Békés Megyei Hírlap, 1999. szeptember (54. évfolyam, 203-228. szám)

1999-09-01 / 203. szám

Új igazgatónő: Formánná Kiss Katalin A nagy múltú Evangélikus Gimnázium igazgatói székéért kiírt pályázatot dr. Formánná Kiss Katalin nyerte (8. oldal). Heti TVR-musoR 12 + 4 oldal melléklet „Véletlenül lettem fazekas” Farkas Gábor fazekasmestert mező­megyeri lakásán kialakított műhelyé­ben kereste fel kolléganőnk (9. oldal). HAZA MINDEN ELŐTT 1999. SZEPTEMBER 1., SZERDA KÖZÉLETI NAPILAP ÁRA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 203. SZÁM HÍREK Elindul a felsőfokú képzés A munkaerőpiac valós igényéhez igazodnak Szabadkígyóson Új fejezetet nyit a most induló, 1999/2000. tanévvel a sza- badkígyósi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Inté­zet, hiszen ismét újabb feladat elé néz: beindul a felsőfokú élel­miszeripari menedzserképzés az akkreditált intézményrend­szerű felsőoktatási képzés keretében. A képzést a Békéscsabai Regio­nális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központtal együtt látja el az intézmény — mondotta ünnepi beszédében dr. Komáro­mi Sándor igazgató. — Az élel­miszeripari menedzserképzés­sel a munkaerőpiac valós igé­nyéhez kíván igazodni az isko­la. Akiknek tanulmányaik vé­gén oklevelet ad a kezébe, töb­bek között termelési csoportve­zetők, gyártmányfejlesztők, szállításvezetők lehetnek. Az első éveseket, szülőket, vendégeket is köszöntő intéz­ményvezető bevezetésként el­mondta, minden iskolai évnek varázslatos ereje van, benne a tisztító erejű fogadkozással. Az igazgató utalt arra, hogy a nyá­ron változott a közoktatási tör­vény, melynek értelmében a 79. tanévet kezdő iskolában a ha­gyományos szakmák mellett a 9—10. osztályban is folytatható elméleti, gyakorlati képzés. Ki­fejtette, a tartalmi munkára kell helyezni a fő hangsúlyt. Válto­zatlanul cél, hogy az intéz­ményt szakmailag jól képzett, sokoldalú, felkészült fiatalok hagyják el a tanulmányaik befe­jezése után. L. E. Kuzma Valéria könyvet ír rendőr édesapja haláláról Nem félek senkitől...” „Tudjunk hálát adni és megköszönni kegyelmét” FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER Tanév a Gondviselő segedelmével Határnyitás, (gh) A ma­gyar és a román határőrizeti és vámszervek egyetértésével Dombegyház és Kisvarjas (Variasul Mic) között ideigle­nesen megnyitják a határt szep­tember 5-én, magyar idő szerint 8 és 20 óra között. Az átkelőhe­lyet csak magyar és román ál­lampolgárok vehetik igénybe gyalog, kerékpárral, motorke­rékpárral vagy személygépko­csival. Százhetvenötén, (cs) A szegedi Juhász Gyula Tanárkép­ző Főiskola Orosházi Kihelye­zett Tagozatán az idén 175 hall­gató kezdi meg tanulmányait. A nevelőtanári és a közoktatási ve­zető szakokon a 216 jelentkező­ből 54-en nyertek felvételt — tudtuk meg az intézmény igaz­gatójától, dr. Janovszky Sándor­tól. A docens azt is elmondta la­punknak, hogy az utóbbi évek­ben megnőtt az érdeklődés e képzés iránt. A főiskola neve­léstudományi tanszéke Oroshá­za mellett Szentesen és Békés­csabán is indított képzést. Bronzszobrok, (cs) A tót- komlósi J. G. Tajovsky Műve­lődési Központ Városi Könyv­tárában ma 17 órakor nyitja meg Lóczi Mihály alpolgármes­ter azt a kiállítást, amelynek anyaga a szlovákiai Galánta vá­rosából érkezett az Alföldre. A galántai nemzetközi szobrász­szimpózium gyűjteményéből a bronzszobrokat mutatják be Komlóson. A kiállítás megte­kinthető szeptember 30-áig. Találkozó, (cs) A me­gyénkben működő polgárőr szervezetek szeptember 4-én 9 órakor tartják közgyűlésüket Orosháza-Gyopárosfürdőn, a határőrség pihenőházában. Na­pirenden szerepel a határőrség és a polgárőrség kapcsolatáról szóló, a megyei bűnügyi hely­zetet értékelő beszámoló. Itt tárgyalják meg a megyei szer­vezet idei költségvetését is. Kuzma Mihály lánya, Kuzma Valéria (23) az elsó' perctói kezdve vitatja, hogy édesapja — aki a Békés Megyei Rend­őr-főkapitányság egyik vezető beosztású alezredese volt — 1998. február 27-én öngyilkos lett. Most könyvet készül írni. — Meglehetősen gyakran szere­pel a sajtóban. A múlt héten az egyik országos napilapban nyi­latkozott, aztán nyilván ennek hatására, a hét végén az egyik kereskedelmi tévé vendége volt. Nem mondták még, direkt kere­si a nyilvánosságot? — Még durvábban is fogal­maztak, például, hogy exhibicio­nista vagyok meg ehhez hason­lókat. Nagyon szeretném min­denkinek a tudomására hozni, szívesen lemondanék erről a nyilvánosságról, mert akkor élne az édesapám! — Ezek szerint több minden is motiválhatja, hogy könyvet ír­jon: érzései mellé például doku­mentumokat is fel tud sorakoz­tatni igazáért. — Igen. És anélkül, hogy sej­telmes akarnék lenni, azt hi­szem, a közeljövőben történni fog valami, ami sok mindent tisztázhat, új dokumentumok ju­tottak ugyanis a birtokomba. Ezek még inkább bizonyítják, „Szívesen lemondanék a nyilvánosságról ” FOTÓ: KOVÁCS ERZSÉBET hogy az az öngyilkosság nem történhetett meg úgy, ahogy a hivatalos verzió szól. — Ez is elég titokzatosan hangzik. Ki segíti abban, hogy biztosabb legyen a dolgában, mint valaha? — Sokan megkerestek azóta, hogy a nyilvánosság elé léptem, helyből is, máshonnan is. Legin­kább apukám egyik, más me­gyében dolgozó kollegája, aki már nincs rendőri állományban. De most erről még nem szeret­nék többet mondani. — Egy cikket már írt tavaly Som Lajos újságjába, a Cáfolat­ba. Azért regényt írni egy kicsit más, nehezebb. — Természetesen kapok se­gítséget ahhoz, hogy mindaz könyvvé alakuljon, amit egy számítógép elé ülve, akár öt nap alatt meg tudnék fogalmazni. A kiadó sem gond. Mellesleg ne Som Lajosra gondoljon! O ak­kor segített nekem, én viszont neki a cikkel, egyébként nem ál­lunk szorosabb kapcsolatban, elég régen találkoztunk. — A TV3-ban szóba hozta Kupa Mihály nevét is. — A Reform 1995. augusztu­si számában olvasható egy cikk, amelyben arról is szó van, hogy az expénzügyminisztemek van köze a Békés megyei olajügyek­hez, hogy finoman fogalmazzak. Nem tudok róla, hogy azt az ügyet kivizsgálták volna, mint ahogy az én apám halálának kö­rülményei sem tisztázódtak megnyugtatóan, számunkra kü­lönösen nem. Ilyen összefüggés­ben került szóba Kupa úr neve. — Végül mi is azt kérdezzük, amit Verebes István: nem fél? — Nincs mitől, de egyébként is, nem félek senkitől. Nem hi­szem, hogy valakinek érdeke lenne, hogy engem bántson, bár nyilvánvaló, ártani sok félekép­pen lehet valakinek. (fábián) „Iskolánk minden tanulójá­nak kívánom, hogy az elkö­vetkezendő tanévben sikerül­jön helytállnia, az elképzelé­seit megvalósítania” — kö­szöntötte a Savio Szent Do­monkos Katolikus Általános Iskola diákjait Caimacan Klára igazgató asszony, a me­gyeszékhelyi belvárosi római katolikus templomban tar­tott, szentmisével egybekötött tanévnyitó ünnepségen. „Köszöntőm az elsősöket és szüleiket. Tudom, hogy ti na­gyon vártátok ezt a napot. Örü­lünk, hogy közösségünk tagjai lesztek és iskolánkba fogtok jár­ni. Könnyedén és örömmel ta­nuljatok meg írni, olvasni, szá­molni! Nemcsak szüléitek, ha­nem a tanító nénik is mellettetek állnak, fogják kezeitek. Az első­sök illeszkedjenek be könnyen, a nyolcadikosoknak sikerüljön a felvételi! De egy percre se fe­ledkezzünk meg, hogy minden siker mögött ott van a mi jó mennyei Atyánk, a dicsőség nem egyedül a miénk. Tudjunk hálát adni és megköszönni ke­gyelmét!” — figyelmeztetett a jókívánság-áradat közepette az Istenbe vetett hit fontosságára is a katolikus iskola vezetője. — Holnap reggel tizenöt el­sőst szólít a padba az iskola­csengő. Az idei tanévet 120 gyerekkel kezdjük. Az ügyes kezek szakkörünk hímzés kate­góriában országos első helye­zést ért el egy pályázaton — tudtuk meg Caimacan Klárától. — Both — Javítani az oktatás helyzetén A pusztaföldvári általános iskola igazgatójának megbízását a nyáron visszavonták, majd az Oktatási Közlönyben megjelent a vezetői poszt betöltésére vonatkozó pályázat. A képviselő-testü­let a napokban döntött e témában. Dr. Baranyi István polgár- mestertől azt kérdeztük: miért szorgalmazták a vezetőváltást? — Célunk az volt, hogy a tele­pülésen javítsuk az oktatás hely­zetét, a morális válságot meg­oldjuk. Két pályázat érkezett, volt egy helyi, aldnek a törvény­ben foglalt ötéves szolgálati jog­viszonya nem volt meg, a vidéki pályázó viszont megfelelt a ki­írásban foglaltaknak. A testület döntő többséggel szavazott az orosházi Pusztai Lajos mellett. Az új igazgatóval a hosszú évek után először megrendezett ünnepélyes tanévnyitó előtt be­szélgettünk. — A pályázat beadását meg­előzve tájékozódott-e a helyi vi­szonyokról Földváron? — Jártam a községben, be­széltem a fenntartóval. A polgár- mester és a jegyző bemutatta a települést, az AMK intézménye­it, megnéztem azt is, milyen álla­potban vannak ezek — elevení­tette fel az előkészületeket az orosházi testnevelő, pedagógia szakos tanár. — Kíváncsi voltam a fenntartó elvárásaira is. Úgy véltem, ezek nem irreális, hanem teljesíthető feladatok, célok. — Milyen vezetői tervekkel, elképzelésekkel vette át az isko­la irányítását? — Az iskolának elfogadott pedagógiai programja van. Ezt a pályázatom megírásakor is szem előtt tartottam. De emellett én az erkölcsi nevelésre szeretnék na­gyobb hangsúlyt fektetni és a szülő—iskola közötti kapcsola­tot kívánom szorosabbra fűzni. —Milyen volt az első munka­napja? — A testület augusztus 30- ával nevezett ki 5 évre igazgató­nak. Hétfőn leültem a megbízott helyettessel, az évindítással járó teendőket oldottuk meg. A kö­zeljövőben döntök egyébként ar­ról, ki segítse közvetlenül a munkámat. A kollégák vélemé­nyezése alapján szeretnék he­lyettest magam mellé állítani. Itt szeretném megjegyezni, hogy a szakos ellátottság megoldása ér­dekében olyan elismert pedagó­gusokat kértem fel, mint Ples- konics Bandi bácsi, vagy az orosházi Dancz Gyula és Fodor István. Ki merem jelenteni, hogy a nevelőtestület kreatív, szakmai felkészültsége jó, számítok is rá­juk munkám során. Csete Ilona Lesz agrártüntetés? Lejárt tegnap az a határidő, amelyet a mezőgazdasági ter­melők az augusztus 12-ei szol­noki nagygyűlésen adtak a föld­művelésügyi tárcának, illetve saját, öttagú tárgyalóküldöttsé­güknek. A Nagy Tamás MOSZ- elnök által vezetett delegáció­ban dr. Szántó Péter személyé­ben egy Békés megyei gazda is helyet kapott. Tőle származó in­formációk szerint a Tamás Kár­oly államtitkárral folytatott teg­nap délutáni!!) megbeszélés eredménytelenül zárult. (Mint ismeretes, a tárca vezetője, dr. Torgyán József elutazott Hol­landiába.) Lapzártakor felhívtuk dr. Karsai Józsefet, az országos demonstrációs bizottság elnö­két, aki elmondta, hogy ma Bu­dapesten meghallgatják a dele­gáció beszámolóját, s azt köve­tően nagy valószínűséggel az egész országra kiterjedő agrár­tüntetés mellett döntenek, (gh) Új Golf Variant nyitott hétvége! 1999. szeptember 4—5. 135% Golf? A Volkswagennél megint történik valami! Megérkezett az új Golf Variant, amely több mint egy kombi: életstílus és megjelenés a kompromisszumok nélküli autók kedvelőinek. Ha meg akarja tudni, mennyivel nyújt többet az új Golf Variant, ismerje meg nyitott hétvégénkén, ahol várjuk Önt és családját! Várjuk márkakereskedésünkben! Autó Körös Kft., 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 74. Telefon: (66) 447-277. Fax: (66) 454-228.

Next

/
Oldalképek
Tartalom