Békés Megyei Hírlap, 1999. augusztus (54. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

Mi a véleménye a gyakori... Váry Sándor szerint a régi papírpénzt könnyebb volt ugyan hamisítani, de job­ban meg lehetett különböztetni (5. oldal) Magyar fiatalok a dán farmokon A dán mezőgazdaság aranyszabálya szerint mindenkinek átfogó, alapos képzésben kell részt vennie. (6. oldal) Szlovák—magyar táncgála... A Dulovicéban megrendezett folk­lórfesztiválon a békéscsabai Kista- bán együttes is részt vett. (9. oldal) iREKES megyei hírlap K ............................... A Gyulaiak VII. Nagy Versengésére benevezett csapatok bát­ran és lelkesen fogták a békákat, gaztalanítottak a várban, szánkóztak a kavicson, rúgták a dinnyét lehoczky Péter Tízet ütött már az óra... Világbajnoki érmek. Kecskemét—Matkópuszta adott otthont az elmúlt héten a VII. Ult­rakönnyű Repülő Világbajnokságnak. A versenyen 22 nemzet 144 résztvevője közül a békéscsa­bai Kvasz András Repülő Egyesület két sportolója, Guti Gábor (balról) és Matuska Pál a magyar csapat tagjaként arany, kétszemélyes kategóriában pedig ezüstérmet szerzett FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER A föld mégsem nyelhette el Zsuzsanna „mozijában” Nikolett német nyelvterületen él A zalaegerszegi ház ablakában felirat: Zsuzsanna. Ennek a háznak a lakójáért utaztuk át az országot. Szorongva és biza­kodva nyomtuk le a kilincset. Talán Zsuzsanna lesz az, aki Szathmáry Nikolett nyomára vezet... Egy helyi rendelet és tegnap délután az időjárás sem fo­gadta kegyeibe a hét végén megrendezett Végvári esték ’99-et. A több ezer helyi, vidé­ki és külföldi résztvevő a gaz­dag, háromnapos program­ban csupán azt kifogásolta, miért csak este 10 óráig lehet önfeledten szórakozni egy olyan híres fürdővárosban, mint Gyula. Mindenki megtalálta az ízlésé­nek megfelelőt a háromnapos rendezvényen. A gyermekeket a bábszínház, a középkori játé­kok és a kézműves mesterségek bemutatója vonzotta. A méret­től függően babaruhába vagy a gazdi kinőtt pólójába és rövid- nadrágjába öltöztetett kutyusok akadályversenye minden kor­osztályt megnyert. „Lenn, a dé­libábos Hortobágyon...” — éne­kelte a közönség a Tuba-tanya betyárjaival tekerőlant, citera, köcsögduda, sőt időnként kari­kás kíséretében. Szintén nagy sikert aratott az idei EDÜ egyik győztes csapata, a Csongrádról érkezett Seres formáció vér­pezsdítő spanyol dalaival. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Vértanú előd. (gh) „Gonzeczky János és az 1848-49-es szabadságharc” címmel jelent meg Bajnai Ist­ván legújabb könyve. A mezőhegyesi Szent György templom esperes plébánosa ezzel a munkájával tiszteleg elődje, az egyházközség egy­kori lelkipásztora előtt, akit 150 évvel ezelőtt, 1849. októ­ber 8-án végeztek ki felség- árulás vádjával a pesti Újépü­letben. A tragikus sorsú tábori lelkészről szóló kötet a plébá­niahivatalban kapható, illetve a templomi újságosasztalkáról is megvásárolható. Átúszta, (r) Egy büszke gyomaendrődi édesapa, Várfi András szombat dél­után arról értesítette szer­kesztőségünket, hogy fia Révfülöp és Balatonboglár között teljesítette a Balaton- átúszó verseny 5,2 kilométe­res távját. Várfi Péter idén ballagott a Rózsahegyi Álta­lános Iskolából, ősztől pedig Békéscsabán a Rózsa Fe­renc Gimnázium diákja lesz. Vigasság, (cs) A szentesi rádió felhívására sokan nem­csak a napsütés kedvéért lá­togattak el Gyopárosfürdőre szombaton délután, hanem szerettek volna részesei len­ni a szabadtéri bulinak, amit a strandon rendeztek meg a szomszédos Csongrád me­gye médiásai. A kívánság- műsor üzenetküldő szolgál­tatása mellett bemutatók, szórakoztató programok gazdagították a délutáni mű­sort. Csinos lányok lejtettek a színpadon lenge fehérne­műkben és bikinikben, majd az erősebbik nem toroköblö­gető sörivó versenyét ren­dezték meg. Erős férfiak igyekeztek egy buszt odébb taszítani diszkóbelépők re­ményében, miközben a nap­imádók a sörsátorban talál­tak felüdülésre. Zsuzsanna a maga módján, a múltban és a jövőben kutatva próbálta megfejteni a titkot, ho­vá is tűnhetett 1998. január 14- én a gyulai kislány, Nikolett. Is­mét segítőkész emberek keze van abban, hogy eljutottunk hozzá is, akit olyannak láttak a tévében, mint rendkívüli dolgok megmondhatóját. Nikolett édesanyjának, Szathmáry Sándomé Editnek először gon­dolnia kellett valamire, aztán a múltbeli, a látó szerint a válto­zásokat jelző évekre, munka­hellyel, költözéssel, egészség­gel, családi halálesetekkel, kö­tődésekkel. Vagyis az emberi élet „útjelző tábláira”. Zsuzsan­na hol Editet nézte, hol a kiterí­tett, megforgatott, újra rendbe állított kártyákat, és közben szüntelenül kérdezett, magyará­zott, megállapított. Kis idő múl­va kérte, menjünk ki, kettesben szeretne maradni Nikolett édes­anyjával. Szófoszlányok jutot­tak el hozzánk. — Nyugat felé mutat az út... — Biztos, hogy német nyelvterületen van... — Jól érzi magát... Csend követke­zett, majd Edit hangja: — Nyu­godtan mondja meg, minden­képpen meg akarom találni, ha él, ha nem... Egy idő múltán újra beme­hettünk. Zsuzsanna dühösen nézett a papírlapra. Kis térké­pet rajzolt, ott a törökzugi ABC, melytől néhány méter­re... — Nem igaz, hogy senki nem látott semmit. Itt hazugság van! Emlékezzen már valaki! — mérgelődött és hol a szerin­te a felismerést akadályozó, nem életszerű, műtermi fotót okolta, hol az emberi közönyt. A látó szerint az utcasarkon Nikolett balra fordult, immár nem egyedül. Nem lopták el, jó szándékkal közeledtek hozzá, és a kislány szeretett volna el­menni kirándulni. Város felé vitték, 250 kilométerre buk­kant fel látomásában újra, talán Pécsen, de még inkább Pesten. Most német nyelvterületen van, családban él. Mikor Niko­lett az utcán ment hazafelé, nem volt jó kedve, konfliktus- helyzetbe keveredett az iskolá­ban. A közvetlen, barátkozó gyermek nem idegennel ment el. Ismerős férfivel állt szóba, őket pedig egy nő figyelte... Zsuzsanna „megnézte” a halál­nemeket, a kislányt mindegyik elkerülte. Legalább másfél, de inkább három év az, mire híre lesz. Bizakodjon — mondta Editnek, de nem biztatta azzal, hogy valaki biztosan vagy egy­általán rátalál majd. Emlékez­tetett Farkas Helga sorsára, ta­lán a túl nagy csinnadratta okozta vesztét. (Folytatás a 3. oldalon) A szülők sem várják a vakáció végét Mibe kerül a szeptemberi iskolakezdés? „Te jó isten, még csak a táskát, a tolltartót és a könyveket vet­tük meg, s máris tízezer felett járunk!” — sopánkodik az isko­lakezdő Emese édesanyja. Hol vannak még a füzetek, a ceru­zák, a tornadressz, a cipő... — folytatja némán a gondolatsort a homlokát ráncoló anyuka. Különféle felmérések szerint az idén az iskolakezdés költsége bizony, elérheti a húszezer fo­rintot is attól függően, milyen oktatási intézményben, s hánya­dik osztályban tanul majd a di­ák. Vajon mennyibe kerülnek a füzetcsomagok, a táska, s mi­lyen kedvezményekkel várják az írószerboltok a pénztárcáju­kat szorongató szülőket? Erről kérdeztük meg a megyeszék­hely három üzletét. — A Papirusz Kisáruház idén is komoly akcióval ked­veskedik a vásárlóknak — mondja Horváth Emőné üzlet­vezető-helyettes. — A táskákat, tolltartókat húsz, a füzeteket negyven százalékkal olcsóbban kínáljuk. Tankönyvcsomagoló, tempera, színes ceruza is ked­vezményesen kapható augusz­tus végéig. Az idei árak jobbak, alacsonyabbak a tavalyiaknál. A Lénia Papír-írószer nem készült kifejezetten iskolakezdé­si engedménnyel, hiszen inkább közületek megrendelését váiják, s az eredeti árak egyébként is na­gyon kedvezőek. Az igazi vásár­lási láz még itt sem kezdődött el, augusztus vége és szeptember eleje a roham időszaka. A Pátria üzletvezetője, Őz Etelka elmondta, ugyanazzal a jól bevált akcióval várják a vá­sárlókat, mint egy évvel ezelőtt. Nemcsak egy-két kiemelt isko­lai felszerelést árulnak olcsób­ban, hanem az alaptanszerek mindegyike átlagosan 25 száza­lékkal kerül kevesebbe. A több, mint száz cikket érintő akció egészen szeptember 30-áig tart, hiszen sokan csak a tanévnyitó után tudják meg pontosan, mire is lesz szükségük az iskolában. Az üzletvezetőnő villámbecslé­se szerint egy első osztályos extrák nélküli papírüzleti fel­szerelésének idei költsége táska nélkül 2,5 ezer, táskával 3-4,5 ezer forint. Ha a jobb minőséget veszik meg a szülők, s a drá­gább cikkek közül válogatnak, a 4,5 ezer forintos alapárhoz számolják még hozzá az iskola­táskát is. S ekkor még nem be­széltünk a sportszerekről, az ünneplőről, az iskolaköpenyről, a tanulóbiztosításról, s az isko­lai étkezés költségéről. Az pe­dig már végképp követhetetlen összeg, ha valakinek mindkét, esetleg mindhárom gyermeke idén egyszerre kezdi látogatni az általánost és a „közép­oskolát”. B. Párkányi Adrienn Ha csak az alaptanszereket vásároljuk meg, akkor is szép összeget fordíthatunk a szeptemberi tanévkezdésre FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER

Next

/
Oldalképek
Tartalom