Békés Megyei Hírlap, 2000. február (55. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

2. oldal - 2000. Február 1., kedd VILÁG TÜKÖR Egyeztetés a válságközpontokról Orosz kézen a grozniji Minntka tér Csecsenföldön a köztrásaság békés újjáépítését nemzetközi megfigyelők széles köre kísérheti figyelemmel a helyszínen - közölte Madeleine Albright amerikai külügyminiszterrel folytatott megbeszéléseit követően Igor Ivanov, az orosz diplomácia vezetője. Oroszország! Föderáció Elkerülhetetlen a csatlakozás Az Európai Unió elismerését fejezte ki ELUTASÍTOTTA a londoni bí­róság Belgium és hat emberi jogvédő csoport kérelmét az Augusto Pinochet tábornokkal kapcsolatos brit belügyminisz­teri döntés felülvizsgálatáról. Belgium azonnal jelezte, hogy a döntés fellebbezésére készül. AZ IZRAELI LÉGIERŐ vasár nap éjszaka több hullámban tá­madta a Hezbollah síita gerilla- szervezet egyik dél-libanoni fel­legvárát. A légi csapásokra né­hány órával azután került sor, hogy a szervezet pokolgépes merényletének áldozata lett a zsidó állammal szövetséges Dél-libanoni Hadsereg parancs­nokhelyettese. KÍNA VISSZAUTASÍTOTTA azt a kanadai vádat, miszerint kínai kémek nukleáris titkokat „loptak haza” az észak-amerikai országból. A cáfolat válasz arra az állításra, hogy az ország olyan kutatóreaktort árul szerte a világon, amelyet Kanadában fejlesztettek ki, s amelynek mű­ködési-gyártási terveihez Kína illegálisan jutott hozzá. ÚTTORLASZOK állításával til­takoznak hétfő hajnaltól a fran­cia kamionsofőrök a 35 órás munkahét rájuk vonatkozó ren­delkezései ellen. A forgalmat akadályozó megmozdulást a közlekedés más szektoraiban dolgozók sztrájkja követi majd. Keddre várhatóan egész Párizs élete megbénul, tömegközleke­dés egyáltalán nem lesz. MEGSZÜNTETTÉK a belga ha­táron a belépők útlevél-ellenőr­zését. A határforgalom ellenőr­zését január 10-én állították visz- sza arra a három hétre, amíg a Belgiumban évek óta illegálisan tartózkodó külföldiek letelepe­dési engedélyt igényelhettek. A várakozásnak megfelelően 20-25 ezer igénylés érkezett a helyi önkormányzatokhoz. Ennél jó­val többen, becslések szerint kö­zel százezren élnek rendezetlen jogi helyzetben Belgiumban. SIKERÜLT KIMENTENI vasár­nap hajnalban a francia Alpok­ban lévő házából Stephanie monacói hercegnőt és három gyermekét, miután tűz ütött ki az épületben. A lángokat felte­hetően az egyik elektromos hő­sugárzóban keletkezett rövid­zárlat okozta. LEZUHANT EGY REPÜLŐ. Az 1986 szeptemberében készült Airbus 3100-300 típusú gép fe­délzetén 179 személy tartózko­dott. A kevéssel a felszállás után bekövetkezett szerencsétlensé­get többen túlélték; volt, akinek sikerült a tengerből a partra úsz­nia. Az Airbus cégtől megtud­tuk: a gép eddig mintegy 15 ezerszer szállt fel, és repült órái­nak száma meghaladja az 58 ez­ret. A megbeszélések az orosz és az amerikai külügyminiszter négy- szemközti eszmecseréjével kez­dődtek, némi késéssel. Albright vasárnap este helyett a hétfő haj­nali órákban érkezett Moszkvá­Putyin, a Raszputyin ba, Ivanov pedig a múlt hét köze­pén influenzás lett, s csak a hét végén jött ki a kórházból. Az orosz miniszter kijelentette: az „antiterrorista akciók” a végük­höz közelednek. Moszkva a NATO-val és az Egyesült