Békés Megyei Hírlap, 2000. március (55. évfolyam, 51-76. szám)

2000-03-16 / 63. szám

2000. MÁRCIUS 16., CSÜTÖRTÖK - 3. OLDAL MEGYE I KÖRKÉP A Degré és Körösi Csorna út mentén öt év múlva árnyas liget lesz. Felvételünkön jobbról dr. Kiss Viktória _______p-fotó: such tamás Tölgyek a jövőnek Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat me­gyei intézete kezdeményezé­sére millenniumi emlékpar­kot avattak Békéscsabán. Dr. Kiss Viktória főorvos Bé­késcsabán, a főiskola melletti li­getnyitón arról beszélt, hogy fele­lősek vagyunk a környezetünkért. Az ÁNTSZ mellé társult a megyei képviselő-testület és a Körös- Maros Nemzeti Parkért Egyesület is. Szelekovszki László szakfőta­nácsostól megtudtuk, hogy az 1. és 3. számú iskola kisdiákjai azért ültettek kocsányos tölgyeket, kő­ris-, szil- és juharfákat, mert ezek őshonosak. Erdők tekintetében az utolsó Békés megye, négyzetküo- méterenként csupán átlag 3,64 százalék területet borítanak fák. Kmács Dóra és Tírják Dalma, a 3. számú iskola két diákja társai ne­vében megígérte, sűrűn megláto- gatják majd a fákat. _________fj. Új Arai benzinkút Békéscsabán Az Arai ismét új benzinkutat nyitott, ezúttal BÉKÉSCSABÁN. Űj töltőállomásunkon is a megszokott, csúcsminőségű, adalékolt Arai üzemanyagok és kiváló Arai kenőanyagok közül választhatnak az autósok. A benzinkúton éjjel-nappal nyitva tartó üzletünket is megtalál­ja, ahol többek között élelmiszerek és italok széles választékából, egyedülálló CD-, audio- és videokazetta-gyűjteményből, valamint a legfrissebb sajtótermékekből válogathat. Látogasson el a békéscsabai Arai benzinkút megnyitójára március 17-én 12 és 18 óra között, ahol kedvezményekkel és akciókkal várjuk. Érezze jól magát nálunk! Több, mint szuper. Elismerték érdemeiket A gyulai városháza díszter­mében tegnap, ünnepi ülé­sen Danes László polgár- mester Kiváló polgár és Gyula város közszolgálatá­ért kitüntetéseket adott át. Gyula A képviselő-testület határozatával alapított kitüntetések egyike a Ki­váló polgár, melyet az idén dr. Friedrich Endréné, a gyulai Arany János Művelődési Egyesület elnö­ke vehetett át és posztumusz ki­tüntetésként ezt adományozták Enyedi G. Sándornak, aki lapunk főszerkesztője is volt. Dr. Friedrich Endréné 1952-től általá­nos iskolai tanárként az értéket mutatta fel, amint a művelődési egyesület célkitűzése is a magyar kultúra megismertetése. Enyedi G. Sándor 1953-tól 1966-ig Gyula tanácselnökeként véghezvitte a fürdővárossá fejlesztést. Elévül­hetetlen érdeme a Várfürdő léte, az idegenforgalom, az élelmiszer- ipar, az infrastruktúra fejlesztése. A Gyula város közszolgálatá­ért kitüntetést Butt Zoltán peda­gógusnak ítélték, aki város mate­matika-tanári munkaközösségét vezeti. Ugyancsak ezt a kitünte­tést vehette át Csonka Barna, aki 40 éve az Erkel Ferenc Zeneisko­la tanára, pedagógusi és művészi pályafutásáért. Löveiné dr. Bálint Anna aljegyző kimagasló köz- tisztviselői munkájáért részesült az elismerésben. sz. m. A Petőfi név kötelez A község intézményei közül az általános iskola nem ka­pott még méltó elnevezést. A millennium évében az 1842 óta működő iskola fel­vette Petőfi Sándor nevét. Pusztaföldvár A magyar és a világirodalom költő­géniuszának nevét viseli 2000. már­cius 15-e óta a pusztaföldvári iskola. A volt igazgató, Pleskonics András emlékezett meg a névadóról:- Régi adósságunkat törleszt- jük. Ünnepi alkalom a mai, olyan emberre emlékezünk, aki a sza­badságharc lánglelkű egyénisége volt — mondta és arra figyelmez­tetett, hogy e név kötelez. — Nem könnyű korszak a mos­tani, de bölcs előrelátással, alkal­mazkodóképességgel a tisztessé­ges helytállás elérhető. Ezt tette Petőfi Sándor is, akinek bronz domborművét avatjuk az intéz­mény előcsarnokában — fogalma­zott az iskola egykori igazgatója. Bánfi Antal kőfaragó és Bánfi Gábor szobrász alkotásának le­leplezése után dr. Baranyi István polgármester az ifjúságnak isko­lazászlót adományozott, icsetei Kossuth-szobrot avattak A település első köztéri szobrát avatták fel Szabad- kígyóson március 15-én. Kossuth Lajos mellszobra — Szőke Sándor kötegyáni szobrász alkotása — helyi magánszemélyek és a Sza­badkígyósért Közalapítvány támogatásával készült el. Szabadkígyós- Szerencsés az a nép, település, mely bővében van történelmi emlé­kekkel - mondta ünnepi köszöntő­jében Szabadkígyós polgármestere, Balogh József. Kiemelve: a falu el­ső, de reményeik szerint nem utol­só köztéri szobra a ma élőket a múltra, a jövő Szabadkígyós polgá­rait pedig a ma élőkre kell emlékez­tesse. A Kossuth-szobor felállításá­nak gondolata az 1994-1998-as képviselő-testület három tagjában merült fel. A Kossuth-szobor, mely a róla elnevezett téren került elhe­lyezésre, Purecse Istvánné, Gazsó Péter, Jeszenszky Attila, Veszpi László, Gábor György, valamint a Szabadkígyósért Közalapítvány adományaiból készült el. k. a. Azt is, ha a király meztelen... A sajtónap előtti sajtóbeszélge­tésre hívta a Szabad Demokra­ták Szövetsége megyei választ­mánya a békéscsabai sajtó képviselőit. A téma a sajtósza­badság volt A párt képviselői kifejezték azon óhajukat az igazi sajtószabadság, hogy szükség esetén le lehessen írni azt is, ha a király meztelen... Békéscsaba Az elhangzottakból az követke­zik, Velkey Gábor megyei elnök és Pap János városi elnök úgy véli, fi­noman fogalmazva, most nincs minden rendben a sajtószabadság körül. Úgy látják, a demokrácia je­lenlegi, átmeneti időszakában nincs könnyű dolga az újságírók­nak, főleg bizonyos bírói ítéletek után. Szerintük őrlődnek a helyi politikusok is, mit érdemes ki­mondani és mit nem, hogy ne okozzon civódást. A sajtó legfőbb feladatát a reális helyzetkép meg­rajzolásában látják, ezt várja és igényli a közvélemény is. Az MSZP-hez hasonlóan az SZDSZ is összevetette az 1848-as 12 pontot a most kívánatossal. A 152 évvel ezelőtti „Kívánjuk a' sajtó szabad­ságát, censura eltörlését.” helyén 1. pontként most úgy fogalmaz­nak: „Kívánjuk a sajtó szabadsá­gát, pártbefolyástól mentes köz- szolgálati és megfélemlítéstől mentes magánsajtót.’’________rl VÉLEMÉNYEK SZŐKE MARGIT Kisvárosi kelepcében Ez az a hely, ahol nem történik semmi, hétvégi pihenőváros, ahol csak ellankadni lehet - jegyezte meg rohantában ismerő­söm. Tiltakoztam. Legfeljebb a dolgok nagyrészt a falak mögött zajlanak, nem elzárva, de nem is elvárva, így tulajdonképpen ki­rekesztve sokakat. Ugyanakkor az épülő falakat is hiányolják, mondván, mintha megállt volna a település életjele, a fejlődés. Bezzeg másutt. S persze az is szóba kerül, hogy egyeseknek sok jut, mégis miért? Elmondom, de nem tőlem tudod - jegyzik meg egy-egy „vastagabb” információ­nál. A gyulai képviselő-testület ülé­sén hallgatva a Várfürdő hitelfelvé­telének vitáját, eszembe jutott: ha most nem szavazzák meg a hozzá­járulást, alighanem azért kapnak ki a „hálás” jelenkortól, ha meg­szavazzák azért, hogy minek koc­káztatják a város vagyonát, csekély fejlődési lehetőségét, település- részei egyenjogúsítását. Ugyan mi köze van Kati néninek meg Pali bácsinak egy flancos fürdőhöz, ahová el se megy, mert kisebb dol­ga is nagyobb annál, hogy lubickoljon, ráadásul annyi pénzért, amit nekik túl sok csak úgy kidobni. A Kati nénis és Pali bácsis ér­vek alulmaradtak, a testület a dinamikus fejlesztés mellett voksolt. Van igazság benne, a fürdő jelszó lehet annyi idős Gyulán, mint az országút, igazán eljött a cselekvés ideje. Tanulmányok sokasága bizonyítja, máig a város legfőbb vonzereje. Amit a versenyben el lehet veszíteni. A versenyképesség álma pedig hozza a vendégeket és a pénzüket, amiből juthat a „kisembernek” is. Különben sincs szó a város vagyonának kótyavetyéléséről, a sok-sok millió felhasz­nálása és visszafizetése a fürdő öröme meg a gondja. A fürdő meg a városé. Várjuk ki a végét, kinek a bukszája dagad vagy laposodik. Amúgy ezekkel az elődökkel mindig „baj” van, felépítenek vala­mit, aztán az édes-nehéz terhét viselje az utókor... KOVÁCS ATTILA O. V. ezer évre készül „A millenniumi esztendő első osztályos tanulójának ezt a családi olvasókönyvet küldi emlékül Orbán Viktor miniszterelnök” — áll több ezer könyvecske első oldalán, melyet március 15-én vehetett át jó néhány elsős nebuló. A gesztus nemes, és akár közös csalá­di esték élménye is lehet majd a miniszterelnöki ajándék, mely a Magyar Millennium kormánybiztosának megbízásából a Dinasz­tia (nem a miniszterelnöké) kiadásában jelent meg. Fontosabb azonban - a közös élménynél - az a jövőbe gondolás, mely ve­zethette a kiadás kiötlőjét. A hat-hét éves nebulók 12,11 év múlva nagykorú és teljes jogú magyar vá­lasztópolgárok lesznek. S mily örömmel gondolnak majd vissza első olvasmányélményeikre, me­lyeket Orbán Viktorhoz kötnek majd. A miniszterelnöknek pedig politikusként bőven van ideje ki­várni azt a 12, 11 évet. Fiatalem­ber, akire még sok szép pillanat vár a politika rögös útján. Mit számít kétezerkettő, ha alig egy röp­ke évtized és eljön a miniszterelnöki olvasmányon felnőtt generá­ció kora. Mit a párt csökkenő népszerűsége, ha az idő nekik dol­gozik. „A keresztény magyar állam ezredik és a kereszténység kétezre­dik évfordulójára” kiadott könyv egyébként szép, és biztos sokan el is fogják olvasni, mielőtt néhány darab az antikváriumokba ván­dorol belőle. Persze tizen-akárhány év múlva megkopik majd a fiataldemokraták fiatalsága. A demokráciájuk egyébként már most itt, ott kopogat. Lehet, hogy nevet is változtatnak, lesznek simán majd magyar polgárok. A felnövekvő generáció pedig addig is olvasgatja majd a családi olvasókönyvet, lehet még a gyerekeinek is elteszi majd. Persze mind a háromnak, így a négy kerék mellé lesz majd könyvtár is. S hogy mindez még fokozható legyen - és, el ne felejtsem leírni - az olvasókönyv mellé jár egy daloskönyv is. S hogy kinek van kedve danolászni? Azt csak a miniszterelnök tudja. www.volkswagen.hu Egy új Volkswagen. Felemelő érzés. +++ 0% kamat, 0% kezelési költség, akár 9451 Ft havi részlet +++ Vásárolja meg a legkedvezőbben a Volkswagen-millennium jegyében az új Polo Classic-ot és Polo Variant-ot: • 20-80%-os induló részlet • 12-60 hónapos futamidő • kamatmentes hitel akár 48 hónapra is • kamat- és kezelésiköltség-mentes konstrukciók • készpénzes fizetés esetén más különleges kedvezmény • Volkswagen-minőség • Volkswagen-biztonság Látogasson el márkakereskedésünkbe, és ismerje meg a részleteket!* Az új Polo Classic és Variant Az ón Volkswagen márkakereskedője: Auto Körös Kft. 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. Telefon: (66) 447-277, fax: (66) 454-228. § _______________ autokoros@mall.datanet.hu __________________ = •Az akció korlátozott számú gépkocsira érvényes. S hogy kinek van kedve danolászni? A verseny- képesség álma pedig hozza a vendégeket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom