Békés Megyei Hírlap, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

MEGYEI KÖRKÉP 1999. szeptember 1., szerda Szerb kapcsolat, (gh) Hazaérkezett a szerbiai Beocsinból a Takács Dezső polgármester vezette négy­tagú battonyai küldöttség. A hétvégi látogatásnak az volt a célja, hogy felfrissítsék a háborús események miatt nehézkessé vált testvérváro­si kapcsolatokat, illetve hogy a beocsiniakat meg­hívják a hagyományos szep­tember 18-ai battonyai szerb kulturális napra és búcsúra. Takács Dezső úgy tájékoz­tatta lapunkat, hogy a ven­déglátók a meghívást öröm­mel fogadták, és megígér­ték, ha nem történnek ked­vezőtlen változások a nagy- politikában, eljönnek Batto- nyára. Sárrét szimfónia, (i) Dr. Kovács Zoltán önkor­mányzati képviselő a körös- ladányi képviselő-testület legutóbbi ülésén felvetette: egy zeneszerzőt fel kellene kérni arra, hogy komponálja meg a Sárrét szimfóniát. Eb­ben a zeneműben nemcsak Ladány, hanem az egész tér­ség jellegzetessége benne lenne, s a szimfóniát mindig előadnák a Sárrét nagyobb rendezvényein, így a Körös- ladányi napokon is. Ezer személyre, (i) Vésztőn már nem önkor­mányzat, hanem egy vállal­kozó — az általa felújított korábbi Monostor étterem épületében — működteti a közétkeztetést ellátó napkö­zis konyhát. Eddig az iskolai szünet miatt csak 120 sze­mélyre kellett főzni. Szep­tember elsejével viszont ko­molyabb próbatétel vár a konyhára: ettől a naptól im­már minden hétköznap ezer adag ételt készítenek majd. Ütköztek, (b) Békéscsaba és Gyula között a Veszély csárdánál lévő kamionparko­ló bejáratánál a délutáni órákban mikrobusz kamion­nal ütközött. A sofőr feltéte­lezhetően súlyos sérüléseket szenvedett, a békéscsabai tűz­oltók feszítő—vágó szerszá­mokkal szabadították ki a ka­rambolozott járműből. Kalitkában, (b) Három békéscsabai fiatalembert lo­pás bűntettének alapos gyanú­ja miatt vett őrizetbe a megye- székhelyi rendőrkapitányság. „HA TE VAGY AZ ÜL­LŐ, LÉGY TÜRELMES, HA TE VAGY A KALA­PÁCS, CSAPJ LE!” (Lee Wallek) A két Bolyai drámájától a Magyar menyegző című operettig Tíz bemutató az új évadban Csoportkép a kipihent, „tettre kész, ambiciózus társulat” tagjairól fotó: lehoczky Péter Békéscsabán, a Jókai Színház Vigadójában tegnap tartotta évadnyitó ülését a társulat. Konter László igazgató-főrendező beszédében először nyári sikerekről számolt be, majd az 1999— 2000-es évad műsortervét ismertette. A Jókai Színház a szegedi sza­badtérin az Alice című mese­musicalt, Simontomyán a Ci­gányszerelmet, a Gyulai Vár­színházban az Alice-t és a Csár­dáskirálynőt adta elő nagy si­kerrel. A Jézus Krisztus szuper­sztár nyíregyházi ősbemutatója után Békéscsabán, a sportcsar­nokban látható majd. Befejez­ték a festőtár tetőszerkezetének szigetelését, de mint elhangzott, a felújításra rendelkezésre álló anyagi fedezet csak tűzoltásra elég. A kőszínházi szezon október 8-án Németh László A két Bo­lyai című drámájának premier­jével kezdődik, az előadást Kónter László rendezi. Decem­ber 10-én Shakespeare Vízke­reszt, vagy amit akartok vígjáté­kát látja a közönség Szikora Já­nos rendezésében. A 2000. esz­tendő első bemutatója január 24-én Webber—Rice világhírű rockoperája, a Jézus Krisztus Molnár László rendezésében. Február 18-án, Jókai Mór szüle­tésének 175. évfordulóján a színház A gazdag szegények cí­mű vígjátékkal ünnepli a név­adóját, ezt az előadást is Konter László rendezi, és újra színpad­ra lép Gálfy László Jászai-díjas színművész. Nicol Dostal ro­mantikus nagyoperettjét, a Ma­gyar menyegzőt Hidvégi Miklós rendezi, premier április 17-én. Stúdióelőadásként Ibsen színművét, a Kísérteteket, Peter Buckmantól A zenekart és Káló Flórián Négyen éjfélkor című komédiáját mutatja be a társu­lat. A gyermekközönségnek ké­szül Pete László Fruzsina her­cegnője és Grimm Hamupipő­kéje. Az előző évad sikereiből tovább játsszák a Komámasz- szony, hol a stukker? és az Acélmagnóliák előadásokat, az Evitát, a Csárdáskirálynőt és a Sógornőket. Folytatódik a Csabai Páholy, amelytől a direktor mindenek­előtt több anyagi támogatást re­mél, akárcsak a fenntartó me­gyei önkormányzat mellett a várostól is. Erre válaszolta Pap János polgármester, hogy a közalkalmazotti létszámleépíté­sek korában, a kormány meg­szorító intézkedéseit figyelve, felelőtlenség lenne a színház­nak a korábbinál több pénzt ígérni. Niedzielsky Katalin Tanévnyitó istentisztelet Létszámbővítés nélkül Tegnap Békéscsabán 17 órai kezdettel tanévnyitó istentisztelet volt az evangélikus nagytemplomban. A megnyitót Németh Mihály evangélikus lelkész, békéscsabai másodlelkész tartotta. Az ünnepségen az új diákok és az új tanárok esküvel is megerősí­tették elhatározásukat, és jobb kezüket nyújtották Németh Mihálynak, Arató András Péter igazgató­lelkésznek és Kovács Pál nyugdíjas lelkésznek. Németh Mihály lelkész szerint az 1993 óta fenn­álló Békéscsabai Evangélikus Gimnáziumban az elmúlt 7 nehéz esztendő után már csak a remény­ség, jólét és bőség évtizede következhet, mint aho­gyan a Bibliában meg van írva. Ebben az évben 442 diák iratkozott be az iskolá­ba, ez valamennyivel több, mint az előző években, mondta a lelkész. Elmondása szerint ez is a jólétre, a jobb jövőre utal. Az ünnepség másik célja az is­tentiszteleten kívül az újonnan megválasztott igaz­gatónő beiktatása és eskütétele volt. Dr. Formaimé Kiss Katalin, az iskola új igazgatója elmondása szerint mindent megtesz majd az iskola jobb hely­zete érdekében, ahogyan azt elvárják tőle. (Az igazgatónővel készült interjút lapunk nyolcadik ol­dalán olvashatják.) —ke— A békéssámsoni képviselő-testület napirendre tűzte az óvoda nevelési programját a legutóbbi ülésen. Az anyagot véleményezte egy óvodaszak­értő, a megyei pedagógiai intézet, a jegyző pedig a törvényességi feltételeket ellenőrizte. A nevelő- testület és a szülői munkaközösség néhány módo­sítással elfogadta a dokumentumban foglaltakat. Erről Kovácsné Orosz Katalin vezető óvónő tájé­koztatta a képviselőket. A módosítások között szerepelt például, hogy a nevelési időn túli térítéses szolgáltatáshoz a helyi­séget az óvoda biztosítja. A heti zöldség- és gyü­mölcsnapokat akkor szervezik meg, ha a szülők a finomságokról tudnak gondoskodni. A nagycso­portosoknál a kirándulásokat a szülők írásban tör­ténő anyagi kötelezettségvállalása mellett bonyo­lítják. A személyi feltételekről szóló részben meg­fogalmazták azt a szándékot, hogy a szakközépis­kolát végzettek öt éven belül megszerzik a főisko­lai végzettséget, míg a dajkáknak a dajkaképzőre két évük van. A testület a programban foglaltakat elfogadta, ám a létszámbővítésre nem adta áldását a 4 csoportos, 125 óvodásnak második otthont nyújtó intézmény esetében. Cs. I. VÉLEMÉNYEK Hun(cut) kisebbségi szerveződés Hun van, hun nincs? Az itt a kérdés, az egyik par­lamenti párt valóban ki tudja-e mutatni Sopron­ban (az amúgy közismerten leghűségesebb ma­gyar városban) a hun kisebbséget. Mert ha igen, annak beláthatatlan következményei lehetnek. Marhaság ez a hunosdi, legyintenek? Akkor engedtessék meg emlékeztetnem arra, hogy leg­utóbb maroknyi nem magyar (de nem is igazi ro­mán), vélhetően a joggal visszaélve, nemzeti ki­sebbségi önkormányzatok alapítása ürügyén képes volt súlyos milliókat kiemelni a zsebünkből. Sőt lehetetlenné tudta tenni a magyarországi románok országos önkormányzatának megala­kulását. Kétségtelen, még a Kárpátok géniuszának sem jutott eszébe annak idején, hogy odahaza dák kisebbségi önkormány­zatokat alakítson. A meglévőkön túl tehát hamarosan számolnunk kell a huza­tos Kárpát-medencei feltételes megállóban valaha is megfordult mindenféle náció (fantom)kisebbséggé formálódásával. De kik alkothatják majd e kisebbségeket? Az egyedek szár­mazása az esetek többségében — hogy úgy mondjuk — nem körülhatárolt. S vajon hány százalék (ezrelék, tíz ezrelék, száz ezrelék?) hunság felmutatása kell ahhoz, hogy elmondhassuk: rokonságunk a hunok árja. Ma talán alkalomszerűbb lett volna a második világháború kitöréseként számon tartott 1939. szeptember elseje eseménye­iről, az azt követő történésekről, s persze a világégés előzmé­nyeiről, (e napokig eltartó) következményeiről, tanulságairól beszélni. Vagy lehet, hogy éppenséggel erről beszélünk?! A párt dühét az váltotta ki, hogy a soproni képviselő-testület (közel ahhoz az Európához...) úgy döntött, hogy — a város né­met kisebbségét megtisztelve — a jövőben németül is feltünte­tik majd az utcaneveket. (Errefelé is elkelne ilyen határozat: legalább az étlapokon segítsünk eligazodni a külföldieknek.) Meg aztán, ha a határokon túl szeretnénk ezt-azt magyarul lát­ni, hát tényleg ideje lenne hunul is feliratoznunk. Hogy csak vicc lehet ez a hun(cut)kodás? Eleinte annak a festőlegénynek a feltörése is annak látszott... Kiss A. János Apostolok, fölszámolás alatt „Mindenkinek jót akartam, s most én vagyok a bűnbak” — érzékelteti a körülötte kialakult lég­kört egyik ismerősöm, akit (olykor a háta mö­gött, olykor szemtől szembe) Apostol Bandiként emleget a fél falu. Története úgy kezdődött, hogy szót emelt a törvénytelenségek és vissza­élések ellen. Buzgólkodása nem járt eredmény­nyel, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a megbíráltak azonnal törlesztettek. Mondd meg az igazat, s betörik a fejed! — vigasztalták a jobb érzésű sors­társak. A többség azonban nekiesett, mondván, azért jutottak ilyen mélyre, mert fölöslegesen apostolkodott, napszámban jár- tatta a lepényiesőjét. Elköszönünk egymástól, a falu szélén fölveszek egy stopos fiatalembert. Jól elvan magában, szól a rádió, ő meg veri az üte­met a térdén. Én a hallottakon gondolkodom. Péter, András, Já­nos, Máté, Tamás és talán Mátyás — sorolom magamban a ti­zenkét tagú apostoli kollégium tagjait. Még eszembe jut Pál is, de úgy rémlik, hogy ő valamiért nem illik a sorba. A „beugrott” nevek mindegyike használatos a magyarban. Ismerőseim közül hirtelenjében csak Péterből összeszámolok vagy húszat. Apos­tolok, dünnyögöm, mire az anyósülésen megszólal a fiatalem­ber: „Ne tessék már viccelni, ég és föld a különbség a két együttes között!” Aha! Azonnal véget vetek a zenének, a fiú keze a levegőben marad. — Maga talán szereti Apostolékat? — kérdi nem titkolt ellenszenvvel. — Nem, dehogy — mentege­tőzöm —, legföljebb az apostolokat. — Akkor magának kellett volna felelnie helyettem. A pótvizsgán éppen „Az apostolt” húztam. — Na, és görbül? — Görbül, szakadjon meg! Nesze, neked Szilveszter! Nesze, nektek Petőfik és Apostol Bandik! A fiú is érzi, hogy nagyon elvetette a sulykot. A cipő­jét bámulhatja, majd valami furcsa, csattogó ritmust produkál a lábaival.. — Mivel csinálod? — A talpával. Levált, nincs pén­zünk, hogy újat vegyünk. A faterékat fölszámolták, a disznók meg ott vannak az ólban. — Hogy eltereljem a gondolatait, megkérdem tőle, tudna-e idézni valamit Az apostolból. — A szőlőszem kicsiny gyümölcs, / Egy nyár kell hozzá mégis, hogy megérjék... — mondja, s ennyiben maradunk. Ménesi György Fenyegetés, zsarolás és csalás Negyedik tárgyalási napjához érkezett a Békéscsabai Városi Bíróságon tegnap az az ügy, melynek vádlottjai súlyos fenyege­téssel elkövetett zsarolás bűntette és más bűncselekmények el­követésének gyanúja miatt állnak bíróság előtt. A bűncselek­ményeket 1997 októbere, 1998 májusa és szeptembere között követték el. A szövevényes ügyben tegnap a VIII. rendű vádlott és a tanúk meghallgatásával igyekeztek rendet teremteni. Lázmentes bankóbúcsú A kereskedelmi bankok is fogadják „Adyt, Bartókot” Az ügyben az I. rendű vádlott S. J. kétrendbeli súlyos fenyege­téssel elkövetett zsarolás, társtettesként súlyos fenyege­téssel elkövetett zsarolás, vala­mint folytatólagosan társtettes­ként elkövetett garázdaság mi­att ül a vádlottak padján. A II. rendű K. K. társtettesként sú­lyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás és zsarolás kísérlete, a III. rendű K. I. csalás vétsége, a IV. rendű vádlott N. L. társtettesként folytatólagosan elkövetett garázdaság bűntette, az V. rendű Sz. L. társtettesként elkövetett garázdaság, a VI. rendű H. I. csalás vétsége, a VII. rendű V. B. bűnsegédként folytatólagosan elkövetett ga­rázdaság bűntette, míg a VIII. rendű vádlott Sz. B. három rendbeli csalás vétsége miatt áll bíróság előtt. A tegnapi tárgyalási nap a VIII. rendű vádlott meghallga­tásával kezdődött. Sz. B.-t kész­pénzre elkövetett csalással vá­dolta az ügyész. A ,'lehú­zásnak” nevezett bűncselek­mény lényege, hogy előnyös üzleti lehetőséget kínálva na­gyobb összeget kémek kölcsön a sértettektől, a visszafizetés szándéka nélkül. A pénzről ké­sőbb azt állítják, hogy kábító­szerbe fektették, ám az árut nem sikerült eladni. A drog mi­att azonban, nehogy bűnrészes­séggel vádolják terjesztésben, a károsultak általában nem mer­nek feljelentést tenni. Sz. B. ez­zel a módszerrel három ismerő­sétől kért jelentősebb kölcsönö­ket, melyeket nem fizetett visz- sza. Állítása szerint a II. rendű K. K. adta neki a könnyű pénz­keresethez a tippet, és felaján­lotta azt is: ha a károsultak megfenyegetik Sz. B.-t, segít neki megoldani a problémát. Ezért cserébe a felét kérte a kölcsönként kicsalt pénznek. Ezt Sz. B. állítása szerint ki is fizette K. K.-nak, aki azonban nemcsak a pénz átvételét tagad­ta, hanem azt is, hogy tippet adott volna a VIII. rendű vád­lottnak. A tárgyalás szeptember kö­zepén folytatódik. K. A. Zászlótolvaj meg a többiek A Gádoros és Vidéke Takarék- szövetkezet tett feljelentést is­meretlen tettes ellen, mert au­gusztus 19. és 23. közötti idő­ben a szövetkezet gádorosi köz­pontjáról a kitűzött zászlókat el­tulajdonította. Rendőri jelentés alapján ren­deltek el nyomozást D. J. hód­mezővásárhelyi lakos ellen, aki július 23-án 10 óra körüli idő­ben Tótkomlóson, a Kereszt ut­cán található piac területén 26 darab hamis CD-lemezt ámít. Szintén nyomoznak a rend­őrök abban az ügyben, ami júli­us 24-én történt Komlóson: a nyitott ablakon át mászott be egy házba az ismeretlen tettes, onnan az alábbi tárgyakat vitte el: 90 ezer forint készpénzt, egy arany férfi pecsétgyűrűt, két arany ka­rikagyűrűt, egy ovális szemek­ből álló aranyláncot csepp for­májú medállal. Az okozott kár 120 ezer forint. (Csete) A régi ezresek, ötszázasok tegnapi „búcsúzkodása” ko­rántsem jelentett akkora ro­hamot az üzletekben, pénzin­tézetekben, mint bő egy hó­napja a régi ötezres törvényes fizetőeszközként való meg­szüntetése. Érdeklődésünkre tegnap me­gyénk több üzletében elmond­ták: elenyésző számban fizettek kedden és már az elmúlt napok­ban is az adys lila- és a bartó- kos zöldhasúval. Számos bolt­ban falragaszokon is felhívják a vásárlók figyelmét arra, hogy mától a kereskedelmi forga­lomban ezek a bankjegyek már nem számítanak fizetőeszköz­nek. Ugyanakkor a posta mel­lett a kereskedelmi bankok is elfogadják, becserélik a továb­biakban — megadott határidőig — a régi ötszázasokat, ezrese­ket. Az OTP Bank Rt. békés­csabai igazgatóságán és a CIB Bank Rt. békéscsabai fiókjában egyaránt megerősítették, hogy pénzintézeteikben a régi ötszá­zasokat 2002. november 28- áig, a régi ezreseket 2002. au­gusztus 9-éig fogadják el. Mindkét pénzintézetnél el­mondták kérdésünkre: mivel tegnap még fizethettek ezen bankjegyekkel az emberek, fi­ókjaikat ilyen bankókkal keve­sen keresték fel. A papírpénzi témához kap­csolódóan megtudtuk azt is a két banknál, hogy idén no­vember 23-áig még a régi ötezreseket is fogadják, becse­rélik. (c)

Next

/
Oldalképek
Tartalom