Államokkal is kész im­már szélesebb együttműködésre, ezért e témák Is napirendre kerültek, miként egy újabb orosz-amerikai csúcs előkészíté­se, azaz Bili Clinton amerikai el­nök és Vlagyimir Putyin ügyve­zető orosz államfő találkozója is. Albright megkerülte a választ, hogy a csúcsra mikor kerülne sor. Vlagyimir Putyin a nap folya­mán fogadta az amerikai külügy­minisztert. Groznljban az orosz erők hét­főn bevették a stratégiai fontossá­gú Minutka teret, s még szoro­sabbra vonták a gyűrűt a város- központ köré, több magas épüle­tet elfoglalva. A szövetségi erők sajtóköz­pontjának közlése szerint a légi­erő a több mint száz bevetésben támadta az elmúlt 24 órában a csecsen célpontokat Groznijban, illetve a déli hegyvidéken. A cse­csen főváros keleti kerületében vasárnap 128 muszlim fegyveres adta meg magát. Találat ért két orosz Mi8-as he­likoptert, s az egyik gép pilótája - egy ezredes - életét vesztette. Igor Szergejev orosz védelmi minisz­ter a muszlim fegyveresek grozni­ji fegyverletételét a fordulat „első jeleként” értékelte a csecsenföldi hadműveletekben. A marsall az­után nyilatkozott hétfőn, hogy Vlagyimir Putyin ügyvezető ál­lamfő elnökletével tárgyaltak a miniszterelnök-helyettesek és a fegyveres testületeket felügyelő tárcák vezetői. Budapest Göncz Árpád köztársasági elnök törvényszerűnek és elkerülhetetlennek nevezte Magyarország csatlakozá­sát az Európai Unióhoz a tegnap kezdődött nemzet­közi konferencián. „A csatlakozás szükségszerű” - mondta Göncz Árpád. - Jelen pillanatban éppen a szomszé­dunkban félnek a magyar mun­kaerőtől, holott a határ mentén szükségük van rá” - tette hozzá, hangsúlyozva, hogy nem kell tar­tani újfajta népvándorlástól. Michael Lake, az Európai Bi­zottság budapesti delegációjának vezetője elismerését fejezte ki a kelet-közép-európai országok­„Orbán Viktor labdarúgó- karrierje leáldozóban van. Az egykor Igazolt középcsa­tár ma egy vidéki csapatban középpályás. A 36 éves játé­kos már két sárga lapot ka­pott. Még egy figyelmezte­tés, és nem játszhat tovább.” „Még szerencse, hogy Orbánnak van egy másik, állandó állása - ő Magyarország miniszterelnöke - írja a The Washington Post. A te­kintélyes amerikai lap terjedel­mes, fényképpel illusztrált politi­kai portrét közölt vasárnapi szá­mában a magyar kormányfőről. A cikk az ország helyzetéről szólva megállapítja, hogy biztos tagjelölt az Európai Unióba, és e csatlakozás nyomán nem csu­pán a NATO, hanem az EU szá­mára is kiemelkedő fontosságú kapu - s egyben végvár - lesz a Kofi Annan ENSZ-főtitkár hétfőn Genfben megkezdte a Ciprus újraegyesítéséről szó­ló, közvetett tárgyalások má­sodik fordulóját a megosztott földközi-tengeri sziget görög és török vezetőivel. Kofi Annan és Alvaro de Soto rendkívüli ENSZ-megbízott elő­ször Gláfkosz Kleridesz köztársa­sági elnökkel, a ciprusi görögök vezetőjével találkozott a világ- szervezet európai székházában, ezalatt RaufDenktas, az „Észak­ciprusi Török Köztársaság” elnö­ke a szállodában várakozott. Denktas nem hajlandó közvetlen nak, hogy eljutottak az uniós be­lépés küszöbére. Emlékeztetett arra, hogy az Európai Unióban egyetlen tagfelvétel sem járt je­lentős munkaerő-kiáramlással, sőt, a külföldön dolgozók tértek inkább vissza saját hazájukba. Az unióban egyébként tízszáza­lékos munkanélküliség van most is, és ezen a bővítés nélkül is vál­toztatni kell. Az Európa 2020 elnevezésű konferenciát 1994 óta évente ren­dezik meg; ebben a régióban elő­ször Budapest ad a tanácskozás­nak otthont. Az idei rendezvé­nyen harmincnégy ország kivá­lasztott egyetemi hallgatói vesz­nek részt, s neves előadók véle­ményét hallgatják meg az EU bő­vítéséről, a földrész gazdaságé- ról, az európai kultúráról. ■ Balkán és Kelet-Európa felé. Or­bánról a Post azt írja, hogy a Nyugat egyik legszilárdabb part­nerének bizonyult, belföldön azonban kemény játékstílust va­lósít meg, és ellenségeket szerez magának. A washingtoni lap megállapít­ja: a konzervatív Fidesz-Magyar Polgári Párt és a két másik jobb­oldali párt 1998-ban létrejött koa­líciója élén Orbán sikerrel vészelt át olyan válságokat, mint ami­lyen a Közép-Európát megrázó orosz gazdasági összeomlás, il­letve a koszovói háború volt. Ez utóbbi - teszi hozzá a cikk szer­zője, Peter Finn - különösen ké­nyes probléma volt Magyaror­szág számára, a Szerbia északi részén élő nagy létszámú magyar kisebbség miatt. Orbán Viktor személyéről egy nyugati diplomata jellemzését idézve azt írja, hogy bátor, ellent­mondásos, de következetes. ■ tárgyalásokra Kleridesszel, ha­csak a sziget északi, megszállt ré­szén kikiáltott és kizárólag Anka­ra által elismert török államocska nem nyer nemzetközi elismerést. Az egyedül Törökország támo­gatását élvező követelés a leg­főbb akadálya annak, hogy ren­dezni lehessen az immár 25 éve tartó konfliktust, amelyet az 1974. évi török invázió idézett elő a Görögországgal való uniót tá­mogatók kudarcot vallott állam­csínye nyomán. A tárgyalások mostani forduló­ja az ENSZ New York-i székházá­ban tartott decemberi megbeszé­lések folytatása. Annan mindkét felet teljes hírzárlatra kérte, hogy elkerüljék a félreértéseket. ■ Hatalmas lendülettel látott munkához minisz­terelnökként, egy hónapja pedig ideiglenes államfőként Vlagyimir Putyin. Sokan úgy vél­ték: a háttérből neki sikerült rávennie amo­lyan pozitív Raszputyinként a betegeskedő Jelcint a visszavonulásra, majd szép csend­ben a nemkívánatos tanácsadóktól, a Jelcin­klán tagjaitól is megszabadult. Népszerűsé­ge azonban a csecsenföldi harcok vontatott- sága miatt kezd fakulni, sőt, a The Washing­ton Post vasárnapi cikke úgy jellemzi: „gya­korlatias gondolkodású, erőteljes vezető"; bár fölteszi a kérdést: „vajon nem korrupt-e ő maga is?" Jurij Zinyin, a Novosztyi hírügynökség elemzője „A harcos Putyin” címmel irt jellem­zést. A politikus céltudatosságát mi sem bi­zonyítja jobban, hogy amikor az egyetem után megkereste a KGB, azonnal igent mondott a titkosszolgálat ajánlatára. S amikor Anatolij Szobcsakot, a peresztrojka egyik kidolgozóját Szentpétervár polgármesterévé választották, ő lett az egyik fő tanácsadója. Kevéssel később az elnöki adminisztráció háttér­ben meghúzódó, de pótolhatatlan munkatársa, majd hamaro­san a KGB utódszervezetének vezetője. Átalakuló külképviseletek Hatpárti tanácskozást tartottak tegnap a Külügyminisztériumban az európai integrá­cióról. A Martonyi János kezdeményezésére létrejött egyeztetést a jövőben havi rendsze­rességgel megismétlik. _____._____ Budapest______________- Új szakaszba léptek az uniós tárgyalások, ez indokolja, hogy a frakcióvezetők vagy megbí­zottjaik képviseletével egyeztetett álláspontot alakítsunk ki - mondta a külügyminiszter. Martonyi János értékelése szerint a csatlako­zást az Európai Unióhoz minden parlamenti párt támogatja. A hétfőihez hasonló hasznos eszmecserékre mégis szükség van, mert ez megkönnyítheti, fölgyorsíthatja a jogalkotást. Az Országgyűlés féléves munkatervet állított össze, a jelenlegi szakaszban ugyanis a csatla­kozási felkészülés javarészt egyet jelent a jogal­kotással. Brüsszel ismeri hazánk álláspontját az integráció összes kérdésköréről, most a másik fél válaszára várunk. Közben a jogharmonizá­ció keretében hamarosan törvénytervezeteket tárgyal a parlament, például a kémiai bizton­ságról, a hulladékgazdálkodásról, a médiáról. Kérdésre válaszolva a külügyminiszter meg­említette: a hatpárti egyeztetésen szóba került az osztrák kormányalakítás is. - Aggodalmat keltettek a választási kampány időszakában el­hangzottak, ám az a döntő, mit fog tartalmazni a kormányprogram - fogalmazott Martonyi Já­nos. Megnyugtató, hogy Haider Szabadságpárt­ja nem ellenzi az EU bővítését, kiváltképpen nem az Ausztriával határos országok esetében, ha fölkészültek a belépésre. Magyarországot pedig kifejezetten érettnek tartja a tagságra. Az európai integráció ugyanakkor nem csupán gazdasági egyesülés, hanem értékközösség: olyan normarendszer, amely tagjelöltekre és ta­gokra egyaránt érvényes - mondta a külügymi­niszter. * Mától szervezeti változtatásokat léptetett élet­be a Külügyminisztérium: átvette a Gazdasági Minisztériumtól a külgazdasággal kapcsolatos feladatok körét. A döntés azt tükrözi, hogy nö­vekszik a gazdasági diplomácia jelentősége. A követségeken dolgozó külgazdasági attasék ezentúl hatékonyabb segítséget nyújthatnak az export-import, a piacvédelem és más fontos nemzetgazdasági szempontok érvényesítésé­hez. A korszerűsítés egyszersmind azt jelenti, hogy a Külügyminisztérium a jövőben kialakít­ja álláspontját a költségvetésről, a makrogazda­sági folyamatokról, és külgazdasági elemzése­ket készít. Az átcsoportosítás egyébként meg­takarítással, mintegy tízszázalékos létszám-le­építéssel is jár. ______________________________rrowowYii így látják Amerikában Orbán Viktor bátor, ellentmondásos, de következetes Waehinqton Tárgyalások Ciprusról Qinp Daiumvái.to vii.ác Folyamatosan időzített bombák Az USA egyik legtitkosabb számítógépes adatfeldolgozó köz­pontja újabb üzemzavarról volt kénytelen beszámolni. A világ kevésbé fejlett részein ugyanakkor változatlanul önbe­csapásnak minősítik a 2000. évi dátumváltás dramatizálását. Kisteherforgalom Tornyán keresztül A Magyar és a Román Köztársaság kormányainak megálla­podása értelmében ma, 2000. február 1-jén 00.00 órától bő­vült a Battonya—Tornya (Turnu) nemzetközi határátkelő- hely forgalma. A megállapodás értelmében bármilyen ho­nosságú kistehergépjármű 3,5 tonna összsúlyhatárig ma­gyar és román áruk fuvarozását végezheti magyar és román viszonylatban. Battonya Ismét súlyos zavarokkal küzdött az Egyesült Államok szupertitkos adatfeldolgozó intézménye, a le­hallgatásra szakosodott Nemzet- biztonsági Ügynökség - adták hí­rül a hét végén a távirati irodák. Az illetékesek ugyan cáfolták, hogy a háttérben a 2000. évi dátumváltás állt, megfigyelők azon­ban nem tartják kizárt­nak, hogy megismétlő­dött a január 1-jei hely­zet, amikor az elektro­nikus kémközpont a komputerek program­hibája miatt állt le. Nyüvánvaló, hogy a számítógépek átállításában ott fordulhat elő leginkább üzemza­var, ahol a legmagasabb fokú a technikai fejlettség, mindazonál­tal szembetűnő, hogy az évszám- kezelés szükségességén még mindig sok helyen vitatkoznak. Az International Herald Tribune hasáb­jain például egy argen­tin bolti árus emígyen háborgott: „Nem tu­dunk enni adni a csalá­dunknak, mégis millió­kat költenek el egy szemfényvesztésre, csak azért, hogy né­hány külföldi céget gazdaggá tegyünk.” Mexikóban pozitívabban álltak a dologhoz, s úgy nyilatkoztak: a dátumváltás­sal kapcsolatos fejlesztésekre amúgy is szükség volt, tehát két legyet ütöttek egy csapásra. A Washington Post mindeköz­ben arról számol be, hogy az Egyesült Államokban, ahol sok új munkahelyet hoztak létre a „mil­lenniumi bomba” hatástalanításá­ra, most jó néhány érintett cég ke­ményen összecsapott a szakszer­vezetekkel. Utóbbiak ugyanis ne­hezményezik, hogy a katasztrófa- helyzet elmúltával el akarják bo­csátani az évszámkezelési szakér­tőket. A vállalatok természetesen nem állítják azt, hogy a komputer­specialisták alkalmazása fölösle­ges volt, de úgy vélik: elég lesz ak­kor felvenni plusz munkaerőt, ha az ismét szükségessé válik, (kwi Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos Önkormány­zatának elnöke megnyugvással vette tudomásul a hírt.- A Battonya-Lippa testvér­települési kapcsolat felvétele, 1997 márciusa óta szorgalmaz­zuk mindkét oldalon a kisterher- forgalmat. Petru Gherman lippai a román, Takács Dezső battonyai polgármester pedig a magyar ille­tékesekhez fordult kérelmünk­kel. A Vám- és Pénzügyőrség Or­szágos Parancsnoksága fölkarolta kezdeményezésünket, Horn Gyu­la akkori miniszterelnök alá is ír­ta a dokumentumot. Radu Vasile közvetlenül leváltása előtt látta el kézjegyével. Egyetértek Arad me­gye alprefektusával, Bognár Le­ventével: a következő lépésünk az legyen, hogy teljes értékű nemzetközi teherforgalmat való­sítsunk meg, azaz súlykorlátozás nélkül - beleértve a növény- és állategészségügyi vizsgálatot is - bármilyen árut szállíthassunk. Dr. Karsai József vállalkozó azt hangsúlyozta, hogy sajnos a nagy értékű vetőmagok export-import­ját és egyéb agrártermékek - ré­giós szempontból is jelentős ­kereskedelmét ez a megoldás még nem teszi lehetővé. Pedig ez lendíthetné föl mindkét oldalon a gazdasági életet. Véleményem szerint most csak egy átmeneti megoldás született. Nem lenne jó, ha az osztrák határról ide ten­nénk át a vasfüggönyt. Mert mi van ma? Fordulok egyet délelőtt, s ha délután is megpróbálom, azt mondják, benzint csempészek. És erre a sorsra jutnak majd a kis­teherautók is. Talán ha elkészül az Orosházára vezető, kamion- forgalomra is alkalmas út, és „rendes” átkelőhely leszünk... Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy a román spedíciós cég még nem tud személyzetet és techni­kát biztosítani a vámkezelés­hez, ezért a kisteherforgalom csak pár nap késedelemmel in­dulhat meg a battonya-tomyai határátkelőn. ménui oyöroy \

Next

/
Oldalképek
Tartalom