Békés Megyei Hírlap, 2000. július (55. évfolyam, 157-177. szám)

2000-07-07 / 157. szám

SZOLGÁLTA TÁS/SPORT 2000. JÚLIUS 7„ PÉNTEK —11. OLDAL Kitüntetett tanári kar Eltűnt, körözik A Szarvasi Szlovák Általános Iskola és Kollégium egyike a magyarországi öt szlovák tan­nyelvű iskolának, ám az egyet­len, amelyben évről évre nő a tanulók létszáma. A szarvasi iskola tanári kara az Országos Szlovák Önkormányzat ajánlá­sára a magyarországi szlová­kok napján „Nemzeti­ségünkért” kitüntetést kapott. A Szarvasi Szlovák Általános Isko­la és Kollégium udvarán egész tanév­ben, még este is labda után futkosó gyermekeket látni. A nyári szünet­ben betoppanó látogatók leginkább a gyermekzsivajt hiányolják.- Előfordul, hogy a szülők alig tudják hazavinni tőlünk a gyermeke­ket. Nagyon szeretnek itt lenni, taní­tás után sportolnak, játszanak, számí- tógépeznek. Szinte mindegyik diák napközi otthonos. A szülőknek meg­nyugvás, hogy egész nap biztos he­lyen tudják a gyermeküket - magya­rázta látogatásunkkor Frankó Páíné igazgatóhelyettes, majd hozzátette:- Az, hogy ennyire bizalomteli a családok és az intézmény kapcsola­ta, köszönhető annak is, hogy a tan­intézet három feladatot lát el: óvoda, iskola és kollégium együtt működik benne. Az alapozás már az óvodá­ban elkezdődik. Ez a beiskolázás fő bázisa. Előnye, hogy a gyermekek fejlődését óvodától nyolcadikos ko­rukig végig tudják kísérni. A gyer­mekközpontúságot a szülők is érzé­kelik, ennek az eredménye, hogy év­ről évre folyamatosan nő a diákok létszáma. Idén 247 tanuló kezdi a tanévet, köztük ötvenhárom elsős. A szomszéd településekről beíratott óvodás és iskolás gyermekeket nem terheli a napi bejárás fáradsága, igé­nyelhetnek kollégiumi elhelyezést. Frankó Pálné nem titkolta, a taná­ri kar nagyon örült a „Nemzeti­ségünkért” kitüntetésnek. Az elisme­résben valamennyi iskolai dolgozó­nak része van. Közülük is a legsokré­tűbb munkát a nemzetiségi pedagó­gusok végzik. Figyelnek a hagyo­mányőrzésre, konferenciákon és egyéb rendezvényeken képviselik az iskolát, szlovák nyelvű publikációt írnak, közreműködnek a nemzetisé­gi rádiós adás szerkesztésében. Eny- nyiféle elvárásnak csak igen jó össz­hangban és nagy elhivatottsággal tud megfelelni egy tantestület. Az iskolai közösség egyik kedves tagja dr. Mag­da Pazicka szlovák lektor, aki most töltötte a hatodik tanévet náluk. Az anyaországgal való kapcsolat- tartás fontos eleme az is, hogy min­den diákjuk évente egy hetet tölt Szlovákiában, erdei iskolában. A nö­vekvő gyermeklétszám mellett az óvodai és az iskolai épület egyre szű- kebb. Abban bíznak, sikeres lesz a tanintézet pályázata és jövőre meg­történhet a régóta esedékes intéz- ménybővítés. _______________cg. r. A Békés­csabai Rendőrka­pitányság mezőberé- nyi rendőr­őrse eltű­nés miatt körözi a mellékelt fotón látható Varga Imre - szü­letett Köröstarcsa, 1957. jú­nius 3. -, Köröstarcsa, Berényi u. 19. szám alatti lakost, aki 1999. augusztus 15-én este lakásáról eltávo­zott, azóta ismeretlen he­lyen tartózkodik. A felku­tatása érdekében végrehaj­tott intézkedések nem ve­zettek eredményre eddig, ezért a rendőrség kéri, aki nevezettel kapcsolatban információval rendelkezik, tartózkodási helyét ismeri, látta őt eltűnése óta, jelez­ze a mezőberényi rendőr­őrsön személyesen vagy a 66/352-522-es telefonon, illetve bejelentését bárme­lyik rendőri szervnél meg­teheti a 107-es segélyhí­vón. Családi esemény Csurai Sándor Okányban most ünnepli születésnapját. Szeretettel köszönti felesége, lányai, vejei, unokái, dédunokái. A SÜTŐKER Rt. bérleti üzemelésre meghirdeti Békés, Tóth u. 1. szám alatti működő, bejáratott üzletkörrel rendelkező sütőüzemét. | Érdeklődni telefonon: ? (66)323-201. Ft Minőség évszámra. Az akcióban részt vevő üzletek címei: Békéscsaba: Exkluzív, Andrássy u. 4. ^ Univerzál Áruház Kft., Andrássy u. 1-3. Gyula: Univerzál Rt. 24. sz. bolt, Városház u. 2. Orosháza: Fenomén, Bercsényi u. 7. # Univerzál Rt. 10. sz. bolt, Győri V tér 1. Szarvas: j Kaméleon Divat, Autóbusz pu. * Kényelem Lakberendezési Áruház, Ruházati Osztály, Kossuth tér 1-3. * Revü Ruházati üzlet, Kossuth u. 36. ^ Tipp-topp Ház, Kossuth tér 1-3. r r , , , , „ „ r , „ _ . ,. , „ , , „ r ... „ , , , , , „ „ _ . „ „ , , ........________________, . , , ..........r r '.Ili II 111 IIII Lühxts Mázán Tamás világbajnoki ezüstérmes Köln A németországi Kölnben rendez­ték meg a napokban az idei BMX világbajnokságot. A rangos viada­lon Békés megyét az Orosházi Eötvös DPSE két versenyzője, a világbajnok Csepelényi Krisztián és a tavalyi madridi világbajnok­ság nyolcadik helyezettje Mázán Tamás képviselte. A talaj expert kategóriában (60 induló) Mázán Tamás hatodik­ként jutott a tizenhatos döntőbe. A fináléban remekeltek a magya­rok, köztük Mázán Tamás, aki­nek két perces gyakorlata után méltán szólt a vastaps. Végül a Békéscsabán élő, de orosházi szí­nekben versenyző sportoló ezüst­érmet nyert. A számot a sátoralja­újhelyi Pásztor Gábor nyerte, míg a bronzérmet a debreceni Suba Tamás nyakába akasztották az eredményhirdetéskor. Csepelényi Krisztián első alka­lommal indult a mester kategóriá­ban. Az orosházi fiú a rendkívül erős mezőnyben a 32 induló kö­zül jó gyakorlattal hatodikként került a fináléba, ahol azonban technikai okok miatt nem tudta megismételni előző napi teljesít­ményét, így végül a tizenhatodik helyen végzett. Mázán Tamás támogatói: Eqipment Sport, Végh László országgyűlési képvi­selő, Start Rádió, Ónodi Benjámin vál­lalkozó, békéscsabai 2. sz. ált. iskola. Sorsoltak az asztalitenisz Szuper-ligában Bécsben elkészítették az asztalitenisz női Klubcsapatok Szuper-ligája 2000—2001-es évi sorsolását. A sorozatban négy cseh (Vlasim, Sokol Nusle Prága, Bánik Havirov, SKST Hodonin), négy magyar (BSE, Postás-Matáv SE, Szekszárdi AC, OMTK-Hungarotel), két horvát (Duga Resa, Csakovec), valamint egy osztrák (ASKÖ Linz) és egy szlovák (SKST Topolcsány) csapat szerepel. Bécs, Orosháza Az orosháziak öt alkalommal ját­szanak hazai környezetben és hatszor idegenben szerepelnek. Október 14-én kezdődik a sorozat és január 24-éig tart majd, a ráját­szás következik. A kék-fehérek az első fordulóban a BSE csapatát fo­gadják, majd a Postással mérkőz­nek idegenben. Orosházára jön még a négy cseh együttes a Vlasim, a Sokol Nusle Prága, a Havirov és a Hodonin. Bogdánffy Csaba, az OMTK- Hungarotel vezető edzője az esé­lyekről a következőket mondta: - A sokszoros győztes Statisztika kiválása után a két, általunk jól ismert horvát csapattal alaposan megerősödött a mezőny, s bár nem ismertek még a nyári átiga­zolások pillanatnyilag nekünk az 5-6. hely elérésére van reális esé­lyünk. A két kínai légióssal meg­erősített Linz, az ETTU Kupa győztes Postás-Matáv, a BSE, a Csakovec és a Duga Resa mind je­lentős játékerőt képviselő együt­tesek. ________________________Cújy Rajt-cél győzelem A Csorvási SK megyei I. osztályban szereplő labdarugó- együttese a bajnokság során végig egyenletes teljesítményt nyújtott. Az idény első percétől az utolsóig ők voltak a lista­vezetők. Huszonhárom győzelmet arattak, három döntet­lent értek el, mindössze négy alkalommal hagyták el vesz­tesként a játékteret. Gólkülönbségük imponáló: 90:27, 72 ponttal zárták az évadot. Elmondható, rajt-cél győzelmet arattak. Az idényről a csapat trénere, Moós János kérdése­inkre a következő válaszokat adta. elé állították a csapatot, jómagá­mat is. Húzóembereink: Tóth és Belicza eredményessége önmagá­ért beszél. Az osztályban har­minc góllal Tóth lett a gólkirály, CSORVÁS- A tervekből, célokból mi való­sult meg?- Minden. Ez a kétéves céltu­datos munkavégzésnek kö­szönhető. Bajnokok let­tünk, előbbre léptünk.- Milyen körülmények között dolgoztak, kik voltak a húzóemberek, legeredmé­nyesebb játékosok, kik okoztak csalódást?- A vezetés megfelelő körülményeket teremtett úgy tárgyi, mint anyagi téren, ha­bár a bajnokság félidejében anya­gi nehézségeink miatt hat játé­kostól meg kellett válnunk. így a keretünk szűkebb lett, s a tavaszi súlyos sérülések nehéz helyzet Most már Pásztor irányít Amikor az értékelés készült, s a jövőről is beszélgettünk Moós János volt a Csorvás vezető edzője, de menetközben a siker­edző helyet a békéscsabai Pásztor József vette át a szakmai munka irányítását. második helyen Belicza végzett, aki 26 alkalommal volt eredmé­nyes. Védelmünkben Molnár nyújtotta a legjobbat. Beállósunk, Schneider hat gólt lőtt. Középpá­lyásaink is hétről hétre hozták magukat, én több gólt vártam tő­lük. Különösebben csalódást nem okozott senki, képességei­hez mérten mindenki megtette a magáért.- Milyen az utánpótlás helyze­te?- Ifjúsági csapatunk a kilence­dik helyen végzett a nem túl erős mezőnyben. Vannak ügyes gyere­kek, de jómagam kiugró tehetsé­get nem láttam az évad során. Utánpótlás-nevelés terén van bő­ven tennivaló.- Milyen tervekkel vágnak ne­ki az évadnak, a játékosál­lományban, a vezetésben lesz-e változás, hogyan lát­ja a jövőt?- A vezetésben nem lesz változás, a játékoske­retről, az igazolásokról még korai beszélni. De ha meg akarjuk állni helyün­ket, négy-öt ütőképes játékossal feltétlen erősíteni kell, mert ilyen szűk kerettel dolgozni, mint ahogy azt tavasszal tettük, isten­kísértés. Kiemelkedtek a mezőnyből A férfi kézilabda NB II Délkeleti csoportjában egy vereség­gel, négypontos előnnyel nyerte meg a bajnoki címet az Every Day KSE Orosháza csapata. A sportág népszerűségét jelzi a megye déli részén elhelyezkedő városban, hogy az együttes hazai mérkőzésein rendszeresen négy-ötszáz néző biztatta a kézilabdázókat. A csapat szerepléséről és a ter­vekről a nyáron Adáról érkezett Bajusz József edzővel (a vá­logatott Bajusz Sándor fivére — a szerk.) és Arpási Csaba el­nökkel beszélgettünk. Orosháza- Hogyan értékeli a csapat szerep­lését, mely mérkőzéseken nyújtott jó teljesítményt az együttes. Volt-e olyan találkozójuk, amikor csaló­dást okozott a gár­da?- A bajnokság előtt kitűzött célt maximálisan teljesí­tette a csapat, ami az eredményeket illeti, játékban még na­gyon sokat kell fej­lődni. Szerencsénk volt, hogy ezen a szinten a játéktudás és az összeszokott­ság elegendő volt a majdnem maximális eredmény elérésé­hez. Az eredmé­nyekből is látszik, hogy a találkozók­kal elégedett vagyok, kivéve a Szarvas elleni, idegenbeli össze­csapást, amelyet egy góllal vesz­tettünk el.- Mi lesz a gárda programja az őszi bajnoki nyitányig?- Június 8-áig edzésben ma­radt a csapat, majd szabadságra mentek a kézilabdázók. A felké­szülést július 17-én kezdjük az Az edző osztályzó könyve- A házi osztályzó könyvemben az NB l-et megjárt Szloska Krisztián áll az élen, mögötte Pásztor, Szikora, Szász, Csányi, Gulyás, Raffai A., Bordás, Rácz, Almási, Varsandán, Cselovszki a további sorrend. Elégedett vol­tam a tavasszal Újkígyósról érkezett, szintén korábban az NB l-ben is szerepelt Csele és Pereverzia teljesítményé­vel is, akik sokat segítettek céljaink elérésében. A csa­pat a bajnokság során 727 gólt lőtt, ami 34,6-es mérkő­zésenkénti átlagnak felel meg. Az együttes 466 gólt ka­pott az idényben, ami 22,2-es mérkőzésenkénti átlagot jelent. A házi góllövőlista élén Pásztor István áll 165 talá­lattal, a további sorrend: Szloska 103, Rácz 77, Almási 76, Gulyás 69, Raffai A. és Csányi 56-56, Bordás 42, Csele 38, Cselovszki 31, Varsandán 14. őszi idényre, majd augusztus 13- án kilencnapos edzőtáborba vo­nulunk, amelynek a helyszíne je­lenleg még nem ismert. Szeptem­ber 2-án szeretnénk megrendezni az Every Day Kupát, amelyre NB- s csapatokat várunk. Reméljük, ez a felkészülés elegendő lesz a szeptember 16-17-én kezdődő bajnoki rajtra, és biztosíthatja a csapatot arról, hogy egyenlő eséllyel induljunk az NB I B-s baj­nokságban a vetélytársakkal - mondta befejezésül a szakvezető.- Mit jelent az egyesületnek az NB 1 B, s milyen változásokat és erősítéseket terveznek a jó helytál­lás érdekében?- Az NB I B előre kitűzött cél volt, számunkra az okozott volna meglepetést, ha ezt nem érjük el. Ezt a bajnoki évadot használtuk fel, hogy a játékosállo­mánnyal felkészül­jünk az NB I B-ben történő sikeres sze­replésre. Néhány poszton, ahol elő­fordult gyengébb teljesítmény az el­múlt évadban erősí­tést tervezünk. Elő­reláthatólag négy új játékos kerül hoz­zánk. Megfelelő fel­készüléssel remél­jük, hogy az NB I B-s mezőny el­ső felében végez a gárda - vála­szolta Árpási Csaba klubelnök. ____________________________IVERASZTÓI

Next

/
Oldalképek
Tartalom