Békés Megyei Hírlap, 1999. december (54. évfolyam, 280-305. szám)

1999-12-01 / 280. szám

1999. december 1., szerda VILAGTUKOR Napirenden az internetes kereskedelem Fidel Castro nem mert elutazni a seattle-i csúcsértekezletre Bili Clinton amerikai elnök helyi idő szerint hétfő este, a Kereskedelmi Világszervezet miniszteri értekezlete előtt egy nappal azt szorgalmaz­ta, hogy a köz érdekében korszerűsítsék az internetes üzletkötések jo­gi szabályozását, megkönnyítve az ilyen jellegű kereskedelmi tevékeny­ség fejlődését, ugyanakkor jobban védjék a fogyasztók érdekeit is. Az elnök felszólította az ameri­kai kereskedelmi minisztériu­mot, hogy álljon egy olyan mun­kacsoport élére, amely áttekinti az internetes üzleti tevékenység elé korlátokat állító jogszabályo­kat, és kezdeményezi azok felül­vizsgálatát. Clinton szerint külö­nösen a fogyasztóvédelmi előírá­sok szorulnak megerősítésre. Az elnök egyébként - közölte a Fehér Ház - közvetlenül nem A WTO-ról dióhéjban • Minek a rövidítése a WTO? A genfi székhelyű World Trade Organization, a Világkereskedel­mi Szervezet neve, 135 tagország együttműködése abból a célból, hogy minél szabadabbá váljék a nemzetközi kereskedelem. • Mikor jött létre? Elődje a hetvenes években hazánkban is sokat emlegetett GATT (Általános Vámkereskedeimi Egyezmény) volt, amelyet 1947-ben az ENSZ égisze alatt alapított meg 23 ország a hábo­rú utáni kereskedelem liberalizálására. Ez alakult át 1994-ben WTO-vá. • Hogyan oldódnak meg a kereskedelmi viták? Ha valamelyik tagország - egy másik tagország számára sérel­mes kereskedelmi gyakorlata miatt - a WTO-hoz fordul, a szer­vezet igyekszik közös asztalhoz ültetni a feleket. Ha ez nem si­kerül, a WTO felállít egy döntőbíróságot, amelynek ítélete nem kötelező érvényű ugyan, de az az ország, amelyik csökö­nyösen megsérti a WTO alapelveit, számíthat arra, hogy a töb­bi ország kereskedelmi szankciókat léptet életbe ellene. • Mit jelentenek a „fordulók”? A GATT történetéből eredeztethető: időről időre nagyobb sza­bású, átfogó tárgyalásokat tartottak a világkereskedelem fej­lesztéséről. Ezek olykor több évig is eltartottak, de nagyban hozzájárultak a világkereskedelem liberalizálásához. Eddig nyolc forduló volt. a seattle-i a kilencedik, amely előre látható­an legalább 3 évig fog tartani. • A korábbiakat „tokiói”, illetve „uruguayi” fordulónak nevez­ték el. Várhatóan hogyan hívják majd a mostanit? Ez érzékeny pont: Amerika „seattle-i fordulónak" keresztelné el, az európaiak viszont inkább „millenniumi fordulónak” ne­veznék. Hiába, egy ilyen döntés sem könnyű a világkereskede­lemben. Több tízezren tiltakoztak Seattle-ben a WTO ellen fotö: feb/reuters vesz ugyan részt a WTO minisz­teri értekezletének munkájában, de szerdán egy ebéddel egybekö­tött találkozón beszédben fejti ki a küldötteknek a világkereskede­lem liberalizálásával kapcsolatos amerikai álláspontot. Helyi idő szerint ugyancsak szerda reggel- európai idő szerint szerda este- az elnök Seattle-ben találkozni kíván a WTO tevékenysége ellen tiltakozó farmerek képviselőivel. Fidel Castro kubai elnök elosz­latta azokat a találgatásokat, amelyek szerint esetleg az Egye­sült Államokba utazik a WTO csúcstalálkozójára. Castro hét­főn közölte: nem megy el, mivel csapdát állíthatnak neki és letar­tóztathatják. „Nyilvánvaló, hogy az amerikai kormány nem tartja kívánatosnak jelenlétemet Seattle-ben - írta levelében a ku­bai elnök Jim McDermott demok­rata képviselőnek, aki meghívta Castrót a WTO-csúcstalálko- zóra. Castro szerint az amerikai hatóságok nem adnának neki be­utazási vízumot, és ezért nem is folyamodik érte, el akarja kerülni az elutasítással járó megalázta­tást. Washingtonban viszont kö­zölték: ha Castro vízumot kért volna, az Egyesült Államok az esemény házigazdájaként köte­les lett volna neki azt megadni. A második világháború utáni legvéresebb évtized zárul Kisebbségi konfliktusok Európában Csak úgy kerülhető el ifjabb etnikai válságok kirobbanása Európá­ban, ha a nemzetközi közösség a konfliktusok korai szakaszában segítőleg beavatkozik - véli Max van der Stoel, az Európai Bizton­sági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi jogi biztosa. A posztjáról hamarosan távozó Max van der Stoel leszögezte, hogy le kell vonni a boszniai és koszovói háborúk keserű tanul­ságait. „Európa a második világ­háború óta legvéresebb évtize­dének végéhez közeledik. Szük­ség van arra, hogy a nemzetkö­zi szervezetek és a nagyhatal­mak összehangolják tevékeny­ségüket az etnikai összetűzések megelőzésére vagy lecsillapítá­sára. Több európai országban ma is szinte mindennaposak a konfliktusok a kisebbségek és a többség között - vélte az egyko­ri holland külügyminiszter. A nemzetközi közösség mindazonáltal már tanult az el­múlt időkben elkövetett hibák­ból. Szlovákiával szemben pél­dául az Európai Unió szigorú feltételeket támasztott a kisebb­séggel szembeni bánásmód és a demokrácia megszilárdításának területén ahhoz, hogy közelebb kerüljön a csatlakozáshoz. Jósé Maria Aznar spanyol kormányfő konzultációt kezdett a parlamenti pártokkal, hogy közös stratégiát alakítsanak ki válaszul az ETA baszk szakadár terrorszervezet bejelentésére, miszerint felfüggeszti az általa 14 hónapja bejelentett egyolda­lú fegyverszünetet. A társadal­mi szervezetek és az intézmé­nyek is megpróbálnak hatással lenni az ETÁ-ra, és koordinálni az állampolgári reakciókat. Még csütörtökig írásos doku­mentumot szeretnének nyilvá­nosságra hozni, amelyben meg­próbálják rábírni az ETA-t a fegyverszünet pénteki felfüg­gesztésének elhalasztására. Az északír nemzetgyűlés szá­mos képviselője vonult ki a bel­fasti Stormont-palota nagyter­méből, amikor a Sinn Fein párt bejelentette, hogy Martin McGuinniss-t javasolja a belfasti koalíciós kormány egyik minisz­terévé, és maga a politikus az angol nyelvű igen előtt előbb Ír­ország nemzeti nyelvén, gaelül közölte, hogy elfogadja a jelö­lést. Bár már napok óta a leve­gőben lógott, hogy a Sinn Fein azt a személyiséget fogja mi­niszteri tárcával jutalmazni, aki fő tárgyalója volt az északír bé­ke előkészítésekor, a brit koro­nához hű parlamenti képvise­lők mégis felhördüléssel fogad­ták a bejelentést, hogy a politi­kus a jövőben az északír tarto­mány oktatási ügyeiért, a jövő nemzedékének neveléséért lesz felelős. Elfogták, majd elengedték Moszkvában kémkedő amerikai hölgyet vettek őrizetbe, majd át­adták az amerikai konzulnak a diplomáciai mentességet élvező asszonyt. Alekszandr Zdanovics, a Szövetsé­gi Biztonsági Szolgálat (FSZB) szóvivője kedden számolt be ar­ról, hogy hétfő este kémkedés közben tetten érték Cheri Leberknight amerikai diplomatát. A 33 éves másodtitkámál talált tárgyak listáját, a diplomata stá­tussal össze nem egyeztethető te­vékenységről beszerzett bizonyí­tékokat jegyzőkönyvben rögzítet­ték, majd az orosz külügyminisz­térium képviselőinek jelenlété­ben átadták a diplomatát az ame­rikai konzulnak. Az FSZB szerint az amerikai nagykövetség katonapolitikai osztályának másodtitkára hiva­tásos hírszerző, a CIA munka­társa. Leberknight „egy orosz ál­lampolgáron keresztül államti­toknak minősülő katonai-hadá­szati információkat igyekezett megszerezni” - közölte az FSZB szóvivője. Az amerikai konzul­nál határozott tiltakozást jelen­tettek be az orosz hatóságok, de kiutasításról egyelőre nem esett szó. A moszkvai amerikai nagykö­vetség minden kommentártól el­zárkózott. Az NTV nevű tévétár­saság kommentárjában úgy véle­kedett: az FSZB akciója válasz arra, hogy a közelmúltban az Egyesült Államokban őrizetbe vették a haditengerészet egyik tisztjét, Daniel Kinget, aki a wa­shingtoni állítások szerint Orosz­országnak dolgozott. BÁBOLNA RT. BÉKÉSCSABAI BAROMFIFELDOLGOZÓ GYÁRA, 5601 Békéscsaba, Orosházi út 2. Tfelefon: 446-246, fax: 441-094. A Bábolna Rt. Békéscsabai Baromfifeldolgozó mintaboltjában (Békéscsaba, Orosházi út 2. sz.) Fagy. csirke far-hát 90 Ft Fagy. grillcsirke 320 Ft Fagy. csirkeszárny, I. o. 249 Ft Fagy. csirke máj-szív 310 Ft Fagy. nagy testű tyúk 210 Ft Fagy. libanyak 80 Ft Fagy. libaszárnytő 90 Ft Fagy. liba far-hát szárnnyal 70 Ft Fagy. libaaprólék 110 Ft Fagy. húsliba csontos, bőrös mell 600 Ft Fagy. húslibacomb, I. o. 550 Ft Fagy. libazúza 380 Ft Fagy. kacsaszív 80 Ft Fagy. kacsa far-hát 60 Ft Fagy. pulyka alsócomb 160 Ft Fagy. pulykaszárny 200 Ft Csibefasírt, natúr 310 Ft Pulykafalat, sajttal töltve 385 Ft Pulykamájas 360 Ft Baromfipárizsi * 210 Ft Baromfivirsli, vákuumos 270 Ft Az árak a 12%-os áfát Is tartalmazzák. Az akció december lóétól december 31-éig, ill, a készlet erejéig tart. tL ZALAKERÁMIA \ ___\ „ Szépséghez vezet" BALTEX KERÁMIA KFT ZALAKERÁMIA Utolsó lehetőség ebben az évezredben! Zalakerámia termékek:- padlólapok, falicsempék 15 - 30 %-os kedvezménnyel- Mosdók, WC-k már 2353 Ft-tól* Kőporcelán fgres) lapok Itáliából ; óriási választékban. MÓL MAGYAR OLAJ- és GÁZIPARI Részvénytársaság I A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság értékesíteni kívánja a Szeghalom, Bethlen u. 6. szám alatti 100 m' nagyságú lakását. Irányára: 5 MFt. P A lakás megtekinthető a helyszínen, telefonon egyeztetett időpontokban. Az ingatlan megvételére írásos ajánlatot lehet benyújtani az alábbi címre, zárt P borítékban legkésőbb 1999. december 6-ig: i i i i i MÓL Rt. Ingatlannyilvántartási és gazdálkodási osztály (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatait (név, cím, cég esetén cégjegyzékszám), a megvásárolni kívánt ingatlan meg­nevezését, az ajánlott nettó és bruttó vételárat, a fizetési feltételeket és az ajánlati érvényesség idejét. A pályázókat az eredményről írásban értesítjük legkésőbb 1999. december 15-ig. Részletesebb információ kérhető a fenti címen, illetve a (06-52) 362-244/44134 m., (06-1) 464-4690-es telefonszámokon , kakovacs@mail.mol.hu e-mail címen. Kohl a titkos számlákról A volt német kancellár elis­merte, hogy titkos számlákat használt a CDU-nak szánt adományok kezelésére, de azt tagadta, hogy őt valaha is megvesztegették volna. Kohl szerint a titkos számlákról a helyi pártszervezetek kaptak pénzt. Beiktatták Leonyid Kucsmát Letette a hivatali esküt Ukraj­na újraválasztott elnöke. A be­iktatási ünnepségen mondott beszédében az államfő állást foglalt a gazdasági reformok folytatása, az ország európai uniós orientációja, az Oroszor­szággal való partneri viszony, a szomszédos országokkal, és a nemzetközi szervezetekkel va­ló együttműködés mellett. Ez nem vicc! Ez a Ji vicc! csak 89 Ft 93000 forint értékű nyeremény 39 skandl plusz poén betű=szám rejtvény

Next

/
Oldalképek
Tartalom