Békés Megyei Hírlap, 2000. január (55. évfolyam, 1-25. szám)

2000-01-03 / 1. szám

Templomszentelő Szabadkígyóson Szabadkígyóson Szent József tiszte­letére vasárnap felszentelték a tele­pülés új templomát (3. oldal). A tapasztalatot és a tudást... Restaurátorként alázattal közelítek a rég­múlt műveihez — vallja Szőke Sándor kötegyáni szobrász-restaurátor (5. oldal). Rekordlétszám, hideg, jókedv A 12. Szilveszteri futógálán Békés­csabán a négyszázötvenöt induló kö­zött ott volt Pásztor edző is (10. oldal). Előfizetéssel, kézbesítéssel kapcsolatban hívja a 06 (80) 922-012-es ^Ingyenes zöldszámot!^ Nagy a boldogság a Kovács családban, az új évezred ajándéka kicsi babájuk, Dániel FOTÓ: SUCH TAMÁS Az új évezred első babái Születésük szerencsét ígérhet, életük boldogabb lehet A kétezredik év megmozgatta a művészek, feltalálók, de az egy­szerű polgárok fantáziáját is. A világ számos pontján emlékmű­veket állítottak az ezredfordulóra és érdekes hírek is szárnyra keltek: némely országban hatalmas összegű nyereményeket ígértek azoknak a pároknak, akik úgy időzítik gyermekük fo­gantatását, hogy a baba kétezer első napján szülessen meg. A békéscsabai szülészektől megtudtuk, hogy mindazok, akik 2000 első éjszakáján szerettek volna babát vüágra hozni, ezen már 1999. április 6 és 12 között ügyködniük kellett. A Pándy Kálmán Megyei Kór­ház szülészet-nőgyógyászati osztályán 1999 utolsó előtti napján arról érdeklődtünk, hogy számítanak-e a szokásosnál több szülésre? Dr. Faragó László főorvos el­mondta, hogy 1998-ban közel ugyanennyi kismama várta gyer­meke megszületését. Az osztá­lyon 12-15 szülésre számítottak december 31-e körül. A kórház nőgyógyászaihoz nem érkezett olyan kérés, hogy „időzítsék” a baba megszületését január első óráira. Valamennyi édesanyának csak egyetlen óhaja volt: egész­ségesen jöjjön világra a baba. A főorvos 32 éves pályája alatt sok furcsaságot megélt már. Abban az időben, amikor az OTP betét­könyvet nyitott az év első újszü­löttjének, néhányan megpróbál­ták az orvosokat rávenni, hogy irányítsák a szülést az éjfél utáni első pillanatokra. A visszaélése­ket elkerülendő a szabályokat módosították: az éjfél és hajnali három között született babák ne­vét kellett a kórházaknak beje­lenteniük. Az ebben az időszak­ban világra jött gyermekek kö­zül sorsolással jelölték ki a be­tétkönyv szerencsés tulajdono­sát. Idén a megyei kórházból azonban egy gyermek nevét sem Millennium rendezvények Békésben Egész évben megemlékezések Szarvason megyei millenniumi emlékművet avatnak, öt telepü­lésen Szent István-szobrot állítanak, egy-egy helységben Csa- nád vezér, illetve Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát leple­zik le, új kiállítóhelyek nyílnak, s rendezvények sokasága tölti ki a 2000. évet Békés megyében. HÍREK www.bmhirlap.hu Tanácsos, (w) Munkakört váltott Gulyás Imre, aki eddig az Északkelet-Békés Megyei Kistérségfejlesztő Egyesület menedzseri feladatait látta el: ja­nuár közepétől a Földművelés- ügyi és Vidékfejlesztési Minisz­térium területfejlesztési főosztá­lyán tanácsosként dolgozik. Támogatták, (i) Kertész- szigeten 2000. január elsejétől megkezdődik a falugondnoki szolgálat. A falugondnoki fel­adatokat Köleséri János — aki­nek kinevezését nemrég a falu­gyűlés is támogatta — látja majd el. A fiatalembert munká­jában segíteni fogják azok az is­meretek, amelyeket egy tanfo­lyam keretében szerez meg. Két változás, (i) A Vésztő Közalapítvány kuratóriumának elnöki tisztségéről a napokban lemondott Pardi Károly. A nagy­község képviselő-testülete a fel­adattal Ladányi Károly jegyzőt bízta meg. Ugyanezen az ülésen a képviselők visszahívták a ku­ratóriumból Kurmai Lajost, s he­lyette Kazai Attilát választották meg kuratóriumi tagnak. Áradnak a Körösök Újév napján 4-7,5 méter vízállás­nál tetőzött, s a térségben a hét végéig 58 800 hektárra nőtt a bel­vízzel borított terület — tájékoz­tatott szombaton Gyulán a Körös­vidéki Vízügyi Igazgatóság. A Kövizig a veszélyeztetett gátakon vízőri figyelőszolgála­tot szervezett, e napon 320 em­ber vigyázott a körösi védvona­lakra. A térségben félszáznál több szivattyútelep működik, tucatnyi kotró s más munkagép bevetésével igyekeznek elve­zetni a belvizet. A Kövizig szi­vattyúi naponta 8,1 millió köb­méter vizet emeltek a Körösök­be. A Körösök vidékén az év fordulóján 41 önkormányzat küszködött a belvízzel, közülük húsz a legsúlyosabb, harmadfo­kú készültséget tart érvényben. S. 0. S.-telefon A békéscsabai székhellyel mű­ködő, de már az egész megye területéről ingyen hívható (66/441-300) S. O. S. lelki tele­fonos segélyszolgálat vezetőjé­től, dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológustól tudjuk, hogy az ünnepek idején arányo­san az előző évekhez viszonyít­va közel azonos számú segély­kérő hívta őket. Magányos és boldogtalan em­berek sajnos számosán vannak, akiknek egy-egy kedves hang tulajdonosa, ha meghallgatja gondjaikat, s választ ad rájuk, már könnyebbséget jelent szá­mukra. Az óévbúcsúztató és új­évköszöntő időszak szerencsére nem volt túl szomorú. Egyetlen hívó kérte azt, hogy beszélges­sen, maradjon vele a névtelen segítő éjfélkor is. Ezek az önzet­len segítők soha nincsenek ele­gen, jelentkezésüket várják a 447-334-es telefonon. (d) A kereszténység kétezredik s a magyar államalapítás ezredik évfordulója tiszteletére szerve­ződő rendezvények ünnepélyes megnyitója február 17-én lesz Békéscsabán, a Jókai Színház­ban: a társulat JókaiMór Gazdag szegények című művét mutatja be az író születésének 175. év­fordulóján. A megyei millenni­umi ünnepségnek Szarvas ad majd otthont: a holt-körös-parti városban a június 10-i ezredév­fordulós ünnepi megyegyűlés alkalmával avatják föl a békési­ek millenniumi emlékművét. Kiemelkedik a békésiek év­fordulós rendezvényei közül a valamennyi településre kiterje­dő műkedvelő művészeti bemutatósorozat, melynek me­gyei gáláját október 22-én Orosházán élvezheti majd a kö­zönség. A további orosházi ren­dezvények közül említésre mél­tó Szokolay Sándor Millenniu­mi kórusmű című alkotásának augusztus 17-i ősbemutatója, s e napon avatják föl a város Szent István-szobrát. Szobrot emelnek államalapító István ki­rályunk tiszteletére továbbították, ugyanis a várako­zással ellentétben az év forduló­ján éjfél és három óra között egyetlen baba sem született Gyulán — tudtuk meg dr. Paulik Tibor adjunktustól, az osztály vasárnapi ügyeletesétől. Kétezer első babája január 1-jén, este há­romnegyed hat előtt öt perccel jött világra. A dombegyházi Gálné Viszlai Erzsébet 2600 grammos, 50 centiméter hosszú kislánynak adott életet. Gál Ka­tika a család ötödik gyermeke. A második baba is kislány. Máso- dikán hajnalban született, 3600 gramm és 55 centiméterre nőtt. A békéscsabai Réthy Pál Kórház osztályvezető főorvosa, dr. Rucz Árpád előzetes tájé­koztatása szerint ellátási terüle­tükön az év végén a megye- székhelyen 25, a környéken 7 kismama szülése volt várható december 26 és január 5-e kö­zötti időszakra. (Folytatás a 3. oldalon) Orosházán kívül Sarkadon, Békésen, Eleken, Méhkeréken. Csanád vezérnek Mezőkovács- háza, Kossuth Lajosnak Szabad- kígyós, Petőfi Sándornak pedig Csabacsüd állít szobrot. Dévaványán augusztusban nyílik a Bereczky-gyűjtemény, Béké­sen a városi múzeumban meg­nyitják az új helyismereti állandó kiállítást, Gyomaendrőd pedig májusban veheti birtokba hely- történeti múzeumát. A további békési millenniumi rendezvé­nyek közül említésre méltó még a kevermesiek januári 23-i mon­damondó versenye, a vésztő- mágori történelmi emlékhelyen augusztus 15-én tartandó Népek találkozója művészeti fesztivál, s a csorvási katolikusok templom­centenáriuma, október 15-én. Jogszabályváltozások január l-jétől Több jogszabályváltozás, így az egészségügyről, illetve az in­gatlan-nyilvántartásról szóló törvénynek, a Munka Tör­vénykönyvének és az állam- szervezetre vonatkozó egyes rendelkezéseknek a módosítá­sa is január 1-jén lép hatályba. Az egészségügyi törvény mó­dosítása nyomán nem lép életbe 2000-től a dajkaterhesség intéz­ménye. A jövőben nem kell majd bejegyezni az ingatlan- nyilvántartásba a haszonbérleti jogot és a halászati jogot. A Munka Törvénykönyve mó­dosításának eredményeként to­vábbi egy nappal, november 1- jével, mindenszentek ünnepével bővül a munkaszüneti napok száma. Továbbra is munkaszüne­ti nap marad január 1., március 15., húsvéthétfő, május L, pün­kösdhétfő, augusztus 20., október 23. és december 25—26-a. Az államszervezetre vonatkozó egyes törvényi rendelkezések módosításával megváltozik a bá­nyászati, a mérésügyi és a szaba­dalmi hivatal vezetőjének jogál­lása. A Magyar Bányászati Hiva­tal és az Országos Mérésügyi Hi­vatal önálló feladat- és hatáskör­rel rendelkező központi hivatal lesz, amelynek irányítását a kor­mány által kijelölt miniszter látja el, aki gyakorolja a hivatal elnö­kével kapcsolatos munkáltatói jo­gokat. A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökét a miniszterelnök nevezi ki, és menti fel. Ünnepi szentmise Békéscsabán Életünk minden pillanatát értékesíteni kell... — Kétezer év óta van célja minden ember életének — mondta az új év első' napján Békéscsabán Gyulay Endre szeged-csanádi megyés püs­pök. A püspök Jézus Krisztus születésének 2000. évforduló­ja, a békéscsabai egyházköz­ség alapításának 785., újra­alapításának 250., a templom felszentelésének 90. évfordu­lója tiszteletére tartott ünnepi szentmisét az év első napján a belvárosi római katolikus templomban. — Nem a külső pompa, hanem a belső szeretet teszi teljessé az emberi életet — mondta szent­beszédében Gyulay Endre püs­pök, aki Szent István király tet­teiről és az ezeréves magyar ál­lamiságról is szólt. — Meny­nyiszer kellett volna elpusztul­nia ennek a népnek? De az Is­ten, a kereszténységre való rá- épülés nagyszerű alapot adott ahhoz, hogy ne pusztuljon el, ne bomoljon szét a magyarság. Életünk minden pillanatát érté­kesítenünk kell Isten és ember­társaink szeretetében. Mi ma­gunknak is meg kell találnunk Jézus Krisztust nem csak az evangéliumban, hanem minden rászoruló embertársunkban — mondta a püspök a békéscsabai hívek előtt. Gyulay Endre az ünnepi szentmise után a jubileumi ká­polnát és a templom XVII. szá­zadban készült Madonna-szob­rát áldotta meg a szentév, az egyházközösségi és a templomi évfordulók tiszteletére. (y) Buli a városháza előtt. A hideg idő ellenére forró volt a hangulat Békéscsabán, a városháza előtt az óév utolsó és az új év első pillanataiban. (Képes összeállításunk a 8. oldalon). FOTÓ: SUCH TAMÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalom