Békés Megyei Hírlap, 2000. július (55. évfolyam, 157-177. szám)

2000-07-29-30 / 176. szám

6 HÉTVÉGI MAGAZIN 2000. július 29-30., szombat-vasárnap Verselő Ébredjetek, SZÓLÍT A H ANG Dicsőséged énekelje az emberek, angyalok nyelve és hárfa zengje, cimbalom. Tizenkét szem gyöngyből vannak várkapuid; minden angyalnak trónodnál társai vagyunk. Nem látott szem soha, nem hallott fül soha ily örömöt: Örülni jó, io, io, mindig in dulci Jubilo. Kétszázötven éve, 1750. július 28-án hunyt el Lipcsé­ben Johann Sebastian Bach, német zene­szerző, a ze­netörténet egyik legki­válóbb és legnagyobb egyénisége (képünkön). Bach 1685. március 21-én született Eise- nachban, dolgozott a weimari her­ceg zenekarában, volt udvari mu­zsikus Weirnarban, elnyerte a lip­csei Tamás-iskola kántori és zene­igazgatói állását, misét írt a szász választófejedelem beiktatására, s jutalmul udvari karmester és zene­szerző címet kapott. Lipcsében a gimnáziumi oktatás középpontjába az egyházzenei nevelést állította, s a zenélést vallási keretbe foglalta. Művei a zeneművészet legna­gyobbjai közé sorolják Bachot, akinek egyik versbe szedett írását József Attila is lefordította. E so­rokkal emlékezünk a nagy német muzsikusra. % A választás lehetősége..,. ...és Óné a UgeloaseltaU kivetés 'Békés megyéken! __________________Legrosszabb tulajdonsága a türelmetlenség______________________ Az Omega egykori dobosa pörög, mint a zenéje Laux József, az Omega és a Locomotív alapító tagja máig sem tud magya­rázatot adni arra, hogy gyerekfejjel miért éppen a dobot választotta hang­szeréül. Talán azért, mert egész élete olyan pörgő, mint a muzsikája, és em­ber legyen a talpán, aki fel tudja venni vele a tempót. Amerikában szerzett tapasztalatait hasznosítja — Emlékszem, ügyvéd édesapámnak volt egy hatalmas íróasztala, rajta üveglap, amin pompásan lehetett gombfocizni, mert jól csúszott. Gim­nazistaként, sok-sok telefo­nálgatás árán, innen szervez­tem titokban a negyedik bések együtte­sének fellépé­seit. A József Attila Gimná­ziumba jártam, onnan indult a későbbi Ome­ga is, én pedig abban az idő­ben szagoltam bele először a menedzseri munkába. Ez a valószínűleg velem született szervezőkészség segített talpon ma­radnom, amikor tizenöt évre kinn fe­lejtettem magamat Amerikában, ezt próbálom továbbvinni most itthon is. Nem semmi, hogy a Nem semmi- című dél-amerikai ihletésű CD-vel, amit Mártonffy Miklóssal, Keresztes Zoltán­nal és más barátaimmal alkottunk, a Laux & Cream Cheese, vagyis a Laux és a Krémsajt nevű együttes néhány hó­nap alatt ismertté vált. A Latino és a Ba­hamai banda című szám sláger lett, ren­geteg helyre hívtak bennünket fellépni. A nevem betűit viselő JLX-kiadó új­donságai kö­zül szeretném megmutatni ezt a most ki­adott könyvet: Gene Hack- man, a híres amerikai film­sztár írta Dá­niel Lenihan- nel közösen, aki a hajótöré­sek és a búvár­merülések te­rületén ameri­kai szaktekin­tély. Ebből máris követke­zik, hogy a könyv egy múlt századi ha­jós kalandról szól, és a címéül a hajó neve szerepel: Perdido Star. Ameriká­ban hallottam a hírét, hogy a hajózást imádó Hackman könyvet ír, és persze azonnal lecsaptam rá... CD-írás és könyvkiadás, dobolás, zeneszerzés és menedzseri munka... Mi is vagyok voltaképpen? Nem tudom, és nem is szeretném címkézni magamat. Semmi se vagyok, és minden vagyok, mert amibe belevágok, azt megpróbá­lom szívvel-lélekkel csinálni. Van egy­fajta belső hajtóerő, ami sosem hagy nyugton. Mindig új feladat, kihívás kell. Folyvást pergetem magamat, mint a dobverőket. Nem szeretek tétlenül ül­ni, a semmit bámul­ni. Van egy titkár­nőm kora reggeltől délig, illetve van egy délutántól estig. Nem unatkoznak! És ez nem különc­ködés, ez az ameri­kai tempó. Legrosszabb tu­lajdonságom a türel­metlenség. Mindig hajtom magamat, pedig már rájöttem: ha egy-két nap érle- lődést hozzáadok az elvégzett munká­hoz, az csak jót tehet a dolognak. Legjobb tulajdonságomnak talán azt tarthatom, hogy szeretem az embereket, és ezért ők is viszontszeret­nek engem. Tizenkét éves fi­am, Kisbence is ér- ti-érzi a zenét, a következő CD-n ta­lán már énekelni is fog. Nagyon jól si­került a kölyök, újabban az amerikai ügynökségek reklámfilmekhez hívják, ő viszont szeretne olyan filmbeli ak­cióhős lenni, mint Bruce Willis. Nem erőltetjük semmire, válaszszon maga élethivatást, és ha ez a filmezés lesz, akkor ott és abban vívja meg a maga csatáját. (somos) Névjegy Született: Budapest, május 8. Családi állapota: nős (1988), felesége Falb Magdolna, gyermekei: Adám (1970) és Bence (1988). Pályája: elvégzi a Budapesti Műszaki Egyetemet (1969), a Benkó Dixieland, az Omega együttes, a Locomotiv GT alapító tagja, majd vezetője, diplomázik a Parson Művészeti Főiskolán Los Angelesben (1982), ugyanott amerikai újságok főszer­kesztője, lemezek producere, hangmérnöke, a JLX Kiadó tulajdonos-elnöke 1988-tól. Elismerése: a New York-i Music Tv külön- díja (1984). Hobbija: mountain bike, vízisí, jet-ski. Kedvenc játéka a terepasztal mozdonyokkal, vasúti kocsikkal Aki a Rába 43-as, Kádár-vonatot vezette Több is teljesült, mint amennyiről álmodott az egykori kis óvodás: mozdony- vezető lett, de nem akármüyen szerelvényt bíztak rá. Muránk István már óvo­dásként is sokszor bizonygatta: csakis mozdonyvezető szeretne lenni. Később, az iskolai szünetekben a MAV-nál keresett nyári munkát. Igaz, csupán a sínek meüetti fű szedegetését bízták rá, de számára csak az volt a fontos, hogy cso­dálhassa a száguldó mozdonyokat és „pilótáikat'’. Aztán teljesült az álma, — maga is a mozdonyvezető lett — Olyanok utaztak ezen a vona­ton, mint Kádár János, Grósz Károly, valamint az összes párt és állami ve­zetők. A külföldiek közül Brezsnyev, Andropov, Honecker, Jaruzelski, Két év híján három évtizede vezette az első szerelvényt. Öt évig járt a Déli pá­lyaudvar — Gyékényes-Biharkeresz- tes vonalon. Aztán egyszer a főnök­ségre hívatták. — Na, Murárik elvtárs, egy nagyon szép feladat vár magára. Ezentúl a Rá­ba 43-as motorvonatot kell vezetnie — kaptam a megtisztelő feladatot — em­lékezik vissza a mozdonyvezető. — Még szép, hogy boldogan vállal­tam! Még szép! A szakmában minden­ki tudta, hogy a Rába 43-ast nem akár­kire bízzák. Erre a járatra csak a leg­megbízhatóbb embereket tették. Murárik Istvánt addigi életútja alapján így ítélték meg. Vezetője volt egy többszörös aranykoszorús brigádnak, vasútgépészeti technikumot végzett, s persze tagja volt az MSZMP-nek. Ilyen jó káder kellett a mindenki által csak kádervonatnak hívott szerelvényre. Legutóbb Göncz Árpád vette igénybe a vonatot, amikor Rudolf Schuster volt a vendége. Kreisky volt többek között az uta­som. Csak Ceausescu nem szállt fel soha erre a vonatra. O a saját vonatán közlekedett, azzal jött, azzal távo­zott. — A rendszerváltás után, hogyan alakult az utaslista? — A Horn kormány tagjai már nem vették igénybe, ők inkább repülőgépen vagy gépkocsin mentek a vidéki és a külföldi tárgyalásokra. De Orbán Viktor már utazott rajta, legutóbb pedig Göncz Árpád Rudolf Schuster szlovák államfővel. Manapság főleg a MÁV vezetői és azok vendégei veszik igénybe a vona­tot. Előfordult, hogy itt tartottak saj­tótájékoztatókat. A Rába 43-as ma in­kább múzeumi tárgy. Meg lehet néz­ni, hogy utaztak az egykori nagyem­berek. A kádervonat minden luxus­igénynek megfelel. Tárgyalóterem, elegáns bútorok, függöny, szőnyeg, telefon segítette elő az elvtársak ké­nyelmét. — Családi utánpótlás? — Van egy fiam. Kedvenc játéka a terepasztal mozdonyokkal, vasúti ko­csikkal. Nagy csalódás lenne számom­ra, ha nem mozdonyvezető lenne... Kemény György ZENE!- ZENE!- ZENE! Kedves Fiatalok! Zenei játékunk folytatódik. A kérdésekre adott helyes válasszal értékes nyereményeket (CD, kazetta, naptár, toll) lehet nyerni, melyet a Record Express ajánlott fel. A közelmúltban ünnepelte tizedik születésnapját a Record Express, ehhez kapcsolódik játékunk. Kérdéseink: 1. A képen látható előadó a napokban járt hazánkban, ki ő? a) ATB b) Sash c) DJ Visage 2. A Record Express tízéves fennállása alatt hány Total Dance Fesztivált rendezett? a) 10 b) 6 c) 2 3. Hány éves a Scooter együttes? a) 4 b) 8 c) 6 A helyes válaszok betűjelét írjátok fel a levelezőlapra! A megfej­tést legkésőbb augusztus 3-án adjátok postára! Címünk: Békés Megyei Hírlap, 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 4. _______ A levelezőlapra írjátok rá: Zene! Zene! A múlt heti rejtvény megfejtése: c) Spanyolország. CArlvt j J Nyertesek: Barta János, Békés, Kós Vivien, Békéscsaba. A nyereményt postán kiküldfik Figyelem! Játékunk már az interneten is olvasható. Keressétek a www.bmhirlap.hu weboldalon! FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK Délkelet-Magyarország legnagyobb, érettségi utáni szakképzést végző intéz­ményben 2000. szeptemberében a kö­vetkező iskolarendszerű szakirányok in­dulnak. A képzés külföldi diákoknak is tandíjmentes. Kollégiumi elhelyezést biztosítunk. ❖ Biztosítási tanácsadó 1,5 éves ❖ Gazdasági informatikus 2 éves ❖ Információrendszer-szervező 2 éves ❖ Irodavezető 1 éves ❖ Marketing- és reklámügyint.* 1 éves ❖ Menedzserasszisztens 2 éves ❖ Mérlegképes könyvelő 1,5 éves ❖ Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser 2 éves ❖ Protokoll-ügyintéző* 1 éves ❖ Stat. szervező, elemző 2 éves ❖ Szám. techn. programozó 2 éves ❖ Vállalkozási ügyintéző* 1,5 éves A *-gaI megjelöli szakok középfokú végzettséget adnak. EURO-OKTAÉDER Szakközépiskola 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2. (Ifjúsági Ház) Tel./fax: 00 36 (66) 444-625. jp A Békéscsabai Regionális Munkaerőfejlesztő és Képző Központ munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére: SZOCIÁLIS KÉPZÉSEK INSTRUKTORA. S R M K K ALKALMAZÁSI FELTÉTEL: ♦ egészségügyi alapvégzettség ♦ szakirányú felsőfokú szociális és/vagy mentálhigiénés iskolai végzettség ♦ vezetői jogosítvány és személygépkocsi. A JELENTKEZÉSNEK TARTALMAZNIA KELL: ♦ a szakmai önéletrajzot ♦ a végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát. A munkakör 2000. szeptember 1-jétől tölthető be. A jelentkezéseket 2000. augusztus 11-éig az alábbi címre kérjük eljuttatni: BRMKK, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1. Pf. 29. Thermal AUTÓSISKOLA GYORSÍTOTT lebonyolítással (6 hét alatt), / / kedvezménnyel JOGOSÍTVÁNYT szerezhet: Békéscsabán, aug. 1-jén 16 órakor Derkovtis sor 2. (Ifiház) Okányban, aug. 7-én 18 órakor Rákóczi u. 55. (műv.ház) Sarkadkeresztúron, aug. 8-án 17 órakor Széchenyi u. 1. (könyvtár) Jelentkezés a fenti helyeken és időpontokban. MINŐSÉG... a tavalyi eredmények alapján a Megyei Közlekedési Felügyelet iskolánkat a legjobb három között értékelte. GARANCIA... szerződésben garantáljuk, hogy a felsorolt tanfolyamdíjak a jogosítvány megszerzéséig nem emelkedhetnek! JÓ TUDNI... ha Ön már tanfolyamot kezdett, bármilyen kategóriában és a fenti információk alapján úgy érzi, érdemes lett volna a Thermál Autósiskolát választani, úgy azt megteheti, mert joga van minden hátrányos következmény nélkül iskolát váltani! A jogosítvány kiállításának illetéke január 1-jétől 4000 Ft-ra emelkedik. B kategória esetén a jelentkezés korhatára 16 év 9 hónap. További információ: (66) 326-524, (66) 457-442, (30) 9388-981, (30) 9388-982. Ha jogosítvány, akkor THERMÁL AUTÓSISKOLA! -26038-

Next

/
Oldalképek
Tartalom