Békés Megyei Hírlap, 1999. november (54. évfolyam, 254-279. szám)

1999-11-12 / 264. szám

feBÉKÉS MEGYEI HÍRLAP­GAZDASÁG 1999. november 12., péntek Alapítvány Medgyesbodzás 9 tagú kép- viselő-testülete — mint ala­pítók — teljes vagy részle­ges tiszteletdíját ajánlotta fel a „Gábortelep és Medgyes- bodzásért Alapítvány” létre­hozására. A kezdeményező Kárpáti József alpolgármes­ter, aki a négyéves ciklusban járó fizetését adja az alapít­vány működéséhez. A cél a településrészeken élő azon fiatalok segítése, akik a ta­nulmányaik után visszatér­nek a falujukba, illetve a szo­ciálisan rászorulók támoga­tása. Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat pénzbeli vagy egyéb felaján­lással, melynek felhasználá­sáról Laurovics István elnök vezetésével az öttagú kurató­rium dönt. (1) Támogatták A mezőkovácsházi Általános Művelődési Központ igazga­tója a városi könyvtár részé­re — a régi, elhasználódott helyett — új fénymásoló vá­sárlását kérte az önkormány­zattól. Mivel a könyvtár e té­ren lakossági szolgáltatási feladatokat is ellát, a testület legutóbbi ülésén támogatta a kérést azzal, hogy a teljes ér­tékhez hiányzó részt az ÁMK saját hatáskörben biz­tosítsa az 1999. évi pénzma­radvány terhére. Jön a „Net-Tel” Legkésőbb december 1-jéig bemutatkozik a Westel „Net- Tel”, amelynek érdekessége, hogy „házon belüli” fejlesz­téssel valósították meg. Előnye, hogy segítségével a társaság 750 ezer előfizető­je percenként 99 forintért te­lefonálhat az Egyesült Álla­mokba és Kanadába, vala­mint Európa minden orszá­gába, méghozzá úgynevezett dedikált, vagyis kiváló mi­nőségű vonalakon. Maga a szolgáltatás ingyenes. Ami a tárcsázást illeti, először is az 1700-as számot érdemes megjegyezni, aztán jöhet az ország stb... (f) Kerékpárút Mezőberényben tovább bő­vül a kerékpárút-hálózat. Az önkormányzat döntése értelmében pályázattal mintegy 1500 méter hosszú, 2,7 méter széles kerékpárút épül a Kettős-Körös bal partján, az árvédelmi tölté­sen,. a herényi hídtól a boldisháti holtág vízkivételi művéig. (z) Pályázat A Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1999 második felére pályá­zatot írt ki az önkormányza­ti utak, kerékpárutak és jár­dák építésének támogatásá­ra. Csak egy pályázat adható be, ezprt a mezőkovácsházi testület legutóbbi ülésén vá­laszút elé került, hogy az Arany János utca vagy a Fő utcán levő kerékpárút építé­séhez kérjenek-e elsőként segítséget. Mivel várhatóan 2000-ben is meghirdetik a lehetőséget, úgy határoztak, hogy a nagyobb lakossági igényt kielégítő kerékpárút építésére nyújtanak be pá­lyázatot. (1) Szarvas: A lakó fázik és perel Amikor riportunk készült, a panaszos már a gáztűzhelyen sem tudott vilzetmelegíteni. Kikapcsolták lakásából a gázt Fizessek-e a melegvíz-szolgál­tatásért, ha nem használok meleg vizet? — tette fele a kérdést lapunknak az egyik szarvasi társasházban lakó ol­vasónk. A férfi két hete fűteni sem tud, se fózni a gáztűzhe­lyén. Addig nem kap gázt, amíg a tartozását a társasház közösségének ki nem fizeti. A panaszos, Körmendi György természetesen vitatja a tartozás tényét, pontosabban annak mér­tékét. Jelenleg a rezsiköltség hátraléka címén 73 571 forintot követel rajta a lakóközösség. Körmendi György szerint az összeg két szempontból sem korrekt. Lakásában és még több földszinti lakásban télen a hő­mérséklet nem érte el azokat a hőmérsékleti értékeket, ame­lyekkel az OTP értékesítette. A közös képviselőt arra kérte, ezt vegye figyelembe és csökkentse a rezsiköltséget. A másik gondja a melegvíz-fogyasztás. A tulaj­donosok a lakás négyzetmétere alapján fizetik a vízmelegítés dí­ját, ami az egyszemélyes háztar­tásokban hátrányos. Ezen okok miatt lakásában 1997. január 30- tól melegvíz-fogyasztást mérő órát szereltetett fel. '91. szeptem­ber 15-ig az óra 8 köbméter víz- fogyasztást mutatott. A vízóra jelenleg is ennyit mutat, ugyanis Körmendi György pontosan két éve nem vette igénybe a meleg­víz-szolgáltatást. A rezsihátralék összegéből azonban arra követ­keztet, hogy a közösség az elszá­moláskor melegvíz-szolgáltatást is számlázott. A nyáron hetven lakásban a fűtési rendszert egyedire alakít­tatták át a tulajdonosok. A beru­házásra Körmendi György is több százezer forintot ráköltött. A Dég4z Rt. ennek megfelelően a régi fűtési rendszert megszün­tette nála, ám az új rendszert nem üzemelte be. Addig nem is kötik rá a gázt, amíg a rezsitar­tozását nem rendezi. A pana­szos mind az eljárást, mind a re­zsiköltség kiszámításának mód­ját méltánytalannak tartja. Sé­relmezi azt is, hogy a közös képviselő, bár a fizetésre több­ször felszólította, a tartozása pontos összegét nem tudja meg­nevezni. Közölte, igazát ha kell, bírósági úton érvényesíti, sőt, a gázszolgáltatás elmaradása mi­att kártérítést .követel. S hogy mindehhez mit szól Bagi László, a társasház közös képviselője? — 1995-ben lettem a ház kö­zös képviselője. Körmendi .Györgynek akkor 38 568 forin­tos tartozása volt. 1997 augusz­tusára a rezsiháítraléka megkö­zelítette a kilencvenezer forin­tot. 1995 óta időről időre tértivevényes levélben tudatom vele a tartozása pontos összegét és felszólítom a fizetésre. Ezek átvételét aláírásával igazolja, jómagam pedig az igazolószel­vényeket mint dokumentumo­kat őrzöm. Jelenleg 73 564 fo­rinttal tartozik — lapozgatta Bagi László a vaskos aktacso­mót. — Való ig;az, ő többször jelezte, hogy a lakásában az előírt szabványnak nem felel meg a hőmérséklet, s a költsé­gek kiszámításánál ezt vegyük figyelembe. A kérését lakógyű­lésen a közösség elé vittük, ám ők elutasították. A meleg víz köbméterarányos; fizetéséről szóló javaslatát ugyanígy eluta­sították. Mi csak az összes víz felmelegítéséhez elhasznált energia árát ismerjük és ezt osztjuk szét lakásonként. A ja­vasolt megoldás azért sem jó, mert a lakások harminc százalé­kában még vízóra sincs. Bead­ványban kérte azt is, a lakókö­zösség vegye figyelembe, hogy nem használ meleg vizet. A kö­zösség azonban úgy döntött, hogy erre sem lesz tekintettel. Bagi László elmondta, a százhúsz lakásos társasházban őszre hetvenen tértek át az egye­di gázfűtésre. A lakástulajdono­sok közül többen tartoztak a la­kóközösségnek, de Körmendi úr kivételével valamennyit sikerült fizetésre bírni. Csakhogy a Dégáz Rt. szolgáltató nyilatko­zatában benne foglaltatik, hogy a meglévő fűtési rendszerről ki­váló tulajdonosoknak igazolást kell mutatni arról, hogy nem tar­toznak a lakóközösségnek. — Ha Körmendi úr nem lép ki a régi fűtési rendszerből, ta­lán soha nem jutunk a pénzünk­höz, így azonban ha gázszolgál­tatást akar, fizetnie kell. Ha pe­dig perre kerül a sor, a lakókö­zösség áll elébe — nyilatkozta Bagi László. Cs. R. Négy szolgáltatás egy zsinóron Hamarosan négy szolgáltatást nyújtó, korszerű kábelhálózat épül ki az észak-békési térségben. A Fibernet Rt. (ez a cég lesz a beruházó) elképzeléseit Feuer András igazgató tárta a napok­ban az Észak-Békés Megyei Önkormányzati Térségfejlesztési Társuláshoz tartozó települések polgármesterei elé. Feuer András elmondta: a Fibernet Rt. budapesti szék­hellyel idén jött létre, azzal a cél­lal, hogy Magyarországon ká­belrendszereket üzemeltessen. Tudják, hogy a fővárosban már e téren eléggé telített a piac, ezért elsősorban vidéki befektetések­ben gondolkodnak. Elképzelése­ikbe remekül illeszkedik az észak-békési térség (is). Itt egy központtal (amely valószínűleg Szeghalmon lesz) legalább húsz települést látnának el. A Fibernet Rt. kábelrendsze­re nem egyszerű kábeltelevízió­zásra ad lehetőséget, hanem négy szolgáltatást nyújt majd. A kábeltelevízió (amelyen több mozicsatornát ;i:s kínálnak) rendszeren túl a kábelen ott lesz az internet, az adatkommuniká­ciós rendszer (rias;:ztás, tűzvéde­lem, ügyelet) és a távbeszélés lehetősége is. A cég minden érintett tele­pülésen elsőként a mai kábelte­levízió-rendszerek tulajdonosa­it (persze, ahol van ilyen) kere­si meg. Ha velük sikerül megál­lapodni, akkor azok a jövőben akár a Fibernet Rt. rendszerét is működtethetik. Ha nem jön lét­re a megállapodás, akkor a cég egy teljesen új rendszert épít ki az adott településen. Hisz, mint Feuer András fogalmazott: a mostani rendszerek olyan el­avultak, hogy azok JÖ02. után már nem kaphatnak működési engedélyt. A Fibernet Rt. egy-két hóna­pig ingyen nyújtja majd a szol­gáltatást, s csomagjaiért (hiszen a számtalan csatornát blokkok­ba sorolják) a fogyasztóknak csak a szerződések megkötése után kell majd fizetni. M. B. A mezőgazdaság romjaiban hever Azon ne vitatkozzunk, hogy az elmúlt tíz évet ki rontotta el. Kezdte az első kormány, aztán folytatódott, s a mostani is ezt teszi. Tíz-tizenöt éve Gyarmaton még nőtt a lakosság száma, mostanában viszont egyre többen kijelentkeznek: — fogalma­zott dr. Barkóczi István képviselő a füzesgyarmalti testület leg­utóbbi ülésén. — Ma a mezőgazdasági terme­lőegységek nagy bajban vannak, s ez jelentősen érezteti hatását, hisz sok ember ebből élt, él. A tervgazdálkodásból a piacgaz­daságra nagyon nehéz volt az át­állás — mondta Hegyi József, Füzesgyarmat, Bucsa és Ker­tészsziget közös falujegyzője. — A magyar mezőgazdaság romjaiban hever. A nyugati ál­lamok — akik közé most igyek­szünk — tudatosan szétverték a korábban erős ágazatot — kö­zölte Várkonyi Imre képviselő. Ám még ebben a nehéz hely­zetben is vannak, akik a terme­lőn akarnak meggazdagodni. Dr. Barkóczi István megjegyez­te: volt olyan eset, hogy a gyar­mati disznótartóktól a felvásárló úgy vette át a disznót, hogy az árból 15 forint/kilométer szállí­tási díjat levont. Ez nem igazsá­gos, hisz így a felvásárló kétszer vette fel a szállítási díjat. Hegyi József javasolta, hogy a képviselő-testület tekintse át an­nak lehetőségét, hogy Füzesgyar­mat miként tudna önállóan fog­lalkoztatni egy falugazdászt. Hisz mint érzékelhető, van elég gond a településen, van elég teendő. Á képviselői, elfogadták a ja­vaslatot, s ez ügyben felveszik a kapcsolatot a Békés Megyei Agrárkamarával. M. B. A Budapesti Árutőzsde hírei A hét elején a kukorica árai vegyesen zártak, a búza ez évi ha­táridői estek, az új termésé nőttek, de minimális mértékben. A takarmánybúza és az árpa nem mozdult. A szójadara közeli ha­táridői nőttek, távolabbiak estek. A repce nem változott, a nap­raforgó közeli határideje esett. A 2000-es új termés határidei li­mittel estek. A sertésárak nem változtak. Bővebben az interneten: http://www.szikszi.hu/~ballai Hó Elszámoló ái Vételi Eladási ajánlati ársáv Üzletkötés Kukorica Ft/t December 15 180 14 850-15 200 15 200-15 300 15 200 Március 16 500 16 200-16 350 16 550-16 700 — Egységes búza December 25 400 25 000-25 400 25 400-25 490 25 400 Augusztus 21000 21000 21 000-21 800 21000 Takarmánybúza December 21 500 — — — Takarmányárpa December Olajrepce 20 900 20 100-20 500 21 700 Augusztus 42 000 — 42 800 — Napraforgó November 48 200 47 670—48 200 48 200—49 000 48 200 Szójadara Január Eu. vágósertés I. 55 400 55 200-55 400 — — December 254 ~ Ballai Pál BÁT-tőzsdetag Tízmilliós, játék” Ez éves szinten mintegy 10 millió forintos, játék” — fo­galmazott Kaszai János pol­gármester a legutóbbi testü­leti ülésen, amikor a helyi szemétszállítás mikéntjét tárgyalták a képviselők. Az önkormányzat a szolgálta­tásra két szemétszállító vállal­kozástól kért árajánlatot. A mezőberényi Tappe Kft. kö­zölte, ha a kommunális adóba építik be a szemétszállítási dí­jat, akkor ők lakásonként ha­vonta 410 forintot (plusz áfát) kémek. Amennyiben viszont a kft. szedi össze a díjat, ak­kor a javasolt ár 440 forint (plusz áfa). A másik ajánlatte­vő, a vésztői Készok Kft. ha­vi 320 forintért (plusz áfa) vállalná a szállítást. Ám a két cég között nem csak az árban van különbség. A Tappe Kft. Mezőberénybe szállítaná a szemetet, a Készok Kft. viszont a helyi szeméttelepre. Utóbbi fenn­tartása, a területre a hosszú tá­vú engedély beszerzése jelen­tős terhet róna a településre. Hogy január elsejétől ki kap­ja meg a szolgáltatást (amelyet a lakosságnak majd kötelezően igénybe kell venni), azt most még nem tudni. De az biztos, hogy a szemétszállítás újabb költségekkel terheli a lakossá­got. Vésztőn idén még 1300 fo­rint a kommunális adó. Ha a szemétszállítás kötelező lesz, ezt az összeget jelentősen meg kell emelni. Takács Józsefné alpolgár- mestemő kezdeményezte, hogy az egyedülállóak keve­sebb szemétdíjat fizessenek majd, mint a családban élők. Ezt a javaslatot a képviselők elvetették. A vésztői szemétszállítás ügyében a végleges döntés minden bizonnyal a követke­ző testületi ülésen születik majd meg. M. B. Helyjegyet — interneten is? „Egy év múlva már számí­tógépes hálózaton keresztül is lehet helyjegyet rendelni a vasúti utazáshoz, s remé- lem, még egy évvel később ugyanezen az úton minden vonatra biztosítható menet­jegy” — válaszolta lapunk érdeklődésére Dombai Fe­renc, a MÁV Informatika Kft. vezérigazgatója abból az alkalomból, hogy szoros üzleti partnerei lettek a vi­lághírű IBM cégnek. Az informatikusok már ko­rábban is működtek együtt, de mostantól kapcsolatuk rend­szer-felügyeleti szolgáltatá­sokkal bővül és ezzel ügyfele­ik — bérelhető távfelügyeleti funkciók segítségével — je­lentős erőforrásokat szabadít­hatnak fel — ezt már Herbert Gerber, az IBM Magyaror­szág Kft. vezérigazgatója tu­datta. A MÁV Informatika Kft. készítette el az egyébként interneten is megtalálható vasúti menetrend CD-válto- zatát, kidolgozta a vasúttársa­ság áruszállítási számítógépes rendszerét. Mint Dombai Fe­renc elmondta: „Szeretnénk egy jó megoldást találni az internetes fizetésre is, de ezen még dolgozunk”. Mivel a vasúti jegyeladási rendszer még egy korábbi konstrukció, ennek korszerűsítése egyelőre nem került szóba. Ezért is ter­vezik úgy, hogy előrelátható­lag 2001-ben jutnak el oda, hogy otthonról is válthassunk vasúti jegyet... (fábián) Az MNB hivatalos devizaárfolyamai (1 egységre forintban) Angol font 398,15 Svájci frank 158,95 EURÓ 255,38 USA-dollár 245,30 Francia frank 38,93 Német márka 130,57 Kelet-európai devizák Olasz líra (1.000) 131,89 Cseh korona 7,01 Osztrák schilling 18,56 Lengyel zloty 56,95 Spanyol peseta (100) 153,49 Szlovák korona 5,90 „A BIZOTTSÁGOK ÁLTALÁBAN ÖT FŐBŐL ÁLLNAK. EGY DOLGOZIK, HÁRMAN BIZTOSÍTJÁK AZ ER­KÖLCSI TÁMOGATÁST, EGY PEDIG TÁJÉKOZTATJA A MÉDIÁKAT A MUNKÁRÓL.” (M. Dale Baughman)

Next

/
Oldalképek
Tartalom