Békés Megyei Hírlap, 1999. augusztus (54. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-14-15 / 189. szám

4 ★ RIPORT ★ 1999. augusztus 15. m Nem kell bezárni a Vargha-intózetet Jartam a minisztériumban es megnyugodtam... Csak három hét telt el azóta, hogy cik­ket közöltünk a Vargha-gyógymódról, a gyógyulást gyógyszerek nélkül elő­segítő, reflexológus-természetgyó- gyász ideggyógyászati eljárásról. Az elmúlt héten már arról voltunk kényte­lenek beszámolni, hogy a Marosvásár­helyen orvos-természetgyógyász dip­lomát szerzett, és munkája révén vi­lágszerte elismert Vargha Zoltán szak­orvosi honosítását - miután nálunk ilyen oktatás még nincs! - nem tudják hová besorolni. Gyógyításhoz szüksé­ges jogosítványát az ÁNTSZ képviselői megkérdőjelezték, az intézetet a be­zárás, Vargha Zoltánt pedig a gyógyító munkától való eltiltás fenyegeti. A mikor Vargha Zoltán visszaér­kezett a róla elnevezett intézet­be, az arcáról nem lehetett leol­vasni az érzelmeit. Volt abban öröm, bánat, fáradtság, zavar és re­ménykedés. De főként az utóbbi.- Ennyire látszik, mi minden kava­rog bennem?., Eddig zaklatott voltam, de most, v^gtplen nyugalom szállt Miközben írom ezt az anyagot, többször is megszólal a telefon. Vé­gig se kell hallgatnom a vonal túlsó feléről elre- begett mondatokat - tetszik tudni, amikor ol­vastam az újságban ar­ról a Vargha-módszer- ről, elhatároztam, hogy... " - Kapásból dik­tálom az intézet telefon­számát, címét. Előttem a számítógép monitorja villog, lelki szemeim előtt mégis az az ákom- bákomos levél, amelyet a váró falán olvastam. Egy kislány írta, aki Var­gha Zoltánnak köszön­heti a látását, és azt, hogy meg tudta írni azt a néhány sort... meg. Jártam az Egészségügyi Minisz­tériumban, és meggyőződtem arról, hogy nem ellenem folyik a hajsza, ve­lem kapcsolatban nincs semmilyen „ügy". Annyi történt, hogy hiába van Marosvásárhelyen szerzett diplomám, hiába vannak eredményeim, az én speciális gyógyító 'munkám Magyaror­szágon ,p)f,iftég,jogszabályokba ütkö­zik, a jog pedig mindenkire egyformán érvényes.- Azt mondják: a kivétel erősíti a szabályt...- Na, éppen ezt nem akarom! A mi­nisztériumban megbeszéltük, ha ve­lem történetesen kivételt tennének, a betegeknek ártanánk: hivatkozási ala­pot jelentenék a máris szép számmal működő, felelőtlen sarlatánoknak.- Be kell zárni az intézetet? A megoldásig nem dolgozhat?- Erről szó sincs! Más a rendelő, más Vargha Zoltán ügye... 1995 óta a sok munka mellett oda sem figyeltem a hivatalos papírokra, ez hiba volt. Most végre nyugodt vagyok, mert ér­zem: a minisztérium hamar a végére akar járni a dolognak, és minden a betegek érdekében fog történni. Ta­lán arra is lesz lehetőség, hogy más országokhoz hasonlóan az itthoni or­vosegyetemeken is oktassák a termé­szetgyógyászati gyógymódokat. Ez nagy áttörést jelentene, nekem meg a megvalósult álmot.- Igaz, hogy hamarosan Ameri­kába indul hasonló orvosképzése­ket vezetni?- Szeptember közepén Los Ange­lesbe kellene induljak. Tegnap még csomagolni akartam, rossz szájízzel gondoltam arra: itt akadályozzák a munkámat. De mára meginogtam. Végre látszik az alagút vége, szükség lehet rám. Azt hiszem, nem fogok el­utazni! (somos) \ Vt" I . nmT«vaH ■ Säs'f 1 A rendőrség bűncselekményre gyanakszik ' * Rendőrségi kihallgatások, az ombudsman vizsgálata, a tes­tületből kilépett, megtört, lelkileg összeroppant vám- és pénzügyőrök. Az ok: a Legfelsőbb Bíróság hiába ítélt meg összesen félmilliárd forintot mindazoknak, akik külföldi or­szágok vámhivatalaiban is dolgoztak (napidíj járt volna ne­kik), a négyszáz vámos jó része önként (???) lemondott jo­gos millióiról. A nyomozók azonban másra gyanakszanak... Bírósághoz fordultak a vám- és pénzügy­őrök, és pert nyertek idén tavasszal: a bíró­ság megítélte a nekik járó összeget. Három évre visszamenőleg, kamatokkal együtt, személyenként 1-5 millió, összesen félmil­liárd forintot ítéltek meg nekik. Ám amíg más pernyertes állami cég dol­gozóinak az igényét a központi költségve­tésből fizették ki, addig ez esetben a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksá­gának kellene kigazdálkodnia az 500 mil­lió forintot. A vámosok ezután sorra kezd­tek lemondani millióikról. Botrány lett a dologból, sokan bűn- cselekményt feltételeztek. A BRFK hiva­tali visszaélés gyanúja miatt nyomozást indított ismeretlen tettesek ellen. Egy szegedi ügyvédi iroda által tett feljelen­tés szerint erre a döntésre „valakik” kényszerítették a vám- és pénzügyőrö­Valamennyi határ menti megye érintett Vámos nóta: önként, dalolva Négyszáz tanút hallgatnak ki a nyomozók két. Balassagyarmaton például mind­össze kilencen kapják meg a pénzüket, huszonkilencen lemondtak róla. Olya­nok is, akik havi 40 ezer forintos fizeté­sükből jelentős OTP-tartozást törlesz- tenek. Á- nyomozók vizsgálják azt is: igaz-e, hogy egyes vámhivatali vezetők utólag íratták fel magukat az igényjogo­sultak listájára. Dézsi Mihály, a BRFK szóvivője meg­erősítette lapunk értesülését és közölte: ezekben a hetekben 400 tanút hallgatnak ki a nyomozók. Az ügyben valamennyi határ menti megye érintett. Egy névtelen­séget kérő pénzügyőr elmondta: olyan nyilatkozatokat töltetnek ki velük, amely szerint szabad akaratukból mondtak le a milliókról. Halas Károly, a Vám- és Pénzügyőrség Független Szakszervezete elnökének is tu­domására jutottak a történtek.- Már olyanokat beszélnek, hogy egy ügyvéd feljelentette Arnold Mihály dan­dártábornokot is. Komáromból, Nógrád- ból hallottam, hogy megjelentek a rend­őrök a hivatalokban. Sajnálom, ha valóban kényszerítették az érintetteket, hogy mondjanak le a pénzről, de sajnálatos az is, hogy egy zászlós huszonöt év szolgálat után nettó ötvenezer forintot keres - mondta a szakszervezeti vezető. A VPOP jogi főosztálya a héten azt kö­zölte a szakszervezettel: az eredeti 500 he­lyett 170 milliót kifizetnek, ha megérkezik az APEH állásfoglalása arról, hogy a napi­díj után miként kell adózni.- A megítélt összeget végrehajtás útján fizette ki a VPOP, a végrehajtást még az íté­lethozatalkor kértük - közölte dr. Sándor Csaba ügyvéd, aki 250 volt felperes, jelen­leg sértett jogi képviselője. Elmondta: az APEH állásfoglalása is elkészült, a napidíj 50 százaléka adóköteles.- Ügyfeleim azért kerestek meg, mert féltek az elbocsátástól, az áthelyezéstől, és a nyugdíjazás előtt álló, vezető beosz­tású pénzügyőröknek is megmondták: ha nem tetszik, akkor távozhatnak. Nyi­latkozatukban az is benne volt, ha ön­ként fizetne a VPOP, akkor se vennék át a pénzt. A teljes összeg megvan, leemelte a végrehajtó a VPOP számlájáról. Egyedül Hidasnémetiben nem jogerős még a vég­rehajtási végzés. A hazai jogrendszer szerint akik egyszer lemondtak a pénzükről, három év elévülé­si időn belül visszavonhatják nyilatkozatu­kat, és megkapják az elmaradt napidíjakat. Ha ezért elbocsátanának valakit, munka­ügyi bírósághoz fordulhat. Sípos Jenő, a VPÖP helyettes-szóvivője kérdéseinkre elmondta: a történteket egyelőre nem kívánják kommentálni, mi­vel az ügy a rendőrségre tartozik. Nincs tudomása arról, hogy valakit kény­szerítettek volna, mondjon le a pénzéről. Szerinte az eljárás után mindenre fény derül, de a bíróság döntését mindenki­nek tiszteletben kell tartania.- Ha én kapnék visszamenőleg több mil­lió forintot, mielőtt döntenék, hogy lemon­dok-e róla, minden körülményt figyelem­be vennék - mondta a helyettes szóvivő. Szegedi László sg .

Next

/
Oldalképek
Tartalom