.25 Hegylakó, 18.30 Híradó 18.55 Legyen ön is milliomos! 19.25 Fókusz (közszol- gálati magazin) 20.00 Barátok közt (maavar sorozat) 20.25 Péntek esti vigadó ______ 22.55 Híradó ______ 23.15 Az egyetlen kiút (amerikai film) 0.55 Fókusz ______ 1.25 Divatklip TV2 5.45 Reggeli kiadás, 6.25 Jó reggelt, Ma­gyarország! (színes hír­magazin), 9.00 Gazda­gok és szépek (ameri­kai sorozat), 9.30 Csu- pa-csupa élet (német sorozat), 10.00 Hetes csatorna (magyar vígjá­téksorozat), 10.30 Szín­kép, 11.15 Közvetlen ajánlat, 11.35 Szeren­csekerék, 12.05 Jó ba­rátnők (német sorozat), 13.00 Lángoló part (francia-német-olasz kalandfilmsorozat), 14.45 Kórház a pálmák alatt (német kórházso­rozat), 16.25 Sonado- ras - Szerelmes álmo­dozók (mexikói soro­zat), 1710 Camila (mexi­kói sorozat. Fsz.: Bibi Gaytan, Eduardo Cape- tillo), 17.40 Esperanza (mexikói sorozat), 18.30 Tények 19.00 Gyerekszáj 19.30 Szerencsekerék 20.00 Vad angyal (ar- aentin sorozati 20.30 Dáridó ______ 21.50 Dugipénz (ameri- kai vígjáték) 23.50 Jó estét, Magyar­orszáo! ______ 0.40 Angyalszív (amerikai thriller) 2.40 Divatshow 3.20 Vers éjfél után m2 8.35 Panoráma, 9.00 Magyar Szalon (heti kulturális magazin), 9.30 Századfordító..., 10.20 Az irodalom nyelve, 10.30 Gaia, 11.00 Sereg­szemle (katonai magazin), 11.30 Lendü­letben, 12.05 A mi kis családunk, 13.00 Híradó délben, 14.00 1100 év..., 14.30 Taljánok..., 15.00 Kettesben, 15.35 Ma­gyar Ház, 16.00 Iskola ut­ca, 17.35 72 óra, 18.05 Show-bálvány, 19.00 ..az én váram", 19.35 Esti mese, 20.00 Híradó este. Sport 20.45 Századunk (Bo­kor Péter és Hanák Gábor filmje. 37.) 21.10 Magyarország 2000 21.45 A brazíliai fiúk (amerikai film] 23.45 Záróra ______ 0.45 Éjszakai csevegés HBO 6.30 Egy kis anatómia, 8.25 Igen vagy nem? 10.00 Everest - a re­mény csúcsa, 10.50 A csínytevő csitri, 12.20 A vadon foglyai, 14.20 Lapics, a kis suszterinas, 15.50 Oroszlánbarlang, 17.25 Jó barátok, 1755 Az érzékek borzadalma, 19.30 Mozi! 20.00 Armageddon, 22.30 Angel bosszúja, 0.15 South Park, 0.45 Halott ember ritkán táncol Magyar ATV 21.00 Nagyvizit, 21.30 Híradó, 22.30 Lapszem­le, 22.45 Kulturális kala­uz, 23.10 Színházi Látcső, 23.40 Rockkalapács A műsor és a kezdési időpont vál­toztatásának Jogát minden tévé­adó fenntartja, s ezért lapunk fele­lősséget nem vállal. DUNA TV 4.10 Virradóra, 9.15 Mű­vészvilág, 9.45 Barlang- lakások Budafokon, 10.30 Fagyöngyök (ma­gyarfilm), 12.20 Mai kéz­művesek, 12.35 DejaVu, 13.10 Tibet titokzatos fo­lyója, 14.00 Ki lakik itt? 14.10 Ringi és Pit, 15.15 Sportképek, 15.45 Pop- ScKOCk, 16.15 Miénk a tér, 17.15 A világörök­ség..., 17.30 Mesefilm, 18.00 Napóra, 18.55 Hej, hej, helyes beszéd!, 19.00 Magyar világ, 19.30 Esti kérdés 19.45 Félbemaradt éle­tek (olasz film) 21.20 A tenger titkai (is­meretterjesztő sor.) ________ 21.30 Híradó _______ 22.00 Ezredforduló 22.05 Zig Zig (francia film) ________ 23.30 Híradó. Vers 23.50 A lyuk (tajvani film) SPEKTRUM 16.55 Ötlettár, 1730 Du­góhúzóval..., 18.00 Ext­rém kalandok, 18.30 Az úti cél, 19.00 Csillag­sztráda, 19.30 Csodák vi­lága, 20.00 Tengervilág, 20.30 A nyolcadik föld­rész, 21.00 Szép ottho­nok, 21.30 Libanon ízei, 22.00 Afrika vadonjai­ban, 23.00 AI Capone, 0.00 Úton..., 0.30 Felka­pottfürdőhelyek, 1.00 Az X-repülők N. GEOGRAPHIC 15.00 Az ebola rejtélye, 16.00 Az amerikai tudo­mány határai, 1700 A modern hajózás, 18.00 Tornádó..., 18.30 Vulká­nok belsejében, 19.00 A nagy bölényhajsza, 20.00 Mennydörgés a hegyen, 20.30 Elveszett paradicsom _______________EUROSPORT_______________ 6.00 Gyorsasági motoros-vb, nagydíj, 9.30 Országúti kerékpár-vb, 11.30 Gyorsa­sági motoros-vb nagydíj, 12.30 Országúti kerékpár-vb, 14.00 WTA tenisz, Zürich, 15.30 Országúti kerékpár-vb, 1700 ATP tenisz, Bécs, 18.30 WTA tenisz, Zürich, 20.00 ATP tenisz, Bécs, 22.00 Ökölvívás, 23.00 Sporthírek, 23.15 Ökölvívás (is­métlés) Vonalban vagyunk.. Kérdéseikkel, észrevételeikkel, panaszaikkal hétfőtől csü­törtökig 14—17 óráig, pénteken 14—16 óráig hívják a 66/527-207-et! A jelzetten kívüli időszakokban üzenetrög­zítő veszi hívásaikat. A telefonnál: Pánics Szabó Ferenc. Folytatni fogják Az idő múlásával már ugyan egy­re kevesebb panasz érkezik a bé­késcsabai Univerzál előtti, pergo- lás (melyeket a köznyelv akasztó­fáknak is nevez) térség zsúfoltsá­gára. Most ezzel kapcsolatban pa­naszkodott egy olvasónk, aki sze­rint kár volt annyi pénzt beleölni az utca átalakításába. Szerinte nem lenne értelme folytatni a munkát, mert azt a pénzt másra is el lehetne költeni. Vukovich Miklós városi főépí­tészt kérdeztük.- A tervek szerint a Korzó téri cukrászdáig tart majd a következő szakasz; díszburkolat építése tör­ténik majd. Azt szeretnénk elérni, hogy az út egy szintbe kerüljön a járdával. Kandeláberek, padok, ut­cai szemétgyűjtők, kerékpártáro­lók elhelyezésére is sor kerül majd. Persze a tervek megvalósítá­sához befektetőkre lenne szükség. Kaposvárott vagy Győrben a gyalogosok részére rendelkezésre álló szabad útszélesség sehol sem nagyobb, sőt éppen kevesebb. A kerékpárosok kitiltása köz­gyűlési feladat. Jelenleg egy tábla kéri arra a kerékpárral közlekedő­ket, hogy tolják a járművüket, de sajnos nem mindenki fogad szót a táblának. Nem titkos Miért titkos a békéscsabai állat­védő egyesület címe és telefon­száma? — kérdezte egy olvasónk. Egyáltalán nem titkos. Októ­ber negyediki lapszámunkban, az állatok világnapján lapunk is közölte. A csabai állatvédők le­velezési címe: 5600 Békéscsaba, Lajta u. 18. Telefonjuk a 06- 30/9412-861-es számon hívható. IPÁNK») Lapunk terjesztéssel kapcsolatos gondjaikkal hívják ingyenes, zöld számunkat: 06/80/922-012. Anyakönyvi hírek GYULA Házasságkötések: Zöld Anikó és Turbucz János, Kolozsi Ildikó és Kranczler Zoltán, H Kárnyáczki Veronika és Ökrös R MWM Lajos, Sárik Mónika és Juhász fit"- 5 György, Rásó Rita és Krajcsik ■Könyv Sándor, Mag Ilona és Gurzó Imre, Dévényi Anita (Lökösháza) és H J Mária (Kétegyháza) és Gábriel Gábor (Kétegyháza), Szalai Krisztina Éva (Békés­csaba) és Horváth Attila (Békéscsaba), Kubik Erika (Sarkad) és Kovács Zsolt (Gyula), Cserge Mária (Gyula) és Hunyady István (Méhtelek). Születések: Dömény Ferenc és Marosán Anett fia Martin Ferenc, Nyári Péter és Kőszegi Gizella leánya Márta, Sztanoj József és Szabó Dorottya Éva leánya Dorottya, Japort Emil és Szabó Veronika leánya Dorina Dorka, Kovács László és Dila Ilona fia László, Báthory-Szalai István Károly és Dani Ilona leánya Zsuzsanna Ilona, Farsang János és Szabó Melinda Anna fia Bendegúz, Plank Andor és Komlósi Judit fia Tamás, Ahmed Samir és Püspöki Julianna Krisztina fia Kareem Charles, Kecskeméti Mihály és Koszti Orsolya leánya Ninett, Nagy Sándor József és Ru- zsinszki Éva fia Levente, Oláh Péter és Csuvarszky Enikő fia Krisztián (Elek), Hurguly Lajos és Bojcán Andrea fia Márk (Kisdombegyház), Stók Zsolt és Kiss Beáta fia Zsolt Patrik (Méhkerék), Medvegy Béla és Szekerczés Ildikó leánya Zsanett (Kamut), Tárnok Zoltán és Veres Veronika fia Attila (Mezőgyán), Nagy Zoltán és Kiszely Anikó fia Balázs (Gyomaendrőd), Mezger Zsolt és Huszár Zsuzsanna leánya Tímea Nóra (Vésztő), Polácsi Ferenc Attila és Sajti Ágnes leánya Edina (Sarkad), Halycsik Károly és Balázs Julianna fia Nándor (Békés), Botás Pál és Barna Veronika leánya Martina Alexa (Elek), Trucz Tibor és Bódi Renáta leánya Amanda (Elek), Festő Zoltán és Mészáros Mária leánya Brigitta (Elek), Szabó László és Fábián Beáta leánya Noémi (Doboz), Süli Imre és Bánfi Tünde fia Balázs Imre (Újkígyós), Dávid Ferenc Zsolt és Cseszek Csilla fia Krisztián (Békéscsaba), Lovász Sándor és Tenkei Ibolya fia Sándor (Geszt), Kónya János és Hízó Marianna fia Kristóf János (Sarkad), Farkas Károly és Görög Andrea fia Tamás (Vésztő), Tóth Zsolt és Kürti Anikó fia Gergő (Sarkad), Katona Sándor és Kajtor Andrea leánya Andrea (Sarkad), Sajti Lajos és Fehér Krisztina leánya Dominika (Békés), Szőke Károly és Jánki Róza fia Richárd (Kötegyán), Mester Péter és Nagy Erika Éva leánya Dóra (Békés), Nagy Zoltán és Simon Anna leánya Vivien (Méhkerék), Károlyi László és Sütő Márta fia László (Zsadány), Tárnok Lajos és Kóti Borbála fia Gergő Lajos (Biharkeresz- tes), Marton Norbert és Mag Szilvia fia Márkó Roland (Kevermes), Kovács István és Sós Gabriella leánya Rebeka (Békés), Bárány Zoltán és Oláh Andrea Éva leánya Kitti (Kétegyháza), Venter Zoltán és Gurmai Beáta leánya Szonja Kamilla (Leányfalu), Kotroczó László és Ali Katalin fia Gergő László (Békéscsaba). Halálesetek: Portörő János (1942), Jámbor Péter (1935), Pápai Ferencné Varga Terézia (1922), Virág Róza (1911), Brád Pálné Balog Irén (1924), Szabó Ferencné Szurovecz Mária (1924), Rozek József (1923), Hraskó Jenőné Potomai Irén (1935), Rózsás György (1921), Iglói János (1921), Szilágyi János Péter (1932), Szabó Ferencné Pányi Terézia (1931), Rácz Kálmánné Olá Rozália (1910), Szabó Mihályné Kovács Piroska (1919, Vésztő), Kulcsár Emma (1959, Vésztő), Dobi Imréné Szegedi Róza (1919, Sarkad), Kovács Sándor (1927, Békés), Gál Sándor (1924, Kamut), Lencse László (1939, Csanádapáca), Bondár Károlyné Varga Ilona (1923, Sarkad), Fekete Béla (1919, Dombegyház), Fazekas Lajosné Ács Mária (1912, Kötegyán), Erdős János (1921, Doboz), Havrán Mihály (1914, Lökösháza), Barta Kálmánné Kovács Erzsébet (1913, Nagykamarás), Molnár Mátyás Gábor (1948, Békés), Ungur János (1934, Elek), Puskás Gyula (1914, Szeghalom), Pelley László (1937, Elek), Farkas Péter (1934, Elek), dr. Makay Bertalanné Zalambéri Borbála (1941, Orosháza). Lottónyeremény A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 41. heti Skan­dináv Lottó nyereményei a kö­vetkezők: 7 találatos szelvény nem volt; a 6 találatosokra, egyenként 221 547 forintot; az 5 találatosokra 3754; a 4 talá­latosokra 639 forintot fizet­nek. Időjárás Kevés lesz a felhő felettünk, több órás napsütésre szá­míthatunk. Eső nem várha­tó. A déli, délkeleti szelet többfelé élénk, néhol erős széllökések kísérik. Késő nyáriasan meleg időre van kilátás, a hőmérséklet 6-7 fokkal meghaladja az átla­gos értékeket. Helyi rádiók és televíziók műsora INFÓ RÁDIÓ, OROSHÁZA (FM 90,2 MHz; 00.00-24.00) RÁDIÓ 47, OROSHÁZA (FM 88,6 MHz; 00.00-24.00) SÁRRÉT RÁDIÓ, SZEGHALOM (FM 99,4 MHz; 0.00-24.00) TORONY RÁDIÓ, BÉKÉS (FM 94,4 MHz; 00.00-24.00) © 66/463 499 FJVT R ÁOIŐ A LEGZENÉSEBB ADÖ SÍ FART 88*9 óráig CR 95,2 MHz CERVINUS RÁDIÓ SZARVAS KOSSUTH TÉR 3. (66) 214-186 CSABA TV 00.00 Képújság 18.00 Műsorismertetés 18.05 Mese 18.20 Szlo­vák nemzetiségi magazin 18.45 Správy — szlovák nyelvű hírek 18.50 Stiri — román nyelvű hírek 19.00 Híradó 19.15 Mazsolák (szórakoztató magazin) 20.00 Híradó 20.15 Kemény mag (olasz ■film) 22.00 Híradó 22.10 Mazsolák (ism.) 22.55 Képújság * Az újság a szerkesztőségi rendszerrel A vétesz tagja készült­Főszerkesztő: DR. ÁRPÁSI ZOLTÁN * Felelős szerkesztő: DR. LÁSZLÓ ERZSÉBET, NIEDZIELSKY KATALIN * Kiadja a Népújság Kft. * Felelős kiadó: DR. TÓTH MIKLÓS ügy­vezető igazgató * Szerkesztőség és kiadó: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. Levélcím: 5601 Békéscsaba, Pf. 111. * Hirdetésvezető: NÁNÁSI JÁNOS * Terjesztésvezető: RAJTÁR JÁNOS * Telefonszámok: központ (66) 527-200; sportrovat: (66) 527-247 * Szerkesztőségi telefax: (66) 527-231 * Kiadói telefax: (66) 527-201 * E-Mail: kiado.bekes@axels.hu * Hirdetési te­lefon: (66) 527-227, fax: (66) 527-211 * TELEFONOS hirdetésfelvétel: (66) 527-222 * Terjesz­tési telefon (66) 527-217, fax: (66) 527-221. * Az előfizetők részére terjeszti a Népújság Kft. az ügynökségein keresztül. Árusításban terjeszti a „KŐRÖSHÍR” Kft. * Nyomtatás: COFINEC Szilády Nyomda Kft., 6001 Kecskemét, Mindszenti krt. 63. * Felelős vezető: Boros Gábor ügyvezető igazgató * HU ISSN 12151068 * Előfizethető a kiadónál, az ügynökségek­nél és a kiadó kézbesítőinél. * Előfizetési díj egy hónapra 895 Ft, negyedévre 2685 Ft, egy évre 10740 Ft. * Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken, akciókon és rejtvénypályázatokon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerülnek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érdekelt­ségébe tartozó cégek (Axel Springer — Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft., Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrende­lését teljesítjük, akcióira, kiadványaira, szolgáltatásaira felhívjuk figyelmüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom