Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-16-17 / 242. szám

MEGYEI KÖRKÉP 1999. október 16-17., szombat-vasárnap A parasztság sorsát a népi írók fogalmazták meg legjobban Szobrot kapott Hegyesi János Születésének 100. évfordulója alkalmából a vésztő-mágori szobor­parkban mellszobrot kapott Hegyesi János költő. Mihály Gábor alkotását tegnap délután ünnepélyes keretek között avatták fel. Emléknap a megyei kórházban Gyulán, a Pándy Kálmán Megyei Kórházban tegnap tartották a tizenkettedik Pándy-emléknapot, melyen a hagyományokhoz híven megemlékeztek a kórház névadó főorvosáról, a korszerű elmegyógyászat egyik magalapozójáról is. — Hegyesi János alacsony termete ellenére óriás volt — fogalmazott a szülőföld nevé­ben dr. Szentesi Károly, Füzes- gyarmat polgármestere. Komáromi Gábor, a Sárrét Piknik Alapítvány kuratóriu­mának elnöke közölte az ün­neplőkkel: a szoborra szánt adakozási pénzeket ő koordi­nálta. Összesen 617 ezer forin­tot gyűjtött össze e célra — el­sősorban vésztői vállalkozók­tól, vállalkozásoktól —, a töb­bit a füzesgyármati és a vész­tői önkormányzat biztosította. M. B. mólójában elmondta, az alapítvány ebben az évben több, mint másfél millió forintot fordított támogatá­sokra, elsősorban a pályázatokéra. A Pándy Nővér kitüntető címet az idén Cser Imréné osztályveze­tő főnővér, Molnámé SzmolaJÉva szakoktató, Nagyné Leel-Ossy Gabriella szakasszisztens és Püski Sándomé osztályvezető fő­nővér vehette át. A Pándy- emlékérmet dr. Kovács József, 1988. óta helyettes orvosigaz­gatónak ítélték oda, aki huszonöt éve dolgozik a kórházban. Ebben az évben a Pándy-emlékfát is ő ültette el. Sz. M. mentén va elmondta, célul tűzték ki a ré­giók szövetségbeli munkájának megszervezését. A rendszervál­tás után mára konszolidálódott a szerkesztőségek helyzete. Ki­alakították kapcsolataikat a ki­adókkal, és megpróbálnak az új­ságírók helyzetén javítani. A találkozón a Körös csoport és az aradi lapok képviselői szán­déknyilatkozatot fogadtak el, mi­szerint az EU által is meghirde­tett, a két nemzet által deklarált célok figyelembevételével, a kö­zös érdekeket, a nemzeti, kisebb­ségi etnikai létet megjelenítik a saját médiumban, törekednek a szerkesztőségek közötti hír- és információcserére. (ö) Fehér bot. (d) A Vakok Szövetsége Békés Megyei Szervezete az idén is meg­rendezte a vakok hetének bemutatkozását a tevékeny vak és gyengénlátó emberek életéből és munkáiból a Bé­kés Megyei Könyvtárban. A fehérbot-napi megemléke­zés szombaton 9 órától lesz Békéscsabán, ugyanitt. Kahaóbár. (cs) Oroshá­zán, a Petőfi Művelődési Köz­pontban október 17-én, vasár­nap 10 óra 30 perces kezdettel ismét Kakaóbárra várják a szervezők a legkisebbeket. Ezúttal Tücsök Peti, Hangya Imi és Lepke Levi kalandjai szórakoztatják zenés műsor keretében a gyerekeket. I Fellépés, (d) Békéscsa­bán, a jaminai nyugdíjas klub tagjai ismét nagy eseményre készülnek. Szombaton nép­dalkörük fellép a mező- hegyesi kórustalálkozón, szüreti báljukat pedig vasár­nap rendezik 17 órakor az erzsébethelyi székházukban. London Bróker, (m) A Budapesti Értéktőzsdén az or­szág 21 legnagyobb részvény- forgalmát bonyolító London Bróker működését az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet felfüggesztette. Országszerte ez mintegy 8—10 ezer befektetőt érint, köztük jónéhány Békés megyeit is. A London Bróker Rt. befektetőinek jobb tájékoz­tatását és érdekeik hatékony vé­delmét tűzte ki céljául a közel­múltban megalakult London Befektetői Érdekvédelmi Egye­sület. Az egyesület munkájával kapcsolatos bővebb információ­hoz a következő teiefonszám- okon lehet jutni: 36/427-630, 20/958-3714 és 30/233-4605. Életét -vesztette, (z) Csütör­tökön este Kondoros külterüle­tén, a Szénási út melletti kukori­catáblán egy gabonakombájnnal betakarítást végzett Zs. Imre 33 éves dévaványai lakos, amikor a géppel kidöntött egy magasfe­szültségű villanyoszlopot. Az osz­lop a kombájnra dőlt, a vezetője kiugrott, de amikor látta, hogy a gép kigyulladt, oltás céljából visszamászott a vezeték alatt és ekkor a nagyfeszültségű vezeték­től, mivel az áram alatt volt, ha­lálos áramütést szenvedett. Betörtek, (z) Tegnap 3 óra 57 perckor a békéscsabai Elekt- roház Baross utcai üzletében ri­asztó jelzett. A rendőrjárőrök azonnal a helyszínre vonultak, de a tetteseknek már nyoma ve­szett (Tíz videokamerát tulajdo­nítottak el 2 millió 240 ezer fo­rint értékben!) A rendőrség ké­ri, aki bármilyen felvilágosítás­sal tud szolgálni a bűncselek­ményről, jelentkezzen a Békés­csabai Rendőrkapitányság bűn­ügyi osztályán vagy a 107-es se­gélyhívó teiefonszámon. — Az országban egyedülállóan itt Vésztő-Mágoron található a népi írók szoborparkja. Az első szobrokat 1986-ban állították, az utolsót — Sinka Istvánét — 1992-ben. Már Sinka István szobrának állításakor a szerve­zők elhatározták, a következő szobor Hegyesi Jánosé lesz, aki­nek első kötetéhez éppen Sinka István írt előszót — mondta kö­szöntőjében Kaszai János, Vésztő polgármestere. Az emléknap Steigerwald István festő-grafikus kiállításának meg­nyitójával kezdődött, majd az ün­nepség résztvevői megkoszorúz­ták dr. Aranyosi Margit reuma- tológus, dr. Baly Hermina és dr. Pándy Kálmán ideggyógyászok emléktábláit. Az Árvay-teremben Pándy Kálmánra dr. Gyuris Jenő címzetes egyetemi docens, osz­tályvezető főorvos emlékezett. Az 1868-ban született Pándy A tanácskozáson megjelent új­ságírókat Kozma Mihály, a MÚOSZ választmányi tagja, a Gyulán megjelenő román nyel­vű országos hetilap, a Foaia Romanesca igazgatója, majd Danes László polgármester kö­szöntötte. A korábban újságíró­ként dolgozó polgármester az aradi találkozókra emlékezve elmondta, feladatok sokasága áll a magyar és a román nemzet A Békés Megyei Jókai Színház Vigadójában tartott rendezvény célja, hogy a fiatal szakemberek tudományos eredményeiket kollégáikkal megoszthassák, bemutassák. Az idei találkozó jubileumi visszaemlékezéssel bővül, hi­— A parasztság köreiben felgyűlő feszültséget és a pa­rasztság sorsát a népi írók fo­galmazták meg a legjobban, s közéjük tartozott Hegyesi Já­nos is. A költőnek vannak olyan gondolatai, amelyek azért születtek, mert politikai publicisztikaként nem jelen­hettek meg — hangoztatta ün­nepi beszédében Domokos László, a megyei közgyűlés el­nöke. 1899-től 1905-ig dolgozott Gyu­lán, nemcsak az orvos-, hanem a klinikai-kémiai tudomány egyik hazai úttörője is volt. Ekkor tettek esküt a pályakezdő szakdolgozók és adták át a kineve­zéseket. Adjunktusi kinevezését ve­hette át dr. Pilán Mihály, a IH. ideg­osztály szakorvosa és Somogyvári Ferenc, a központi labor biológusa Dr. Takács Lőrinc, a Pándy Alapít­előtt, a folyamatban, egymás né­zeteinek elfogadásában nagy szerepe van a szakmai hozzáér­téssel, tisztességgel dolgozó új­ságírónak. Nemesi László, a Körös csoport titkára kifejtette: félreértéseken alapuló, pillanat­nyi érdekek mérgezik a kapcso­latokat, a nap tétje, hogy mind­ezekből kevesebb legyen. Dr. Müllner Jenő, a MÚOSZ terüle­ti titkára a szövetséget bemutat­szen harminc éve, 1969-ben az országban az elsők között ala­kult vidéki ortopédiai osztály Békéscsabán. Pap János, Békés­csaba Megyei Jogú Város pol­gármesterének, Domokos Lász­ló, a Békés megyei közgyűlés elnökének és dr. Nagy Balázs, a Réthy Pál Kórház igazgató főor­vosának köszöntője után dr. Mészáros Tamás professzor, a Magyar Ortopédiai Társaság el­nöke nyitotta meg a tanácsko­zást. A kétnapos, közel kétszáz vendéget fogadó rendezvényen 52 előadás hangzik el, s a konfe­rencia ideje alatt folyamatos szakmai kiállítások és termék- bemutatók tekinthetők meg a helyszínen. B. P. A. vány kuratóriumának tagja besza­Újságírók a kishatár Újságíró-találkozót rendezett tegnap Gyulán a Magyar Újságírók Országos Szövetségének Körös csoportja. A tanácskozás helyszíné­re, a Magyarországi Románok Kulturális Szövetsége székházába aradi újságírók érkeztek, az Adevarul című román nyelvű megyei napUap és a Nyugati Jelen magyar nyelvű közéleti napUap — me­lyet Arad, Hunyad és Temes megyében terjesztenek — képviselői. Ortopédiai konferencia Békéscsabán A Magyar Ortopédiai Társaság évente megrendezi a Fiatal Or­topéd Orvosok Konferenciáját, melynek helyszínéül az idén ok­tóber 15—16-án Békéscsabát választották. VÉLEMÉNY Koszorúk egy csokor virággal Minden a szokásos módon kezdődött. Az október 6-ai ünnepségre megtelt a gyulai vár melletti tér. Baloldalon az elöljárók, jobbról a középiskolás­ok, szemben a kivezényelt díszszakasz, mögöttük az izgő-mozgó alsó tagozatos gyerekek. A prog­ram előírás szerint ment, minden szereplő tudta a dolgát, úgy tűnt, különösebb megrázkódtatás nél­kül túlleszünk ezen a megemlékezésen is. Ám az utolsó pillanatban történt valami. Amikor már valamennyi intézmény, hivatal és szervezet elhelyezte koszorú­ját a bronzból öntött puskák elé, a műsorvezető lágy baritonja belebúgta a mikrofonba: Kérjük, hogy aki még szeretné elhe­tyezni a megemléke­zés virágait, az most tegye meg. Igen, most lehet megmozdulni és elindulni az emlékmű ■MMMMMMMMMMMMHMBHB felé — gondoltuk és biztatóan néztünk a mellettünk állókra. Fészkelődni kezdtünk, utat nyitottunk volna a megemlékezés virágait elhelyezni aka­róknak. De senki nem lépett előre. Egyik ember a másikra pil­lantott, az meg a harmadikra, hátha majd ő. De ő sem. A kínos csöndben hirtelen minden szempár egy férfira szegeződött. Ha­tározott lépésekkel, emelt fejjel lépkedett a kilenc oszlopig, majd megállt, levette a sapkáját és odatette a színes kerti virá­gokból vágott csokrot a koszorúk tövébe. Felegyenesedett és egy pillanatig kihúzta magát. Fekete bőrkabátot viselt, nadrágja szárát alul ruhacsipesszel fogta össze. Ünnepélyes volt. Ünnepé­lyesebb valamennyiünknél. Hirtelen eszembe jutottak a honvé­delmi miniszter szavai: a szabadságharc kimenetelét tekintve felmerül a kérdés, hogy érdemes volt? Bizonyára, hiszen az ara­di 13-ak egyedülálló erkölcsi mércét teremtettek az utókor szá­mára. Más kérdés, hogy meg tudunk-e ennek felelni. Baracsi Magdolna „Minden szempár egy férfira szegeződött. ” Vendégkommentár Nem kis pénzről van szó! Fontos döntésre készül az Országgyűlés október 19-én este: módosítani kívánja az 1976-ban elfo­gadott területfejlesztési törvényt. A változtatás in­doka: fel kell készülni az EU előcsatlakozási ala­pok fogadására. Nem kis pénzről van szó! 2000. január elsejétől 3,1 milliárd euro áll a társult or­szágok rendelkezésére a közlekedés, a mezőgaz­daság, a kommunális szolgáltatások, stb. fejlesz­tésére, az egyes országrészek közötti különbségek mérséklésére. Csak úgy részesülhetünk ezekből az alapokból, ha megteremtjük a szélesebb, a megyéken is átnyúló regionális együttműködés le­hetőségeit a jól megalapozott programok érdekében azért, hogy ezek az új, rég vári források valóban az ,,Kényelmes többség * ország korszerűsödé­a kormányzati oldalnak?” sét szolgálják. _________________________________ Joggal várta min­denki, hogy a regioná­lis és megyei fejlesztési tanácsok átalakítása az ésszerű tervezést és döntést segíti elő. Azt reméltük, a testületekben azok kapnak he­lyet, akik tudják, mire van szüksége a területeknek és képesek jó­zan együttműködésre. Az országgyűlés néhány hete döntött a mó­dosító indítványokról. így ma már világossá vált, hogy mindennek az ellenkezője történik. Regionális és megyei szinten is szilárd kor­mánypárti és hivatali többség alakul ki. Á módosítás eredménye­ként kiszorulnak a döntéshozatalból a gazdasági élet szereplői. Je­lentéktelenné válik a kistérségi fejlesztési társulások szerepe. Meg­erősödik a kormányzati befolyás és ellenőrzés minden szinten. Mi tehát a célja valóban ennek a törvénymódosításnak? Le­egyszerűsítve: kényelmes többség biztosítása a kormányzati ol­dalnak. E szabályozás megcsúfolása a demokratikus területfej­lesztési elveknek, szöges ellentétben áll az Európai Unió regio­nális politikájának szellemével és gyakorlatával. Dr. Vastagh Pál országgyűlési képviselő', Magyar Szocialista Párt A Punto Il.teljesen új autó, méltó követője lehet elődjének FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Autószalon-avató Igencsak elegáns a békési szék­helyű Kronborg-Épterv Kft. ki­vitelezésében a Békéscsabán épült Autó-Brill Kft. új, tegnap átadott FIAT autószalonja. Az esemény jó alkalmat nyújtott a Punto Ö. bemutatására is. Mo­gyorós Gyula, az Autó-Brill ügy­vezetője elmondta: a régi bemu­tatótermüket kinőtték, ugyanak­kor a márkához, az eladott darab­számhoz, s nem utojsó sorban a vevőkhöz, az igényekhez még méltóbb körülményeket igyekez­tek teremteni. Az elmúlt eszten­dőben 300 új gépkocsit adtak el, az idén ennél többet szeretnének értékesíteni. Lutz Weemaes, a FI­AT Magyarország Kft. ügyveze­tő igazgatója szerint a csabai márkakereskedés legalább 400 új autót értékesít. A Punto II. telje­sen új autó, más a mérete, a mo­torja, a felszereltsége. Amit biz­tosra vesznek, méltó követője lesz elődjének. — szekeres — Ízelítő a tartalomból; A Bill Gates sztori * Cél­keresztben a rendőrség * Egy rend­őrségi sajtó- tájékoztató képekben * Kikből áll a Békés Megyei Hírlap Vasár­nap Reggel kolbászfesztivá- II versenycsapata? * Teszt teszt ellen? - egyesülés előtt a megyei tűzoltók és MTK, FTC—DVSC (profi­polgári védelmisek * Vargha liga), Előre FC Békés- Zoltán reflexológus (aki csaba NB I * Focista- Yoko Ónét is kezelte) diplo- balhék: Mészöly és kor- macsatája * Foci: Vasas— társai + Váczi Zoltán Jön, illetve már itt is van a VASÁRNAPI SZUPEREXPRESSZ. A ma 18 és 19 óra között, a 66/446-242-es telefonon feladott apróhirdetését már hol­nap olvashatja a Békés Megyei Hírlap Vasárnap Reggel­ben! Ára: soronként, áfával együtt mindössze 200 forint! 1999. október 17. II. évfolyam 42. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom