Békés Megyei Hírlap, 1999. április (54. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-14 / 86. szám

1999. április 14., szerda VILÁGTÜKÖR Akár már jövőre is teljes jogú tagja lehet kedvező eset­ben Magyarország a Nyugat­európai Uniónak - jelentette ki Lluis Maria de Púig, a NYEU parlamenti közgyűlésének el­nöke kedden Budapesten. Májas 14-én rendezik meg a visegrádi négyek miniszter- elnökeinek pozsonyi csúcsta­lálkozóját. Folytathatja útját Chisinau- ból Jemenbe az a bérelt ukrán repülőgép, amely Budapestről szállított fegyvereket a jemeni védelmi minisztérium megren­delésére, s csütörtökre virra­dóra műszaki okokból megsza­kította útját a moldovai fővá­rosban. A hiányzó dokumen­tumokat a hatóságok utólag ki­állították. Nagymecset épül Strasbourg- ban - ehhez adta hozzájárulását a franciaországi város önkor­mányzata a baloldali többség elvi hozzájárulásával. A kör­zetben további három muszlim imahely is létesül. Strasbourg- nak, Elzász fővárosának - amely egyebek közt otthont ad az Európa Tanácsnak, az Euró­pai Parlamentnek, valamint az Európai Emberi Jogi Bíróság­nak - a várost körülvevő tele­pülésekkel együtt 40 ezernyi muzulmán vallású lakója van. Amerikai katonai különít­mények állnak lesben Afga­nisztán határán a kedvező al­kalmat várva Oszama bin La­den, a terrorcselekmények szervezésével gyanúsított sza- údi multimilliomos elfogására. A kommandók abban bíznak, hogy valamelyik híve elárulja majd a fanatikus muzulmán Oszama bin Laden pontos tar­tózkodási helyét. Belga nyomozók érkeztek Magyarországra, hogy a Brüsz- szelben 6-14 gyilkossággal gyanúsított Pándy András ügyében vizsgálódjanak. Utá­nanéznek annak a feltevésnek is, hogy kicserélhette-e Pándy személyazonosságát a második világháborúban eltűnt fivé­rével. Átmeneti emelkedés után az elmúlt héten kis mértékben csökkent a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) által termelt olaj ára. Egy hordó OPEC-olajért 14,23 dollárt, míg egy héttel korábban 14,42 dollárt kellett fizetni. Az Élők Menetét az idén a nyolcadik alkalommal rendez­ték meg Oswiecimtől, német nevén Auschwitztól a birkenaui haláltáborig. A világ számos országából mintegy ezerkétszáz zsidó, valamint háromszáz len­gyel fiatal így emlékezett meg kedden a holocaust több millió áldozatáról. Incidens a szerb-albán határon Nem hozott áttörést Madeleine Albright és Igor Ivanov találkozója A világháború óta telepített albán bunkerek átestek a tűzkeresztségen fotó: feb/reuters A tiranai kormány szerint szerb katonai egységek kedden behatoltak az ország területére. Az albán tájékoztatási mi­niszter azt közölte, hogy a szerbek falvakat foglaltak el Albá­nia északi részén, majd délután visszavonultak. Szabó János honvédelmi mi­niszter NATO-forrásokra hi­vatkozva elmondta: csak határ­incidens történt, amikor szerb katonák üldözőbe vették albán gerillák egységeit, s ezért rövid időre behatoltak a szomszéd or­szág területére. A NATO 50. évfordulós ün­nepségének, a tíz nap múlva esedékes washingtoni csúcsta­lálkozónak az elhalasztását kérte kedden Paul Quiles volt szocialista védelmi miniszter, a párizsi nemzetgyűlés katonai bizottságának elnöke. Háború a fasizmus ellen Robin Cook brit külügyminisz­ter szerint az észak-atlanti szö­vetség egyre fokozza légi hábo­rúját a jugoszláv hadigépezet ellen, megakadályozandó, hogy a fasizmus felüsse a fejét Euró­pában. Nagy-Britannia kész újabb szárazföldi erőket küldeni a Balkánra. Tony Blair este a par­lament alsóházában ismertette a szárazföldi csapatok telepítés­nek részleteit. A kormányfő szóvivője hangsúlyozta: a lépés nem a szárazföldi támadó had­művelet előkészítését jelenti. Nem hozott áttörést Madele­ine Albright amerikai és Igor Ivanov orosz külügyminiszter keddi oslói megbeszélése: bár a két politikus „nagyon hasznos­nak” minősítette a találkozót, amely lehetővé tette, hogy ,.kö­zelítsék álláspontjukat” a jugo­szláv válság ügyében, mindösz- sze arról született megállapo­dás, hogy folytatják diplomá­ciai erőfeszítéseiket. „Oroszország nem változ­tatta meg álláspontját a NATO bombázásai kapcsán, én pedig nem változtattam meg véle­ményemet arról, hogy Milose- vicset terheli elsődleges fele­lősség a válság kirobbantásá­ért” - mondta az amerikai külügyminiszter. Nemzetközi közvetítők Kofi Annan ENSZ-főtitkár Madridba látogatott, és meg­beszélést folytatott a jugoszláv válságról Jósé Maria Aznar spanyol kormányfővel. A megbeszélést követő sajtótá­jékoztatón az ENSZ-főtitkár kijelentette, hogy hajlandó lenne találkozni Milosevics- csel, „ha ez segítségül szol­gálhat”. Kofi Annan el­mondta, hogy egyelőre nem kapott választ a jugoszláv el­nöktől arra a levelére, amelyet a múlt pénteken küldött Belg- rádba, és amely a háború befe­jezésére vonatkozó javaslato­kat tartalmazta. A Koszovóval kapcsolatos pápai békefelhívások enged­ményeket feltételeznek mind­két fél részéről, amihez azon­ban nem érett be a helyzet - ál­lapította meg Jean-Louis Tau- ran érsek, a Vatikán külügy­minisztere. A Szentszék kép­viselője szerint a pápa által kért humanitárius folyosót pontosan rögzített feltételek mellett kellene megnyitni: a javaslat feltételezi a katonai akciók és az etnikai tisztogatás beszüntetését a belgrádi veze­tés részéről, a légi csapások abbahagyását a NATO részé­ről, a menekültek és elűzöttek visszatérését humanitárius szervezetek segítségével, de egy nemzetközi békefenntartó erő mindenkit megnyugtató kezessége mellett. A Pentagon azt mérlegeli, hogy további 300 repülőgépet küld Európába a jugoszláviai légi csapásokban való részvé­telre. A gépeket Wesley Clark tábornok, a NATO európai erőinek főparancsnoka kérte. Az amerikai ABC televíziós csatorna hétfői jelentése sze­rint a NATO-ban kutatnak egy feltételezett kém után, aki több ízben elárulta az ellenségnek, hogy milyen célpontokat ké­szül támadni a szövetség légi­ereje Jugoszláviában. A jelen­tés szerint a belgrádi vezetés eddig legalább három táma­dásról értesült előre. „Erőltetett menetben” A NATO keddre virradóra és szerda napközben végrehajtott légitámadásai elsősorban Belgrád és Pristina környékére összpontosultak. A szerb hadsereg arra kényszeríti a koszovói albán menekülteket, hogy „erőlte­tett menetben” haladjanak a harckocsik és egyéb páncélo­zott harcjárművek mellett, élő pajzsot alkotva a NATO repü­lőgépeivel szemben - állította Brian Atwood, a washingtoni kormány koszovói menekül­tekkel foglalkozó tisztségvi­selője. Atwood szerint mű­holdfelvételek bizonyítják, hogy Koszovó egy bizonyos városa körül mintegy 100 „friss sírt” ástak, és „közvet­len bizonyítékok” is tanús­kodnak a nőkön elkövetett erőszakról, tucatnyi menekült kivégzéséről. A politikai és a gazdasági stabilitás összefüggései Prodi a bővítés mellett Az Európai Unió keleti bőví­tése sürgető kényszerként ne­hezedik a közösség intézmé­nyes reformjaira - hangoz­tatta egy keddi beszédében Romano Prodi, az Európai Bizottság kijelölt elnöke. A volt olasz kormányfő az Eu­rópai Parlament plenáris ülé­sén, Strasbourgban mondta el programbeszédét az - egyéb­ként hamarosan leköszönő - eurohonatyák előtt, akiknek majd jóvá kell hagyniuk Ro­mano Prodi és a brüsszeli vég­rehajtó testület tagjainak kine­vezését. Prodi azután veszi át az Eu­rópai Bizottság irányítását, hogy a testület eddigi tagjai március 15-én lemondani kény­szerültek, mert a bizottságot független szakértőktől az a vád érte, hogy nem kezeli kellő óva­tossággal az unió közös pénz­kiadásait. Az új elnök rekord­nak mondható gyorsasággal nyerte el az összes tagország támogatását, így remélhető, hogy gyengekezűnek tartott elődjénél, a luxemburgi Jacques Santemél nagyobb be­folyása lesz a közösségre. Romano Prodi fotó: feb Programbeszédében Prodi ál­lást foglalt egy erősebb és befo­lyásosabb, hatékonyabban és tisztábban működő Európai Bi­zottság mellett. A keleti bőví­tést illetően kijelentette: az új végrehajtó testületnek azon kell munkálkodnia, hogy a szélesí­tés a lehető leggyorsabban és leggördülékenyebben bonyo­lódjék le. Rámutatott, hogy szoros összefüggés van a poli­tikai stabilitás és a gazdasági egészség között: az uniós felvé­tel mindkettőt segítheti. Jelcin kontra Primakov Az elhalasztott orosz elnöktelenítés A pletykák Jelcin vádemelési eljárásáról az elnök szombati tévébeszédével kezdődtek. „Senki ne higgyen a rém­híreknek, amelyek szerint Jevgenyij Primakovtól meg akarnék szabadulni” mondta. Moszkvában elter­jedt: a korábbi gazdasági mi­niszter, Csubajsz lehetne Primakov utóda. A kormányfő - hátfájdalmaira hivatkozva - otthon maradt, ami alapot adott a híresztelé­seknek. Végül a moszkvai köz­ponti televízió képernyőjén megjelent maga Primakov, és felvételről sugárzott beszédé­ben nyugalomra intette honfi­társait: „Nincsenek elnöki am­bícióim, és nem vágyom az el­nöki székre” - erősítette meg immár sokadszor. A Los Angeles Times a szo­katlan megnyilvánulásokat „a Kremlben hónapok óta tartó, a kulisszák mögötti sötét hatalmi harccal” magyarázza. A jugo­szláviai NATO bombázások miatt vadul nyugatellenes a hangulat. Jelcinnel is elégedet­lenek; olyannyira, hogy az el­nök ellen a kommunista több­ségű alsóház - az amerikai lap megfogalmazása szerint - „az amerikaihoz hasonló impeach- ment-et akart elindítani.” A felmentési eljárás alapja egye­bek között az, hogy egészségi állapota miatt Jelcin ezekben a nehéz, „majdnem háborús” na­pokban úgymond nem képes el­látni az elnöki feladatokat. Az amerikai lap szerint a kommunisták aligha tudják Jel­cint megfosztani a címétől. Úgy tetszik, ezt az ellenzék is be­látta, hiszen hétfőn májusig el­halasztották az elnök elleni el­járás megindítását. A duma frakcióvezetői annak ellenére döntöttek így, hogy Jelcin azt kérte: vagy végleg vegyék le a napirendről a vitát, vagy sza­vazzanak a vádpontokról. Az orosz elnököt az alsóház többségének kezdeményezé­sére létrejött bizottság öt vád­pontban marasztalná el, így a Szovjetunió szétrombolásáért, az orosz lakosság elleni nép­irtásért, a hadsereg felbomlasz- tásárt, az orosz törvényhozás szétlövetéséért (1993-ban), il­letve a csecsen háborúért. A vádemeléshez e pontokat a dumának kétharmados több­séggel kell megszavaznia, majd a legfelsőbb bíróság és az al­kotmánybíróság normakont- rollja után a felsőház mondja ki a végső szót, szintén minősített többséggel. A jelenlegi erővi­szonyok azonban minimális esélyt adnak arra, hogy e vád­emeléssel sikerülhet elmozdí­tani az elnököt posztjáról. FEB Tűz Atlantában. Georgia szövetségi állam fővárosában (USA) egy több mint százéves gyapjúfeldolgozó üzem felújítási munkálatai folytak, amikor fölborult egy daru, és a gyár ki­gyulladt. A balesetben két munkás súlyosan megsebesült. fotó: feb/reuters Az új látnivalók hamarosan a híres ferde torony vetélytársai lehetnek Római kori gályák Pisában Decemberben a pisai San Rossore pályaudvar építkezésekor hat méter mélyen a markológépek egy római kori gályát talál­tak, szinte érintetlen állapotban. Ez már önmagában is világ- szenzáció, ám a régészek ámulatára további hajók kerültek elő, s immár a nyolcadikat is kiemelték az agyagos talajból. Az antik korból feltárt föld­közi-tengeri kikötők legkorábbi tagja a pisai: időszámításunk előtt 300-200 körül élte virág­korát. A lelet ma tíz kilométe­res távolságra van a parttól, így pontosan meg lehet rajzolni az ókori római partvonalat; de ez a kisebb szenzáció. A leletek kiváló állaga, a ha­jók rakományának egy része is szinte érintetlenül került elő. Háromszáz nagy agyag amfora és tartalma árulkodik a korabeli kereskedelem méreteiről és a használt útvonalakról. A leletmentés vezetője, Ste- fani Bruni isteni szerencséről beszél, hiszen a fának, amely­ből a hajótestek épültek, réges- rég el kellett volna porladnia. Ám a sűrű agyag, amelybe be­lesüppedtek, gyorsan elzárta az tárgyakat az oxigéntől. Ez a hermetikus elzártság mentette meg a rakományt. Az amforákban olaj, dió, olíva, gyümölcs és homok volt. A hajók között akad kis teher- bárka, széles, lapos testű gálya és gyors, karcsú hadihajó. Ezek mindennapos vendégei voltak az ókori Pisa nagy forgalmú ki­kötőjének. A leletek mentése, konzervá­lása és tudományos feldolgo­zása természetesen még folya­matban van, s eltart 2000 vé­géig, amikor majd kiállítják a gályákat a külön erre a célra lé­tesítendő múzeumban. A resta­urálás munkáját addig is figye­lemmel lehet kísérni. Az amforákat már bizton­ságba helyezték, a hajótesteket egyelőre víz alatt tartják, mert fennáll annak a veszélye, hogy ha hirtelen kiemelnék őket a szárazra, elporladnának. A ró­mai kori hajók alighanem ha­marosan versenytársai lesznek Pisa világhíres nevezetességé­nek, a ferde toronynak. Kenesei István

Next

/
Oldalképek
Tartalom