Békés Megyei Hírlap, 1999. március (54. évfolyam, 50-75. szám)

1999-03-01 / 50. szám

Megkérdeztük olvasóinkat jMt A szarvasi Batta Csaba szerint nagy baklövés volt, hogy levitték a kerék­páros-forgalmat a főútról. (5. oldal) Várják a kárbecsléseket A megyei polgári védelmi parancs­nokságra ma kell beérkezniük a telepü- u lési belvízi kárbecsléseknek. (6. oldal) Békési győzelem Az NB I B-s férfi kézilabda-rangadón Békésen hazai siker született az új- kígyósi csapattal szemben. (15. oldal) ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT MRS MEGYEI HÍRLAP 1999. MÁRCIUS 1., HÉTFŐ ARA: 44 FORINT LIV. ÉVFOLYAM 50. SZÁM karosszériajavítás. Minden típusú gépkocsit vállalunk rövid határidővel, korszerű techno­lógiával, húzatópaddal, teljes körű biztosítási ügyintézéssel! RENAULT Meszlényi Békéscsaba, Kazinczy u. 1—3. rj^aüLT Tel.: (66) 445-133. élmény vele élni _________Autómentés: (30) 9439-325. _______| H atárőrök és nem baksisvadászok! Magyar—román hadüzenet a bűnözőknek és a korrupt munkatársaknak Orosházán találkoztak tegnap a magyar és a román határren­dészetek vezetői. Kiss Kálmán vezérőrnagy, a megbízott orszá­gos parancsnok a határon átnyúló szervezett bűnözés, illetve az utasforgalmat is érintő korrupció elleni közös fellépés lehetősé­geiről tárgyalt Aurel Neagu ezredessel, a román határrendőr­ség igazgatójával. Itó­Mindent a polgárok védelmében, (b) A pénteken Maglódon megrendezett Polgári Védelem Napja országos ün­nepségen egy feltételesen bekövetkezett katasztrófa elhárítá­sának részmozzanatait örökítette meg felvételünk. (Összeállí­tásunk a 4. oldalon) fotó: such tamás Búcsú a lavinaomlás áldozatától Az Orosházi Határőr Igazgató­ság gyopárosi vendégházában megtartott sajtótájékoztatón Kiss Kálmán vezérőrnagy el­mondta, hogy a kormányzati el­képzeléseknek és követelmé­nyeknek megfelelően 1998-ban és 1999-ben előtérbe került a szervezett bűnözés, valamint a fegyveres rendészeti szerveknél is meglévő korrupció elleni ha­tékony küzdelem. A szervezett bűnözés ellen csak akkor lehet eredményesen fellépni, ha az — Mi a lényege a készülő me­gyei gazdaságfejlesztési kon­cepciónak? — A koncepció megalkotá­sának gondolata, melyet a Bé­kés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezett, kettős. Egyrészről jogszabályok teszik lehetővé, hogy a kamara részt vegyen a megyei terület- fejlesztési tanács munkájában. Ennek úgy tehetnek a legjobban eleget, ha ismerik a kamarai tagság véleményét, hogy képvi­selni tudják érdekeiket, elkép­zeléseiket. Másrészt a gazda­ságfejlesztési elképzelések ki­érintett testületek tagjai nem korrumpálhatok. Ugyanezt vall­ják Romániában is, így termé­szetes, hogy a szervezett bűnö­zés visszaszorítására évek hosszú során kialakított ered­ményes együttműködést a tár­gyalófelek most kiegészítették a testületeken belüli korrupció té­makörével. Kiss vezérőrnagy történelminek nevezte a tegnapi megbeszélést abban az értelem­ben, hogy a határőrség most hangolja össze először a kor­dolgozásában nem szabad ma­gukra hagyni a települési, me­gyei önkormányzatokat. A ka­marának bizonyos értelemben kötelessége is, hogy szakértői anyagokkal, javaslatokkal se­gítse az önkormányzatokat. A készülő megyei gazdaságfej­lesztési koncepció erről is szól. Lényege: a kamarában tömörült vállalkozás9k szempontjából értékel, és vázol fel távlati, stra­tégiai programot. A koncepció kidolgozása tavaly november­ben kezdődött. Első lépésként a megye lehetőségeit vizsgáltuk a dél-alföldi térségben és az or­rupció elleni fellépést egy szomszédos ország határőrizeti szervével. — A román határrendőrség­gel évek óta rendkívül színvona­las, korrekt napi együttműködé­sünk van. Ezt továbbfejlesztve arra törekszünk, hogy az állam­polgárok sérelmére elkövetett jogsértéseket ne csak külön-kü- lön, hanem közösen is felfedjük. Túl az információk átadásán, a magyar, illetve a román határőri­zeti szervek úgy is végrehajta­nak ellenőrzéseket, hogy tagjaik egyszerű utasként átmennek a túloldalra, és így próbálják meg felderíteni az állampolgárok sé­relmére elkövetett jogsértéseket. (Folytatás a 3. oldalon) szágban. Januárra elkészült egy előzetes vitaanyag, mely a me­gye fejlődésének reális irányait, lehetőségeit vázolta fel. Ennek alapján 350 megyei vállalkozás kapott kérdőíveket, és február végéig közel 70 békési vállalat- vezetővel, gazdasági szakem­berrel készült interjú. A felmé­rések alapján, az országos és a helyi adatok összegzése után március 8-ai határidővel készül majd el az a gazdaságfejlesztési koncepció, melyet a szakértői csoport reálisnak és követendő­nek tart. — Egy koncepció még nem oldja meg a megye gazdasági problémáit. — Orvosi kifejezéssel élve: ez a diagnózis, maga a terápia évekig tartó folyamat. Békés megyében a területi GDP reál­értéke csökken. A feldolgozó- ipar termelése — reálértékben nézve — negyedévenként csök­kenő ütemű. (Folytatás a 3. oldalon) HÍREK Az angyali • •• (ö) Gyulán, az Erkel Ferenc Általános Művelődési Központban ma 19 órától Paul Claudel művét, az Angyali üdvözletét láthat­ják az érdeklődők a Merlin Színház és a Pécsi Harmadik Színház közös produkciójá­ban, Dér András rendezésé­ben. Claudel drámájának sze­repeit Blaskó Péter, Venczel Vera, Eperjes Károly, Dér Denisa, Győry Emil, Nagy- Kálózy Eszter formálják meg. Továbbképzés, (h) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békés Megyei Intézete március 11- én 11 órától iskolaorvosok­nak és iskolaorvosi teendő­ket ellátó gyermek- és házi­orvosoknak továbbképzést szervez a Békés Megyei Könyvtárban. Az előadások témája a pályaválasztás és a szakmai alkalmasság vizsgá­latának aktuális kérdései, va­lamint az acne kezelésének korszerű módszerei. Tévéznek, (cs) Se szeri, se száma a farsangi meghívások­nak! Az Orosházi Városi Te­levízió hétfő esti adásából ez is kiderül, hiszen az elmúlt hét történéseit bemutató hírmű­sorban lesz móka, kacagás, de természetesen komoly témák is terítékre kerülnek. Ha az UHF-31-es csatornán 19 óra­kor, a Csabakábel rendszerén pedig 20 órakor bekapcsolják készülékeiket a nézők, akkor megtudhatják, kik és milyen indokkal fogadták el a város idei költségvetését, milyen eredmények születtek a hétvé­gi sportversenyeken, Oroshá­zán milyen gyógyszerekért fi­zetnek hétfőtől többet a bete­gek. A rendőrségi munkatárs mellett hétfőtől egy határőr­tiszt is szolgáltat információ­kat a tévénézőknek. A sztáro­kat felvonultató sorozatában az Orosházi Városi Televízió ezúttal Kishonti Ildikót mutat­ja be. Ma délután egy órakor reformá­tus istentiszetelet keretében he­lyezik végső nyugalomra a sarkadi Szigeti temetőben a har­mincegy éves Venyige Katalint, aki a február 22-ei ausztriai la­vinaomlás magyar áldozata. A sarkadi származású Kata­lin tizenegy éve, húszéves ko­rában ment ki Ausztriába dol­gozni, itt ismerkedett meg ké­sőbbi férjével. Mindketten egy Gargellen nevű település (Vo­ralberg tartomány) panziójá­ban főpincérként tevékenyked­tek. Február 22-én a lezúduló la­vina elsodorta azt az épületet, amelyben Katalin tartózkodott — éppen végzett a vasalással —, így történhetett a tragédia. A harmincegy éves hölgy halá­lát agyalapi törés és elvérzés okozta. Holttestét szombaton szállították Sarkadra. (w) Nincs egyetértés a jövőképről elkészül Békés megye gazdaságfejlesztési koncepciója — Változások nélkül 2-3 éven belül Békés me­gye lesz az ország legelmaradottabb része — állítja dr. Lengyel Imre tanszékvezető egyetemi docens, a közgazdaságtudományok kandidátu­sa (JATE Regionális és Alkalmazott Gazdaság­iam Tanszék, Szeged), a Békés megye gazda­ságfejlesztési koncepcióját készítő szakértői csoport vezetője. A gazdaságkutató szerint a legnagyobb probléma: a helyi gazdasági és po­litikai élet szereplői között nincs konszenzus a változások irányáról, és a megye jövőképéről. Márciusra Öt fejlövés Emberölés alapos gyanúja miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen a Békés Megyei Rendőr-főkapi­tányság. Február 27-én Nagy- bánhegyes külterületén egy el­hagyott tanyahelyen találták holtan a 25 éves, csanádapácai S. G.-t. Halálát lőfegyverből le­adott lövések okozták, informá­cióink szerint öt fejlövés végzett vele. A főkapitányság sajtószol­gálatától tegnap megtudtuk, hogy az üggyel kapcsolatban visszaélés lőfegyverrel, lőszer­rel bűntett alapos gyanúja miatt K. M., 40 éves, csanádapácai és T. J., 53 éves, medgyesbodzási lakosokat őrizetbe vették, de a megyei főkapitányság több szá­lon folytatja az emberölésben a nyomozást. Kérik a lakosságot, hogy aki információval rendel­kezik, az hívja a 107-es számot vagy jelentkezzen személyesen a rendőrségen. (c) A civilizáció peremén. A bolíviai indiánok életébe, valamint az inkák kultúrájába pillanthat­tak be az érdeklődők pénteken este Gyulán. Felvételünkön az Americante együttes, amely koncer­tet adott közönségének a Gyulai Várszínház Kamaratermében. (Tudósításunk a 3. oldalon) FOTÓ: LEHOCZKY PÉTER „A választás nem lehet egy kormány magánügye” Elnök első kézből? Arról, hogy közvetlenül vá­lasszunk-e magunknak köztár­sasági elnököt, általában kiala­kult véleményük van az embe­reknek. Egy pár évvel ezelőtti — eleve kudarcot sejtető idő­pontra kiírt — népszavazásnál eddig többre nem futotta: a rendszerváltáskori érdekekér- vényesítő megoldás bebetono- zódott. Orbán Viktor a tavaly májusi félpattban — nem akar­ván elpuskázni a miniszterel­nökséget — megígérte Torgyán Józsefnek: a kormánykoalíció államfőjelöltjére a kisgazdák tehetnek javaslatot Dr. Vastagh Pál exminisztemek, az MSZP Békés megyei elnöké­nek, országgyűlési képviselőjé­nek határozott elképzelései van­nak a köztársasági elnök meg­választásának módjáról. — A magyar választási rend­szer e téren egyedülálló megol­dást alkalmaz — mondta dr. Vastagh Pál. — S erről aligha szólhatunk dicsérően. Az egy­kamarás Parlament a harmadik fordulóban egyszerű többséggel is meg tudja választani az elnö­köt, anélkül, hogy az álláspont­ok módosulnának. Márpedig a köztársasági elnök az alkot­mány szerint is a nemzeti egy­ség kifejezője, aki az államszer­vezet demokratikus működése felett őrködik. Egy ilyen szere­pű személy kiválasztásának szükségszerűen széles politikai konszenzuson kellene alapul­nia. Gyakorlatilag minden a kormánytöbbség akaratán mú­lik. (Folytatás a 3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom