Békés Megyei Hírlap, 1999. április (54. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-14 / 86. szám

Aki mestere a gyümölcsbornak Gyomaendrődön negyedszer rendeztek háziborokból versenyt A bírálók szerint a nedűk egyre jobb minőségűek. (3. oldal) Heti TVR-műsoR 12 + 4 oldal melléklet Torgyánnak is tetszett... A Békésben is érdekelt Axiál Kft. rakodógépén a miniszter azt mondta: kényelmesebb, mint az autója. (9. oldal) 1999. ÁPRILIS 14., SZERDA ÁRA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 86. SZÁM ACRO-STUOIŰ BT Mezőgazdasági Gépalkatrész Kts- és Nagykereskedelem Alkatr észkín ála tu nkból; kombinátor kultivátor fűkasza ♦ rendsodró kombájnok bálá­zó pótkocsi szippantótömlő. Továbbá: szállítószalag-hevederek, csapágyak, ékszíjak. Cím: Békéscsaba, Vandháti út 1. (Előre focipálya után). Telelőn: (66) 443-910. Nyitva: hétfőtől péntekig 7.30—16 óráig, $ hét végén telefonügyeiét: (66) 455-965. 5 Most az építkezők figyeljenek! POLiTEam Egy hétig hét termék olcsóbban! A COWSTrÜMA HÁZHOZ JÖN! Építőanyag-akció a Politerm Plusz Kft.-nél, ? Békéscsaba, Csorvási út 19/3. Tel.: (66) 441-092, (66) 443-286. NSKRHP Daewoo, MGM.ZKL, GPZ SZIMiRINGEK. — Új és használt fém- és faipari gépek adásvételének lebonyolítása. — Bizományos értékesítés, szaktanácsadás. Cím: Békéscsaba, Orbán B. tér í. (Víztoronynál) p Telefoni fax: (66) 326-227. 06 (30) § 9681-820. a Eddig hárman adták le önként fegyverüket Levélben nem érkezett lőszer Megyénkben a jogszabály ha­tályba lépése óta, a tegnapi na­pig hárman adtak le önként fegyvert és lőszert — válaszolta kérdésünkre Oláh Éva őrnagy, a megyei főkapitányság sajtóre­ferense. Elmondta: a mező­kovácsházi kapitányságra 104 darab, 765-ös kaliberű TT- pisztolyba való lőszert vittek be. A mezőberényi rendőrőrsre egy gázriasztópisztolyt, illetve egy 765-ös kaliberű Bayard-pisztolyt — két lőszerrel — juttattak el. Ezen fegyvereket személyesen adták le a rendőrségen, vagyis Oláh Éva cáfolta azt a hírt, hogy többen levélben, csomagban a posta által küldték volna a kapi­tányságok címére ezeket. A sajtóreferens megerősítet­te, hogy április 29-éig még ön­ként átadhatók az engedély nél­kül készített, megszerzett vagy tartott robbanóanyagok, robba­nószerek, lőfegyverek és lősze­rek. Aki az említett határidőig ily módon „megszabadul” ezektől, az mentesül a büntető­jogi felelősségrevonás alól. Ny. L. HÍREK A média Itatása, (fm) Dr. Grezsa Ferenc, a Magyar Test- nevelési Egyetem Pszichológiai Tanszékének adjunktusa április 22-én délután kettőtől háromig tart előadást „A média hatása a lelki egészségre” címmel Békés­csabán a Gadara Ifjúsági Gondo­zóház—Pszichoklinikán. DARFT-fóram. (íj Az ere­detihez képest módosított idő­pontban, április 28-án, szerdán az orosházi önkormányzat gyopárosi vendégházában ren­dezik meg azt a fórumot, me­lyet a Dél-alföldi Reginális Fej­lesztési Tanács szervez, és té­mája az idegenforgalom. Képekből energiát, (i) Energiát sugárzó képeket is megcsodálhat a szemlélő azon a kiállításon, amely ma 18 órakor nyílik a vésztői Sinka István Művelődési Házban. A képek szerzői: Botlik Imre népi gyógyász, radiesztéta, Petne- házi Szilvia amatőr festőmű­vész, író, Balogh László író, lé­lekgyógyász. A nem mindenna­pi tárlat április 21-éig tekinthe­tő meg. Az üléseken a megjelenés kívánnivalót hagy maga után Lazaság a bizottságok tájékán Az Egészséges Városok Szövetségének Gyula az alapítás óta tagja. A mozgalomról szóló tájékoztató is szerepelt a gyulai képviselő-testület hétfői ülésének napirendjén, amely a tegnapi, városházi sajtótájékoztató témáját adta. Danes László polgármester el­mondta, teljesítik a kérést, hogy a mozgalom, az Egészsé­ges Városért Közalapítvány ügyeinek koordinálása a pol­gármesteri hivatalban egy sze­mély feladata legyen, aki az ön- kormányzat egészségmegőrző tevékenységét is szervezi. Az önkormányzat március 22-én értékesítette a megyei önkor­mányzatnak a Szent István úti ingatlanát a megyei drogambu­lancia kialakítására. Először tárgyalták az idegenforgalmi adó befizetésének ösztön­zéséről szóló rendeletterveze­tet, melynek célja, hogy a szál­lásadókat az adó beszedésére késztesse, ugyanakkor a ven­dégnek kedvezményeket juttas­son. A bizottsági üléseken megje­lenés kívánnivalót hagy maga után. Előfordult, egyetlen bi­zottsági tag sem jött el az ülés­re, a hivatali munkatársak hiába vártak rájuk. Máskor határozat- képtelenség akadályozta a mun­kát. A májusi képviselő- testületi ülésre javaslatot készí­tenek elő az igazolatlan hiány­zás szankcionálására. Tiszte- letdíjmegvonás, bizottsági tag­ságtól megfosztás szerepel az elképzelések között. Van olyan tag, aki a fél éve működő bizott­ságokban nem jelent meg több alkalommal. A polgármester szerint néhányan túlvállalják magukat, nem egy bizottságban tagok. Sz. M. Épül a PETROM első magyarországi benzinkútja Békéscsaba határában, a 44-es főút mellett FOTÓ: SUCH TAMÁS Benzinkút és raktáráruház Egyre nagyobb érdeklődés a 44-es főút melletti terület iránt Homokhegyek, téglakupacok és megkezdett földmunkák jelzik: Békéscsaba határában, a 44-es főút Gyula felé vezető szaka­szán, a várostábla és a repülőtér között valami készül. A me­gyeszékhelyen tudni vélik: Metró Áruház épül a város határá­ban. Mint megtudtuk, ez a hír alaptalan. A 44-es egyik oldalán kereskedők raktáráruháza, míg vele átellenben benzinkút lesz. Békéscsaba rendezési tervében a 44-es főút Gyula felé vezető szakaszának mindkét oldala a városhatárt jelző táblától a re­pülőtérig kereskedelmi, szol­gáltató jellegű gazdasági terü­letként van feltüntetve. A ter­vezett beruházások megfelel­nek a rendezési terv elképzelé­seinek. A városok bejárati sza­kaszaira egyébként jellemző, hogy kereskedelmi, szolgáltató jellegű tevékenységekre alkal­mas ingatlanok épülnek — tud­tuk meg Vukovich Miklós fő­építésztől. A terület a jövőben egyre ér­tékesebbé válhat, hiszen a 44-es elkerülő szakasza — melynek építése előreláthatóan 2003, 2004-ben kezdődik el — a re­pülőtér mögött, a Körte sorral (volt KISZ-tábori bekötőút) szemben csatlakozik be majd a főútra. Az érdeklődő már egyre több, ám a jelenlegi két beruhá­zón kívül több konkrét befekte­tő még nem jelentkezett. Az út mellett fekvő területek nagy ré­sze egyébként nem önkormány­zati tulajdon. A jelenlegi épít­kezésekhez is magánszemé­lyektől vásároltak telkeket a be­fektetők. — Békéscsaba fontos regio­nális központ, a 44-es főút pe­dig Magyarországot Közép- és Délkelet-Európával köti össze, és jelentős közúti forgalmat bo­nyolít. Ezek voltak azok a szempontok, melyek alapján ki­választottuk a beruházáshoz al­kalmas telket — válaszolta kér­désünkre Herman Mircea, a re­pülőtér mellett benzinkutat, parkolót, autómosót és motelt építtető Romániai Nemzeti Kő­olaj Részvénytársaság, a PETROM Bucuresti magyaror­szági leányvállalatának, a PETROM Hungária Kft.-nek az ügyvezetője. A PETROM-nak nemcsak a térségben, de az or­szágban is ez az első beruházá­sa. A benzinkút és a hozzá kap­csolódó létesítmények a tervek szerint szeptember 5-ére ké­szülnek el. A beruházás össz­költsége 439 millió 500 ezer fo­rint. A Körte sor és a Gabona Mú­zeum közötti területen az Inter- Csaba Kft. kezdte meg egy rak­táráruház építésének előkészíté­sét. Az elképzelések szerint ott egy közel 3500 négyzetméter eladóterű raktáráruház épülne fel kereskedőknek, ha minden jól megy, nyár közepére. Kovács Attila Volkswagen Polo First: egy nagyszerű modell rengeteg ió tulajdonság­gal. Az ára pedig csak 1 990 000 forint*. Akár élete első autóját készül megvenni, akár a tizediket, tökéletes választást jelent, bármi­lyen szigorúan is kalkuláljon. A Volkswagen Polo First várja Ont márkakereskedésünkben. Szerelem első látásra! AUTÓ KÖRÖS KFT., Békéscsaba, Szarvasi út 74. Tel.: (66) 447-277, 454-228.

Next

/
Oldalképek
Tartalom