Békés Megyei Hírlap, 1999. július (54. évfolyam, 151-177. szám)

1999-07-01 / 151. szám

Szegény Shakespeare A gyulai várszínházi évad nyitó elő­adásaként a Szentivánéji álom című komédiát láthatta a közönség. (5. oldal) Lovasdinasztia sarja hintóval Fuvarosdinasztia salja vagyok—vallja a békéscsabai Szaszák Adám, aki édesapja mesterségét viszi tovább (6. oldal) Csapot kellene szerelni... Akadozik a tejfelvásárlás — jelezték a megye különböző településeiről. Tudó­sítónk az okok után kutatott. (7. oldal) 1999. JÚLIUS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 151. SZÁM A «feRÉKÉS MEGYEI HÍRLAP I (Békéscsaba, Munkácsy M. u. 4. szám) | teiefonszáma: (66) 446-552, telefaxszáma: (66)441-311. Guliga Györgyöt megidézik A bíróság pénzbírsággal sújtotta az alperest A Körösök szabályozójára emlékeztek, (ö) A gyulai református ótemetőben tegnap avatták Sepsibodok adományát, egy kopjafát Bodoki Károly sírján. (Beszámolónk a 3. oldalon) FOTÓ: SUCH TAMÁS A termelők ismét csalatkoznak A tavalyinál kisebb gabonatermés nem hoz 20 ezer forint feletti árat Békés megyében 1998 őszén 82 ezer 500 hektáron vetettek el ke­nyérgabonát, ám — a rossz idő és technológiai okok miatt — már csak 65-68 ezer hektáron végezhetik a betakarítást a gazdák. A végső termésbecslés szerint hektáronként 4020 kilogrammot, ami közepes terméseredménynek számít A búza vetésterülete országo­san is csökkent Az eddigi egymillió hektár fölötti vetésterület he­lyett most csak 735 ezer hektáron aratnak. Az éves termés 2,5-2,8 millió tonnára tehető (az előző években 4 millió tonna fölött volt), ami azt jelenti: a tavalyról megmaradt gabonával együtt körülbe­lül 3 és fél millió tonnával gazdálkodhat az ország. Világviszony­latban 700 ezer tonna exportalapot jeleztek Magyarországra. L. Gy.-né és társai kontra ró­mai katolikus plébánia köl- csönügyét tegnap július 12- ére halasztotta a Békéscsabai Városi Bíróság. Az ügyben 28 magánszemély perli a római katolikus plébániát azokért a kölcsönökért, melyeket Gu­liga György, a békéscsabai belvárosi római katolikus plé­bánia volt plébánosa működé­se alatt tőlük felvett. A július 12-ei tárgyalásra az elsőrendű alperes kérésére beavatkozó­ként megidézték a perbe az előző tárgyaláson tanúként szereplő Guliga Györgyöt. Guliga Györgynek nyilatkoznia kell majd, belép-e az alperes mellett a peres eljárásba, hogy az alperes részére a per meg­nyerését elősegítse. Az elsőren­dű alperest a bíróság a tárgyalá­Az időközi választásokat köve­tően, két hete a televízióból tud­ta meg Balog András, Tarhos polgármestere, hogy újravá­lasztották. Az új képviselő-tes­tület tegnap este hat órára ösz- szehívott alakuló ülésére és es­kütételére viszont már nem ér­kezett meg a polgármester, rö­viddel az ülés kezdete előtt tele­fonon értesítette a jegyzőt, hogy lemond tisztségéről. Teljes tanácstalanság fogadta az érkezőket, a hír futótűzként ter­jedt. A jegyző asszony a korel­nök képviselővel együtt a me­gyei főjegyzővel telefonon azonnal felvette a kapcsolatot. — Holnap kérjük a polgár- mester úrtól, hogy lemondását írásban is erősítse meg, utána az illetékesekkel megbeszéljük a hogyan továbbot, ugyanis a me­gyében hasonló esetre még nem volt példa — kezdte a jegyző asszony, mellette egyetértőén bólogatott Lipcsei László, a tes­tület korelnöke. A hevenyészett son 50 ezer forint pénzbírsággal sújtotta rosszhiszemű pervitel miatt, mely a per elhúzására szolgált. Az indoklás szerint az alperes a tárgyalás során — bár figyelmét többször felhívták rá — nem nyújtott be bizonyítási indítványt. Az elsőrendű alperes a szer­dai tárgyaláson jelezte: elma­rasztaló ítélet esetén a bíróság megállapította összeget Guliga Györgyre hárítja, és perre hív­ja. Emellett kérte: a bíróság vonja be a perbe Guliga Györ­gyöt, vagy függessze fel a tár­gyalást, míg a Guliga György ellen a kecskeméti ügyészség különösen nagy kárt okozó csalás és más bűntettek miatt indított büntetőeljárása érdemi szakaszba ér, vagy be nem fe­jeződik. K. A. megbeszélés után a tagok úgy döntöttek, hogy a testület legkö­zelebbi ülését péntek délutánra telefonon hívják majd össze. S hogy addig is előrébb lépjenek, a héttagú testület Kincses Imre, a helyi választási bizottság elnöke előtt letette az esküt. így aztán Tarhosnak van képviselő-testü- lete, viszont nincs polgármeste­re, alpolgármestere és egyetlen bizottsága sem. A további lépések nem tűn­nek egyszerűnek, a törvényes út betartása hosszadalmasnak ígérkezik. Minden bizonnyal újabb időközi választást kell ki­írni, természetesen ezt is a falu költségére. Egy biztos, a jelen­lévők egy része, hovatartozástól függetlenül, szaftos megjegy­zéssel hagyta el a tanácstermet. Az elkészített kávéscsészék, a kávé érintetlen maradt. Lehet, hogy az újabb választások után békésen elkávézgatnak majd a testület tagjai és az új polgár- mester? A megnyugvás igazán ráférne a falura... —sz — HÍREK Sörfesztivál, (gh) Sör- fesztivált tartanak július 9— 11. között Mezőhegyesen. A pénteki ünnepélyes sör­csapolást követően lép szín­padra a Crazy Theatrum, a Bajza utcai fittness klub és Éles István humorista. Szombaton és vasárnap sportprogramokkal, művé­szeti bemutatókkal, játszó­házzal, vetélkedőkkel, asz­faltrajzversennyel, tinifrizu- ra-készítéssel várják a részt­vevőket. A péntek esti utca­bálon a „Vidéki Haverok", a pénteki és szombati disz­kón pedig a Let's Go együt­tes játszik. A szombati disz­kó előtt Karda Beáta tánc- dalénekes műsorát élvezheti a közönség. Életmódtábor, (gh) A megyei képviselő-testület nemzeti és etnikai kisebbsé­gi bizottságának támogatá­sával két turnusban szervez­nek életmódtábort július 5. és 17. között Battonyán mintegy 100 V—VI. osztá­lyos cigány tanuló részére. Az első turnus résztvevői Békésről, Elekről, Körös- ladányból, Végegyházáról és Mezőkovácsházáról ér­keznek Battonyára, míg a második turnusé Mező- berényből, Gyomaendrőd- ről, Szarvasról és Déva- ványáról, illetve az Arad megyei Nagyiratosról és Nagyzerindről. Ladányi napok, (i) Július 2—4. között Körös- ladányi napok elnevezéssel nagyszabású rendezvényso­rozatot tartanak Ladányban. A július 2-án 16 órakor, az Asztalos Miklós Művelődé­si Házban kezdődő ünnepi megnyitón többek között jelen lesz a Wenckheim család leszármazottja, Wenckheim István, a Pécsi Sörfőzde Rt. ügyvezető igazgatója is. Péter-Pál helyett — az időjárás miatt — csak megkésve, jó, ha jú­lius első hetében kezdődhet meg az aratás Békés megyében. — Az agráriumot sújtó sok rossz után idén azt reméltük: legalább a ga­bonával nem lesz gond — mond­ta tegnap Békéscsabán Szemenyei Sándor, a Gabonatermesztők Bé­kés Megyei Választmányának el­nöke, a Békés Megyei Mezőgaz­dasági Termelők és Szövetkezők Szövetsége, valamint a helyi ag­rártudományi egyesület szervezte szakmai tanácskozáson. A terme­lőknek azonban csalatkozniuk kellett. A tavalyinál várhatóan jó­val kisebb mértékű gabonatermés egyelőre nem hozza a gazdák vár­ta, 20 ezer forint feletti tonnán­kénti árat. A meghirdetett garan­tált ár az étkezési búzára 18 ezer, a kukoricára 14 ezer forint. — Ez irritálóan alacsony — fogalma­zott a tanácskozáson Kovács Bé­la, az Országos Gabona Termék- tanács titkára. A garantált ár az el­múlt években a termelés átlag- költségének (idén ez 90 ezer fo­rint egy hektár búzára) 90 száza­lékát fedezte. A terméktanács sze­rint azonban most egy nehezen el­fogadható tendencia, hogy mé­lyen a költségszint alá — 70-80 százalékra — viszik a garantált árat. Békésben idén 452 gazdál­kodó 41 ezer 500 hektáron 100 ezer tonnával jelentkezett be ga­rantált áras felvásárlásra. A gabona árának alakulásában Kovács Béla szerint a minőség lesz a döntő. Ugyanakkor az is sokat jelent, ki mikor és kinek adja el a termést. A minősítésnél nagy kérdés a fuzáriummal való fertőzöttség. A termelők szerint a tavaly alkalmazott mérési mód­szerek alkalmatlanok a fuzári- umos fertőzöttség hiteles méré­sére. Idén Székesfehérváron mű­ködik majd egy laboratórium, mely vitás esetekben döntéssel szolgál. Emellett a terméktaná­csok megyénként vizsgáltatják majd a fuzáriumfertőzöttséget, kifejezetten toxinvizsgálatot el­végeztetve. A tanácskozáson „háttérkritikaként” az is elhang­zott: a fuzárium csak akkor ügy, ha sok a búza. Békés megyében több helyen is működik majd ál­lami, hitelesített minősítő állo­más. Kovács Attila Tarhos újra polgármester nélkül MINTABOLT Kft. Békéscsaba, Andrássy út 48. Telefon/fax: (66) 321-587. A ICO I * :gyes padfoburkoló lapok és falburkoló csempék engedménnyel kaphatók, Amíg a készlet tart. „OLCSÓ ÁR, KIVÁLÓ MINŐSÉG = ZALAKERÁMIA" Egymilliárd forint bekötőutakra Idén Csabacsüd Csorvás, Ecsegfalva és Szarvas kapott támo­gatást abból az útépítési pályázatból, amelyet a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium (KHVM) és a Földműve­lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) közösen hirde­tett meg. A KHVM, valamint az FVM között létrejött megállapodás szerint az idén 1 milliárd forint támogatási keretösszegű össze­kötő- és bekötőút-építési pályá­zatot hirdettek meg. Ehhez 500 milliót adott az útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat, 300 milliót a vidékfejlesztési célfel­adatok — és 200 millió forintot az agrárberuházások előirány­zata. Ez immár az ötödik év, amikor a három szakterület kö­zösen hirdeti meg a több ágazat érdekét szolgáló összekötőút­építési pályázatot. Az idei felhívásra 59 pályá­zatot nyújtottak be az önkor­mányzatok, amelyek több eset­ben társultak e célból. Az ösz- szesen 3,2 milliárd forint meg­valósítási költségű közútépíté­sekhez 2,1 milliárd forint támo­gatást igényeltek az önkor­mányzatok. A nyertes 31 pályá­zat összesen 946,8 millió forint támogatásban részesül. Ebből 54 kilométernyi összekötő és bekötőút, valamint mezőgazda- sági szempontból jelentős térsé­geket feltáró út építésére nyílik lehetőség. Megyénk települései közül Csabacsüd 22 millió 102 ezer, Csorvás és Ecsegfalva 50 mil­lió, Szarvas 16 millió 782 ezer forintot kapnak útépítési támo­gatásként. A helységek sorrend­ben 1274, 2700, 1550 és 1035 méter utat alakíthatnak ki a tá­mogatás segítségével. A meg­épülő utak jelentősen javítják majd az érintett települések egymás közötti, valamint a kül­területi lakott helyek közúti kapcsolatait. Naponta több tíz kilométerrel rövidítik a lakosok munkába utazását és a szállítási távolságokat. A közeljövőben várhatóan döntés születik az önkormány­zati törzsvagyonba tartozó helyi közutak, hidak, csomópontok építésének támogatására meg­hirdetett pályázatra beérkezett igényekről. Július közepéig a kerékpárút- és járdaépítési pá­lyázatok bírálata is megtörté­nik. Ezzel az idei építések köre lezárul. B. M. Mi van a csomagban? k Megtudhatja holnapi számunkból! Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom