Békés Megyei Hírlap, 1999. április (54. évfolyam, 76-100. szám)

1999-04-01 / 76. szám

A kulturális élet „hátsó udvara” Közös házban találtak otthonra a me­gye kincsét képező régészeti leletek és a Jókai Színház díszletei (3. oldal) A hír kacsa, némi libavonzattal Az Agrimill Rt.-nél megerősítették, hogy kacsa a hír, miszerint bezárják a sarkadi keverőüzemet, sőt kedvezményes libatápvásárt tartanak. (6. oldal). Hogyan viselkedjünk... A kutya vadászatra termett. Ha elfu­tunk előle, ösztönösen vadászni akar, és megpróbál megfogni. (9. oldal) 1999. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK ÁRA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 76. SZÁM aEaeuwi PÍrl|gl 1999. április 30-áig B-30-as II. o. csomagolt, áfás ár! TÉGLAIPARI KFT., § 5650 Mezőberény, Gyár u. 1. ' Telefon: (66) 423-200,352-711. TeUfax: 352-455. hírek Békés, a „közepesen fertőzött” megye Hatvan perc a könyvesbolt közönségével Monica Csabán dedikál! Végre magyarul is megjelent az Amerikában botrányt kar art könyv Békés megyében tavaly 15 ezer 901-re, azaz 7,1 százalékkal csökkent — az előző évi 17 ezer 116-ról — az ismertté vált bűn- cselekmények száma. Dy módon továbbra is a „közepesen fer­tőzött megyék” körében található Békés, az országos rangsor­ban a 14. Olykor a szülőváros is nyer, ha leánya-fia idegenbe sza­kad. így történt ez most, ami­kor az öt éve Frankfurtban élő békéscsabai Suhajda Eri­ka fordíthatott a világsztárrá vált Monica Lewinskynek né­metországi körútja során. A két fiatal hölgy hamar össze­barátkozott, s komolyan szóba került egy magyarországi uta­zás. „Monica szeretné, ha még többen megismernék a Fehér Ház kulisszatitkait, ezért is dön­tött a látogatás mellett” — nyi­latkozta lapunknak pár napja Erika telefonon. Bokros teendői ellenére Monica Lewinsky ma Békéscsabára érkezik, s bár a nagyközönségnek mindössze egy órára mutatkozik, mégis megtisztelő, hogy a magyar tur­nén városunkba is ellátogat. A hatvan percet — 14 és 15 óra között — az Andrássy úti Rad­nóti Könyvesboltban tölti, itt dedikálja immár magyarul is megjelent „Szívkirállyal sziva­roztam” című könyvét. A szín­vonalában kissé vitatott művet hozzáértő személyiség fordítot­ta, hiszen az Olaszországban karriert befutott Staller Ilona igazán otthonosan mozog nem­csak a politika, de az erotika vi­lágában is. A nagy érdeklődésre számító aláírásosztogatás után a papa- razZiktól örökké zaklatott sztárt virágokkal díszített hintón vi­szik a városházára, ahol Pap Já­nos polgármester fogadja. A hivatalos köszöntő után Lewinsky kisasszony visszain­dul a fővárosba. B. P. A. Térségi tanácskozás, (i) Az Észak-Békés Megyei Ön- kormányzati Térségfejlesztési Társulás feladatai, jövője az eu­rópai uniós csatlakozásnak megfelelően címmel Pap Tibor társulási elnök tart előadást áp­rilis 7-én 9 órától a dévaványai polgármesteri hivatalban. Majd Kulcsár László egyetemi tanár, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Vidékfejlesztési és Szaktanácsadói Központ mun­katársa a SAPARD-program pályázati követelményeit, fel­tételeit, lehetőségeit ismerteti. Cukorbetegeknek, (d) A cukorbetegek békéscsabai klubja április 2-án délután 3 órától rendezi foglalkozását a Réthy Pál Kórház és Rendelőin­tézet ebédlőjében. A diabeteses láb és a külső idegek kóros el­változásairól, a cukorbetegség szövődményeiről tart előadást dr. Varga Mária adjunktus. Elő­adását bejelentések követik. Válogatás, (u) A kétévente Szarvason rendezett Országos Gyermekszólótánc Fesztivál előzsűrizését tartották tegnap Békéscsabán, a művelődési köz­pontban. Az országban hét he­lyen rendeztek hasonló szintmé­rést. A Balassiban három megye (Bács-Kiskun, Csongrád és Bé­kés) hatvan versenyzőjét nézték meg a bírák. Bor és kolbász, (z) A mezőberényi Petőfi Művelődési Központ és a városi nyugdíjas- klub területi bor- és szárazkol­bász-versenyt rendez április 14- én este hat órakor a művelődési központban. A borversenyt asz­tali (vörös és fehér), desszert bor és gyümölcsbor kategóriá­ban, míg a kolbászversenyt vé­kony és vastag szárazkolbász kategóriában rendezik. A ver­senyre a helyszínen lehet ne­vezni öt órától. A megfelelő mi­nősítést elért borok és kolbá­szok május 16-án az Orosházán megrendezésre kerülő megyei versenyre jutnak tovább. A megyei közgyűlés pénte­ken, 10 órától kezdődő ülésé­nek témája lesz többek között Békés megye közredje, köz- biztonsága az 1998-as adatok Azt mindenki tudja Kondoro­son, hogy egy polgármester sem tudja majd varázsütésre megoldani az áztató gondokat, viszont sokat tehet a települé­sért. Ez adta az ötletet a helyi lakosok — egyelőre habkönnyű csoportjának—, hogy megke­ressék Friderikusz Sándort, az ismert tévés személyiséget. Fridi, mint ismeretes, szakí­tott az egyik kereskedelmi csa­tornával, de ettől ő még ugyan­tükrében. Előadó dr. Kurucz Ferenc ezredes, megyei főka­pitány. A testület elé kerül Békés megye agrárgazdaságának té­olyan kiváló csatornázási szak­ember maradt. A kondoro- siaknál pedig ez létkérdés. A községben először sokan meg­mosolyogták, hogy víz és fű alatt néhányan felvették a kap­csolatot Fridivel, jobban mond­va, produkciós irodájával. Az érintettek azonban hamar meg­győzték ismerőseiket, rokonai­kat: nem az a fontos, hogy a fa­lu szülötte, lakosa legyen a pol­gármester, hanem az, hogy ki­maköre, valamint a megye sportkoncepciója. Tájékoztató hangzik el a megyei területfej­lesztési tanács munkájáról. A képviselők áttekintik a belvíz- védelem helyzetét, s az idősze­rű feladatokat a Kövizig, az Ativizig, a megyei FM-hivatal, valamint a térség vízgazdálko­dási társulati vezetőinek elő­adása tükrében. (e) jöjjenek végre a vízből. Orfűn is megválasztották Nagy Bandó Andrást polgármesternek, mert ott is tudták: „orhoz” fű, nagy vízhez Nagy Bandó kell. A Fridit megkeresők egyike — aki névtelenségbe burkoló­zott — elmondta: ötletük onnan ered, hogy a tévésztár felkarolta az ár- és belvíz sújtotta embere­ket. Bejelentette, hogy az eddig le nem játszott Meglepő és mu­latságos műsor kazettájának be­vételét is a károsultak javára fordítaná. Miért ne játszhatná le ezt a Kondorosi Kábeltelevízió? Innen már csak egy lépés, hogy a tévézésbe beleunt csatorna- szakember új szerepkörben mu­tassa meg zsenialitását. Fridi eddig hivatalosan se igent, se nemet nem mondott a felkérésre, de lapunk infor­mációi szerint a községben is­meretlen személyek kopogta­tócédulákat gyűjtenek a nevé­re. A helyi választási bizott­ságnál elmondták: péntek a cédulák leadási határideje — a csónakok járnak —, így ha Fridi komolyan gondolja a dolgot, addig kell letennie, beúsztatnia a szükséges szel­vényszámot. Friderikusz Sándort lapzártá­ig nem sikerült elérnünk, pro­dukciós irodájánál pedig sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánták értesüléseinket. Nyemcsok László AJÁNLÓSZELVÉNY polgármester választásához Jelölt neve: .......Sc&JUr. Je lölő szervezet(ek) neve I.V áitf itlái ^ vagy „független jelölt”: .................................................................................................................... A z ajánló választópolgár adatai: m Név IhL..................................... L akcím: .......?«£«**<* .......if*, A ÁAftÜA 4iC4§[ ... s zemélyi azonosító (személyi szám) saját kezű aláírás Lapunknak sikerült hozzájutnia egy Friderikusz Sándor ne­vére kitöltött kopogtatócédulához, melynek közlését a jelölő engedélyezte Fridi lesz Kondoros polgármestere? Belvízkárokban úszik, választás lázában ég a település Az április 25-ei polgármester-választás lázában ég, illetve a bel­vízkárokban úszik Kondoros. Az eddigi adatok szerint több száz milliós kár érte a lakosságot, az önkormányzat védekezési költségei pedig meghaladják a 25 millió forintot. Agrárstratégia körzetenként Önkormányzatok uniós elvekkel A Békés Megyei Mezőgazda­sági Termelők és Szövetkezők Szövetsége (MOSZ) soros ülését tartotta tegnap Békés­csabán. A szövetség elnöksége az éves munkaprogram és a költségvetés előkészítésén túl értékelte a középtávú agrár­stratégiai program körzeten­kénti megvitatásának tapasz­talatait is. A mezőgazdasági termelők és szövetkezők szövetsége tag- szervezeteivel konzultálva érté­kelte a Földművelésügyi és Vi­dékfejlesztési Minisztérium (FVM) által készített, a mező- gazdaság állapotára vonatkozó stratégiai tanulmányt. A szövetség állásfoglalása szerint az FVM stratégiai prog­ramja nem a helyzet reális elemzését tartalmazza, pusztán egy politikai röpirat. A MOSZ szerint a realitások teljes mellő­zését jelenti, hogy az agrárter­melés több mint felét előállító társas vállalkozásokkal, a ben­nük tömörült főfoglalkozású mezőgazdasági termelőkkel a stratégia terv nem foglalkozik. Az állami támogatás tervezett iránya nem egy hatékony, az Európai Unióban is versenyké­pes mezőgazdaságot céloz meg, hanem egy állami ala­mizsna osztogatására alapított kéregető rendszer. A MOSZ szerint az FVM irányvonalai csak egyes részleteikben felel­nek meg az 1997-ben kidolgo­zott, a Nemzeti Agrárke- rekasztal által szentesített állás- foglalásnak, és nincsennek összhangban a parlement által nagy többséggel elfogadott, az agrárgazdaság fejlesztésétől szóló törvénnyel. K. A. Békés megye 1,2 milliárdos decentralizált fejlesztési for­rással rendelkezik az idén, melynek felosztásával csupán jelzést adhat, milyen irányok­ban támogatja az előrelépést. Domokos László, a megyei te­rületfejlesztési tanács elnöke ezekkel a gondolatokkal nyi­totta meg „A területfejlesztés 1999. évi támogatásának fel­tételei” című konferenciát tegnap Békéscsabán, a me­gyeházán. Fontos támpontokat kaptak a te­lepülési önkormányzatok veze­tői a fórumon, melyet a pedagó­giai intézet szervezett a megyei önkormányzat közreműködésé­vel. A rendezvényt a Raiffeisen Bank Rt. támogatta. Az Európai Uniónak a helyi önkormányzatok rendszerével kapcsolatban nincsenek konkrét elvárásai, de megfogalmaz olyan követelményeket, me­lyeknek meg kell felelni — mondotta dr. Szmetana György a Belügyminisztérium képvise­letében. Az előadó kifejtette, a csatlakozás után az önkormány­zatoknak biztosítaniuk kell az uniós tagállamokból érkező pol­gárok letelepedésének, szabad mozgásának feltételeit. Azt már dr. Várfalvi István, a Pénzügy­minisztérium főosztályvezetője hangsúlyozta, hogy az uniónak a pénzügyi finanszírozás rend­szerére sincsenek előírásai, de bizonyos elveket és gyakorlatot át kell venniük a hazai önkor­mányzatoknak. A Raiffeisen bank önkormányzati üzletágve­zetője, Keményné Koncz Ildikó a kedvező kamatozású rövid és középlejáratú hitelekről nyújtott áttekintést az önkormányzati vezetők számára. L. E. NÁLUNK ft TRÉFÁT KOMOLYAN KELL VENNII MA ELEKTROHÁZI BOSZORKÁNYSÁG! fiz akció „idevágó" részeit a II. oldalon megtalálja. lílELEKTROHÁZ Békéscsaba, Baross u. 10. Békés, Széchenyi tér 9., Gyula, Városház u. 12., Mezőberény, Kossuth tér 2., Orosháza, Kossuth u. 4. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9-18 óráig, szombaton 9—13 óráig. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom