Békés Megyei Hírlap, 1999. október (54. évfolyam, 229-253. szám)

1999-10-01 / 229. szám

Kinevezték az „Életfa” vezetőjét Dr. Kiss Éva ideggyógyászt választotta meg há­rom pályázó közül az Életfa Nyugdíjasházat Működtető KHT vezetőjének tegnapi ülésén a békéscsabai városi képviselő-testület (3. oldal). Ecetfelhőben a város peremén Támogatók nélkül nem utazhat... Nem csak életünk megédesítésére van Szinte biztos, hogy Szentesi Sza­W «J| szükségünk, fontos a só is, no és akkor bölcs úszó Amerikában kezdi meg az ecetről még nem is szóltunk (7. oldal). tanulmányait januárban (12. oldal). 1999. OKTÓBER 1., PÉNTEK ÁRA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 229. SZÁM GLASS KFT. 30°/» engedmény! PORCELÁN TÁNYÉROK, ROZSDAMENTES EVŐESZKÖZÖK. 5600 Bókésraaba, | Lipták A. u. 7. J Telefax: (66) 325-482. Békési Díszfaiskola jAkcié! j Csak 1 napig! Október 2-án. szombaton egyes növénvekC ZU---jU % ) ked­ve zménnyel a készlet erejéig! MOST ÜLTESSEN! Örökzöl­dek, cserjék, évelők, kertészeti anyagok széles választékban. Vállaljuk: díszkenek építését. Cím: Békés, 47-es főútvonal. . Tel.: (60) 474-901. P Nyitva: hétfőtől szombatig 8—17-ig. HÍREK Megválasztják, (a) A ro­mán nemzeti kisebbség szep­tember 18-án Gyulán megvá­lasztotta a Magyarországi Ro­mánok Országos Önkormány­zatának 53 fős közgyűlését. A testület tagjai szombaton dél­ben veszik át megbízólevelei­ket a Parlamentben. Két órával később, az országos szerb ön- kormányzat budapesti székhe­lyén a közgyűlés elnököt, alel- nököket és bizottságokat vá­laszt. Négykezes, (gh) A zenei világnap alkalmából ma Batto- nyán négykezes zongoraestet tartanak az aradi Művészeti Is­kola tanárainak, Balog Évának és Láng Tündének a közremű­ködésével. A műsoron Dvo­rak-, Csajkovszkij-, Hacsa- turján-, De Falla- és Mu- szorgszkij-művek szerepelnek. Az esti rendezvényt megelőzi a helyi zeneiskola tanulóinak délelőtti hangversenye. Ebben a műsorban vers- és próza­mondók, valamint az intéz­mény tamburazenekara is fel­lép. Emlékülés, (ö) Implom Jó­zsef születésének 100. évfordu­lója alkalmából ma emlékülést rendez Gyulán az Implom Jó­zsef Közalapítvány. Élőször a Dobozi úti református temető­ben, Implom József sírjánál ko­szorúznak 16 órakor, majd em­lékülésen méltatják Implom tu­dományos munkásságát. Sokat vállaltak, (a) Tíz méter hosszú rétesből falatozhattak tegnap a gyulai Agro Hotelben a Generáli—Providencia Biztosító Rt. békéscsabai kirendeltségének munkatársai. A szakmai napon felkí­nált túrós csemege az év végéig teljesítendő feladatok sokaságát jelképezte fotó: such tamás Az ügyészség elfogulatlan Két, a közvéleményt élénken ér­deklő ügyben is aktualitásokról számolt be dr. Kovács László megyei főügyész. Sem a Békés Megyei Főügyészség, sem a Bé­kés Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal munkatársai nem érez­nek elfogultságot a nagy nyilvá­nosság előtt ismert Kuzma-, illet­ve Karancsi-iigyben. Dr. Kovács László elmondta: még nem érkezett meg a Fővá­rosi Főügyészségről az 1998. február 27-én elhunyt Kuzma Mihály alezredes lánya, Kuzma Valéria által ismeretlen tettes el­len tett feljelentés. Ha elfogult­ságról lehetne beszélni, csakis a néhai Kuzma alezredes javára. A hivatali visszaélés miatt in­dított eljárásban feljelentés-ki­egészítés miatt szeptember 28- ára a Békés Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatalhoz behívott Karancsi Tibor kétségbe vonva a tárgyilagos eljárást, elfogult­ságot jelentett be a nyomozó hi­vatal ellen. Az elbocsátott rend­őr százados elfogultsági beje­lentését figyelemben tartva, a büntetőeljárás szabályai szerint az elkészült felterjesztés a Leg­főbb Ügyészséghez kerül. — A felterjesztésben a száza­dos kérésével ellentétesen azt ja­vasoljuk, hogy a Békés Megyei Főügyészség, illetve a Békés Megyei Ügyészségi Nyomozó Hivatal ne zárassák ki az ügyből. A volt rendőr százados korábban csupán sejtetett a szeghalmi rendőri vezetők helyi vállalko­zókkal fenntartott, etikailag meg nem engedett kapcsolatáról, ám az általa elmondottak nem tartal­maztak elegendő bizonyítékot bűncselekmény megalapozott gyanújához. B. I. Mindenki ártatlan A megyei főkapitány nem fegyelmez Olajügyben már van ítélet Első fokon három év börtönbüntetést kapott a , fodrász” Két, a Karancsi-ügy kapcsán ismertté vált macskási telephe­lyen elkövetett korábbi olajügyről is tájékoztatta a sajtó mun­katársait tegnap dr. Kovács László Békés megyei főügyész. Az első ügyben a Gyulai Városi Bíróság 1998. november 18-án el­ső fokon ítéletet hirdetett. Adócsalás bűntettében és a bizonyít­ható könyvelési szabálytalanságok okán, számviteli fegyelem megsértésében, valamint magánokirat-hamisítás vétségében bűnösnek találta, elmarasztalta a vádlottakat. A másikban a Gyulai Városi Ügyészség '99. június 1-jén adócsalás, rossz mi­nőségű termék forgalomba hozatala és számviteli fegyelem megsértésének vétsége miatt vádat emelt. Hat esztendővel ezelőtt. — 1993-ban — a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság keretein belül, akkor még létező gazda­ságvédelmi osztályon több, na­gyobb gépparkkal rendelkező üzemeltető jelezte, hogy tönk­remennek a gépjárművek. Az adatgyűjtés folyamán kiderült, hogy a járművek a „macskási telepen üzemelő olajgyárban szőkített olajat” használtak — fogalmazott dr. Kovács László. A nyomozás későbbi szaka­szában az Unispeed Kft.-nél le­foglalt cégiratok alapján vilá­gossá vált, hogy a könyvelés va­lótlan adatokat tartalmaz, s a fe­lelősség elsőrendű Sz. Gyula és másodrendű T. Tibor ügyveze­tőket terhelte. A korábbi évek iratait átvizsgálva kiderült, hogy 1991-ben az Unispeed Kft. — a könyvelésében szereplő hamis és fiktív számlák szerint — fan­tomcégektől „vett” 18 millió 847 ezer 332 liter gázolajat. Ugyanakkor nem könyvelték a ténylegesen vásárolt 5 millió 431 ezer liter HTO-t (háztartási tüzelőolaj — a szerk.), 630 ezer liter petróleumot és 359 ezer li­ter gázolajat sem. A '92. évi könyvelés is sántított. A vásá­rolt és könyvelt 13 millió 344 ezer liter HTO és 833 ezer liter petróleum mellett kénsavbe- szerzésről tanúskodó bizonyíté­kok kerültek a nyomozóhatóság birtokába és semmiféle értéke­sítésről nem voltak adatok. Az illegálisan forgalmazó cég tény­kedésével jelentős adóval kurtí­totta a központi költségvetést. Elmulasztottak befizetni 3 mil­lió 112 ezer forint társasági adót, 16 millió 518 ezer áfát, 185 millió 766 ezer fogyasztási adót és 3 millió 226 ezer út­alap-hozzájárulást. Az első fo­kon eljáró bíróság I. rendű Sz. Gyulát 3 év letöltendő szabad­ságvesztésre ítélte, 3 évre eltil­totta a közügyek gyakorlásától, s 100 ezer forint pénz-mellékbün­tetés megfizetésére kötelezte. (Folytatás a 4. oldalon) Folyamatosan kérdések sora fogalmazódik meg a múlt hé­ten kipattant rendőr-olaj ügy­ben. Dr. Kurucz Ferenc ezre­dest, Békés megye rendőrfő­kapitányát kértük néhány megválaszolására. — Egyik nyilatkozatában arról hallottunk, hogy nem szolgál Békésben olyan rendőr, akit a bíróság jogerősen felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt. Mi tisztekről is tudunk. — Úgy értettem, amióta itt vagyok, 1998 ősze óta nem volt ilyen ítélet. Ha lett volna, akkor azonnal megválók az illetőtől, s így lesz ez a jövőben is. — Karancsi urat olyan etikai bizottság tartotta alkalmatlannak, melynek tagjai többségükben olyanok, akikkel szemben az ál­lítása szerinti korrupciós mozza­natok miatt az évek során fellé­pett. Ok viszont nem jelentették be érintettségüket. Etikátlan eti­kai bizottság tört pálcát felette? — A bizottság összetételét jogszabály írja elő: a kapitány­nak, s Karancsi Tiborral azonos rendfokozati csoportba tartozó másik két tisztnek kellett alkot­nia. Egyikük valóban dr. Berke Imre, másikuk Kucsera Lajos volt. — Lehet, hogy eleve már a szabályozás rossz? — Mi jogalkalmazók va­gyunk. — Ne vegye ironizálásnak: nem lehet baja abból egy rend­őrnek, ha kedvenc márkájú szappanjával mos kezet?! Akár erről is kiderülhet, hogy etikát­lan cselekedet... Ugyanis a rendőrségnél úgy ítélkeznek ezek a bizottságok, hogy előre nem határozták meg az etikai szabályokat. Ha nincs szabály, többnyire nincs mit megsérteni. — A szolgálaton kívüli ma­gatartás megítéléséről van szó, ilyen lehet például egy kocsmai verekedés. (Folytatás a 4. oldalon) Lemondott vagy leváltották? Tegnap tartotta Gyulán, székhelyén ülését a Dél-alföldi Regio­nális Idegenforgalmi Bizottság. Információink szerint lemon­dott az elnök, dr. Tokaji Ferenc. Regionalitás és közigazgatás — Igaz, annyi helyesbítéssel, hogy nem lemondtam, hanem leváltottak! — mondta. — Irtunk már róla, korábban is érződött a politikai szándék, a bizott­ság gyulai elnöke, korábbi szocialis­ta országgyűlési képviselő útban van. Ez áll a leváltás hátterében? — Kétségbevonhatatlanul igen. Aki ezt kétli, nézze meg ki­ket váltottak le és neveznek ki, hogy ne menjünk messzire, csak a regionális idegenforgalmi bi­zottsági elnökök személyét néz­zük végig! Nem baj, ha nem szakember, a lényeg, hogy lojális legyen a jelenlegi kormányhoz. A RIB-ek létrejövetelében ko­moly szerepet vállaltam, különö­sen, hogy a székhely Békés me­gyébe kerüljön és Gyulára. Hogy régió címszó alatt ebből a me­gyéből ne vigyenek el mindent Csongrádba vagy Bács megyébe, mint ahogyan ez jelenleg is fo­lyik. Ebbe a megyébe az elmúlt évtizedben ilyen szervezetet ide­hozni sajnos csak én tudtam. —Az elnökségi tagok maradtak? — Ismereteim szerint itt is vál­tozások vannak, de többségük — szerencsére — mint szakmai kép­viselő megmaradt. Gyulai nem maradt a DA-RIB elnökségében. Felrovom Danes László polgár­mesternek is, hogy nagyszerű tár­gyalási pozícióban volt és gyakor­latilag az eddig kivívott eredmé­nyeket sem tudta megőrizni. A DA-RIB titkársága végrehajtó szervezet, helyzete gyengül. Ko­moly gond előtt állnak a RIB-ek, a Magyar Turizmus Rt.-hez alá­rendelik, ami azt jelenti, hogy megszűnik az egyenlő partneri szerep a fejlesztési tanácsokkal. A RIB-ek a jövőben nem tudnak ha­tósági tevékenységet folytatni, az ott dolgozók nem köztisztviselők lesznek, hanem egy részvénytár­saság dolgozói, nem tudnak olyan szakmai munkát végezni, amiért eredetileg létrehozták a szerveze­tet szerte az országban. Azaz megint Budapestről mondják meg, mi jó Békés megyének! —A székhelyre milyen sors vár? — Alku folytán — egyelőre senki nem tudja meddig — Gyulán marad, de mivel a min­denkori elnök személye a dön­tő, biztos, a város idegenforgal­mi törekvéseit nem tudja úgy segíteni. Ha még figyelembe veszem, hogy az ott dolgozók léte is teljes bizonytalanságban van... Sz. M. Az S. 0. S. köszöni Battonyán az S. O. S.-falu 13. születésnapján, az S. O. S.- mozgalom megalapításának 50. évfordulója alkalmából békés­csabai, illetve fővárosi színé­szek több mint másfél óráig tar­tó, nagy sikerű ajándékműsorral kedveskedtek a falu lakóinak. A szeptember 25-ei műsorban elő­adott bohóctréfák, kabaréjele­netek, musicalek önfeledt ki- kapcsolódást, egyben maradan­dó élményt nyújtottak a közös­ségi házat zsúfolásig megtöltő közönségnek; az előadást szá­mos battonyai fiatal és felnőtt néző is megtekintette. A műsort követően Mádi István faluve­zető mondott köszönetét a szí­nészeknek: Kovács Ferencnek, Kószás Barbarának, Bátki Jó­zsefnek, Szőke Pálnak, Ráhlik Szilviának, Nagy Erikának, Mészáros Mihálynak, Tamás Endrének, Paczuk Gabriellának és Tomanek Gábornak. — Az Európai Unióba történő csatlakozás egyre inkább reali­tássá válik, és nem a másoknak való megfelelést, hanem saját sorsunk alakítását jelenti — mondta tegnap Békéscsabán, a megyei könyvtárban Domokos László, a megyegyűlés elnöke. A Regionalitás és közigazgatás az Európai Unióban című kép­zés résztvevőit köszöntötte az elnök. A Miskolci Egyetem, a megyei könyvtár és a megyei művelődési központ szervezte képzés célja a közalkalmazotti, köztisztviselői kar felkészítése az uniós lehetőségek kihaszná­lására. (y) GLASS Kft., Békéscsaba, Szarvasi út 13. Telefon: (66) 440-505, 440-468. BMW, ROVER, LAND ROVER Márkakereskedés Meglepő kedvezményekkel vétjük Ónt, melyek minden modellünkre érvényesek! íusMitfáj, M%im> mm m Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 9—12 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom