Békés Megyei Hírlap, 2000. július (55. évfolyam, 157-177. szám)

2000-07-24 / 171. szám

BÉKÉS MEGYEI KÖNYVTÁR 2000. JÚLIUS 24., HÉTFŐ ÁRA: 48 FORINT LY ÉVFOLYAM 171. SZÁM Sikerek Zánkán Az idén immár hatodik alkalom­mal rendezték Zánkán a gyer­mek, a junior és az ifjúsági kor­csoport táncosainak megméret­tetését. A békéscsabai BEST-Star Kulturális Diáksport Egyesület és a gyomai BEST versenyzői szép sikerekkel tértek haza. Az egyhetes versenysorozat ered­ményei a következők: Martrinák András-Kurilla Enikő C latin 6., D standard 8., Hajas Tibor- Barta Klára C latin 1„ B latin 9., Szilágyi Csaba—Roszkos Móni­ka 10. hely. Egy-egy korcsoport­ban és osztályban 40—50 páros nevezett az ország több mint 100 egyesületéből. A verseny­zők szorgalma és a kitartó edzé­sek meghozták a várva várt eredményeket. Büszkék tanára­ikra, Szabó Tiborra és Török- györgy Erikára is, akik az idén a legnagyobb vüágversenyen vet­tek részt az angliai Black- poolban. Július 24-28 között egyhetes tánctábort szerveznek kicsiknek és nagyoknak 4-18 éves korig a békéscsabai helyőr- ségi klubban ______________iui Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megkérdeztük... A nudista­strandról kér­deztük olva­sóinkat. Sző­ke Mónika szerint a nudistastrand nagy lehető­ség a más­ként gondol­kodóknak. (5. oldal) A négydiplomás... Az öltönyt kopott vászongatyára cserélte a kombájn kormánya mögé ülve Gellén János, a béké­si református gimnázium igaz­gatója. (6. oldal) Szombaton millenniumi emlékzászlót kapott Kertészsziget, és igen sikeres volt a falunap, ahol a legapróbbak is szórakozásra leltek O-FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET A szeretet mindennél fontosabb Itt, Kertészszigeten olyan környezetben élünk, ahol a szeretet mindig megérint bennünket, s a szeretet a legfontosabb. Ha ez megvan, mindenhez hozzájutunk. Én Zala megyei vagyok, de nem hagynám itt ezt a falut a vi­lágon semmiért — mondta köszöntőjében Kláricz Jánosné polgármester asz- szony szombaton délelőtt a kertészszigeti falunapon. Kertészsziget- Szent István csak 63 esztende­ig élt, de ez idő alatt olyan művet alkotott, amiért ma is tisztelettel tartozunk neki. A történelemben annyi változást senki sem hajtott végre, mint első királyunk. Meg­tanulhatjuk tőle: ha az út rögös is, azon végig kell mennünk — fo­galmazott ünnepi beszédében Kávássy Sándor államtitkár, aki millenniumi emlékzászlót adott át Kláricz Jánosné polgármester asszonynak. Az emlékzászlót Nagy László, a Tiszántúli Református Egyház- kerület püspök-helyettese megál­dotta, Kovács József gyulai római katolikus esperes pedig felszen­telte. A polgármesteri hivatal fa­lán Vígh Ilona, a térség ország- gyűlési képviselője millenniumi emléktáblát avatott. A délután és este az önfeledt szórakozás jegyében telt Kertész- szigeten. A Kossuth Lajos szobra mögötti téren felállított szabadté­ri színpadon színes programok fogadták az érdeklődőket. A szin­tén a községközpontban kialakí­tott kispályán pedig a focilabda játszotta a főszerepet. Este utca­bállal és tűzijátékkal zárult az ünneplés. ________________»cb. Tűzoltóság: pénzre várva Nem perelnek, egyelőre várnak a megyeszékhelyen Perelni egyelőre nem perük pénzüket Bé­késcsabán, az önkormányzati tűzoltóság tűzoltói. A hatályos szolgálati törvény sze­rint a hivatásos tűzoltóállomány tagját délutáni és éjszakai pótlék illeti meg. Ezt azonban Pintér Sándor belügyminiszter ígérete ellenére eddig csak a Országos Ka­tasztrófavédelmi Főigazgatóság (a kataszt­rófavédelmi szolgálatok a megyei tűzoltóparancsnokságok és polgári védel­mi parancsnokságok integrálásából szület­tek), azaz a belügy alá tartozó tűzoltók kapták meg. Az önkormányzati lánglova­gok pénzükre várnak. Békéscsaba Az elmaradt pótlékok helyett a belügyminisz­tertől csak egy levelet kapott Békéscsaba ön- kormányzata. Az iratban pusztán annyi áll: a tűz­oltók részére a pótlék jár, és kérik az önkor­mányzatot, ezt fizesse ki. A dolog azonban nem ilyen egyszerű. Bár névleg a települési tűzol­tóságoknak a helyi ön- kormányzatok a fenntar­tóik, a működéshez szükséges költségeket a központi költségvetés állja. A pénz az önkormányzatokon csak „átfut”. A pótlékokat ugyanakkor a központi költségvetésből utalt összeg nem tartalmazta. (A szocialisták legutóbbi sajtóbeszélgetésén Tóth Károly országgyűlési és helyi képviselő úgy fogalmazott: az önkormányzati fenntartás kimerül abban, hogyha a tűzoltók védőszentje látogatást tesz a tűzoltólaktanyában, akkor meghívják a polgármestert is.) Békéscsaba vá­ros legutóbbi testületi-ülésén tárgyalta a té­mát, a pótlékok kifizetését nem vállalta fel az önkormányzat. — Az érintett tűzoltók, az állomány közel 70 százaléka, nem kezdeményezett eddig pert - válaszolta kérdésünkre Bozó Zsolt tűzoltó őrnagy, parancsnokhelyettes. Békés­csabán a tűzoltók kérvénnyel fordultak a pa­rancsnokhoz, kérve a pénz kifizetését. - Or­szágos szinten perek vannak folyamatban, Bízunk abban, hogy a perek precedens érté­kűek lesznek, és a pótlékokat központilag rendezik. Ebben azért is reményke­dünk, mert úgy lát­juk, az önkormány­zatnak erre külön forrása nincs, hiába perelnék, fizetni nem tudna - mond­ta Bozó Zsolt. Per esetén a tűzoltóknak munkáltatójukat, az­az a parancsnokot kellene perelniük. A végeredmény biztos­ra vehető, hiszen a tűzoltók jogosan kérik az elmaradt pótlékok kifizetését. KOVÁCS ATTILA Egységes fellépés? — Fizetni vagy nem fizetni? — per esetén ezt a kérdést újra fel kell tenniük a tűzoltó­ságot fenntartó önkormányzatoknak. Bé­késcsabán az elmaradt pótlékok összege 37 millió forintra rúg. Mivel minden tűzol­tóságot fenntartó önkormányzat érintett, felmerülhet, hogy egységesen lépnek fel a kérdésben. Ha a tűzoltók perelnek, az is elképzelhető, hogy az önkormányzatok to­vább perelnek, és a Belügyminisztériumon próbálják meg behajtani a költségeket. Fáklyafényes kerti parti Polgármesterek, jegyzők és a környező települések kü­lönféle szervezeteinek kép­viselői voltak hivatalosak szombat estére a nagybán- hegyesi termálfürdő ünne­pélyes avatójára, amely han­gulatos esti partival zárult. Nagybánhegyes Mint korábban írtuk, a két éve zárva tartó fürdő bérleti jogát — az önkor­mányzat pályázatán — a TKN Ter­málközpont Nagybánhegyes Kft. nyerte el 30 évre. Ez az idő feltehető­en elegendő lesz a nagyszabású terv megvalósításához, amelyet Pla- gányi Attila és Schmidt Zsolt felvá­zoltak a megjelent vendégeknek. Mint mondták, nem konku­renciái akarnak lenni a már meg­levő fürdőhelyeknek, hanem együtt szeretnék továbbfejleszte­ni a térség turisztikai kínálatát. Komplex programjuk egyrészt a gyógyhatású vízre, a fürdő szol­gáltatásaira, illetve a vidéki turiz­musra épül. A tervezett fejlesz­téssel nemcsak a medencék szá­mát és a kemping területét növel­nék, de a jelenlegi fizető vendég­szolgálat mellett szálló és ven­déglátóegység kialakítását is ter­vezik. A 72 Celsius fokos termál­víz hőenergiája jól hasznosítható a gazdálkodásban, melyet a fej­lesztéssel párhuzamosan kíván- nak megvalósítani._________ilm. Kincses tarisznyák a könyvtárban Az orosházi gyermekkönyv­tárosok körül napjainkban sok kisdiák nyüzsög. Hol papírmunkákat, máskor ka­balákat készítenek közösen. Orosháza A júliusi hónap nem csak olvasni­valót kínál a gyerekeknek az oros­házi gyermekkönyvtárban, hanem egész napra komoly elfoglaltságot is. Tengerics Éva és Kiss Márta könyvtáros irányításával minden napra jut valami. Ottjártunkkor például kincses tarisznyát készítet­tek a kislányok és a nagyobbacska fiúk. Csendesen beszélgettek, vic­celődtek munka közben, az előző nap élményeit osztották meg egy­mással. Egy emlékezetes kirándu­láson vettek részt harmincán. — Budapestre vonatoztunk, jár­tunk a Parlamentben, sétáltunk a Duna-parton, metróval közleked­tünk, mozgólépcsőztünk, ami sok gyereknek most adatott meg elő­ször. Nekünk, felnőtteknek is jó volt látni, ahogy élvezték a diákok a nap minden percét — mesélte a friss él­ményt Tengerics Éva, majd segítség­ként néhány öltés erejéig besegített a kincses zacskó fércelésébe, icsi Szórakoztak a nagycsaládosok Családi nap keretében szóra­koztak szombaton a három, vagy annál több gyermekes ványai családok. Á művelő­dési ház udvarán megtartott színes programokban bővel­kedő rendezvényt a Dévaványai Nagycsaládosok Egyesülete szervezte. Dévaványa- Egyesületünk három éve alakult azzal a céllal, hogy összefogva, programokat szervezzünk, vala­mint közös ügyeink számára ér­dekképviseletet képezzünk. Jelen­leg hetven ványai családot tudha­tunk tagjaink sorában, ők mind­annyian legalább három gyerme­ket neveltek vagy nevelnek — tájé­koztatta lapunkat Bukva Miklósáé, a Dévaványai Nagycsa­ládosok Egyesületének vezetője. A szombati családi napot Pap Tibor polgármester nyitotta meg, majd Halász János, az Ország- gyűlés Társadalmi Szervezetek Bizottságának alelnöke szólt a megjelentekhez. — Az idei esztendőben közel 350 millió forint pályázati támo­gatást osztottunk szét a hazai ci­vil szervezetek között. Míg ko­rábban a támogatások 80 száza­léka Budapestre került, most ez az arány csak 50 százalékos. Ez azt bizonyítja, hogy vidéken is ugyanolyan értékes civil egyesü­letek vannak, mint a fővárosban — hangoztatta Halász János. A családi nap egész napos programjának gazdag kínálatá­ban különböző szórakoztató mű­sorok, játékok, tréfás vetélkedők szerepeltek. Meg persze főzés: a résztvevők mindannyian füstölt kolbásszal készült paprikás krumplit ettek._________imaoyarii Játék a várnál Szombaton délután kezde­tét vette a X. Végvári Esték rendezvénysorozat Gyulán. A több mint egy héten át tartó program első napján népi hagyományőrző cso­port szórakoztatta a kö­zönséget a vár előtt. Hétvége A jubileumi Végvári Esték első rendezvénye szombaton délután négykor az abádszalóki hagyo­mányőrző csoport színes műso­rával kezdődött. A csapat nemré­giben érkezett haza a hannoveri világkiállításról, ahol a magyar pavilonban népszerűsítették ha­zánk kulturális hagyományait. Gyulán erő- és ügyességi gyakor­latokat mutattak be azokból az időkből, amikor őseink még nem ismerték a mozit és az elektronikus játékokat. A hordó- gurításba és rönkhajításba a kö- zönséget is bevonták. ______b^m. A Végvári Esték rendezvénysorozat nem múlhat el látványos ügyességi programok nélkül. Az első napon az abádszalókiak szórakoztatták a közönséget. Képünkön egy flamand játék, a hordólovaglás o-fotó: kovács Erzsébet 977121510601600171

Next

/
Oldalképek
Tartalom