Békés Megyei Hírlap, 2000. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-08-09 / 6. szám

MM­Helyettesítő szülők, (d) A Békéscsabai Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény leendő helyettesítő szülők jelentkezését várja. A szép, de nehéz feladatra vállalko­zók Békéscsabán érdeklőd­hetnek a családsegítőnél, a Szent István tér 9. szám alatt, vagy a 441-147-es te­lefonon. Személy szerint Csereiné Argyelán Annát vagy Flender Lászlót keres­hetik. Városismertető, (m) A Tájak—Korok—Múze­umok Egyesület Békés me­gyei tagcsoportja a városvé­dő és városszépítő egyesü­lettel közösen vasárnap 14 órától városismertető sétát szervez Békéscsabán. A résztvevők ezúttal a Mun­kácsy Múzeumba és a Mun­kácsy Emlékházba látogat­nak el, majd a szoborsétányt tekintik meg. Kiállítás, (w) Ungvári Mihály kötegyáni festőmű­vész alkotásaiból rendeznek kiállítást január 12-én 17 órá­tól a Csepeli Munkásotthon Galéria 21-ben (Budapest, XXI. kerület Árpád u. 1.). A tárlatot Csepel polgármeste­re, Tóth Mihály nyitja meg. Véradás, (z) A Vöröske­reszt köröstarcsai alapszer­vezete szolidaritási véradást szervez. A véradókat január 12-én, szerdán 8-tól 11 órá­ig várják a helyi művelődési házban. Nikolett, (y) A Békés Megyei Rendőr-főkapitány­ság Nyomozó Osztálya ja­nuár 14-én 14 órától 18 órá­ig a Gyulán eltűnt Szath- máry Nikolett eltűnésének második évfordulójára te­kintettel a gyulai kapitány­ság épületében ügyeletet tart. A rendőrség továbbra is várja azoknak a segítségét, akik az eltűnéssel kapcsolat­ban bármilyen információ­val rendelkeznek. Az ügye­let ideje alatt a gyulai kapi­tányságon személyesen, vagy telefonon — (66) 361- 644 — bárki bejelentést te­het az eltűnéssel kapcsolat­ban. A nyomravezető — személyét a rendőrség titok­ban tartja — részére 1,5 mil­lió forintot ajánlottak fel. „A TUDÁS HATALOM — DE CSAK HA ÁTÜL­TETJÜK A GYAKOR­LATBA!” (Harry Lorayne) MEGYEI KÖRKÉP Ötvenhatmillió forintos autófogás a határ közelében Négy lopott Audi Battonyán Jól indult a 2000. év az orosházi határőröknél, ugyanis négy nagy értékű, tavaly ellopott, elrabolt Audit füleltek le Battonyán. Az autók értéke eléri az 56 millió forintot. Az ügy­ről Stübe Ferenc ezredes, az Orosházi Határőr Igazgatóság rendészeti igazgatóhelyettese, Vígh Antal őrnagy, az igazgató­ság bűnügyi felderítő osztályának vezetője és Fülöp István alez­redes, a megyei rendőr-főkapitányság nyomozóosztályának ve­zetője tartott tájékoztatót tegnap Békéscsabán. Névtelen telefonbejelentés érke­zett az Orosházi Határőr Igazga­tóságra január 5-én arról, hogy egy battonyai lakóház udvarán nagy értékű személygépkocsik állnak. A megadott címet már jól ismerték a határőrök, ezért azon­nal ellenőrizték a bejelentés va­lóságtartalmát. Miután bebizo­nyosodott, hogy a ház udvarán, illetőleg a vele szomszédos in­gatlanon összesen négy Audi tí­pusú gépkocsi várakozik, az Orosházi Bűnügyi Felderítő Szolgálat vezetője elrendelte a lakások figyelését, illetőleg a rendszámok azonosítását. Tekin­tettel arra, hogy az utóbbi időben az Audik igen népszerűvé váltak az autócsempészek körében, az azonosítás eredménye egyáltalán nem volt meglepő. A rendszámok alapján egy Suzukinak, egy Hondá­nak, egy Opelnek és Mák Zsoltot or- egy Volks- gazdaság gya- wagennek n^ával körözik kellett volna állnia az udvarokon. Nyilvánva­lóvá vált tehát, hogy a Battonyán „pihentetett” Audik bűncselek­ményből származnak. A határőrök felvették a kapcso­latot a Békés Megyei Rendőr-fő­kapitánysággal, és a Körös-kom­mandó helyszínre érkezését köve­tően közösen szervezték meg az összesen 56 millió forintot érő négy személygépkocsi lefoglalá­sát. A járművek közül egyet Bu­dapesten osztrák állampolgártól, kettőt pedig német állampolgár­októl loptak el októberben. A ne­gyedik Audit a német hatóságok körözték, ugyancsak lopás miatt. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az egyik autóban már azok a pallódeszkák is benne voltak, amelyekkel a csempészek az ár­kot hidalták volna át a magyar— román határon. Az ügyben a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság fogana­tosított halaszthatatlan nyomo­zati cselekményt, a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapi­tányság folytatja le. Utóbbi or­gazdaság elkövetésének alapos gyanúja miatt körözi Mák Zsolt 31 éves, battonyai lakost, aki közreműködött abban, hogy az említett autók Battonyára kerül­jenek. M. Gy. — Ny. L. Várad! Anna Üvegvilága, (n) A békéscsabai Paliasz Áruház Galériájában Váradi Anna üveg­festményeinek kiállítását dr. Simon Mihály jegyző nyitotta meg pénteken délután. Felvételünkön a művésznőt kisfia, Rucz Árpád köszönti, balról Bodzás Julianna, a Békés Megyei Általános Építőipa­ri és Vállalkozási Rt. elnök-vezérigazgatója és Pataj Pál festőművész d-fotó: lehoczky Péter Filmvetítés a fogadáson (Folytatás az 1. oldalról) Támogatták a sportegyesületet, felújították a mű­velődési ház tetőzetét, vásároltak új mikrobuszt, készítettek egy települést reklámozó filmet. S hogy milyen év elé néz Nagyszénás? A 2000. évi költségvetés körvonalai lassan kirajzo­lódnak, ami már biztos, hogy 21 millió forintos forráshiánnyal kell számolniuk a szénásiaknak. Ennek ellenére ami biztató: a vállalkozókat érin­tő adótételeket nem emelték meg. Szeretnék megőrizni a jónak mondható adófizetési morált. A kedvező feltételek hatására egyre többen jelen­tik be Szénáson vállalkozásaikat — ennek a ten­denciának sem szeretnének gátat szabni a telepü­lés vezetői — tudták meg a polgármesteri fogadá­son a résztvevők, akik itt láthatták a Nagyszénást bemutató filmet is. Cs. I. Mezőberényi „Vasgyúró” Karácsonyi ajándékként vehették birtokukba a mezőberényiek a „Vasgyúró” testépítő termet. A Gyomai úton magánvállalkozásban kialakított és működtetett, 70 négyzetméteres terem tíz-egyné- hány, minden izomcsoportot „megdolgozó” profi erőfejlesztő géppel várja a sportolni, erősödni, karcsúsodni vágyókat. A berendezés még nem teljes, a napokban két újabb kínzóeszköz érkezik, a tulajdonosok a terem további fejlesztését tervezik. Megtudtuk, hogy a konditeremre igen nagy igény volt és van a város­ban, ugyanis korábban nagyon sokan jártak a bé­késcsabai és a békési termekbe erősödni, éppen ezért este tíz óráig tartanak nyitva. Az edzések szakember irányításával folynak, de lehetőség van egyéni edzésterv melletti munkára is. — sz — A téglagyártás szünetel Az MSZP a belvízhelyzetről A kormányzati segítség elengedhetetlen Január másodikán egy hó­napra leállt a gyártás a mezőberényi Téglaipari Kft.- nél, a karbantartók átvizsgál­ják, ha szükséges, kijavítják a teljes gépparkot, a szárítót, a gépészeti egységeket, s termé­szetesen ellenőrzik az alagút- rendszerű kemencét is. Minderre szükség is van, mert tavaly a gyár mintegy 30 millió kisméretű téglának megfelelő építőanyagot gyártott — tudtuk meg Wágner Mártontól, a kft. ügyvezetőjétől. — Eredetileg már az elmúlt év végén szerettünk volna leáll­ni, a piaci igények viszont meg­kívánták a néhány napos „ráadást”. A mintegy 10 millió forintra tervezett felújítás és karbantartás mindenki részéről nagy odafigyelést, pontos és összehangolt munkát igényel ahhoz, hogy február elsején reggel hat órakor megkezdhes­sük ismét a folyamatos gyártást. Ottjártunkkor az udvaron né­hány szerelvényt rakodtak, ami azt bizonyította: a gyártás igaz, hogy szünetel, a kiszolgálás vi­szont folyamatos, ugyanis a gyár kéthetes termelést készle­tezett. A mögöttünk lévő esz­tendőről megtudtuk még, hogy az jó közepesnek mondható, na­gyon lassan indult be a piac, az ősztől viszont igen nagy volt valamennyi termékük iránt a kereslet. Á piac átrendeződött, a herényi tégla 80 százalékát a vi­szonteladók viszik, ami nagyon precíz szervezést igényel. Ámi az új évet illeti, arról Wágner Márton elmondta, hogy az idén is szeretnének legalább annyi falazóanyagot gyártani, mint ta­valy, s februártól — a meg­emelt energiaárak miatt — öt- százalékos áremelést terveznek. — sz — A Magyar Szocialista Párt megyei szervezete levélben kérte a megyében működő vízgazdálkodási tanácsokat és a belvízvédekezésben ér­dekelt szervezeteket: rend­kívüli megbeszélés kereté­ben, közösen tekintsék át azokat a feladatokat, tenni­valókat, melyek szükségesek ahhoz, hogy rövid és hosszú távon megoldódjon a me­gyében a belvíz elleni véde­kezés. Az MSZP megyei sajtóbeszél­getésén Varga Zoltán, a megyei közgyűlés szocialista frakciójá­nak vezetője és Matuska Sán­dor, az MSZP megyei elnöksé­gének ügyvivője válaszolt az újságírók kérdéseire. Varga Zoltán a beszélgetésen hangsú­lyozta: a kialakult helyzet keze­léséhez elengedhetetlen a kor­mányzati segítség. Matuska Sándor a megelőzés fontosságát hangsúlyozta, ki­emelve: új megyei és országos vízgazdálkodási program meg­valósítását kell kidolgozni. Az országban Békés megye a legér- dekeltebb az ár- és belvíz elleni védekezésben. Ezért is szüksé­ges, hogy a megye „panasz­kodjon” a legtöbbet. A mai álla­potok, a műszaki és anyagi felté­tel rendszer nem felel meg a har­madik évezred igényeinek. Új megyei vízgazdálkodási prog­ram kidolgozására és megvalósí­tására van szükség. Matuska Sándor szerint az európai uniós előcsatlakozási programok mö­gött álló pénzügyi alapok lehető­séget biztosítanak egy, a megelő­zést szolgáló hosszú távú prog­ram elindításához. K. Ä. 2000. január 8-9., szombat-vasárnap VÉLEMÉNY SZŐKE MARGIT Zsebek álomkivitelben Olvasom az újságot, mennyit kapnak havonta a honatyák, -anyák. Eszembe jut egy korábbi telefonáló: és hiszi ezt? MárminL hogy csak annyit kap az országgyűlési képviselő, mint elmondta. —%ézze meg a táskáját, a kabátját, egy fél vagyon! Én már csak tudom, hiszen a di­vatszakmában dolgozom — tette hozzá. Elég megnézni az árcédulá­kat. Igaz, nem minden üzlet kirakatában van ma már árcédula... Most kiderült, mennyit is tehet zsebre a képviselő, mégpedig az 1990. évi törvény alapján. Közlekedési költségtérítésre jogo­sultak, a 200 kilométernél távo­labb lakók több mint 84 ezer fo­rintot, a 100 kilométeres kör­zetben élők több mint 56 ezer forintot, a budapestiek majd­nem 50 ezer forintot kapnak. Az alapfizetés 140 ezer forint — az árakat nézve ez lehetne a magyar átlagfizetés —, de eh­Disznószagú vidék és mellé fényes kirakat... hez jön az alelnök plusz 180 százaléka, az állandó bizottságok elnökeinek plusz 100 százaléka, alelnökeik 80 százaléka, a bi­zottsági tagok 40 százaléka, a párt képviselőcsoport-vezetőjé­nek, a független képviselők megbízottjának 120 százaléka. És még mindig vannak tisztséglehetőségek, ingyenes szolgáltatá­sok, költségelszámolások... Felrémlik a vízben-sárban tocsogó, disznószagú vidék és mellé a fényes kirakat. — No ne legyünk demagógok! — dörrent rám egy hang. Ijedten ültem fel az ágy­ban. Csak álmodtam. Olvastam tovább. A honatyának ingye­nes, a honatya jogosult... Nem, Petőfi se nevezné még a hont Kánaánnak. És az a bácsi sem, akit tegnap Kétegyházáról Gyu­láig hozott kerékpárjával az indulat. Nyolc kilóval többet nyo­mott disznója a kívánatosnál, így 15 forinttal olcsóbban akarták átvenni kilogrammonként. Hazavitte volna, de azt már nem en­gedték... _______Vendégkommentár_______ FETSER JÁNOS _________ Ipari parkok Békés megye több települése, köztük Orosháza és kistérsége el­nyerte az ipari park címet. A korábbi megyei vállalkozói övezetek, ipari park címek után újra bővült a települések esélye. Az ipari park cím lehetőség és hatalmas kockázat. Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy a mezőgazdaság, ezzel párhuzamosan az élelmiszeripar, vala­mint az ehhez kapcsolódó csomagolóipar átalakul, közben tartós és egyre mélyülő válságban van. Ez az orosházi térségben is munka­helyek megszűnését és az itt élő polgárok többségének életszínvo­nal-csökkenését jelentette. Az orosházi vállalatok az elmúlt három évben mintegy 2000 munkahe­lyet szüntettek meg. Lehetőség az ipari park, ha infrastrukturális, marketing, közlekedési, szakkép­zett munkaerő és egyéb szem­pontból jól épül fel. Munkahelye­ket, adóbevételeket, fejlesztési le­hetőséget, a szolgáltatások szín­vonalának emelését jelentheti. Bérversenyt indíthat el a térségben, kedvező hatást gyakorolhat a kis- és középvállalkozásokra, nőhet a népességmegtartó erő. Mi a kockázata az ipari park fejlesztésének? Az ország legdrá­gább autópályáján, az M5-ösön lehet megközelíteni a megyét. Ez jelentősen megnöveli a szállítás költségeit. Az autópálya-, autóút­fejlesztések Békés megyét elkerülik, ezzel szinte „kizátják Európá­ból”. Hátrányosan érinti a megyét a vasútvonalak tervezett leépíté­se. Szabad-e az önkormányzatoknak kockázatot vállalni, amikor a központi kormányzat folyamatosan szűkíti a mozgásterüket, s újabb kötelező feladatokat kapnak források nélkül? El tudja-e dön­teni a megyei terület-fejlesztési tanács, hogy milyen fejlesztéseknek ad kiemelt prioritást: az ipari parkoknak, a turizmus fejlesztésének vagy a szennyvíz- és belvízelvezető rendszerek építésének? Orosházán a közel 50 hektáros terület fejlesztésére 800 mil­lió forintot kell befektetni. Célunk, hogy működő ipari parkot hozzunk létre. A szerző Orosháza város polgármestere Ízelítő a tartalomból: Porsche — egy nem keresett kocsi Békés­csabán # Ment-e Boros Béla haza Hor- thy négy­kézláb? 1(1 Egy sörkedvelő borász Kí Karikatúristánk, Boros Béla „jutalomjátéka” f Egy nappal a sztrájk előtt Kitörhet-e egy világmére­tű járvány? Kí Felszínen a belvíz Kí Férfi vagy nő a komputer? Ki Bozóky— Kovács párbaj. Ki mit tett a maga 100 napja alatt? f Mátyus János § első napjai Németor­szágban Ki Melyik lab­darúgónk mennyit kap, ha lábát töri? Jön, illetve már itt is van a VASÁRNAPI i SZUPEREXPRESSZ. A ma 18 és 19 óra között, a j 66/527-238-as telefonon feladott apróhirdetését már hol- i nap olvashatja a Békés Megyei Hírlap Vasárnap Reggel- j ben! Ára: soronként, áfával együtt mindössze 200 forint!

Next

/
Oldalképek
Tartalom